Spela upp externa FLV- eller F4V-filer dynamiskt

Ett alternativ till att importera videofiler till utvecklingsmiljön i Animate är att använda FLVPlayback-komponenten eller ActionScript och spela upp externa FLV- eller F4V-filer dynamiskt i Flash Player. Du kan också använda FLVPlayback-komponenten och ActionScript tillsammans.

Du kan spela upp FLV- eller F4V-filer som är publicerade som HTTP-hämtningar eller som lokala mediefiler. Om du vill spela upp en extern FLV- eller F4V-fil skickar du en FLV- eller F4V-fil till en webbadress (antingen en HTTP-webbplats eller en lokal mapp) och lägger antingen till komponenten FLVPlayback eller ActionScript-kod i Animate-dokumentet för att öppna filen och styra uppspelningen vid körning.

Externa FLV- eller F4V-filer ger följande funktioner som inte är tillgängliga när du använder importerad video:

 • Du kan använda längre videoklipp utan att uppspelningen blir långsammare. Externa FLV- eller F4V-filer spelas upp med cache-minnet, vilket betyder att stora filer lagras i små delar och öppnas dynamiskt, vilket kräver mindre minne än inbäddade videofiler.

 • En extern FLV- eller F4V-fil kan ha en annan bildrutehastighet än det Animate-dokument där den spelas upp. Du kan till exempel ställa in Animate-dokumentets bildrutehastighet på 30 fps och videobildrutehastigheten på 21 fps, vilket ger dig bättre kontroll och smidigare videouppspelning.

 • Med externa FLV- eller F4V-filer behöver Animate-dokumentuppspelningen inte avbrytas medan videofilen läses in. Med importerade videofiler avbryts ibland dokumentuppspelningen för att vissa funktioner ska utföras (t.ex. när en cd-enhet öppnas). Med FLV- eller F4V-filer kan funktioner utföras oberoende av Animate-dokumentet, så att uppspelningen inte avbryts.

 • Det är enklare att spela in video med externa FLV- eller F4V-filer, eftersom du kan använda återkopplingsfunktioner för att hämta metadata för videon.

Beteenden som används vid videouppspelning

Videobeteenden är ett sätt att styra uppspelningen av videon. Beteenden är förhandsskrivna ActionScript-skript som du lägger till i ett aktiveringsobjekt för att styra ett annat objekt. Med beteenden får du tillgång till ActionScript-kodens kraftfullhet, kontroll och flexibilitet i ett dokument utan att du själv behöver skapa ActionScript-koden. Videobeteenden spelar upp, pausar, spolar bakåt, spolar framåt, visar och döljer ett videoklipp.

Om du vill styra ett videoklipp med ett beteende använder du beteendepanelen för att tillämpa beteendet på ett aktiveringsobjekt, till exempel ett filmklipp. Ange vilken händelse som ska aktivera beteendet (till exempel: filmklippet släpps), välj ett målobjekt (videon som påverkas av beteendet) och om det behövs, välj inställningar för beteendet, exempelvis antalet bildrutor som ska spolas tillbaka.

Obs!

Aktiveringsobjektet måste vara ett filmklipp. Du kan inte koppla videouppspelningsbeteenden till knappsymboler eller knappkomponenter.

Följande beteenden i Animate styr inbäddad video:

Beteende

Syfte

Parametrar

Spela upp video

En video i det aktuella dokumentet spelas upp.

Instansnamn på målvideo

Stoppa video

Videon stoppas.

Instansnamn på målvideo

Pausa video

Videon pausas.

Instansnamn på målvideo

Spola tillbaka video

Videon spolas tillbaka det angivna antalet bildrutor.

Instansnamn på målvideo

Antal bildrutor

Snabbspolning framåt av video

Videon spolas fram det angivna antalet bildrutor.

Instansnamn på målvideo

Antal bildrutor

Dölj video

Videon döljs.

Instansnamn på målvideo

Visa video

Videon visas.

Instansnamn på målvideo

Styra videouppspelning med beteenden

 1. Välj filmklippet som ska utlösa beteendet.
 2. I beteendepanelen (Fönster > Beteenden) klickar du på knappen Lägg till (+) och väljer önskat beteende i undermenyn Inbäddad video.
 3. Välj videon som ska styras.
 4. Välj en relativ eller absolut sökväg.
 5. Om det behövs väljer du inställningar för beteendeparametrar och klickar på OK.
 6. Klicka på Om släpp (standardhändelsen) under Händelse på beteendepanelen och välj en mushändelse. Om du vill använda händelsen Om släpp låter du alternativet vara oförändrat.

FLVPlayback-komponenten

Med komponenten FLVPlayback kan du lägga till en videospelare i Animate-programmet och spela upp FLV- eller F4V-videofiler som har hämtats progressivt över HTTP, eller direktuppspelade FLV-filer från Adobe Media Server (AMS) eller Flash Video Streaming Service (FVSS).

FLVPLayback-komponenten fungerar på följande sätt:

 • Innehåller en uppsättning fördefinierade skal för att anpassa uppspelningskontrollerna och gränssnittets utseende.

 • Ger avancerade användare möjlighet att skapa egna skal.

 • Tillhandahåller referenspunkter för att synkronisera videon med animering, text och grafik i Animate-programmet.

 • Tillhandahåller direktförhandsvisning av anpassningar.

 • SWF-filens storlek hålls på rimlig nivå för att lätt kunna laddas ned.

  FLVPlayback-komponenten är det visningsområde där du visar videon. FLVPLayback-komponenten innehåller anpassade FLV-gränssnittskontroller, kontrollknappar för uppspelning, stopp, pausning och styrning av videouppspelningen.

Konfigurera FLVPlayback-komponenten

 1. Markera FLVPlayback-komponenten på scenen, öppna egenskapsinspektören (Fönster > Egenskaper) och ange ett instansnamn.
 2. Välj Parametrar i egenskapsinspektören eller öppna komponentinspektören (Fönster > Komponenter).
 3. Ange värden för parametrar eller använd standardinställningar.

  För varje instans av FLVPlayback-komponent kan du ange följande parametrar i egenskapsinspektören eller komponentinspektören:

  Obs!

  För de flesta instanser är det inte nödvändigt att ändra inställningar i FLVPlayback-komponenten såvida du inte vill ändra utseende på videoskalet. Parametrarna för de flesta distributioner konfigureras tillräckligt med guiden Importera video.

  autoPlay

  Booleskt värde som fastställer hur FLV eller F4V ska spelas upp. Om värdet är true spelas videofilen upp direkt när den har lästs in. Om värdet är false läses den första bildrutan in och pausar. Standardvärdet är true.

  autoRewind

  Booleskt värde som fastställer om videofilen ska spolas tillbaka automatiskt. Om värdet är true spolas videofilen tillbaka automatiskt i videokomponenten när spelhuvudet når slutet eller när användaren klickar på stoppknappen. Om värdet är false spolas videofilen inte tillbaka automatiskt. Standardvärdet är true.

  autoSize

  Booleskt värde. Om värdet är true ändras komponentens storlek till källvideons storlek vid körning. Standardvärdet är false.

  Obs! Den kodade storleken för FLV-filen är inte densamma som FLVPlayback-komponentens standardmått.

  bufferTime

  Antalet sekunder som ska buffras innan uppspelningen. Standardvärdet är 0.

  contentPath (AS2-filer)

  Sträng som anger webbadressen till en FLV-, F4V- eller XML-fil som beskriver hur videofilen ska spelas upp. Dubbelklicka på cellen Värde för den här parametern så aktiveras dialogrutan Sökväg för innehåll. Standardvärdet är en tom sträng. Om du inte anger något värde för parametern contentPath händer ingenting när Animate kör FLVPlayback-instansen.

  källa (AS3-filer)

  Sträng som anger webbadressen till en FLV-, F4V- eller XML-fil som beskriver hur videofilen ska spelas upp. Dubbelklicka på cellen Värde för den här parametern så aktiveras dialogrutan Sökväg för innehåll. Standardvärdet är en tom sträng. Om du inte anger något värde för parametern contentPath händer ingenting när Animate kör FLVPlayback-instansen.

  isLive

  Booleskt värde. Om värdet är true spelas videon upp direkt från FMS. Standardvärdet är false.

  cuePoints

  En sträng som anger referenspunkterna för videon. Med referenspunkter kan du synkronisera specifika punkter i videon med animering, grafik eller text i Animate. Standardvärdet är en tom sträng.

  maintainAspectRatio

  Booleskt värde. Om värdet är true ändras storleken i FLVPlayback-komponentens videospelare så att källvideofilens mått behålls. Källvideofilen skalas ändå och själva FLVPlayback-komponenten ändrar inte storlek. Parametern autoSize har företräde framför den här parametern. Standardvärdet är true.

  skin

  En parameter som öppnar dialogrutan Välj skal där du kan välja skal för komponenten. Standardvärdet är Inget. Om du väljer Inget innehåller FLVPlayback-instansen inga kontrollelement så att användaren kan spela upp, stoppa eller spola tillbaka videofilen eller utföra andra åtgärder med kontrollerna. Om parametern autoPlay har värdet true spelas videofilen upp automatiskt. Mer information finns i "Anpassa komponenten FLVPlayback" i Använda ActionScript® 3.0-komponenter eller Språkreferens för komponenter i ActionScript 2.0.

  totalTime

  Det totala antalet sekunder i källvideon. Standardvärdet är 0. Om du använder progressiv nedladdning används den här siffran i Animate om värdet är större än noll (0). Annars försöker Animate hämta tiden från metadata.

  Obs! Om du använder FMS eller FVSS ignoreras värdet. Videons totala tid hämtas då från servern.

  volume

  En siffra från 0 till 100 som representerar procentandelen av maximal volym som volymen ska ställas in på.

Ange parametern contentPath eller source

Om du har importerat ett lokalt videoklipp till Animate som ska användas med progressivt nedladdat eller direktuppspelat videoinnehåll, uppdaterar du parametern contentPath (AS2 FLA-filer) eller source (AS3 FLA-filer) i FLVPlayback-komponenten innan du skickar innehållet till en webbserver eller till Adobe Media Server. Parametern contentPath eller source anger videofilens namn och plats på servern och definierar uppspelningsmetoden (exempelvis progressiv nedladdning med HTTP eller direktuppspelning från Adobe Media Server med RTMP).

 1. Markera komponenten FLVPlayback på scenen, öppna egenskapsinspektören (Fönster > Egenskaper) och välj Parametrar eller öppna komponentinspektören (Fönster > Komponentinspektören).
 2. Ange värden för parametrar eller använd standardinställningarna. För parametern contentPath eller source gör du följande: a) Dubbelklicka på cellen Värde för parametern contentPath eller source för att aktivera dialogrutan Sökväg för innehåll. b) Ange webbadressen eller den lokala sökvägen till FLV-, F4V- eller XML-filen (för Adobe Media Server eller FVSS) som beskriver hur videon ska spelas upp.

  Om du inte vet var video- eller XML-filen finns klickar du på mappikonen och går till rätt plats. När du bläddrar efter en videofil och den finns på samma plats eller nedanför platsen där SWF-målfilen finns, gör Animate automatiskt sökvägen relativ till den platsen så att den kan användas från en webbserver. Annars finns det en absolut Windows- eller Macintosh-filsökväg.

  Om du anger en HTTP-webbadress är videofilen en progressivt hämtad FLV- eller F4V-fil. Om du anger en RTMP-webbadress (Real-Time Messaging Protocol) spelas videon upp direkt från en Adobe Media Server (AMS). En webbadress till en XML-fil kan också vara en direktuppspelad videofil från AMS eller FVSS.

  Obs!

  När du klickar på OK i dialogrutan Sökväg för innehåll, uppdaterar Animate även värdet på cuePoints-parametern, eftersom du kan ha ändrat contentPath-parametern så att cuePoints-parametern inte längre gäller för den aktuella innehållssökvägen. Det betyder att du förlorar alla inaktiverade referenspunkter men inga ActionScript-referenspunkter. Därför kan det vara bra att inaktivera icke-ActionScript-referenspunkter via ActionScript, i stället för via dialogrutan Referenspunkter.

  När du anger parametern contentPath eller source görs ett försök i Animate att kontrollera att den video du har angett är kompatibel med Flash Player. Om ett varningsmeddelande visas kan du försöka koda om videon till FLV- eller F4V-format med Adobe Media Encoder.

  Du kan också ange platsen för en XML-fil som beskriver hur flera videoflöden kan spelas upp för flera bandbredder. XML-filen använder SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) för att beskriva videofilerna. En beskrivning av XML SMIL-filen finns i avsnittet om att använda SMIL-filer i Språkreferens för ActionScript 2.0-komponenter.

Mediekomponenter (Flash Player 6 och 7)

Obs!

Mediekomponenterna introducerades i Macromedia Flash MX Professional 2004 och är avsedda att användas med Flash Player 6 eller 7. Om du utvecklar videoinnehåll som ska användas med Flash Player 8 bör du i stället använda FLVPlayback-komponenten som introducerades i version 8. FLVPlayback-komponenten ger bättre funktioner i och med att du får större kontroll över uppspelning av video i Animate-miljön.

Mediekomponenten består av tre komponenter: MediaDisplay, MediaController och MediaPlayback. Med MediaDisplay-komponenten lägger du till media i Animate-dokument genom att dra komponenten till scenen och konfigurera den i komponentinspektören. Förutom att ange parametrar i komponentinspektören kan du även lägga till referenspunkter som utlöser andra åtgärder. Det går inte att se MediaDisplay-komponenten under uppspelningen; endast videoklippet visas.

MediaController-komponenten innehåller gränssnittskontroller med vars hjälp användarna kan interagera med direktuppspelningsmedier. Komponenten har knappar för Spela upp, Pausa, Spola bakåt till start och en volymkontroll. Den innehåller också spelfält som visar hur mycket av mediet som har lästs in och hur mycket som har spelats upp. Ett spelhuvudsreglage kan dras framåt och bakåt i spelfältet för att snabbt navigera till olika partier i videon. Om du använder beteenden eller ActionScript kan du enkelt länka den här komponenten till MediaDisplay-komponenten och visa direktuppspelad video och tillhandahålla användarkontroll.

MediaPlayback-komponenten är det enklaste och snabbaste sättet att lägga till video och en kontrollenhet i Animate-dokument. MediaPlayback-komponenten är en integrerad komponent som kombinerar MediaDisplay- och MediaController-komponenten. MediaDisplay- och MediaController-komponentinstanserna länkas automatiskt till varandra för styrning av uppspelningen.

Om du vill konfigurera parametrar för uppspelning, storlek och layout för alla tre komponenter använder du komponentinspektören eller Parameter-fliken i egenskapsinspektören. Alla mediekomponenter fungerar lika bra med mp3-ljud.

Mer information om mediekomponenter finns i ”Mediekomponenter” i Språkreferens för ActionScript 2.0-komponenter.