Oversigt over anmærknings- og tegneopmærkningsværktøjer

Bemærk:

I Reader er komplette kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Du bruger værktøjer til anmærkning og opmærkning af tegninger (ruden Kommentar) til at tilføje kommentarer. Kommentarer er noter og tegninger, som formidler ideer eller giver feedback i PDF-dokumenter. Du kan skrive en tekstmeddelelse med værktøjet Gul seddel. Du kan også bruge et tegneværktøj til at tilføje en linje, cirkel eller anden form og derefter skrive en meddelelse i den tilknyttede pop op-note. Med tekstredigeringsværktøjerne kan du tilføje redigeringsmærker, som angiver de ønskede ændringer i kildedokumentet. De fleste kommenterings- og opmærkningsværktøjer vises ikke på værktøjslinjen, før du tilføjer dem.

Bemærk:

Hvis du åbner en PDF-fil i en browser for en delt gennemgang, der er afsluttet, er kommenteringsværktøjerne ikke tilgængelige.

De fleste kommentarer indeholder to dele: Ikonet, eller opmærkning, som vises på siden, og tekstmeddelelsen, som vises i en pop op-note, når du klikker eller dobbeltklikker på ikonet eller placerer musemarkøren på ikonet.

Når du har tilføjet en kommentar, er den valgt, indtil du klikker et andet sted på siden. Acrobat fremhæver en valgt kommentar med en blå glorie som hjælp til at finde opmærkningen på siden. En trådramme med markeringshåndtag vises på tegningsopmærkninger og stempler, så størrelsen og formen kan justeres.

I Acrobat Pro kan du indsætte koder i dine kommentarer, så syns- eller bevægelseshandicappede kan læse kommentarerne ved hjælp af hjælpeteknologier.

Panelet Anmærkninger
Panelet Anmærkninger

A. Tilføj Gul seddel B. Fremhæv tekst C. Vedhæft fil D. Optag lyd E. Værktøj og menu til Tilføj stempel F. Indsæt tekst ved markør G. Erstat tekst H. Gennemstreget I. Understreget J. Føj note til tekst 
Panelet Tegne markering
Panelet Tegne markering

A. Tilføj tekstboks B. Tilføj tekstforklaring C. Tegn linje D. Tegn pil E. Tegn oval F. Tegn rektangel G. Tegn sky H. Tegn polygon I. Tegn forbundne linjer J. Tegn i frihånd K. Slet frihåndstegning 
Typer af kommentarer i et PDF-dokument
Typer af kommentarer i et PDF-dokument

A. Stempel B. Tekstredigering C. Kommentarovergang (værktøjstip) D. Gul seddel 

Yderligere ressourcer

Videoer og selvstudier om kommentering finder du i disse ressourcer:

Visning af værktøjer til anmærkning og opmærkning af tegninger

Anmærknings- og opmærkningsværktøjer vises ikke som standard, medmindre du åbner et PDF-dokument i et styret korrekturarbejdsforløb.

 1. Klik på knappen til opgaveruden Kommentar, og klik derefter på panelerne Anmærkninger eller Opmærkning af tegning.

Valg af et anmærknings- eller tegneopmærkningsværktøj

 • Vælg Kommentar > Anmærkninger > [værktøj].
 • Vælg Kommentar > Opmærkning af tegning > [værktøj].

Bemærk:

Når du har indsat den første kommentar, ændres værktøjet til markeringsværktøjet, så du kan flytte, ændre størrelsen på eller redigere kommentaren (Værktøjerne Blyant og Fremhæv tekst forbliver aktive).

Bevarelse af et anmærkningsværktøj som aktivt

Du kan tilføje flere kommentarer uden at vælge værktøjet igen.

 1. Vælg det værktøj, du vil bruge (men brug det ikke endnu).
 2. Højreklik (Windows), eller Ctrl-klik (Mac OS), og vælg derefter Lad værktøj være aktivt.

Kommenteringsindstillinger

Kommenteringsindstillinger har indflydelse på kommentarers udseende samt visningen af anmærkninger og opmærkninger i PDF-dokumenter.

Bemærk:

En korrekturlæser kan placere kommentarer et vilkårligt sted i dokumentrammen. Undertiden er det derfor nødvendigt at rulle eller zoome ud for at se kommentarer, der ikke findes på siden.

Vælg Kommentering under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

Skrifttype, skrifttypestørrelse

I Windows kan du bestemme skrifttypen og størrelsen på teksten i pop op-noter. I Mac OS kan du kun vælge indstillingerne Stor, Mellem eller Lille for skrifttypen. Denne indstilling gælder alle nye og eksisterende kommentarer.

Pop op-opacitet

Bestemmer opaciteten i pop op-noter i værdier fra 1-100. Når pop op-noten er åbent, men ikke markeret, gør en opacitetsværdi på 100 noten ugennemsigtig, hvorimod lavere værdier gør den mere gennemsigtig.

Aktivere tekstindikatorer og værktøjstip

Viser et værktøjstip, når du placerer markøren over en kommentar, som indeholder en pop op-note. Værktøjstippet indeholder navn på forfatter, kommentarstatus og to linjer af teksten. Valgt som standard.

Udskriv noter og pop op-tekst

Angiver, at pop op-noter, som er tilknyttet kommentarer, og ikoner til note-, lyd- og filvedhæftninger udskrives nøjagtigt, som de vises på siden.

I stedet for at vælge denne indstilling kan du udskrive kommentarteksten på forskellige måder ved at vælge Filer > Udskriv og klikke på Kommentaroversigt.

Vis linjer, der forbinder kommentaropmærkninger med deres pop op-vinduer, når musen trækkes henover

Når du placerer markøren over en kommentaropmærkning (f.eks. en fremhævning eller et noteikon), vises den skyggelagte forbindelseslinje. Valgt som standard.

Sørg for, at pop op-tekst er synlig, når der rulles i dokumentet

Når du ruller et PDF-dokument, skifter pop op-noter på en given side, så de er synlige i dokumentruden. Valgt som standard.

Åbn automatisk pop op-kommentarer for andre kommentarer end noter

En pop op-note åbnes, når du opretter en kommentar med et tegneværktøj, stempelværktøjet eller blyantværktøjet.

Skjul pop op-kommentarer, når kommentarlisten er åben

Denne indstilling er med til at gøre skærmbilledet mere overskueligt, når der er mange kommentarer på en side. Valgt som standard.

Åbn automatisk pop op-vinduer, når musemarkøren flyttes henover

Når markøren placeres over en vilkårlig kommentartype, herunder tegneopmærkninger og stempler, åbnes pop op-noten.

Brug altid loginnavn som forfatternavn

Afgør, hvilket navn der vises i den pop op-note, du opretter. Hvis denne indstilling vælges, bruges Logonnavn i panelet Identitet i dialogboksen Indstillinger. Hvis denne indstilling ikke vælges, bruges det standardnavn, du angiver som Forfatter, i en dialogboks med egenskaber for kommentarer. Valgt som standard.

Opret nye pop op-vinduer, der er justeret efter dokumentets kant

Justerer pop op-noter efter den højre side i dokumentvinduet, uanset hvor kommentaropmærkningen (f.eks. et noteikon eller en fremhævningskommentar) indsættes. Hvis denne indstilling er fravalgt, åbnes pop op-noten ud for kommentaropmærkningen. Valgt som standard.

Kopier indcirklet tekst til pop op-kommentarer til tegninger

Kopierer den tekst, du markerer med en cirkel ved hjælp af tegneværktøjerne i pop op-note, der er knyttet til tegneopmærkningen.

Kopiér markeret tekst til pop op-kommentarer til fremhævning, udstregning og understregning

Kopierer valgt tekst til den pop op-note, der er knyttet til tekstredigeringskommentarer, f.eks. dem der er oprettet med værktøjet Fremhæv tekst.

Ændring af kommentarers udseende

Bemærk:

I Reader er komplette kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Du kan ændre farve og udseende på kommentarer og opmærkninger, både før og efter at du har oprettet dem. Du kan angive det nye udseende som standardudseende for værktøjet.

Bemærk:

Hvis du vil ændre, hvordan dit navn vises i kommentarer, skal du åbne dialogboksen Indstillinger, vælge Kommentering og derefter fjerne markeringen af Brug altid loginnavn til forfatternavn.

Egenskaber
Egenskaber

A. Med noteikonet markeret B. Med pop op-tekst markeret 

Ændre en kommentars udseende og angive det som standard

 1. Når du har oprettet en kommentar, skal du vælge Egenskaber i menuen Indstillinger i pop op-noten.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Egenskaber, og klik derefter på Luk:
  • Klik på fanen Udseende for at ændre indstillinger som f.eks. ikonets farve og type. Den valgte kommentartype bestemmer, hvilke indstillinger der er tilgængelige.

  • Klik på fanen Generelt for at ændre forfatterens navn og emnet for kommentaren.

  • Klik på fanen Korrekturoversigt for at se en oversigt over de ændringer, som er foretaget af en kommentars status under en gennemgang.

  • Vælg Låst nederst i dialogboksen Egenskaber for at forhindre, at en kommentar bliver redigeret eller slettet.

  • Vælg Brug disse egenskaber som standard nederst i dialogboksen Egenskaber for at anvende disse egenskaber på alle efterfølgende kommentarer af denne type.

Angive standardudseendet for et værktøj

 1. Højreklik på det værktøj, der skal bruges, i panelerne Anmærkninger og Opmærkning af tegning i opgaveruden Kommentar, og vælg Standardegenskaber for værktøj.
 2. Angiv de ønskede egenskaber, og klik på OK.

  Alle kommentarer, du opretter med dette værktøj, vises med de valgte egenskaber. Eksisterende kommentarer påvirkes ikke, heller ikke tekstens udseende i pop op-noter.

Tilføj en gul seddel

Bemærk:

I Reader er komplette kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Den gule seddel er den mest almindelige type kommentar. En gul seddel har et noteikon, som vises på siden og en pop op-note til din tekstmeddelelse. Du kan tilføje gule sedler overalt på siden eller i dokumentområdet.

 Værktøjet Gul seddel
Brug værktøjet Gul seddel til at tilføje en tekstbesked i en pop op-note.

A. Panelet Anmærkninger B. Værktøjet Gul seddel C. Menuen Indstillinger D. Tidsstempel E. Tekstmeddelelse 

Tilføje en gul seddel-kommentar

 1. Vælg værktøjet Gul seddel i panelet Anmærkninger, og klik på det sted, hvor du vil placere noten, eller træk med markøren for at oprette en note med en brugerdefineret størrelse.
 2. Skriv din note i pop op-noten. Du kan også bruge markeringsværktøjet  til at kopiere tekst fra et PDF-dokument og indsætte den i noten.

  Bemærk:

  Selvom du lukker pop op-noten, bevares teksten.

Redigere en gul seddel

 1. Klik eller dobbeltklik på noteikonet.
 2. Foretag ændringer, som du har brug for:
  • Træk i det nederste venstre eller højre hjørne for at ændre størrelsen på pop op-noten.

  • Hvis du vil ændre tekstformatet, skal du vælge Vis > Vis/skjul > Elementer på værktøjslinjen > Egenskabslinje, markere teksten og derefter vælge den ønskede egenskab på værktøjslinjen.

  Bemærk:

  Brug panelet Kommentering i dialogboksen Indstillinger til at ændre skriftstørrelsen, standardfunktionsmåden for pop op-vinduer og andre indstillinger for oprettelse og visning af kommentarer

  Når du er færdig, kan du klikke på knappen Minimer øverst til højre i pop op-noten eller uden for pop op-noten.

Slette en gul seddel

 1. Vælg værktøjet Gul seddel , håndværktøjet , eller markeringsværktøjet .
 2. Vælg noteikonet, og tryk på Slet.

  Du kan også dobbeltklikke på noteikonet og vælge Slet i menuen Indstillinger for pop op-noten.

Tilføj en tekstkommentar

Brug værktøjet Tilføj tekstkommentar <<ICON>> til at skrive tekst hvor som helst på PDF-siden. Værktøjet Tilføj tekstkommentar minder om værktøjet Tilføj tekstboks.

 1. Vælg Kommentar > Anmærkninger, og vælg derefter værktøjet Tilføj tekstkommentar.
 2. Klik på siden for at placere markøren.
 3. Angiv skrifttype, skriftstørrelse og andre tekstattributter i værktøjet Tilføj tekstkommentar.

Tilføj en linje, pil eller form

Bemærk:

I Reader er tegneværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Overvej, hvilken effekt du vil opnå, når du vælger et tegneværktøj.

 1. Vælg Kommentar > Opmærkning af tegning, og vælg et tegneværktøj:

   

  • Med rektangelværktøjet , ovalværktøjet , pileværktøjet  og stregværktøjet kan du oprette enkle former.

  • Med Skyværktøjet og polygonstregværktøjet  kan du oprette en lukket form med flere segmenter. Med polygonstregværktøjet oprettes en åben form med flere segmenter.

  • Værktøjet Blyant opretter friformtegninger, og værktøjet Blyantsviskelæder fjerner blyantsopmærkningerne.

   

  Bemærk:

  Hvis du vil angive stregtykkelse, farve og andre egenskaber, inden du tegner, skal du højreklikke på tegneværktøjet, vælge Egenskaber og markere den ønskede indstilling i dialogboksen Egenskaber.

 2. Tegn i PDF-dokumentet:
  • Hvis du vil oprette en sky- eller polygonfigur, opretter du et udgangspunkt ved at klikke og derefter flytte musemarkøren og klikke for at oprette hvert enkelt segment. Højreklik på udgangspunktet, og vælg Fuldført i menuen for at færdiggøre tegning af figuren. Dobbeltklik for at afslutte en polygonstreg.

  • Hvis du vil tegne en linje, pil eller et rektangel, kan du enten trække over det område, hvor opmærkningen skal være, eller klikke to gange: En gang for at oprette udgangspunktet og en gang for at oprette slutpunktet.

  • Hvis du vil tegne et kvadrat eller en cirkel, eller hvis du vil tegne en streg, der er vandret, lodret eller har en vinkel på 45 grader, skal du holde Skift nede, mens du tegner.

  • Hvis du vil tegne en friformstreg med blyantværktøjet , skal du trække det over det sted, du ønsker at begynde tegningen. Du kan slippe museknappen, flytte markøren til et nyt sted og fortsætte med at tegne. Hvis du vil slette dele af tegningen, vælger du blyantviskelæderværktøjet  og trækker det over det område af tegningen, du vil fjerne.

 3. Du kan redigere eller tilpasse opmærkningens størrelse ved at markere den og derefter trække i et af håndtagene for at foretage dine justeringer.
 4. Hvis du vil føje en pop op-note til opmærkningen, skal du vælge håndværktøjet og dobbeltklikke på opmærkningen.
 5. (Valgfrit) Klik på knappen Luk i pop op-noten. Der vises et noteikon til højre for opmærkningen, som angiver, at der er tekst i pop op-noten.

  Bemærk:

  Hvis du vil slette en tegneopmærkning, markerer du den og trykker på Slet.

Gruppér og fjern gruppering af opmærkninger

Du kan gruppere to eller flere opmærkninger sammen, så dine kommentarer fungerer som en enkelt kommentar. Du kan gruppere dine opmærkninger midlertidigt for at give dem en ny placering eller for at ændre deres egenskaber snarere end at redigere dem hver for sig. Grupperingen er også med til at adskille dine opmærkninger fra andre korrekturlæseres opmærkninger i en dokumentkorrektur.

Bemærk:

Du kan ikke gruppere tekstredigeringsopmærkninger.

Gruppere opmærkninger

 1. Brug markeringsværktøjet eller håndværktøjet til at vælge en opmærkning.
 2. Hold Ctrl-tasten/Kommandotasten nede, og vælg de opmærkninger du vil gruppere.
 3. Højreklik på markeringen, og vælg Gruppe.

Fjern gruppering af opmærkninger

 1. Højreklik på den grupperede markering, og vælg Opdel gruppe.

Tilføj kommentarer i en tekstboks eller billedforklaring

Bemærk:

I Reader er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Du kan bruge værktøjet Tekstboks til at oprette en tekstboks, der indeholder tekst. Du kan placere boksen et hvilket som helst sted på siden og justere den til den ønskede størrelse. En tekstboks er synlig på dokumentsiden og lukkes ikke som en notekommentar.

Du kan også tilføje en tekstboks ved blot at indsætte kopieret tekst i PDF-dokumentet. Tekstens skrifttype og størrelse bruger indstillingerne for systemstandarden.

Tilføj kommentarer med værktøjet Tekstfelt

Bemærk:

Du kan indsætte kommentarer på japansk, kinesisk og koreansk med tekstboksværktøjet, men du skal have installeret de asiatiske sprogressourcefiler. Der kan kun være vandret tekst i tekstfelter.

Du kan bruge billedforklaringsværktøjet  til at oprette et billedforklaringsboks. Billedforklaringsbokse er især nyttige, når du vil udvælge – men ikke skjule – et bestemt område af dokumentet. Billedforklaringsbokse består af tre dele: en tekstboks, en vinkelret streg og en slutpunktsstreg. Du kan ændre størrelse på de enkelte dele ved at trække i et håndtag. Det er kun muligt at ændre størrelse på den vinkelrette streg i en retning; vandrette vinkelrette streger kan kun ændres vandret; lodrette vinkelrette streger kan kun ændres lodret. Tekstboksen udvides lodret, mens du skriver, så al tekst forbliver synlig.

Du kan flytte tekstboksen alene eller sammen med slutpunktsstregen. Tekstboksen flyttes rundt om et stationært ankerpunkt – pilen på slutpunktstregen – som oprettes, første gang du klikker i PDF-dokumentet. Du kan ændre farven og udseendet af tekstboksen og føje pile eller fyldtegn til slutpunktlinjen.

Tilføj forklaringer med tekstfelt

Tilføj en tekstboks

 1. Vælg Kommentar > Opmærkning af tegning > Tilføj tekstfelt .
 2. Klik i PDF-dokumentet.
 3. Vælg Vis > Vis/skjul > Elementer på værktøjslinjen > Egenskabslinje, og vælg farve, justering og skrifttypeattributter til teksten.
 4. Skriv teksten.

  Teksten ombrydes automatisk, når den når boksens højre kant.

 5. (Valgfrit) Sådan foretager du yderligere ændringer i tekstboksen:
  • Vælg markeringsværktøjet eller tekstboksværktøjet, og klik på kanten af boksen for at markere den, træk derefter i et hjørne for at ændre størrelsen. Brug værktøjslinjen Egenskaber til at ændre ramme- og fyldindstillinger.

  • Dobbeltklik på tekstboksen for at redigere teksten eller ændre tekstattributterne. Træk hen over teksten for at markere den, og vælg derefter indstillinger på værktøjslinjen Egenskaber.

 6. Hvis du vil slette tekstboksen, skal du markere den og trykke på Slet.

  Bemærk:

  Du kan også indsætte en tekstblok ved at markere og kopiere teksten i et program, vælge håndværktøjet i Acrobat og vælge Rediger > Sæt ind.

Tilføje en billedforklaring

 1. Vælg Kommentar > Opmærkning af tegning > Billedforklaringsværktøj .
 2. Klik en gang for at angive slutpunktets placering, og klik igen for at angive tekstboksens placering.
 3. Vælg Vis > Vis/skjul > Elementer på værktøjslinjen > Egenskabslinje, og vælg farve, justering og skrifttypeattributter til teksten.
 4. Skriv teksten.

  Teksten ombrydes automatisk, når den når boksens højre kant.

 5. (Valgfrit) Sådan foretager du yderligere ændringer i tekstboksen:
  • Hvis du vil ændre størrelsen på billedforklaringen, skal du markere den og trække i et af de håndtag, der vises.

  • Klik i tekstboksen for at flytte den, og træk derefter i den.

  • Klik enten på slutpunktstregen eller kanten af tekstboksen, og træk i den for at flytte hele billedforklaringen.

  • Hvis du vil ændre farve, opacitet eller stregegenskaber, skal du vælge markeringsværktøjet og højreklikke på billedforklaringen. Vælg derefter Egenskaber, og vælg de ønskede indstillinger.

Tilføje en lydkommentar

Bemærk:

I Reader er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Du kan bruge værktøjet Optag lydkommentar til at tilføje en forudoptaget WAV- eller AIFF-fil som en kommentar eller optage og placere en lydkommentar i et dokument. Vedhæftede lydfiler vises på kommentarlisten og kan afspilles på alle platforme. Den relevante hardware og software til afspilning af lydfiler skal dog være installeret.

Tilføje en forudoptaget lydkommentar:

 1. Vælg Kommentar > Anmærkninger > Optag lyd , og klik derefter på det sted i PDF-dokumentet, hvor du vil placere lydkommentaren.
 2. Klik på Gennemse (Windows) eller Vælg (Mac OS) for at vælge den lydfil, du vil tilføje.
 3. (Valgfrit) Du kan høre lydkommentaren ved at klikke på knappen Afspil . Når du er færdig, skal du klikke på Stop og derefter klikke på OK.
 4. Angiv indstillinger i dialogboksen Egenskaber, og klik derefter på OK.

Optage en lydkommentar

 1. Vælg Kommentar > Anmærkninger > Optag lyd , og klik derefter på det sted i PDF-dokumentet, hvor du vil placere lydkommentaren.
 2. Klik på knappen Indspil i den dialogboks, der vises, og tal ind i mikrofonen. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Stop  og derefter klikke på OK.
 3. Angiv indstillinger i dialogboksen Egenskaber, og klik derefter på OK.

Tilføj kommentarer i en vedhæftet fil

Bemærk:

I Reader er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Brug værktøjet Vedhæft fil til at integrere en fil på et valgt sted i et PDF-dokument, så læseren kan åbne og se filen. Ved at tilføje vedhæftede filer som en kommentar kan du henvise til længere dokumenter, som ikke let lader sig indsætte i en pop op-note eller en tekstboks. Hvis du flytter PDF-dokumentet til en ny placering, følger den integrerede fil automatisk med. For at kunne se en vedhæftning skal læseren have installeret et program, som kan åbne vedhæftningen.

Bemærk:

Sørg for at bruge vedhæftningsværktøjet i panelet Anmærkninger, når der vedhæftes filer med henblik på en dokumentkorrektur. Vedhæftede filer på dokumentniveau, som du vedhæfter med papirclipsikonet (værktøjet Vedhæft fil) fra panelet Værktøjer > Indhold, spores ikke med andre kommentarer i et korrekturarbejdsforløb og kan få dine vedhæftede kommentarer til at gå tabt.

 1. Vælg Kommentar > Anmærkninger > Vedhæft fil .
 2. Klik på det sted i PDF-dokumentet, hvor vedhæftningen skal indsættes.
 3. Vælg den fil, du vil vedhæfte, og klik på Vælg. Hvis du vedhæfter et PDF-dokument, kan du fremhæve interesseområder i filen ved hjælp af kommentarer.
 4. Vælg indstillingerne for det filikon, der vises i PDF-filen, i dialogboksen Egenskaber for vedhæftede filer.

  Den vedhæftede kommentar vises også under fanen Vedhæftede filer med et sidenummer, som angiver placeringen.

  Bemærk:

  Hvis du vil slette den vedhæftede fil, skal du højreklikke på ikonet Vedhæftet kommentar og derefter vælge Slet.

Indsætte billeder som kommentarer

Bemærk:

I Reader er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Du kan bruge værktøjet Indsæt billede fra Udklipsholder som stempel til at indsætte billeder i et PDF-dokument med. Du kan kopiere de fleste billedformater fra tegne- og billedredigeringsprogrammer, f.eks. Adobe Photoshop og Adobe Illustrator. Hvis du vil tilføje billedet i PDF-dokumenter flere gange, skal du oprette et brugerdefineret stempel af billedet.

Bemærk:

Værktøjet Indsæt billede fra udklipsholder som stempel er først tilgængeligt, når du kopierer et billede.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at kopiere et billede:
  • I Acrobat skal du vælge Rediger > Tag et snapshot og vælge et billede fra en PDF. 

  • Markér et billede i et andet program, og vælg Rediger > Kopiér.

 2. Åbne et PDF-dokument
 3. Vælg Kommentar > Anmærkninger > Stempler > Indsæt billede fra udklipsholder som stempel.
 4. Klik det sted i PDF-dokumentet, hvor billedet skal vises.
 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil flytte det billede, skal du trække det.

  • Hvis du vil tilpasse størrelsen på billedet, skal du markere det og derefter trække i et af håndtagene Tryk på Skift-tasten under ændringen af billedets størrelse for at bevare de oprindelige proportioner.

  • Hvis du vil ændre billedegenskaberne, skal du højreklikke på billedet og vælge Egenskaber.

  • Hvis du vil slette et billede, skal du højreklikke på det og derefter vælge Slet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online