Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Przegląd narzędzi do dodawania adnotacji i znaczników rysunkowych

Uwaga:

W programie Reader pełen zestaw narzędzi do komentowania jest dostępny wyłącznie w plikach PDF z włączoną funkcją komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

W celu dodawania komentarzy można korzystać z narzędzi adnotacji oraz znaczników rysunkowych dostępnych w panelu Komentarz. Komentarze to uwagi i rysunki dotyczące zawartości pliku PDF. Uwagę tekstową można dodać, korzystając z narzędzia Notatka. Można także skorzystać z narzędzia rysowania, aby utworzyć linię, okrąg lub inny kształt, a następnie wpisać uwagę w wyskakującym okienku. Narzędzia edycji tekstu umożliwiają dodawanie znaczników edycji oznaczających zmiany, które mają zostać wprowadzone w dokumencie źródłowym. Większość narzędzi do komentowania i oznaczania nie jest dostępna na pasku narzędziowym, dopóki się ich nie doda.

Uwaga:

W przypadku otwarcia w przeglądarce pliku PDF zakończonej recenzji udostępnionej narzędzia do komentowania są niedostępne.

Większość komentarzy składa się z dwóch części: ikony, czyli znacznika wyświetlanego się na stronie; wiadomości tekstowej, która pojawia się w wyskakującym okienku komentarza po zaznaczeniu ikony lub ustawieniu nad nią wskaźnika myszy.

Dodany komentarz pozostaje zaznaczony, dopóki nie kliknie się w innym miejscu strony. Program Acrobat podświetla wybrany komentarz niebieską otoczką, aby ułatwić odszukanie znacznika na stronie. Na znacznikach rysunkowych i stemplach wyświetlany jest szkielet z uchwytami zaznaczenia, co ułatwia dostosowanie ich wielkości i kształtu.

W programie Acrobat Pro do komentarzy można dodawać znaczniki, ułatwiające osobom słabowidzącym lub upośledzonym ruchowo odczytanie komentarza za pomocą technologii wspomagających.

Panel Adnotacje
Panel Adnotacje

A. Dodaj notatkę B. Podświetl tekst C. Dołącz plik D. Nagraj dźwięk E. Narzędzie i menu Dodaj stempel F. Wstaw tekst od kursora G. Zastępowanie tekstu H. Przekreślenie I. Podkreślenie J. Dodaj notatkę do tekstu 
Panel <span class="uicontrol">Znaczniki rysunkowe</span>
Panel <span class="uicontrol">Znaczniki rysunkowe</span>

A. Dodaj pole tekstowe B. Dodaj dymek tekstowy C. Rysuj linię D. Rysuj strzałkę E. Rysuj owal F. Rysuj prostokąt G. Rysuj chmurkę H. Rysuj wielokąt I. Rysuj linie połączone J. Rysuj kształt dowolny K. Wymaż kształt dowolny 
Rodzaje komentarzy w plikach PDF
Rodzaje komentarzy w plikach PDF

A. Stempel B. Modyfikacja tekstu C. Komentarz wyskakujący (dymek podpowiedzi) D. Notatka 

Dodatkowe zasoby

Filmy i samouczki na temat dodawania komentarzy można znaleźć w następujących zasobach:

Wyświetlanie narzędzi adnotacji i znaczników rysunkowych

Narzędzia adnotacji i znaczników rysunkowych nie są domyślnie wyświetlane, z wyjątkiem sytuacji, w której otwarto plik PDF w ramach recenzji zarządzanej.

 1. Kliknij panel Komentarz, a następnie rozwiń sekcję Adnotacje lub Znaczniki rysunkowe.

Wybór narzędzia do dodawania adnotacji lub znacznika rysunkowego

 • Wybierz polecenie Komentarz > Adnotacje > [narzędzie].
 • Wybierz polecenie Komentarz > Znaczniki rysunkowe > [narzędzie].

Uwaga:

Po wprowadzeniu wstępnego komentarza narzędzie zmienia się z powrotem w narzędzie Zaznaczanie. Dzięki temu można przenosić i edytować komentarz, a także zmieniać jego rozmiar. (Narzędzia Ołówek i Podświetl tekst pozostaną wybrane).

Utrzymywanie zaznaczonego narzędzia do dodawania adnotacji

Kolejne komentarze można dodawać bez ponownego wybierania narzędzia.

 1. Wybierz narzędzie, które ma być używane (ale jeszcze go nie używaj).
 2. Kliknij narzędzie prawym przyciskiem myszy (Windows) lub lewym przyciskiem z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) i wybierz opcję Utrzymaj narzędzie wybrane.

Preferencje komentarzy

Preferencje komentarzy dotyczą zarówno wyglądu, jak i sposobu wyświetlania adnotacji i znaczników w plikach PDF.

Uwaga:

Recenzent może dodawać komentarze w dowolnym miejscu w ramce dokumentu. W związku z tym czasami trzeba przewinąć dokument lub zmniejszyć go, aby zobaczyć komentarze umieszczone poza stroną.

W oknie dialogowym Preferencje w obszarze Kategorie wybierz pozycję Komentowanie.

Czcionka, Rozmiar czcionki

W systemie Windows można ustawić w czcionkę i rozmiar tekstu w wyskakujących oknach. W systemie Mac OS do wyboru są tylko następujące ustawienia czcionek: Duża, Średnia i Mała. Ustawienie to obowiązuje dla wszystkich nowych i istniejących komentarzy.

Przezroczystość tekstu wyskakującego

Określa wartość krycia wyskakujących okienek w zakresie od 1 do 100. Gdy wyskakujące okienko jest otwarte, ale nie jest zaznaczone, wartość 100 czyni je całkowicie nieprzejrzystym, a wartości niższe czynią go częściowo przezroczystym.

Włącz wskaźniki tekstowe i podpowiedzi

Wyświetla podpowiedź po umieszczeniu wskaźnika nad komentarzem, który zawiera wyskakującą notatkę. Podpowiedź zawiera nazwę autora, stan komentarza oraz dwie linijki tekstu. Domyślnie zaznaczona.

Drukuj notatki i wyskakujące komentarze

Wskazuje, że wyskakujące notatki powiązane z komentarzami oraz ikony notatek, dźwięków i załączników mają być drukowane tak, jak są wyświetlane na stronie.

Zamiast zaznaczać tę opcję, można wydrukować tekst komentarza w różnych układach (za pomocą polecenia Plik > Drukuj) i kliknąć przycisk Podsumuj komentarze.

Pokaż łączniki znaczników komentarzy z ich wyskakującymi oknami przy najeździe myszą

Po umieszczeniu wskaźnika nad znacznikiem komentarza (np. podświetleniem lub ikoną notatki) zostanie wyświetlona cieniowana linia łącząca. Domyślnie zaznaczona.

Upewnij się, że wyskakujące okienka są widoczne po przewinięciu dokumentu

Podczas przewijania dokumentu PDF, wyskakujące komentarze na danej stronie przemieszczają się, tak aby pozostały widoczne w panelu dokumentu. Domyślnie zaznaczona.

Automatycznie otwieraj okna innych komentarzy niż uwagi

Po utworzeniu komentarza za pomocą narzędzia do rysowania, narzędzia Stempel lub narzędzia Ołówek wyświetlana jest wyskakująca notatka.

Ukryj wyskakujące okienka komentarzy, gdy lista komentarzy jest otwarta

Dzięki zaznaczeniu tej opcji strony zawierające wiele komentarzy stają się bardziej przejrzyste. Domyślnie zaznaczona.

Automatycznie otwieraj wyskakujące okienko przy najeździe myszą

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że po ustawieniu kursora na dowolnym komentarzu (w tym również na stemplach i rysunkach) otwiera się wyskakujące okienko.

Jako nazwy autora używaj zawsze nazwy loginu

Opcja określa, jakie imię/nazwisko jest wyświetlane w wyskakującym oknie komentarza-uwagi. Jeśli opcja jest zaznaczona, pojawia się nazwa użytkownika określona w panelu Tożsamość okna dialogowego Preferencje. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, pojawia się domyślna nazwa określona w polu Autor w oknie dialogowym właściwości komentarzy. Domyślnie zaznaczona.

Utwórz nowe okienko wyskakujące wyrównane do krawędzi dokumentu

Gdy opcja ta jest zaznaczona, wyskakujące okienka są wyrównywane do prawej krawędzi okna dokumentu, niezależnie od tego, gdzie dodano znacznik komentarza (np. ikonę uwagi). Gdy opcja nie jest zaznaczona, wyskakujące okienko pojawia się obok znacznika komentarza. Domyślnie zaznaczona.

Kopiuj otoczony tekst do wyskakujących okienek komentarzy

Gdy opcja ta jest zaznaczona, tekst obrysowany narzędziem rysunkowym jest kopiowany do wyskakującego okienka komentarza.

Kopiuj zaznaczony tekst do wyskakujących komentarzy Podświetlenia, Przekreślenia i Podkreślenia

Gdy opcja ta jest zaznaczona, zaznaczony tekst jest kopiowany do wyskakującego okienka związanego ze znacznikami korektorskimi, np. utworzonymi narzędziem Podświetlanie tekstu.

Zmiana wyglądu komentarzy

Uwaga:

W programie Reader pełen zestaw narzędzi do komentowania jest dostępny wyłącznie w plikach PDF z włączoną funkcją komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Wygląd i kolor komentarzy oraz znaczników można zmienić przed lub po utworzeniu komentarzy. Można też ustawić nowy wygląd jako domyślny dla danego narzędzia.

Uwaga:

Aby zmienić sposób wyświetlania swojej nazwy w komentarzach, otwórz okno dialogowe Preferencje, wybierz pozycję Komentowanie, a następnie usuń zaznaczenie opcji „Dla nazwy autora używaj zawsze nazwy loginu”.

Właściwości
Właściwości

A. Z zaznaczoną ikoną uwagi B. Z zaznaczonym wyskakującym tekstem 

Zmiana wyglądu komentarza i ustawienie go jako wyglądu domyślnego

 1. Po utworzeniu komentarza z menu Opcje w wyskakującym okienku komunikatu wybierz polecenie Właściwości.
 2. W oknie dialogowym Właściwości wykonaj dowolną z poniższych czynności i kliknij przycisk Zamknij:
  • Aby zmienić takie opcje, jak typ i kolor ikony, kliknij zakładkę Wygląd. O tym, które opcje są dostępne, decyduje typ zaznaczonego komentarza.

  • Aby zmienić nazwisko autora i temat komentarza, kliknij zakładkę Ogólne.

  • Aby obejrzeć historię zmian stanu komentarza wprowadzanych przez różne osoby, kliknij zakładkę Historia recenzji.

  • Aby uniemożliwić edycję lub usunięcie komentarza, należy zaznaczyć opcję Zablokowany dostępną w dolnej części okna dialogowego Właściwości.

  • Aby wybrane właściwości były stosowane do wszystkich kolejnych komentarzy tego typu, zaznacz opcję Ustaw bieżące właściwości jako domyślne w dolnej części okna dialogowego Właściwości.

Określanie domyślnego wyglądu narzędzia

 1. W menu Adnotacje i Znaczniki rysunkowe w panelu Komentarz kliknij prawym przyciskiem narzędzie, którego chcesz użyć, a następnie wybierz opcję Domyślne właściwości narzędzia.
 2. Ustaw odpowiednio właściwości i kliknij przycisk OK.

  Wszystkie komentarze tworzone przy użyciu tego narzędzia będą wyświetlać określone przez użytkownika właściwości. Wygląd istniejących komentarzy, w tym wygląd tekstu w wyskakujących okienkach, pozostanie bez zmian.

Dodawanie notatki

Uwaga:

W programie Reader pełen zestaw narzędzi do komentowania jest dostępny wyłącznie w plikach PDF z włączoną funkcją komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Najczęstszym typem komentarza jest notatka. Notatka jest oznaczana na stronie za pomocą ikony, a jej tekst jest wyświetlana w wyskakującym okienku. Notatkę można dodać w dowolnym miejscu na stronie lub w obszarze dokumentu.

 Narzędzie <span class="uicontrol">Notatka</span>
Użyj narzędzia <span class="uicontrol">Notatka</span>, aby umieścić tekst w wyskakującym okienku.

A. Panel Adnotacje B. Narzędzie Notatka C. Menu Opcje D. Znacznik czasowy E. Uwaga tekstowa 

Dodawanie komentarza-uwagi

 1. W panelu Adnotacje wybierz narzędzie Notatka , a następnie kliknij miejsce, w którym chcesz ją umieścić lub przeciągnij kursorem, aby utworzyć notatkę niestandardowej wielkości.
 2. Wpisz tekst notatki w wyskakującym okienku. Tekst można również skopiować z dokumentu PDF za pomocą narzędzia Zaznaczanie , a następnie wkleić go w okienku notatki.

  Uwaga:

  Po zamknięciu wyskakującego okienka komentarza jego tekst pozostanie na ekranie.

Edycja notatki

 1. Kliknij lub dwukrotnie kliknij ikonę notatki.
 2. Wprowadź niezbędne zmiany:
  • Aby zmienić rozmiar wyskakującego okienka komunikatu, przeciągnij jeden z jego dolnych narożników.

  • Aby zmienić formatowanie tekstu, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Elementy paska narzędziowego > Pasek właściwości, a następnie wybierz właściwość, która ma być dostępna na pasku.

  Uwaga:

  Korzystając z panelu komentarzy w oknie dialogowym Preferencje, zmień rozmiar czcionki, domyślny sposób wyskakiwania okienek oraz inne ustawienia dotyczące tworzenia i przeglądania komentarzy.

  Po zakończeniu kliknij przycisk minimalizacji w prawym górnym rogu wyskakującego okienka komunikatu lub gdziekolwiek poza nim.

Usuwanie notatki

 1. Zaznacz narzędzie Notatka , narzędzie Rączka  lub narzędzie Zaznaczanie .
 2. Zaznacz ikonę notatki i wciśnij klawisz Delete.

  Można również dwukrotnie kliknąć ikonę notatki i wybrać polecenie Usuń z menu Opcje w wyskakującym okienku.

Dodawanie komentarza tekstowego

Użyj narzędzia Dodaj komentarz tekstowy <<ICON>>, aby wpisać tekst w dowolnym miejscu strony PDF. Narzędzie Dodaj komentarz tekstowy jest podobne do narzędzia Dodaj pole tekstowe.

 1. Wybierz Komentarz > Adnotacje, a następnie wybierz narzędzie Dodaj komentarz tekstowy.
 2. Kliknij na stronę, aby umieścić kursor
 3. W narzędziu Dodaj komentarz tekstowy określ czcionkę, rozmiar czcionki oraz inne atrybuty tekstu.

Dodawanie linii, strzałki lub kształtu

Uwaga:

W programie Reader narzędzia do rysowania są dostępne tylko w plikach PDF, w których włączono możliwość komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Wybierając narzędzie do rysowania, należy mieć na uwadze zamierzony wynik.

 1. Wybierz polecenie Komentarz > Znaczniki rysunkowe, a następnie wybierz narzędzie do rysowania:

   

  • Narzędzia Prostokąt , Owal , Strzałka  i Linia  powalają tworzyć proste kształty.

  • Narzędzie Chmurka i narzędzie Wielokąt pozwalają utworzyć zamknięty, wielosegmentowy kształt. Narzędzie Linia łamana pozwala utworzyć wielosegmentowy kształt otwarty.

  • Narzędzie Ołówek  umożliwia rysowanie dowolnych kształtów, a narzędzie Gumka ołówkowa  służy do usuwania znaczników wprowadzonych ołówkiem.

   

  Uwaga:

  Aby przed rozpoczęciem rysowania wybrać grubość, kolor i inne właściwości linii, kliknij narzędzie do rysowania prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Właściwości, a następnie ustaw odpowiednie opcje w oknie dialogowym Właściwości.

 2. Narysuj obiekt w pliku PDF:
  • Aby narysować kształt chmurki lub wielokąta, kliknij, aby utworzyć punkt początkowy. Przesuń wskaźnik i kliknij, aby utworzyć kolejne segmenty. Aby zakończyć rysowanie kształtu, kliknij punkt początkowy lub kliknij kształt prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Zakończ. Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć linię łamaną.

  • Aby narysować linię, strzałkę lub prostokąt, przeciągnij wskaźnikiem po obszarze do oznaczenia albo dwa razy kliknij: raz w celu określenia punktu początkowego i drugi raz w celu określenia punktu końcowego.

  • Aby narysować kwadrat, okrąg, linie poziomą, linię pionową lub linię nachyloną pod kątem 45 stopni, podczas rysowania naciśnij klawisz Shift.

  • Aby rysować dowolne linie za pomocą narzędzia Ołówek , przeciągnij kursor do punktu początkowego linii. Rysując, można zwolnić na chwilę przycisk myszy, przesunąć kursor nieco dalej i wznowić rysowanie. Aby usunąć część rysunku, zaznacz narzędzie Gumka ołówkowa  i przeciągnij po obszarach do usunięcia.

 3. Aby zmienić rozmiary lub edytować znacznik, zaznacz go i przeciągnij jeden z uchwytów.
 4. Aby dodać do znacznika wyskakujące okienko komentarza, zaznacz narzędzie Rączka i kliknij dwukrotnie na znacznik.
 5. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk do zamykania w wyskakującym okienku. Po prawej stronie znacznika pojawi się ikona notatki, wskazująca, że w wyskakującym okienku znajduje się tekst.

  Uwaga:

  Aby usunąć znacznik rysunkowy, należy go zaznaczyć i nacisnąć klawisz Delete.

Grupowanie i rozgrupowywanie znaczników

Znaczniki można łączyć w grupy, tak aby funkcjonowały jako pojedynczy komentarz. Grupować można też na chwilę, aby przenieść znaczniki w inne miejsce lub zmodyfikować właściwości wszystkich na raz. Grupowanie ułatwia również rozróżnienie znaczników różnych recenzentów.

Uwaga:

Nie można grupować znaczników modyfikacji tekstu.

Grupowanie znaczników

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie lub Rączka i zaznacz znacznik.
 2. Kliknij przytrzymując klawisz Ctrl lub Command, aby zaznaczyć znaczniki do zgrupowania.
 3. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Grupuj.

Rozgrupowywanie znaczników

 1. Kliknij zaznaczenie grupy prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Rozgrupuj.

Dodawanie komentarzy do pola tekstowego lub dymku

Uwaga:

W programie Reader narzędzia do komentowania są dostępne tylko w plikach PDF, w których włączono możliwość komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Za pomocą narzędzia Pole tekstowe można tworzyć pola zawierające tekst. Pole takie można umieścić w dowolnym miejscu na stronie i nadać mu dowolną wielkość. Pola takie są zawsze widoczne na stronach dokumentu, co odróżnia je od uwag (chowanych i wysuwanych).

Inną metodą dodania pola tekstowego polega na wklejeniu skopiowanego tekstu do pliku PDF. Czcionka i rozmiar tekstu są zgodne z domyślnymi ustawieniami systemu.

Dodawanie komentarzy za pomocą narzędzia Pole tekstowe

Uwaga:

Narzędzie Pole tekstowe pozwala dodawać komentarze do dokumentów w języku chińskim, japońskim i koreańskim. Wymaga to jednak uprzedniego zainstalowania plików obsługujących te języki. Tekst w polach tekstowych musi mieć orientację poziomą.

Za pomocą narzędzia Dymek  można tworzyć pola tekstowe z dymkami. Pola tekstowe z dymkami są szczególnie przydatne do wyróżniania obszarów dokumentu bez zasłaniania ich. Pola tekstowe z dymkami zawierają trzy części: pole tekstowe, łącznik i linię końcową. Rozmiar każdej części można zmieniać, przeciągając uchwyt. Łącznik można skalować tylko w jednym kierunku: łączniki poziome tylko w poziomie, a pionowe tylko w pionie. Pole tekstowe rozszerza się w pionie po wpisaniu tekstu, tak aby cały był widoczny.

Pole tekstowe można przesuwać osobno lub wraz z linią końcową. Pole tekstowe można przenosić wokół stacjonarnego punktu kontrolnego — strzałki na linii końcowej — tworzonego w momencie pierwszego kliknięcia w pliku PDF. Wygląd i kolor pola tekstowego można zmieniać. Można również dodawać strzałki lub znaki wiodące do linii końcowej.

Dodawanie dymków za pomocą pola tekstowego

Dodawanie pola tekstowego

 1. Wybierz polecenie Komentarz > Znaczniki rysunkowe > Dodaj pole tekstowe .
 2. Kliknij w pliku PDF.
 3. Wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Elementy paska narzędziowego > Pasek właściwości, a następnie ustaw kolor, wyrównanie i czcionkę dla tekstu.
 4. Wpisz tekst.

  Tekst jest automatycznie zawijany na krawędzi pola.

 5. (Opcjonalnie) Aby wprowadzić dalsze zmiany w polu tekstowym:
  • Wybierz narzędzie Zaznaczanie lub narzędzie Pole tekstowe. Kliknij krawędź pola, aby je zaznaczyć. Przeciągnij narożnik, aby zmienić rozmiar pola. Za pomocą paska narzędziowego Właściwości zmień opcje krawędzi i wypełnienia.

  • Kliknij dwukrotnie na pole tekstowe, aby dokonać edycji tekstu lub zmienić jego atrybuty. Zaznacz tekst za pomocą przeciągania, a następnie wybierz odpowiednie opcje z paska narzędziowego Właściwości.

 6. Aby usunąć pole tekstowe, zaznacz je, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  Uwaga:

  Chcąc wkleić blok tekstu, można również zaznaczyć i skopiować go w aplikacji, zaznaczyć narzędzie Rączka w programie Acrobat i wybrać polecenie Edycja > Wklej.

Dodawanie dymku

 1. Wybierz polecenie Komentarz > Znaczniki rysunkowe > Narzędzie Dymek .
 2. Kliknij raz, aby określić położenie punktu końcowego. Kliknij ponownie, aby określić położenie pola.
 3. Wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Elementy paska narzędziowego > Pasek właściwości, a następnie wybierz kolor, wyrównanie i czcionkę dla tekstu.
 4. Wpisz tekst.

  Tekst jest automatycznie zawijany na krawędzi pola.

 5. (Opcjonalnie) Aby wprowadzić dalsze zmiany w polu tekstowym:
  • Aby zmienić rozmiar dymka, zaznacz go i przeciągnij jeden z uchwytów.

  • Aby przenieść pole tekstowe, kliknij wewnątrz pola i przeciągnij je.

  • Aby przenieść cały dymek, kliknij linię końcową lub krawędź pola tekstowego i przeciągnij ją.

  • Aby zmienić kolor, krycie lub właściwości linii, wybierz narzędzie Zaznaczanie, kliknij dymek prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Właściwości i zaznacz odpowiednie opcje.

Dodawanie komentarza dźwiękowego

Uwaga:

W programie Reader narzędzia do komentowania są dostępne tylko w plikach PDF, w których włączono możliwość komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Narzędzie Nagrywanie komentarza dźwiękowego umożliwia dodawanie do dokumentów komentarzy w postaci gotowych, tj. już nagranych, plików dźwiękowych WAV i AIFF, a także nagrywanie nowych komentarzy dźwiękowych i umieszczanie ich w dokumentach. Załączniki dźwiękowe są wyświetlane na liście Skomentuj. Można je odtwarzać na dowolnej platformie. Niemniej, ich poprawne odtwarzanie wymaga zainstalowania w systemie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania.

Dodawanie gotowego komentarza dźwiękowego

 1. Wybierz polecenie Komentarz > Adnotacje > Nagraj dźwięk , a następnie kliknij miejsce w pliku PDF, w którym ma zostać umieszczony komentarz dźwiękowy.
 2. Kliknij przycisk Przeglądaj (Windows) lub Wybierz (Mac OS) i wybierz plik dźwiękowy.
 3. (Opcjonalnie) Aby odsłuchać komentarz, kliknij przycisk Odtwarzaj . Po zakończeniu kliknąć Stop, a potem kliknąć OK.
 4. Określ odpowiednie opcje w oknie dialogowym Właściwości, a następnie kliknij przycisk OK.

Nagrywanie komentarza dźwiękowego

 1. Wybierz polecenie Komentarz > Adnotacje > Nagraj dźwięk , a następnie kliknij miejsce w pliku PDF, w którym ma zostać umieszczony komentarz dźwiękowy.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Nagrywaj . Wygłoś komentarz do mikrofonu. Po zakończeniu nagrywania kliknij przycisk Zatrzymaj , a potem przycisk OK.
 3. Określ odpowiednie opcje w oknie dialogowym Właściwości, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie komentarzy w załączonym pliku

Uwaga:

W programie Reader narzędzia do komentowania są dostępne tylko w plikach PDF, w których włączono możliwość komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Użyj polecenia Dołącz plik, aby osadzić wybrany plik w wybranym miejscu w pliku PDF, tak aby osoba czytająca mogła go wyświetlić. Dodając załączniki jako komentarze można przywoływać dłuższe dokumenty, których nie dałoby się wkleić do wyskakującego okienka ani pola tekstowego. Gdy dokument PDF zostanie przeniesiony w inne miejsce, osadzony plik nadal będzie w nim dostępny. Aby czytający mógł otworzyć ten załącznik, musi dysponować odpowiednią aplikacją.

Uwaga:

Należy pamiętać o korzystaniu z narzędzia dołączania w panelu Adnotacje podczas dołączania plików do recenzji dokumentu. Załączniki na poziomie dokumentu, dołączane przez kliknięcie ikony spinacza (narzędzie Dołącz plik) w panelu Narzędzia > Komentarz, nie są śledzone wraz z innymi komentarzami w obiegu pracy związanym z recenzją i mogą spowodować utratę dołączonych komentarzy.

 1. Wybierz polecenie Komentarz > Adnotacje > Dołącz plik .
 2. Kliknij w pliku PDF, w miejscu, gdzie ma się pojawić załącznik.
 3. Wybierz plik do załączenia i kliknij Wybierz. Jeżeli załączasz plik PDF, możesz podświetlić jego interesujące fragmenty za pomocą opcji komentarzy.
 4. W oknie dialogowym Właściwości załącznika określ ustawienia ikony pliku wyświetlanej w dokumencie PDF.

  Załącznik komentarza pojawia się także na karcie Załączniki wraz z numerem strony informującym o jego lokalizacji.

  Uwaga:

  Aby usunąć załącznik, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dołączonego komentarza, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Wklejanie obrazów jako komentarzy

Uwaga:

W programie Reader narzędzia do komentowania są dostępne tylko w plikach PDF, w których włączono możliwość komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Za pomocą narzędzia Wklej obraz ze schowka jako Stempel można dodawać obrazy do plików PDF. Kopiować można większość formatów aplikacji rysunkowych i graficznych, takich jak Adobe Photoshop i Adobe Illustrator. Jeżeli dany obraz ma być często dodawany do pliku PDF, warto utworzyć z niego własny stempel.

Uwaga:

Narzędzie Wklej obraz ze schowka jako Stempel jest niedostępne, dopóki nie skopiuje się jakiegoś obrazu.

 1. Skopiuj obraz jedną z następujących metod:
  • W programie Acrobat wybierz polecenie Edycja > Wykonaj zdjęcie , a następnie wybierz obrazek z pliku PDF. 

  • W innej aplikacji: zaznacz obraz i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj.

 2. Otwórz plik PDF.
 3. Wybierz polecenie Komentarz > Adnotacje > Stemple > Narzędzie Wklej obraz ze schowka jako Stempel.
 4. Kliknij w dokumencie w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony obraz.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przenieść obraz, przeciągnij go.

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, zaznacz go i przeciągnij jeden z uchwytów. Aby podczas zmiany rozmiaru zachować oryginalne proporcje obrazu, przytrzymuj klawisz Shift.

  • Aby zmienić właściwości obrazu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.

  • Aby usunąć obraz, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online