Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Wyświetlanie komentarzy

Na liście Komentarze wyświetlane są wszystkie komentarze zawarte w pliku PDF. Lista ta oferuje także pasek narzędziowy zawierający takie opcje, jak sortowanie, filtrowanie oraz szereg innych związanych z obsługą komentarzy.

Lista Komentarze
Panel Komentarze zawiera listę komentarzy.

Otwieranie listy Komentarze

 1. Wybierz polecenie Komentarz > Lista komentarzy.
 2. W menu Opcje na górze listy komentarzy wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Rozwiń lub zwiń komentarze. Kliknij polecenie Rozwiń wszystkie lub Zwiń wszystkie w menu opcji listy komentarzy. Do zwijania i rozwijania pojedynczych komentarzy służą wyświetlane obok nich znaki plus i minus.

  • Oddokuj listę komentarzy i wyświetl ją w jej własnym oknie.

  • Zaimportuj lub wyeksportuj komentarze.

  • Stwórz lub wydrukuj podsumowania komentarzy.

  • Wyeksportuj do programu Word lub AutoCAD.

  • Określ preferencje komentowania.

Sortowanie komentarzy

Komentarze można sortować na liście wg autora, strony, typu, daty, stanu pobrania lub stanu wg osoby. Gdy sortowane są wątki odpowiedzi, reguła sortowania stosuje się tylko do pierwszej wiadomości wątku — wszystkie dalsze odpowiedzi w wątku są zaliczane do tej samej kategorii co pierwsza wiadomość.

 1. Wybierz polecenie Komentarz > Lista komentarzy.
 2. Na liście Komentarze z menu Sortuj wg  wybierz jedną z opcji.

Filtrowanie komentarzy

Komentarze mogą być wyświetlane lub ukrywane w zależności od ich typu, autora, stanu lub sposobu oznakowania. Filtrowanie ma wpływ na wygląd komentarzy zarówno w oknie dokumentu, jak i na liście Komentarze. Użytkownik może zdecydować, czy komentarze ukryte mają być drukowane lub podsumowywane. Ukrycie komentarza, z którym są skojarzone pewne odpowiedzi, pociąga za sobą ukrycie wszystkich tych odpowiedzi, a więc całego wątku.

Uwaga:

W przypadku recenzji przez e-mail komentarze ukryte nie są nigdy wysyłane do inicjatora recenzji.

 1. Z menu Filtruj komentarze  na liście komentarzy wybierz jedną z następujących opcji:
  • Aby usunąć wszystkie filtry, wybierz opcję Pokaż wszystkie komentarze. Możesz także nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+8 (Windows) lub Command+8 (Mac OS).

  • Aby ukryć wszystkie komentarze, wybierz polecenie Ukryj wszystkie komentarze. Można także nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Shift+8 (Windows) lub Command+Shift+8 (Mac OS).

  • Aby zastosować filtr do komentarzy, zaznacz kategorie, które mają być widoczne. Jeśli np. chcesz, aby były wyświetlane wyłącznie niezaznaczone notatki, wybierz > Typ > Notatki, aby były wyświetlane tylko notatki, a następnie wybierz > Zaznaczone > Niezaznaczone, aby były wyświetlane tylko niezaznaczone notatki.

  • Aby usunąć filtr, wybierz Wszystkie dla ukrytych kategorii. Przykład: Jeśli aktywny jest filtr komentarzy wyświetlający tylko komentarze konkretnego recenzenta, wybierz  > Recenzent > Wszyscy.

  • Aby otworzyć wszystkie wyskakujące notatki, kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z adnotacji i wybierz opcję Otwórz wszystkie wyskakujące okna. (Opcja dostępna wyłącznie przy zamkniętej liście komentarzy)

  • Aby zamknąć wszystkie wyskakujące notatki, kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z adnotacji i wybierz opcję Zwiń wszystkie. (Opcja dostępna wyłącznie przy zamkniętej liście Komentarze).

Odpowiadanie na komentarze

Uwaga:

W programie Reader funkcje komentowania są dostępne tylko w plikach PDF, w których włączono możliwość komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Odpowiadanie na komentarze innych osób jest szczególnie przydatne w recenzjach udostępnianych, gdy uczestnicy mogą czytać komentarze innych osób. Opcję tę mogą również wykorzystać inicjatorzy recenzji, aby powiadomić recenzentów, że stosują się do ich sugestii. Grupa kolejnych odpowiedzi na dany komentarz nazywa się wątkiem. W wyskakującej notatce wyświetlane są dwie pierwsze odpowiedzi w wątku. Na liście Komentarze wyświetlane są wszystkie odpowiedzi. Odpowiedzi są wcięte pod oryginalnym komentarzem. Liczba odpowiedzi na dany komentarz jest pokazywana w specjalnym polu, które pojawia się po ustawieniu kursora nad komentarzem.

A. Nagłówek odpowiedzi B. Menu Opcje C. Opcja Odpowiedz na liście Komentarze
Wszystkie wiadomości składające się na dany wątek są wyświetlane w wyskakującym okienku komunikatu oraz na liście Komentarze.

A. Nagłówek odpowiedzi B. Menu Opcje C. Opcja Odpowiedz na liście Komentarze 

Odpowiadanie w wyskakującym okienku

 1. Otwórz wyskakujące okienko komentarza.
 2. Wybierz polecenie Odpowiedz z menu Opcje.
 3. Wpisz tekst odpowiedzi w odpowiednim polu.

Odpowiadanie na liście Komentarze

 1. Zaznacz komentarz na liście Komentarze.
 2. Wybierz polecenie Odpowiedz z menu Opcje.
 3. Wpisz tekst odpowiedzi w odpowiednim polu.

Usuwanie odpowiedzi

Usunięcie komentarza, z którym były skojarzone odpowiedzi, nie pociąga za sobą usunięcia tych odpowiedzi. Odpowiedzi pozostają w pliku PDF wraz z wątkiem. Pierwsza odpowiedź automatycznie staje się komentarzem.

 1. W wyskakującej notatce kliknij odpowiedź prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń.

Ustawianie stanu lub ptaszka

Uwaga:

W programie Reader funkcje komentowania są dostępne tylko w plikach PDF, w których włączono możliwość komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Oznaczenia stanu i znaczniki zaznaczenia to wygodna metoda zaznaczania komentarzy już przeczytanych albo takich, które wymagają dalszych działań. W systemie Windows można skorzystać ze znacznika stanu albo znacznika zaznaczenia, aby wskazać komentarze do wyeksportowania do programu Word. Ustawiając stan recenzji, można ukryć lub wyświetlić grupę komentarzy i poinformować recenzentów, w jaki sposób dany komentarz będzie obsługiwany. Po ustawieniu stanu recenzji usunięcie go z komentarza na liście Komentarze będzie niemożliwe, nawet jeżeli stan recenzji zostanie zmieniony na wartość Brak. Znaczniki zaznaczenia są przeznaczone do użytku osobistego co znaczy, że nie są wyświetlane, gdy dokument przeglądają inne osoby (chyba, że właściciel dokumentu zmienił stan komentarzy).

Ustawianie stanu

 1. Zaznacz komentarz na liście Komentarze i kliknij go prawym przyciskiem, aby wyświetlić menu opcji. Następnie wybierz opcję z menu Ustaw stan.

  Stan recenzji pojawia się w komentarzu, obok nazwiska osoby, która go ustawiła. Jeśli inny recenzent ustawi stan recenzji dla tego komentarza, na liście Komentarze zostaną wyświetlone oba stany wraz z nazwiskami recenzentów.

 2. Aby wyświetlić historię zmian komentarza, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę komunikatu, znacznik lub pasek tytułu wyskakującego okienka komunikatu, a następnie wybierz polecenie Właściwości. Kliknij zakładkę Historia recenzji.

Flagowanie komentarzy ptaszkami

 1. Zaznacz komentarz na liście Komentarze, a następnie kliknij pole wyboru obok komentarza, tak aby pojawiła się ikona potwierdzenia .

Podsumowanie komentarzy daje szybki wgląd w strukturę komentarzy związanych z plikiem Adobe PDF. Podsumowania takie można albo bezpośrednio drukować, albo generować w formie dodatkowych dokumentów PDF z komentarzami i drukować dopiero te dokumenty. Podsumowania nigdy nie są ani kojarzone, ani łączone z dokumentami PDF, na podstawie których je uzyskano.

Opcje układu strony dla podsumowań komentarzy
Opcje układu strony dla podsumowań komentarzy

A. Dokument i komentarze z liniami łączników na pojedynczej stronie B. Dokument i komentarze z liniami łączników na oddzielnych stronach C. Tylko komentarze D. Dokument i komentarze z numerami kolejnymi 

Zgodnie z domyślnym ustawieniem programu Acrobat, dokumenty PDF są drukowane ze wszystkimi stemplami. Aby zachować pełną kontrolę nad sposobem wydruku komentarzy, na liście komentarzy wybierz pozycję  >Drukuj z podsumowaniem komentarzy.

 1. Zastosuj do komentarzy filtr, tak aby były wyświetlane tylko te, których ma dotyczyć podsumowanie. (Na liście Komentarze kliknij pozycję Filtruj komentarze , a następnie wybierz kategorię komentarzy do wyświetlenia).
 2. Aby zachować pełną kontrolę nad sposobem wydruku komentarzy, na liście komentarzy wybierz pozycję  > Drukuj z podsumowaniem komentarzy. Można także stworzyć osobny plik PDF z komentarzami, wybierając opcję  >Utwórz podsumowanie komentarzy.
 3. W oknie dialogowym Utwórz podsumowanie komentarzy wykonaj następujące czynności:
  • Wybierz układ dokumentu i komentarzy. Układ określa dostępne opcje.

  • Wybierz sposób sortowania komentarzy.

  • Podaj zakres stron i określ, czy strony bez komentarzy też mają zostać uwzględnione.

  • Określ, czy w podsumowaniu mają być uwzględnione wszystkie komentarze, czy tylko komentarze aktualnie wyświetlane.

 4. Kliknij polecenie Utwórz podsumowanie komentarzy.

Znajdowanie komentarza

Komentarz można znaleźć na liście Komentarze, szukając zawartych w nim słów lub zwrotów.

 1. Aby wyświetlić listę komentarzy, wybierz polecenie Komentarz > Lista komentarzy.
 2. W polu Znajdź wpisz słowo lub frazę, którą chcesz wyszukać.

Na liście Komentarze wyświetlone zostaną komentarze spełniające kryteria wyszukiwania, a w nagłówku panelu wyświetlona zostanie ich liczba.

Usuwanie komentarzy

Nie można usunąć komentarzy innych recenzentów w recenzji udostępnionej ani komentarzy zablokowanych.

Uwaga:

Aby usunąć wszystkie komentarze z pliku PDF, wybierz polecenie Narzędzia > Ochrona > Usuń ukryte informacje. Następnie usuń komentarze przy pomocy okna dialogowego. Ta funkcja nie jest dostępna w programie Adobe Reader.

Usuwanie komentarza

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz komentarz i naciśnij klawisz Delete.

  • Na liście Komentarze zaznacz komentarze, które chcesz usunąć, a następnie wybierz z menu opcję Usuń.

   Uwaga: przed naciśnięciem klawisza Delete upewnij się, że komentarz jest zaznaczony.

Odblokowywanie komentarza

 1. Kliknij komentarz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.
 2. Usuń zaznaczenie opcji Zablokowany.

Sprawdzanie pisowni w całym tekście komentarzy

Teksty wprowadzane w uwagach i polach formularzy mogą być sprawdzane pod kątem pisowni. Sprawdzanie pisowni nie obejmuje jednak właściwego tekstu dokumentu PDF.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Sprawdzanie pisowni > W komentarzach, polach i tekście edytowalnym. Jeśli dokument PDF jest otwarty w przeglądarce internetowej, otwórz pasek narzędziowy Edycja i kliknij przycisk Sprawdź pisownię .
 2. Kliknij przycisk Start.
 3. Aby zmienić wyraz, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Popraw wyraz samodzielnie. Aby cofnąć zmianę, kliknij przycisk Cofnij edycję. Aby zatwierdzić zmianę, kliknij przycisk Zmień.

  • Kliknij dwukrotnie sugerowaną poprawkę.

  • Zaznacz sugerowaną poprawkę i kliknij przycisk Zmień. Aby zastąpić tym wyrazem wszystkie wystąpienia znalezionego wyrazu, kliknij przycisk Zmień wszystkie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online