Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Rozpoczynanie recenzji udostępnianej

Wysyłany udostępniany plik PDF zawiera panele Adnotacje i Znaczniki rysunkowe, a także instrukcje wyświetlane na pasku komentarzy dokumentu.

 1. Wybierz polecenie Komentarz > Recenzja > Wyślij do udostępnionej recenzji.

  Uwaga:

  Recenzję udostępnioną można też rozpocząć bezpośrednio z poziomu innej aplikacji używającej modułu PDFMaker, takiej jak program Microsoft Word. Wybierz polecenie Adobe PDF > Konwertuj na Adobe PDF i wyślij do recenzji. W przypadku aplikacji pakietu Office 2007/2010 wybierz polecenie Acrobat > Utwórz i wyślij do recenzji.

 2. Jeśli pojawi się monit, wybierz format PDF.
 3. Wybierz metodę dostarczania i zbierania. Możesz użyć własnego serwera wewnętrznego. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 4. W razie potrzeby określ następujące ustawienia na ekranie wiadomości e-mail:

  Metoda doręczania

  Kliknij, aby wskazać metodę dostawy i odbioru inną od aktualnie wybranej.

  Do, Dw

  Wprowadź adresy e-mail recenzentów. Adresy należy rozdzielać średnikiem lub przez naciśnięcie klawisza Enter. Kliknij przycisk Do lub Dw, aby wybrać adresy e-mail z książki adresowej aplikacji poczty e-mail.

  Temat, treść

  Wyświetl temat i tekst wiadomości e-mail oraz edytuj je w razie potrzeby. Program Acrobat zachowuje wszelkie dokonywane zmiany i wyświetla je przy następnym wysłaniu dokumentu do recenzji. Aby użyć domyślnej wiadomości e-mail, kliknij przycisk Wyzeruj wiadomość domyślną.

  Termin ostateczny recenzji

  Kliknij, aby określić inną datę lub brak terminu ostatecznego. Po terminie ostatecznym recenzenci nie mogą publikować komentarzy.

  Uwaga:

  Jeśli recenzent ma otwarty dokument w programie Acrobat w chwili upływu terminu recenzji, może opublikować komentarz przed zamknięciem dokumentu.

 5. Kliknij przycisk Wyślij.

Program tworzy kopię pliku poddawanego recenzji udostępnionej o nazwie [oryginalna nazwa pliku]_recenzja.pdf w tym samym folderze, co oryginalny plik wskazany do recenzji.

Rozpoczynanie recenzji przez e-mail

Rozpoczynając recenzję przez e-mail, wysyła się monitorowaną kopię pliku PDF, która umożliwia proste scalenie otrzymanych komentarzy. (Podczas recenzowania nie można wypełniać pól formularzy w pliku PDF). Po zainicjowaniu recenzji udostępnionej można również uruchomić recenzję opartą na poczcie e-mail dla tego samego pliku PDF.

Rozpoczynanie recenzji

Przed rozpoczęciem recenzji za pośrednictwem poczty e-mail należy upewnić się, że aplikacja pocztowa lub konto usługi webmail są skonfigurowane do współpracy z programem Acrobat. (Zobacz Wybór aplikacji e-mail, przy użyciu której będzie prowadzona recenzja).

 1. Wybierz polecenie Komentarz > Recenzja > Wyślij do recenzji przez e-mail.

 2. W razie potrzeby wprowadź informacje w oknie dialogowym Ustawienia tożsamości.

 3. Wybierz plik PDF (jeżeli nie jest już otwarty) i kliknij przycisk Dalej. Wybrany plik PDF staje się plikiem głównym. Komentarze otrzymane od recenzentów zostaną scalone w tym pliku.

 4. Określ recenzentów, wprowadzając ich adresy e-mail. Adresy należy rozdzielać średnikiem lub wciśnięciem klawisza Enter. Kliknij przycisk Książka adresowa, aby wybrać adresy e-mail z książki adresowej aplikacji poczty e-mail lub usługi webmail.

 5. Wyświetl wiadomość e-mail z zaproszeniem i edytuj je w razie potrzeby, a następnie kliknij przycisk Wyślij zaproszenie.

Kopia pliku PDF zostanie wysłana do recenzentów w postaci załącznika. Po otwarciu załączonego pliku PDF są widoczne narzędzia do komentowania i instrukcje.

Scalanie komentarzy

Po otrzymaniu komentarzy od recenzentów można scalić je do postaci głównego pliku PDF.

 1. Gdy recenzent odeśle komentarze, należy otworzyć załącznik w aplikacji pocztowej. Jeżeli aplikacja pocztowa nie znajdzie oryginalnej wersji pliku PDF, poprosi użytkownika o jej wskazanie.

  Uwaga:

  Istnieje możliwość przesłania komentarzy do inicjatora, nawet jeśli nie zainicjowało się recenzji. W pierwszej kolejności należy scalić te komentarze do postaci pliku PDF. Następnie należy wysłać komentarze (patrz Wysyłanie komentarzy pocztą e-mail). Jeśli komentarze zostały już wysłane, inicjator otrzyma wyłącznie nowe komentarze. Przy scalonych komentarzach pozostają imiona/nazwiska ich autorów.

 2. Jeżeli użytkownik jest inicjatorem recenzji, to pojawi się okno dialogowe Scal komentarze. Zaznacz jedną z poniższych opcji:

  Tak

  Program otwiera wzorcowy egzemplarz pliku PDF i scala z nim wszystkie komentarze. Po scaleniu komentarzy należy zapisać wzorcowy plik PDF.

  Nie, otwórz tylko tę kopię

  Program otwiera kopię pliku PDF recenzenta wraz z komentarzami. Po wybraniu tej opcji nadal można scalić komentarze, wybierając polecenie Komentarze > Scal komentarze w głównym pliku PDF.

  Anuluj

  Program zamyka plik PDF recenzenta z komentarzami.

  Uwaga:

  Komentarze, które nie mają podlegać scalaniu, można ukryć za pomocą menu Pokaż na liście Komentarze. Zapisz i ponownie otwórz plik PDF, a następnie wybierz opcję Tak w oknie dialogowym Scal PDF.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online