Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Recenzowanie pliku PDF

Wysyłane e-mailem zaproszenia do recenzji pliku PDF zawierają na ogół ten plik PDF w załączniku lub podają adres URL do niego. Niektóre zaproszenia zawierają załącznik w formacie FDF (Forms Data Format). Otwarcie pliku FDF powoduje skonfigurowanie ustawień recenzji i otwarcie pliku PDF w programie Acrobat.

Pliki PDF w recenzji mają specjalne funkcje, w tym narzędzia do komentowania oraz pasek komunikatów dokumentu, zawierający instrukcje. Narzędzia komentowania służą do dodawania komentarzy do pliku PDF, a następnie ich przesyłania. Komentarze można opublikować na serwerze komentarzy, gdzie mogą je przeczytać inne osoby, lub wysłać je jako załącznik wiadomości e-mail do inicjatora recenzji.

Uwaga:

Czasem można otrzymać plik PDF pozbawiony funkcji specjalnych. W takim przypadku należy dodać komentarze, korzystając z narzędzi w menu Adnotacje i Znaczniki rysunkowe, dostępnych w panelu Komentarz. Następnie należy zapisać plik PDF i odesłać go. (Więcej informacji można znaleźć w artykule Przegląd narzędzi do dodawania opcji i znaczników rysunkowych).

Aby zrecenzować plik PDF w późniejszym terminie, należy otworzyć go ponownie w module śledzącym. Dzięki temu komentarze są dodawane do „śledzonej” wersji pliku PDF i otrzymuje je inicjator. Jeżeli komentarze nie zostaną wysłane od razu, zapisz plik PDF, aby nie utracić swojej pracy. Dopóki inicjator recenzji nie otrzyma komentarzy, znajdują się one tylko w lokalnej kopii pliku PDF i nie są widoczne dla innych recenzentów. Film prezentujący podstawy recenzowania można zobaczyć pod adresem: www.adobe.com/go/lrvid_014_acrx_pl

Jeśli recenzujesz plik PDF w programie Acrobat 9, Reader 9 lub ich wcześniejszych wersjach, niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Przyłączanie się do recenzji

 1. W aplikacji poczty e-mail otwórz plik PDF, klikając adres URL lub klikając dwukrotnie załącznik (w formacie PDF lub FDF).
 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności (o ile ukaże się odpowiedni monit):
  • Zaloguj się do witryny Acrobat.com, używając identyfikatora Adobe ID oraz hasła.
  • Kliknij Połącz w oknie dialogowym Recenzja udostępniona.
  • Kliknij przycisk OK w oknie Witamy w recenzji udostępnianej. W oknie wyświetlany jest termin recenzji oraz dane uczestników, informacje o komentarzach poszczególnych recenzentów i lokalizacja serwera komentarzy.
  • Wprowadź swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy i stanowisko.
 3. Zapisz plik w miejscu, które będzie łatwo odszukać, na przykład na pulpicie.
 4. Dodaj komentarze do pliku PDF, korzystając z narzędzi dostępnych w panelu Komentarz. Aby usunąć komentarz, należy go zaznaczyć i nacisnąć klawisz Delete. (Usuwać możesz tylko własne komentarze).

 5. Wykonaj odpowiednie czynności:
  • Jeśli program powiadomi, że są dostępne nowe komentarze innych recenzentów, kliknij wiadomość. W pliku PDF pojawią się nowe komentarze.
  • Aby sprawdzić, czy są dostępne komentarze innych recenzentów, kliknij przycisk Sprawdź nowe komentarze .
 6. Komentarze można przesłać, klikając na pasku komunikatów dokumentu opcję Publikuj komentarze lub Wyślij komentarze do inicjatora recenzji.

  Podczas wysyłania komentarzy do inicjatora recenzji zostaje wysłany plik PDF zawierający komentarze w postaci załącznika do wiadomości e-mail. Publikowane komentarze są zapisywane na serwerze komentarzy.

Opcje na pasku komunikatów dokumentu

Opcje dostępne na pasku komunikatów dokumentu zależą od sposobu skonfigurowania recenzji przez inicjatora oraz możliwości uzyskania dostępu do serwera komentarzy.

Informacje dotyczące różnorodnych rodzajów recenzji można znaleźć w artykule Zarządzane recenzje plików PDF — informacje.

Sprawdź nowe komentarze

Program Acrobat zsynchronizuje komentarze między serwerem a lokalnym dyskiem twardym. W przypadku niekliknięcia tego przycisku program Acrobat sprawdza dostępność nowych komentarzy co 10 minut, jeśli dokument jest otwarty, lub co godzinę, jeśli jest zamknięty.

Scal komentarze

Program kopiuje komentarze z otwartego pliku PDF do kopii użytkownika. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku plików PDF otrzymanych od recenzentów w recenzji przez e-mail.

Publikuj komentarze

Dostępne tylko w przypadku recenzji udostępnionych. Program wysyła nowe komentarze na serwer. Ten przycisk jest wyłączany po zakończeniu recenzji.

Zapisz kopię archiwum

Dostępne tylko w przypadku recenzji udostępnionych po ich zakończeniu. Powoduje zapisanie kopii dokumentu wraz z komentarzami recenzji na dysku twardym.

Wyślij komentarze

Program utworzy wiadomość e-mail do osoby inicjującej recenzję z dołączonym plikiem PDF zawierającym komentarze. Ta opcja jest zawsze dostępna dla recenzentów w przypadku recenzji za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku recenzji udostępnionej opcja jest dostępna, jeśli recenzent wybierze pracę w trybie offline lub jeśli próba nawiązania połączenia z serwerem komentarzy nie powiedzie się.

Stan

Ikona oznaczająca stan połączenia serwera komentarzy. Ikona oznaczająca udaną ostatnią próbę połączenia , nieudaną ostatnią próbę połączenia lub trwającą próbę połączenia . Po kliknięciu ikony wyświetlone zostanie menu opcji dodatkowych: Śledź recenzje, otwierającą moduł śledzący; Zapisz jako kopię archiwalną zapisującą kopię pliku PDF, która nie jest powiązana z recenzją; Pracuj w trybie offline umożliwiającą pracę w trybie offline, w którym można dodawać komentarze, jednak nie można ich przesyłać aż do chwili uzyskania połączenia. Aby przełączyć się na tryb online, należy kliknąć Połącz ponownie z serwerem.

Sprawdzanie nowo opublikowanych komentarzy

Podczas recenzji udostępnianej program Acrobat synchronizuje komentarze opublikowane na dysku twardym z komentarzami na serwerze. Program Acrobat powiadamia użytkownika o pojawieniu się nowych komentarzy. Z uwagi na fakt, że proces synchronizacji nie jest przerywany po zamknięciu pliku PDF, powiadomienia będą nadchodzić nadal.

Komunikaty w obszarze powiadomień informują o przyłączaniu nowych recenzentów, pojawianiu uaktualnień (przy wielu recenzjach) i zmianach terminu ostatecznego oraz w razie niepowodzenia synchronizacji. Informują również o tym, że w module śledzącym dodano nową subskrypcję usług sieciowych. Istnieje możliwość zmiany częstotliwości synchronizowania komunikatów i komentarzy, a także ręcznego uruchamiania procesu synchronizacji.

W celu wyświetlenia nowych komentarzy w recenzji udostępnionej trzeba mieć dostęp do witryny Acrobat.com lub możliwość uzyskania połączenia z siecią, w której znajduje się serwer komentarzy. Jeśli nie można nawiązać połączenia, należy sprawdzić status serwera w module śledzącym w celu określenia przyczyny problemu.

 1. Kliknij przycisk Sprawdź, czy są nowe komentarze  na pasku komunikatów dokumentu.

Wysyłanie komentarzy pocztą e-mail

Jeśli recenzujesz plik PDF w trybie offline lub za zaporą sieciową, lub jeśli utracisz połączenie z serwerem, możesz przesłać komentarze w wiadomości e-mail.

 1. Wybierz polecenie Plik > Wyślij plik.

 2. W oknie dialogowym Wyślij e-mail wybierz opcję Domyślna aplikacja e-mail lub Użyj konta webmail i wybierz własne konto webmail z menu Wybierz.

 3. Kliknij Kontynuuj i wykonaj instrukcje ekranowe.

  Uwaga:

  Jeśli wielkość pliku PDF przekracza limit 5 MB, program Acrobat wyświetli monit o wysłanie komentarzy w postaci pliku FDF (Forms Data Format). Inicjator będzie mógł zaimportować ten mniejszy plik. Aby dostosować limit, otwórz Preferencje i wybierz kategorię Recenzowanie. Następnie wprowadź nową wartość w polu Wyślij komentarze FDF dla plików większych niż [#] MB.

Publikowanie komentarzy innych recenzentów

Biorąc udział w recenzji, możesz otrzymywać komentarze innych recenzentów. Przykład: Jeśli jeden z recenzentów nie może uzyskać dostępu do serwera komentarzy, może przesłać je Tobie. Kolejny przykład: Załóżmy, że poproszono o informację zwrotną osoby, które nie zostały na samym początku zaproszone do recenzji. Ci recenzenci mogą zwrócić Tobie kopię recenzowanego pliku PDF wraz z komentarzami. Komentarze nadesłane do pewnego uczestnika recenzji stają się dostępne także dla innych uczestników.

 1. Otwórz dokument PDF zawierający komentarze.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W oknie z pytaniem, czy opublikować komentarze tego recenzenta, kliknij przycisk OK. W pliku PDF pojawią się opublikowane komentarze. Twoje nazwisko pojawi się na pasku tytułowym, a nazwisko autora – poprzedzone frazą „W imieniu” – będzie widoczne w treści komentarzy.

  Uwaga:

  Aby ukryć tekst „W imieniu”, kliknij kolejno pozycje Preferencje > Recenzowanie, a następnie odznacz pole wyboru opcji Pokaż tekst „W imieniu” w komentarzu, gdy dany użytkownik przejmie w posiadanie komentarze w recenzji udostępnionej.

  • Po wyświetleniu pytania o przyłączenie komentarzy kliknij przycisk Tak lub kliknij polecenie Scal komentarze w pasku komunikatów dokumentu i kliknij opcję Wyślij komentarze. W razie potrzeby dodaj adresy e-mail recenzentów i kliknij na przycisk Wyślij.
  • W programie Acrobat lub Reader otwórz kopię pliku PDF, a następnie wybierz polecenie Komentarz > Lista komentarzy > Opcje > Importuj plik danych. Wybierz plik zawierający komentarze recenzentów. W razie potrzeby dodaj adresy e-mail recenzentów i kliknij na przycisk Wyślij.

Publikowane lub wysyłane są tylko nowe lub zmienione komentarze.

Ponowne przyłączanie się do recenzji

Aby ponownie otworzyć pliki PDF w celu przeprowadzenia aktywnej recenzji, należy użyć modułu śledzącego. Moduł śledzący wyświetla jedynie pliki PDF zapisane przez użytkownika. Jeśli plik PDF nie został zapisany po pierwszym otwarciu, należy otworzyć go ponownie z poziomu aplikacji e-mail.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W programie Acrobat wybierz polecenie Komentarz > Recenzja > Śledź recenzje.
  • W programie Reader wybierz polecenie Widok > Moduł śledzący.
 2. W module śledzącym kliknij dwukrotnie plik PDF.

 3. Dodaj nowe lub zmodyfikuj istniejące komentarze. Aby usunąć komentarz, należy go zaznaczyć i nacisnąć klawisz Delete. (Możesz usuwać tylko własne komentarze).

  Podczas następnej synchronizacji komentarzy program Acrobat czyści plik PDF w wersji online z usuniętych komentarzy. Usunięcie komentarzy, które wcześniej wysłano w wiadomości e-mail, nie spowoduje usunięcia ich z dokumentu osoby inicjującej.

 4. Kliknij opcję Publikuj komentarze na pasku komunikatów dokumentu.

  Publikowane lub wysyłane są tylko nowe lub zmienione komentarze.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online