Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Omówienie modułu śledzącego

Moduł śledzący pozwala zarządzać recenzjami dokumentów i rozpowszechnianymi formularzami, wyświetlać status recenzji i stan serwerów formularzy oraz zarządzać subskrypcjami sieciowymi (tzw. kanałami RSS). Aby otworzyć moduł śledzący w programie Acrobat, wybierz polecenie Komentarz > Recenzja > Śledź recenzje. Aby otworzyć moduł śledzący w programie Reader, wybierz polecenie Widok > Moduł śledzący. Film prezentujący sposób śledzenia własnych recenzji w programie Acrobat można zobaczyć pod adresem www.adobe.com/go/lrvid_015_acrx_pl

Okno dialogowe Śledź recenzje
Moduł śledzący pozwala zarządzać recenzjami, formularzami i subskrypcjami internetowymi (kanałami RSS). Lewy panel zawiera łącza do plików recenzji, formularzy, komunikatów dotyczących stanu serwera i kanałów RSS. Prawy panel zawiera szczegóły elementu zaznaczonego w lewym panelu.

Ostatnie uaktualnienia

Panel Ostatnie uaktualnienia zawiera podsumowanie ostatnich zmian dotyczących recenzji udostępnionych, plików formularzy i serwerów. W przypadku braku aktywnych recenzji i formularzy ten panel zawiera instrukcje i łącza związane z tworzeniem recenzji udostępnionych oraz tworzeniem i rozpowszechnianiem formularzy. Panel Ostatnie uaktualnienia pozwala również włączać i wyłączać powiadomienia modułu śledzącego w programie Acrobat lub (tylko w przypadku systemu Windows) w obszarze powiadomień.

Recenzje

Moduł śledzący wyświetla informacje o użytkownikach, którzy przyłączyli się do recenzji udostępnionej, oraz o liczbie opublikowanych przez nich komentarzy. Z poziomu modułu śledzącego można ponownie dołączyć do recenzji i wysłać wiadomość e-mail do uczestników. Inicjator recenzji może dodawać i zmieniać terminy ostateczne, dodawać recenzentów, zakończyć recenzję oraz rozpocząć nową recenzję z udziałem recenzentów z istniejącej recenzji.

W lewej części modułu śledzącego są widoczne wszystkie dokumenty PDF w zarządzanych recenzjach. Panel informacyjny po prawej stronie zawiera listę dat i godzin wysłania dokumentów PDF oraz listę zaproszonych recenzentów. Łącza do udostępnionych plików PDF zawierają dodatkowe informacje, m.in. o terminie ostatecznym (jeżeli został ustawiony) oraz liczbie komentarzy każdego z recenzentów. Usunięcie łącza w module śledzącym powoduje usunięcie z serwera pliku PDF oraz wszystkich komentarzy i definitywnie kończy recenzję.

Formularze

Moduł śledzący umożliwia zarządzanie rozpowszechnionymi i odebranymi formularzami. Moduł śledzący pozwala wyświetlać i edytować lokalizację pliku odpowiedzi oraz śledzić udzielanie odpowiedzi przez odbiorców. Można również dodawać więcej odbiorców, wysyłać wiadomość e-mail do wszystkich odbiorców i przeglądać odpowiedzi do formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Moduł śledzący formularze — informacje.

Stan serwera

Okno Stan serwera zawiera informacje o stanie wszystkich serwerów używanych do recenzji i rozpowszechnianych formularzy. Ikona znacznika wyboru  obok nazwy serwera oznacza, że ostatnia próba synchronizacji była udana. Ikona ostrzeżenia oznacza, że ostatnia próba synchronizacji była nieudana. Ikona ostrzeżenia oznacza, że serwer jest odłączony od sieci, występują problemy z zapisem danych na dysk lub inne problemy. Należy wówczas poprosić o pomoc administratora sieci.

RSS

Moduł śledzący pozwala subskrybować zawartość internetową używającą formatu RSS (Really Simple Syndication), taką jak nagłówki wiadomości i kanały muzyczne. Format RSS jest zgodny z formatami XML i RDF.

Uwaga:

Jeśli w module śledzącym przycisk RSS jest niewidoczny, w programie Acrobat otwórz okno dialogowe Preferencje i wybierz pozycję Moduł śledzący. Zaznacz pole wyboru Włącz kanały RSS w module śledzącym i kliknij przycisk OK. Następnie zamknij i ponownie otwórz moduł śledzący.

Śledzenie recenzowanych plików PDF

 1. W oknie modułu śledzącego rozwiń odpowiedni folder:

  Wysłane

  Zawiera listę plików PDF, których recenzję zainicjował bieżący użytkownik. Powyższa funkcja jest niedostępna w programie Reader.

  Przyłączone

  Zawiera recenzowane pliki PDF, odebrane przez bieżącego użytkownika. Pliki PDF są widoczne na tej liście dopiero po ich otwarciu. W przypadku otwarcia pliku PDF z załącznika do wiadomości e-mail i niezapisania pliku wpis jest usuwany z modułu śledzącego po zamknięciu pliku.

  Uwaga:

  Pliki PDF, których nazwy są pogrubione, zawierają co najmniej jedno z następujących uaktualnień: komentarze nieprzeczytane jeszcze przez użytkownika; uaktualnienie terminu przez inicjatora oraz przyłączenie się do recenzji nowych recenzentów.

 2. Zaznacz plik PDF.

  Po prawej stronie pojawią się informacje dotyczące recenzji zaznaczonego pliku PDF. Lista Recenzje udostępnione zawiera informacje o terminie ostatecznym; recenzentach, którzy dołączyli do recenzji, i liczbie nowych komentarzy.

Zapisywanie pliku PDF z komentarzami

Program pozwala zapisać kopię recenzowanego dokumentu PDF, zawierającego wszystkie komentarze opublikowane przez recenzentów lub zaimportowane (scalone).

Jeśli plik PDF jest przedmiotem recenzji udostępnianej, można zapisać kopię archiwalną. Kopia taka nie jest połączona z recenzją udostępnianą; można edytować jej zawartość i komentarze.

Uwaga:

Aby utworzyć kopię udostępnianego pliku PDF i wysłać ją innym użytkownikom, należy użyć polecenia Zapisz jako. Utworzony w ten sposób plik zawiera wszystkie opublikowane dotychczas komentarze. Plik ten można przenosić, kopiować lub zmieniać jego nazwę bez naruszania jego połączenia z recenzją lub serwerem komentarzy.

 1. Aby zapisać kopię recenzowanego pliku PDF ze wszystkimi komentarzami, należy otworzyć ten plik, a następnie wykonać jedną z następujących czynności:
  • W przypadku recenzji udostępnianej wybierz polecenie Plik > Zapisz jako kopię archiwalną. Można także kliknąć przycisk Stan na pasku komunikatów dokumentu i wybrać opcję Zapisz jako kopię archiwalną.

  • W przypadku recenzji przez e-mail wybrać polecenie Plik > Zapisz jako, aby zapisać nową kopię tego pliku PDF. Ostatnia zapisana wersja staje się śledzonym plikiem PDF. Stara wersja natomiast stanowi kopię archiwalną.

Zapraszanie dodatkowych recenzentów

Inicjator recenzji może zaprosić do recenzowania inne osoby. Jeżeli użytkownik jest recenzentem i chce, aby inne osoby również wzięły udział w recenzji, to musi poprosić inicjatora o ich zaproszenie. Dzięki temu inicjator może automatycznie monitorować wszystkich recenzentów i otrzymuje powiadomienia po odebraniu ich komentarzy.

 1. W oknie modułu śledzącego wybierz plik PDF w kategorii Wysłane, a następnie kliknij opcję Dodaj recenzentów.
 2. Podaj adresy e-mail recenzentów, których chcesz dodać. W razie potrzeby zmień treść wiadomości, a następnie wyślij ją.

  Dodatkowi recenzenci pojawią się obok innych uczestników recenzji w prawym panelu modułu śledzącego.

Dodawanie lub zmienianie terminu ostatecznego

Inicjator może dodać lub zmienić termin ostateczny istniejącej recenzji.

 1. Zaznacz plik PDF w module śledzącym, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli recenzja nie ma terminu ostatecznego, kliknij przycisk Dodaj termin ostateczny.

  • Jeśli recenzja ma zostać oddana w konkretnym terminie, kliknij przycisk Zmień termin ostateczny.

 2. Kliknij przycisk Termin ostateczny recenzji, odpowiednio zmień termin ostateczny, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zmień odbiorców, temat i treść wiadomości e-mail stosownie do potrzeb, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Kończenie recenzji

Inicjator może zakończyć istniejącą recenzję. Po zakończeniu recenzji uczestnicy nie mogą publikować komentarzy na serwerze. Termin ostateczny można później zmienić w celu ponownego rozpoczęcia recenzji.

 1. W module śledzącym wybierz plik PDF i kliknij przycisk Zakończ recenzję.

Rozpoczynanie recenzji udostępnionej z udziałem recenzentów z istniejącej recenzji

 1. Zaznacz plik PDF w module śledzącym, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij nową recenzję z tymi samymi recenzentami.
 2. Wykonaj czynności związane z rozpoczynaniem recenzji udostępnionej.

Wysyłanie wiadomości

Czasem podczas recenzji może zajść potrzeba skontaktowania się z innymi recenzentami lub wysłania im przypomnienia o zbliżającym się terminie ostatecznym.

 1. W module śledzącym wybierz plik PDF, a następnie kliknij opcję Wyślij wiadomość e-mail do wszystkich recenzentów.
 2. W oknie wiadomości e-mail możesz zmienić dane w polach Do, Temat, a nawet treść samej wiadomości, po czym kliknąć przycisk Wyślij.

Aktualizowanie profilu

Autor komentarzy jest identyfikowany przez nazwę podaną podczas rozpoczynania recenzji lub przyłączania się do niej albo przez nazwę logowania w systemie. Nazwę autora oraz inne informacje z profilu można w dowolnej chwili zmienić. Zmieniony profil pojawia się tylko w nowych komentarzach. Zmiana nie wpływa na istniejące komentarze.

Aktualizacja profilu recenzenta

 1. W oknie dialogowym Preferencje w obszarze Kategorie wybierz pozycję Komentowanie.
 2. Usuń zaznaczenie opcji Jako nazwy autora używaj zawsze nazwy loginu.
 3. Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Tożsamość.
 4. Dokonaj edycji profilu, pamiętając o podaniu adresu e-mail przeznaczonego do obsługi komentarzy. Kliknij przycisk OK.

Aktualizacja profilu w recenzji udostępnianej

 1. W oknie dialogowym Preferencje w polu Kategorie wybierz pozycję Tożsamość.
 2. Dokonaj edycji profilu, pamiętając o podaniu poprawnego adresu e-mail, a następnie kliknij przycisk OK.

Subskrybowanie usług internetowych

 1. Kliknij przycisk RSS w lewej części modułu śledzącego.

  Uwaga:

  Jeśli w module śledzącym przycisk RSS jest niewidoczny, w programie Acrobat otwórz okno dialogowe Preferencje i wybierz pozycję Moduł śledzący. Zaznacz pole wyboru Włącz kanały RSS w module śledzącym i kliknij przycisk OK. Następnie zamknij i ponownie otwórz moduł śledzący.

 2. Kliknij przycisk Subskrybuj kanał RSS, a następnie wprowadź adres internetowy w polu URL.

Preferencje modułu śledzącego

Aby określić ustawienia modułu śledzącego, w oknie dialogowym Preferencje w polu Kategorie wybierz pozycję Moduł śledzący.

Automatycznie sprawdzaj nowe komentarze i dane formularza

Pozwala określić, jak często komentarze są synchronizowane. Aby wyłączyć automatyczną synchronizację, przesuń suwak w prawą stronę, aż pojawi się wartość Nigdy.

Zawieś sprawdzanie nowych komentarzy i danych formularza

Pozwala określić, po jakim czasie nieaktywności recenzji lub formularza komentarze i nowe dane formularza przestają być sprawdzane.

Usuń lokalizacje własnych serwerów

Aby usunąć profil serwera, zaznacz go na liście i kliknij przycisk Usuń profil serwera.

Powiadomienia

Pozwala określić miejsce wyświetlania powiadomień modułu śledzącego.

Włącz kanały RSS w module śledzącym

W przypadku zaznaczenia tej opcji po lewej stronie modułu śledzącego pojawia się kategoria RSS. Istnieje możliwość subskrybowania kanałów RSS z poziomu modułu śledzącego.

Wyczyść wszystkie zapisane poświadczenia

Kliknij, aby usunąć wszystkie zapisane poświadczenia użyte dla udostępnionych recenzji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online