Za pomocą wiersza poleceń można wykonywać różne operacje, które normalnie przeprowadza się w przestrzeni roboczej programu Extension Manager CC.

Podstawowe informacje o korzystaniu z programu Extension Manager w wierszu poleceń

Rozszerzeniami można zarządzać przy użyciu wiersza poleceń, używając odpowiedniej składni, poleceń i atrybutów. Składnia wiersza poleceń w programie Extension Manager CC znacząco się zmieniła. Informacje o składni wiersza poleceń używanej w programie Extension Manager w wersji CS6 i wcześniejszych można znaleźć w tym artykule.

 1. W systemie Windows wiersz poleceń można otworzyć, wybierając polecenia Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz poleceń. W systemie Mac OS należy otworzyć Terminal, dwukrotnie klikając jego ikonę w folderze Applications/Utilities.
 2. Przejdź do następującego folderu:
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
  • Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
 3. W wierszu poleceń wpisz nazwę pliku wykonywalnego według następującej składni (wraz z cudzysłowami):
  • Windows: "ExManCmd.exe"
  • Mac OS: “./ExManCmd”
 4.  Za nazwą pliku wykonywalnego wpisz odpowiednie polecenie.

  Poniżej opisano dostępne polecenia:
Polecenie w systemie Windows Polecenie w systemie MAC Opis Wymagane atrybuty
/help --help Wyświetla informacje o pomocy z wiersza poleceń.  
/launch --launch Uruchamia program Extension Manager z wiersza poleceń.  
/install
--install Instaluje rozszerzenia.  ZXP(ścieżka do pliku)
/remove --remove Usuwa rozszerzenie. Nazwa rozszerzenia
/enable --enable Włącza rozszerzenie. Nazwa rozszerzenia
/disable --disable Wyłącza rozszerzenie. Nazwa rozszerzenia
/list all --list all Wyświetla listę wszystkich zainstalowanych rozszerzeń.  
/lista --list Wyświetla rozszerzenia dla określonego produktu. Nazwa produktu
/update --update Aktualizuje rozszerzenie. Nazwa rozszerzenia
/list_update all --list_update all Wyświetla listę rozszerzeń, dla których trzeba zainstalować nowe aktualizacje.  
/list_update --list_update Wyświetla listę zaktualizowanych rozszerzeń dla określonego produktu. Nazwa produktu
/locale --locale Określa ustawienia regionalne programu Extension Manager podczas uruchamiania. lang
/list_update_extension --list_update_extension Wyświetla listę aktualizacji dla rozszerzenia Nazwa rozszerzenia
/install_for_all --install_for_all Instaluje rozszerzenie dla wszystkich kont użytkowników na komputerze ZXP (ścieżka do pliku)
/remove_for_all --remove_for_all Usuwa rozszerzenie dla wszystkich kont użytkowników na komputerze Nazwa rozszerzenia
/disableSendResult --disableSendResult Wyłącza wysyłanie wyniku instalacji lub deinstalacji do innych produktów Adobe true/false (prawda/nieprawda)

Poniższa tabela zawiera listę dostępnych atrybutów:

Atrybuty Opis
zxp(ścieżka do pliku)
Określa nazwę i położenie pliku pakietu w formacie ZXP.
lang
Określa kod języka w ustawieniach regionalnych, np. pl_PL.
extension name
Określa nazwę rozszerzenia (według informacji w pliku MXI).
product display name
Określa produkt, dla którego przeznaczone jest rozszerzenie.

(Tylko CS6 i wcześniejsze wersje) Tworzenie pakietu rozszerzenia z wiersza poleceń

 1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
 2. (Windows): Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 i CS5.5, format MXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5, CS5.5 i CS6, format ZXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\mmyfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh): Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:
  • (CS4/CS5/CS5.5, format MXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (CS5, CS5.5 i CS6, format ZXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Zainstaluj i przetestuj rozszerzenie, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.

Instalowanie rozszerzenia z wiersza poleceń

 1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
 2. (Windows): Wprowadź następujące polecenie, podając własną wartość atrybutu:
  (format ZXP): ExManCmd.exe /install "c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh): Wprowadź następujące polecenie, podając własną wartość atrybutu
  (format ZXP): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Aby określić ustawienia regionalne, dodaj polecenie locale i wartość atrybutu lang przed poleceniem install:
  exManCmd.exe /locale "pl_PL" /install "c:\myfile.zxp"
 5. Przetestuj rozszerzenie, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.

Usuwanie rozszerzenia z wiersza poleceń

 1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
 2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:
  • (Windows): ExManCmd.exe /remove "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --remove "Sample" 

  W wartości atrybutu podaj nazwę rozszerzenia.

Instalowanie rozszerzenia dla wszystkich użytkowników komputera za pomocą wiersza poleceń

 1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
 2. Wprowadź następujące polecenie, podając własną wartość atrybutu:
  • (Windows) ExManCmd.exe /install_for_all "c:\myfile.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --install_for_all "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 3. Przetestuj rozszerzenie, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.

Usuwanie rozszerzenia dla wszystkich użytkowników komputera za pomocą wiersza poleceń

 1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
 2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:
  • (Windows) ExManCmd.exe /remove_for_all "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --remove_for_all "Sample"
 3. W wartości atrybutu podaj nazwę rozszerzenia.

Włączanie rozszerzenia z wiersza poleceń

 1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
 2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:
  • (Windows): ExManCmd.exe /enable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --enable "Sample" 

  W wartości atrybutu podaj nazwę rozszerzenia.

Wyłączanie rozszerzenia z wiersza poleceń

 1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
 2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:
  • (Windows): ExManCmd.exe /disable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --disable "Sample" 

  W wartości atrybutu podaj nazwę rozszerzenia.

Uruchamianie programu Extension Manager z wiersza poleceń

 1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
 2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:
  • (Windows): ExManCmd.exe /launch "pl_PL"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --launch "pl_PL" 

  Użyj atrybutu lang, aby określić kod języka w ustawieniach regionalnych programu Extension Manager.

Aktualizowanie rozszerzenia z wiersza poleceń

 1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
 2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:
  • (Windows): ExManCmd.exe/update "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --update "Sample"

W wartości atrybutu podaj nazwę rozszerzenia.

Wyświetlanie listy rozszerzeń z wiersza poleceń

 1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
 2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "all"
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Użyj atrybutu all, aby wyświetlić listę wszystkich rozszerzeń zainstalowanych w systemie. Jeśli jako atrybutu użyjesz nazwy produktu, zostanie wyświetlona lista rozszerzeń zainstalowanych dla określonego produktu.

Wyświetlanie listy aktualizacji wielu rozszerzeń z wiersza poleceń

 1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
 2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "all" 
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"

Użyj atrybutu all, aby wyświetlić listę wszystkich rozszerzeń zainstalowanych w systemie, które można aktualizować. Jeśli jako atrybutu użyjesz nazwy produktu, zostanie wyświetlona lista rozszerzeń zainstalowanych dla określonego produktu.

Wyświetlanie listy aktualizacji rozszerzenia z wiersza poleceń

 1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
 2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:
  • (Windows) ExManCmd.exe /list_update_extension "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --list_update_extension "Sample"
 3. Użyj atrybutu z nazwą rozszerzenia, aby sprawdzić, czy dane rozszerzenie wymaga aktualizacji.

Ograniczenie wysyłania wyników instalacji do innych produktów Adobe

Wiersz poleceń programu Extension Manager przesyła domyślnie wynik instalacji lub usunięcia rozszerzenia do innych produktów Adobe. Działanie to można wyłączyć za pomocą parametru disableSendResult.

 1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
 2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:
  • (Windows) ExManCmd.exe /disableSendResult true /install "c:\myfile.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --disableSendResult true --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

Wykonywanie poleceń za pośrednictwem mechanizmu BridgeTalk

Program Extension Manager może wykonywać polecenia instalacji przekazywane za pomocą mechanizmu BridgeTalk. Aby wysyłać polecenia do programu Extension Manager, określ identyfikator docelowego mechanizmu BridgeTalk jako "exman-7.0".

Windows:

var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-7.0"; 
bt.body = "C:\\test.zxp"; 
bt.send()

Mac OS:

var bt = new BridgeTalk(); 
bt.target = "exman-7.0";
bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; 
bt.send();

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online