Informacje o dyskach magazynujących

Podczas edytowania projektu program Adobe Premiere Elements przechowuje pliki projektu na dysku. Są to między innymi przechwycone materiały audio i wideo, dopasowane pliki dźwiękowe i pliki podglądu. Dopasowane pliki audio i pliki podglądu służą do optymalizacji wydajności, pozwalając na montaż w czasie rzeczywistym, uzyskanie wysokiej jakości przetwarzania i optymalnego materiału wyjściowego. Wszystkie pliki na dyskach magazynujących są zachowywane pomiędzy sesjami pracy. Jeśli dopasowane pliki audio zostaną usunięte przez użytkownika, program Adobe Premiere Elements automatycznie utworzy je od nowa. Usunięte pliki podglądu nie są automatycznie tworzone ponownie.

Domyślnie pliki materiałów projektu są zapisywane w tym samym katalogu, co projekt. Im film jest dłuższy i bardziej skomplikowany, tym więcej miejsca zajmują pliki materiałów projektu. Jeśli komputer oferuje dostęp do wielu dysków, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Dyski magazynujące lub polecenie Adobe Premiere Elements 13 > Preferencje > Dyski magazynujące. Wybierz dyski, na których program Premiere Elements będzie przechowywać pliki. Dyski magazynujące zaleca się wybrać zaraz po rozpoczęciu projektu, przed przystąpieniem do przechwytywania i montażu, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Typy dysków magazynujących

Przypisanie każdego typu dysku magazynującego do odrębnego dysku może korzystnie wpłynąć na wydajność, jednak możliwe jest także wskazanie folderów na tym samym dysku. Wybierając polecenie Edycja > Preferencje > Dyski magazynujące lub Adobe Premiere Elements 13 > Preferencje > Dyski magazynujące, można ustawić następujące opcje dysków magazynujących.

Przechwycone wideo

Folder lub dysk na pliki wideo przechwycone przy użyciu panelu Przechwytuj.

Przechwycony dźwięk

Folder lub dysk na pliki audio przechwycone przy użyciu panelu Przechwytuj.

Podglądy wideo

Folder lub dysk zawierający pliki podglądu wideo. Te pliki są tworzone po wybraniu polecenia Oś czasu >Renderuj obszar roboczy albo wyeksportowaniu materiałów do pliku filmu lub na urządzenie DV. Jeśli obszar objęty podglądem zawiera efekty, są one renderowane w pliku podglądu z pełną jakością.

Odsłuchy audio

Folder lub dysk zawierający pliki odsłuchu audio. Te pliki są tworzone po wybraniu polecenia Oś czasu >Renderuj obszar roboczy. Są one też tworzone po wybraniu polecenia Klip > Opcje dźwięku > Renderuj i zastąp albo wyeksportowaniu materiałów do pliku filmu lub na urządzenie DV. Jeśli obszar objęty odsłuchem zawiera efekty, są one renderowane w pliku odsłuchu z pełną jakością.

Pamięć podręczna materiałów

Folder lub dysk na szczytowe pliki audio, dopasowane pliki audio, pliki indeksów wideo i inne pliki, które program Premiere Elements tworzy w celu zwiększenia wydajności odczytu plików materiałów.

Kodowanie DVD

Folder lub dysk na zakodowane pliki wideo i audio generowane podczas tworzenia płyty DVD.

Uwaga:

Program Adobe Premiere Elements umieszcza pliki podglądów, pliki zakodowane, pliki pamięci podręcznej materiałów i innego typu pliki w podfolderach folderów wskazanych przez użytkownika. Każdy podfolder otrzymuje nazwę wskazującą na typ plików z materiałami, jakie zawiera.

Konfigurowanie dysku magazynującego

Dyski magazynujące konfiguruje się w panelu Dyski magazynujące okna dialogowego Preferencje. Ilość wolnego miejsca na wybranym woluminie można sprawdzić w polu po prawej stronie ścieżki. Jeśli ścieżka jest tak długa, że nie można jej odczytać, można umieścić nad nią wskaźnik, aby wyświetlić podpowiedź z pełną ścieżką.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Dyski magazynujące lub Adobe Premiere Elements 13 > Preferencje > Dyski magazynujące.

 2. Dla każdego typu dysku magazynującego określ położenie, w którym program Premiere Elements ma przechowywać odpowiednie pliki. Wybierz jedną z następujących opcji z menu podręcznego:

  Moje dokumenty

  Pliki z materiałami projektu będą przechowywane w folderze Moje dokumenty.

  Jak w projekcie

  Pliki z materiałami projektu będą przechowywane w tym samym folderze, co projekt.

  Niestandardowe

  Wskazuje, że bieżąca ścieżka nie jest wymieniona w menu podręcznym. Bieżąca ścieżka zostanie zmieniona dopiero po kliknięciu przycisku Przeglądaj i wskazaniu dostępnego położenia na dysku.

Maksymalizacja wydajności dysków magazynujących

 • Jeśli komputer ma tylko jeden dysk twardy, celowe może być pozostawienie domyślnych ustawień opcji dysków magazynujących.

 • Jeśli komputer zawiera więcej niż jeden dysk twardy, należy jako dyski magazynujące wybrać duże, dodatkowe dyski twarde, a nie główny dysk startowy. Program Premiere Elements pozwala umieszczać pliki każdego typu na osobnym dysku magazynującym. Można na przykład kopiować pliki wideo i pliki dźwiękowe na osobne dyski.

 • Dyski magazynujące należy regularnie defragmentować za pomocą Defragmentatora dysków w systemie Windows lub narzędzia innej firmy. Aby użyć narzędzia Defragmentator dysków, wybierz polecenie Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Defragmentator dysków. Dodatkowe instrukcje można znaleźć w dokumentacji systemu Windows lub narzędzia innej firmy.

 • Do przechwytywania materiałów i przechowywania plików materiałów należy używać najszybszych dostępnych dysków twardych. Pliki odsłuchów audio i pliki projektu można przechowywać na wolniejszym dysku.

 • Należy wybierać tylko dyski podłączone do komputera. Przepustowość komunikacji z dyskiem sieciowym jest niewystarczająca. Należy unikać używania nośników wymiennych jako dysków magazynujących, ponieważ program Adobe Premiere Elements musi mieć stały dostęp do takich dysków. Pliki materiałów projektu na dyskach magazynujących są zachowywane nawet po zamknięciu projektu. Program Adobe Premiere Elements używa tych samych plików, gdy zostanie ponownie otwarty powiązany z nimi projekt. Jeśli jako dysk magazynujący zostanie wskazany nośnik wymienny i ten nośnik zostanie wyjęty ze stacji dysków, dysk magazynujący będzie niedostępny dla programu Premiere Elements.

 • Dysk można podzielić na partycje, aby następnie skonfigurować każdą partycję jako wirtualny dysk magazynujący. Podział na partycje nie zwiększa wydajności, ponieważ ogranicza ją pojedynczy mechanizm napędowy dysku. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy rozmieścić woluminy dysków magazynujących na odrębnych napędach fizycznych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online