Ten dokument może pomóc rozwiązać problemy powodujące zatrzymanie pracy instalatora programu Adobe Acrobat. Te problemy mogą przejawiać się na wiele różnych sposobów, może to być np. niereagujący na polecenia kursor lub ekran czy komunikat o błędzie.

Ten dokument nie dotyczy problemów związanych z numerami seryjnymi. W przypadku takich problemów skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Adobe pod numerem (800) 833-6687.

Na przerwanie instalacji aplikacji mogą wpłynąć różne czynniki, między innymi funkcja AutoPlay systemu Windows lub aplikacja, nieprawidłowe dane w rejestrze systemu Windows oraz problemy ze sprzętem. Aby jak najwięcej skorzystać z niniejszego dokumentu, wykonaj następujące zadania w podanej kolejności. Zapisz, jakie zadania są wykonywane i obserwuj ich skutki, w tym błędy i inne problemy. Dzięki tym informacjom pracownicy pomocy technicznej firmy Adobe będą mogli lepiej pomóc, jeśli zadzwonisz.

Rozwiązywanie problemów dla początkujących

Zadania opisane w tej sekcji mogą ułatwić usuwanie najczęstszych problemów z instalacją. Przed wykonaniem dowolnego z tych zadań wykonaj kopie zapasowe wszystkich osobistych plików. Po wystąpieniu błędu systemowego należy zawsze restartować komputer, aby odświeżyć pamięć. Kontynuowanie pracy bez ponownego uruchomienia komputera może powodować, że problem będzie narastać.

1. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe programu Acrobat.

Nie można prawidłowo zainstalować programu Acrobat 9, jeśli nie zostaną spełnione następujące wymagania systemowe:

 • Procesor 1,3 Ghz lub mocniejszy
 • Microsoft Windows XP Home, Professional lub Tablet PC Edition z dodatkiem Service Pack 2 lub 3 (wersja 32- i 64-bitowa)
  Windows Server 2003 (z dodatkiem Service Pack 2 dla wersji 64-bitowej)
  Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise z dodatkiem Service Pack 1 (wersja 32- i 64-bitowa) lub bez

  Uwaga! Poprawka MS Hot Fix KB-930627 jest wymagana dla:
  Microsoft Windows XP Home, Professional lub Tablet PC Edition z dodatkiem Service Pack 2 dla wersji 64-bitowej
  Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 dla wersji 64-bitowej;
 • Dla programu Acrobat Pro Extended — przynajmniej 512 MB pamięci RAM (brak produktu Pro Extended dla komputerów Mac)
  Dla programu Acrobat Pro — 256 MB pamięci RAM (zaleca się 512 MB pamięci RAM)
  Dla programu Acrobat Standard — 256 MB pamięci RAM (zaleca się 512 MB pamięci RAM)
  Dla programu Acrobat Reader — 128 MB pamięci RAM (zaleca się 256 MB pamięci RAM)
 • Dla programu Acrobat Pro Extended — 2,35 GB dostępnego miejsca na dysku twardym
  Dla programu Acrobat Pro — 2,06 GB dostępnego miejsca na dysku twardym
  Dla programu Acrobat Standard — 2,06 GB dostępnego miejsca na dysku twardym
  Dla programu Acrobat Reader — 145 MB dostępnego miejsca na dysku twardym
 • Rozdzielczość ekranu 1024 x 768 (Professional i Standard) lub 800 x 600 dla programu Reader (zalecana 1024 x 768)
 • Stacja dysków DVD, w przypadku instalacji z dysku DVD
 • Wspomaganie sprzętowe grafiki (opcjonalnie)
 • Acrobat Pro Extended, Acrobat Pro i Acrobat Standard — Microsoft Internet Explorer 6.0
  Dla programu Acrobat Reader — Internet Explorer 6.0 i 7.0, Firefox 1.5 oraz Mozilla 1.7
 • Połączenie internetowe lub telefoniczne — wymagane do aktywacji produktu

Aby sprawdzić ilość zainstalowanej pamięci RAM, wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania i kliknij dwukrotnie opcję System. Ilość pamięci RAM jest wyszczególniona w dolnej połowie karty Ogólne w oknie Właściwości systemu.

Aby sprawdzić dostępną ilość miejsca na dysku twardym, otwórz Eksploratora Windows, a następnie wybierz dysk, na którym chcesz zainstalować program Acrobat. Ilość dostępnego miejsca jest wyświetlana w dolnej części okna Eksploratora. (Jeśli ilość miejsca nie jest wyświetlana w dolnej części okna, wybierz kolejno opcje Widok > Pasek stanu i upewnij się, że jest zaznaczona opcja Pasek stanu). Pamiętaj, aby dysk, na którym jest zainstalowany system Windows miał przynajmniej 10% dostępnego miejsca, nawet jeśli instalujesz program Acrobat na innym dysku lub innej partycji.

Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca na dysku twardym, wyszukaj i usuń zapisane na komputerze pliki tymczasowe (.tmp). Odpowiednie instrukcje można znaleźć w dokumentacji dołączonej do systemu Windows.

2. Sprawdź dysk DVD i stację dysków DVD-ROM.

Kurz lub brud na powierzchni dysku DVD może utrudniać instalację i uniemożliwiać rozpoznanie dysku DVD przez stację dysków DVD-ROM. Sprawdź, czy na dysku DVD z programem Acrobat nie ma kurzu, brudu lub odcisków palców. Delikatnie przetrzyj spód dysku DVD od środka na zewnątrz, używając miękkiej niestrzępiącej się szmatki.

Sprawdź, czy stacja dysków DVD-ROM może odczytywać inne dyski DVD. Jeśli nie jest to możliwe, sprawdź, czy pojemnik na dyski DVD lub tacka stacji dysków są zabrudzone i wyczyść je niestrzępiącą się szmatką. Jeśli stacja dysków nadal nie może odczytać innych dysków DVD, skontaktuj się z producentem stacji dysków lub producentem komputera.

3. Zaloguj się jako Administrator, a następnie zainstaluj program Acrobat.

Zaloguj się na lokalnym komputerze, korzystając z konta Administratora, a następnie zainstaluj program Acrobat.

4. Utwórz inne konto użytkownika i zainstaluj program Acrobat.

Konto użytkownika może być uszkodzone lub mieć ustawienia zabezpieczeń uniemożliwiające właściwą pracę instalatora. Instalacja programu Acrobat przy użyciu nowego konta użytkownika może spowodować rozwiązanie tych problemów. Instrukcje dotyczące tworzenia konta użytkownika można znaleźć w dokumentacji dołączonej do systemu Windows.

5. Zainstaluj program Acrobat z dysku twardego zamiast dysku DVD.

Konflikty sterowników urządzeń mogą uniemożliwiać instalację programu Acrobat bezpośrednio w dysku DVD. Instalacja programu Acrobat z plików instalacyjnych skopiowanych na dysk twardy może zapobiec wystąpieniu konfliktów.

Aby zainstalować program Acrobat z dysku twardego:

 1. Włóż dysk DVD z programem Acrobat do stacji dysków DVD-ROM.
 2. Skopiuj folder Acrobat z dysku z programem Acrobat na komputer.
 3. Uruchom instalator programu Acrobat z folderu Acrobat na komputerze, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i zakończ instalację.

6. Zainstaluj program Acrobat w trybie uproszczonym.

Sterowniki urządzenia i oprogramowanie, które ładują się automatycznie z systemem Windows (np. wygaszacze ekranu i narzędzia zapewniające ochronę antywirusową) mogą powodować konflikt z instalatorem programu Acrobat. Aby zapobiec konfliktowi, zainstaluj ponownie program Acrobat, gdy system Windows jest uruchomiony w trybie uproszczonym. Ten tryb powoduje wyłączenie niektórych niestandardowych sterowników urządzenia.

Aby zainstalować program Acrobat w trybie uproszczonym systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Włóż dysk DVD z programem Acrobat do stacji dysków DVD-ROM.
 2. Skopiuj folder Acrobat z dysku DVD z programem Acrobat na komputer.
 3. Wyłącz elementy startowe i uruchom ponownie system Windows w trybie VGA:
  1. Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom.
  2. Wpisz msconfig w polu tekstowym Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  3. Kliknij kartę Uruchamianie, kliknij przycisk Wyłącz wszystkie, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. W oknie dialogowym Konfiguracja systemu kliknij przycisk Uruchom ponownie.
  5. Naciśnij klawisz F8, gdy zostanie wyświetlony komunikat „Zaawansowane opcje uruchamiania systemu. . . ”
  6. Zaznacz pozycję Tryb VGA na liście opcji uruchamiania.
  7. W oknie dialogowym Komputer kliknij przycisk OK, aby uruchomić system Windows.
 4. Uruchom instalator programu Acrobat w folderze Acrobat, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 5. Aby z powrotem włączyć normalny tryb uruchamiania systemu Windows:
  1. Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom.
  2. Wpisz msconfig w polu tekstowym Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  3. Kliknij kartę Ogólne i wybierz opcję Uruchamianie normalne. Kliknij przycisk OK i uruchom ponownie.

Rozwiązywanie problemów dla średnio zaawansowanych

Jeśli metody opisane w poprzedniej sekcji nie przyniosły rozwiązania problemu, wypróbuj poniższe metody rozwiązywania problemów dla średnio zaawansowanych.

Przed zakończeniem poszczególnych zadań z tej sekcji wykonaj następujące czynności:

Uwaga! Te kroki powodują zwolnienie miejsca na dysku twardym i usunięcie uszkodzonych plików (trwałych lub tymczasowych), które instalator musi nadpisać, ale nie może tego zrobić. Zwykle instalator usuwa tymczasowe pliki po zakończeniu instalacji. Jeśli wystąpi błąd polegający na tym, że zostaną zachowane pliki tymczasowe, instalator może zwracać błąd przy następnej próbie instalacji programu Acrobat.

 1. Zakończ wszystkie aplikacje.
 2. Odinstalowywanie programu Acrobat.
 3. Wyszukaj pliki .tmp na komputerze i usuń je.
 4. Usuń następujące elementy, jeśli występują, z folderu Documents and Settings/[profil użytkownika]/Local Settings/Temp:
  • Foldery:
   • _istmp[ x ].dir
  • Pliki:
   • _ins[ x ]._mp
   • _inst32i.ex_
   • _inz[ x ]._mp
   • _isdel.exe
   • _istmp[ x ].dir
   • _setup.dll
   • _setup.lib
   • _wutl[ x ].dll
   • ~ins[ x ].~mp    , gdzie [ x ] oznacza dowolną liczbę

7. Zainstaluj program Acrobat na innym dysku twardym.

Problemy z dyskiem twardym mogą uniemożliwić prawidłową instalację programu Acrobat. Instalując program Acrobat na innym dysku twardym, można sprawdzić, czy oryginalny dysk twardy uniemożliwia instalację.

8. Napraw dyski twarde i przeprowadź ich defragmentację, a następnie zainstaluj program Acrobat.

Problemy z instalacją mogą wystąpić, jeśli dysk twardy zawiera uszkodzone sektory lub pofragmentowane pliki. W celu naprawy i defragmentacji dysków twardych należy uruchomić dołączone do systemu Windows narzędzie do sprawdzania błędów oraz narzędzie Defragmentator dysków lub narzędzie innej firmy, np. Symantec Norton Utilities. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w dokumentacji dołączonej do systemu Windows lub narzędzia.

Uruchom te narzędzia na każdym dysku twardym lub w każdej partycji. Po naprawieniu dysków twardych i przeprowadzeniu ich defragmentacji zainstaluj program Acrobat w trybie uproszczonym. (Odpowiednie instrukcje znajdują się w zadaniu 6.)

Uwaga! Upewnij się, że narzędzie do sprawdzania dysków naprawiło wszystkie wykryte błędy. W przypadku defragmentacji dysku zawierającego błędy może dojść do utraty danych. Jeśli narzędzie wykryje błędy, których nie może usunąć, skontaktuj się z producentem komputera i skorzystaj z pomocy.

9. Sprawdź, czy w systemie nie ma wirusów.

Wirusy w systemie mogą powodować nieprawidłowe działanie i uniemożliwiać instalację programu Acrobat. Do sprawdzania, czy w systemie nie ma wirusów, używaj aktualnego oprogramowania antywirusowego, np. McAfee VirusScan. Upewnij się, czy używane oprogramowanie antywirusowe zawiera najnowsze definicje wirusów. Chociaż infekcje wirusowe zdarzają się rzadko, mogą powodować nietypowe działanie systemu, w tym błędy systemu. Regularne uruchamianie oprogramowania do wykrywania wirusów zapobiega uszkodzeniu przez wirusy oprogramowania zainstalowanego w systemie. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w dokumentacji dołączonej do oprogramowania antywirusowego.

10. Przeprowadź instalację niestandardową składników programu Acrobat.

Poszczególne składniki mogą powodować nieprawidłową instalację programu Acrobat. Instalowanie składników oddzielnie umożliwia wyodrębnienie składnika, który powoduje problem.

Aby przeprowadzić niestandardową instalację składników programu Acrobat:

 1. Uruchom instalator programu Acrobat.
 2. Kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym Instalacja Adobe Acrobat 9.0.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i przeczytaj wprowadzenie, wybierz język oraz zaakceptuj umowę licencyjną.

 4. Wprowadź swoje imię i nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie) oraz numer seryjny swojej kopii programu, a następnie naciśnij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym Informacje dotyczące instalacji i integracji modułu PDFMaker.
 6. Wybierz opcję Instalacja niestandardowa, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym Zapisywanie instalatora w pamięci podręcznej.
 8. Usuń zaznaczenie wszystkich składników, aby zainstalować podstawowe funkcje programu Acrobat, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Po zainstalowaniu podstawowych funkcji uruchom instalator programu Acrobat i wybierz opcję Zmień. Następnie wybierz żądany składnik.
 10. Kliknij opcję Aktualizuj, aby rozpocząć instalację składnika, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.
 11. Powtórz kroki 9-11, aby zainstalować wszystkie pozostałe składniki.

Rozwiązywanie problemów dla zaawansowanych

Jeśli problem nie został rozwiązany po wykonaniu zadań opisanych w poprzedniej sekcji, może występować konflikt sprzętu z programem Acrobat.

11. Spróbuj zainstalować program Acrobat na innym komputerze.

Spróbuj zainstalować program Acrobat na innym komputerze, aby określić, czy problem występuje tylko na Twoim komputerze. Jeśli tak się dzieje, skontaktuj się z producentem komputera. Jeśli problem występuje na kilku komputerach, powodem może być uszkodzony dysk DVD. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe.

12. Odwiedź fora użytkowników firmy Adobe.

Możesz sprawdzić, czy inni klienci firmy Adobe nie mają tego samego problemu, odwiedzając fora użytkowników na stronie www.adobeforums.com.

Jeśli upewnisz się, że problem występuje na innych komputerach, pomoc techniczna firmy Adobe może powiązać te problemy i znaleźć ich przyczynę. Informacje dotyczące systemu lub sprzętu znajdują się również w sekcji Rekordy pokrewne.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online