Prezeranie poznámok

V zozname poznámok sa zobrazujú všetky poznámky v dokumente PDF a je v ňom panel s nástrojmi s bežnými voľbami, ako je usporiadanie, filtrovanie a iné voľby na prácu s poznámkami.

Zoznam poznámok
Pracovná tabla Poznámka obsahuje zoznam poznámok.

Otvorenie zoznamu poznámok

 1. Vyberte voľby Poznámka > Zoznam poznámok.
 2. Pomocou menu volieb v hornej časti zoznamu poznámok vykonajte ľubovoľný z týchto úkonov:
  • Rozbaľte alebo zbaľte poznámky. V menu volieb Zoznamu poznámok kliknite na položku Rozbaliť všetko alebo Zbaliť všetko. Ak chcete rozbaliť alebo zbaliť jednotlivé poznámky, kliknite na znak plus alebo mínus vedľa poznámky.

  • Zrušenie ukotvenia zoznamu poznámok a jeho zobrazenie vo vlastnom okne.

  • Importujte a exportujte poznámky.

  • Vytvorte alebo tlačte prehľad poznámok.

  • Exportute do formátu aplikácie Word alebo AutoCAD.

  • Zadajte predvoľby pre poznámky.

Usporiadanie poznámok

Poznámky môžete usporiadať v zozname poznámok podľa autora, strany, typu, dátumu, začiarknutia alebo stavu podľa určitej osoby. Pri odpovediach v rámci témy sa usporiada len prvá správa, správy odpovedí sú usporiadané v rovnakej kategórii ako prvá správa v téme.

 1. Vyberte voľby Poznámka > Zoznam poznámok.
 2. Vyberte voľbu v menu Usporiadať podľa  v zozname poznámok.

Filtrovanie poznámok

Poznámky môžete skryť alebo zobraziť podľa typu, recenzenta (autora), stavu alebo začiarknutia. Filtrovanie ovplyvňuje vzhľad poznámok v okne dokumentu aj v zozname poznámok. Keď tlačíte alebo vytvárate súhrn poznámok, môžete určiť, či sa skryté poznámky vytlačia alebo vložia do súhrnu. Keď skryjete lístok s poznámkou, na ktorý niekto odpovedal, skryjú sa tiež všetky odpovede v tejto téme.

Poznámka:

Pri e-mailovej recenzii sa skryté poznámky nezahrnú medzi poznámky, ktoré posielate iniciátorovi recenzie.

 1. V menu Filtrovať poznámky v zozname poznámok vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete vymazať všetky filtre, vyberte voľbu Zobraziť všetky poznámky. Prípadne použite kombináciu klávesov Ctrl+8 (Windows) alebo Command+8 (Mac OS).

  • Ak chcete skryť všetky poznámky, vyberte voľbu Skryť všetky poznámky. Prípadne použite kombináciu klávesov Ctrl+Shift+8 (Windows) alebo Command+Shift+8 (Mac OS).

  • Ak chcete poznámky filtrovať, vyberte kategórie, ktoré chcete zobraziť. Ak napríklad chcete zobraziť len poznámky na lístkoch s poznámkami, ktoré ste neoznačili na zobrazenie, vyberte ikonu > Typ > Lístky s poznámkami, aby sa zobrazili len poznámky na lístkoch s poznámkami, a potom vyberte ikonu > Označené  > Neoznačené, aby sa zobrazili len poznámky na lístkoch s poznámkami, ktoré neboli označené.

  • Ak chcete filter odstrániť, vyberte pre skryté kategórie voľbu Všetky. Ak ste napríklad nastavili filtrovanie poznámok tak, aby sa zobrazili poznámky iba od určitého recenzenta, vyberte voľby > Recenzent > Všetci.

  • Ak chcete otvoriť všetky rozbaľovacie poznámky, kliknite pravým tlačidlom myši na anotáciu a vyberte voľbu Otvoriť všetky rozbaľovacie poznámky. (K dispozícii iba vtedy, ak je zoznam poznámok zatvorený.)

  • Ak chcete zatvoriť všetky rozbaľovacie poznámky, kliknite pravým tlačidlom myši na anotáciu a vyberte voľbu Minimalizovať všetky rozbaľovacie poznámky. (k dispozícii iba vtedy, ak je zoznam poznámok zatvorený)

Odpovedanie na poznámky

Poznámka:

V aplikácii Reader sú funkcie pridávania poznámok dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Odpovede na poznámky sú užitočné najmä v zdieľaných recenziách, v ktorých účastníci môžu čítať poznámky ostatných. Odpovede môžu použiť tiež iniciátori recenzie, aby mohli recenzentom oznámiť, ako boli ich návrhy spracované. Keď niektorí recenzenti odpovedia na poznámku, skupina odpovedí sa nazýva téma. V rozbaľovacej poznámke sa zobrazia prvé dve odpovede v článku. V zozname poznámok sa zobrazia všetky odpovede. Odpovede sú odsadené pod pôvodnou poznámkou. Počet odpovedí na poznámku sa zobrazí v rámčeku, keď umiestnite ukazovateľ nad poznámku.

A. Nadpis odpovede B. Ponuka Voľby C. Voľba Odpovedať v zozname poznámok
Odpovede sa zobrazujú priamo pod poznámkou v rozbaľovacej poznámke a v zozname poznámok.

A. Nadpis odpovede B. Menu volieb C. Voľba Odpovedať v zozname poznámok 

Odpovedanie v rozbaľovacej poznámke

 1. Otvorte rozbaľovaciu poznámku.
 2. Vyberte Odpovedať z menu Voľby.
 3. Zadajte svoju odpoveď do rámčeka, ktorý sa zobrazí.

Odpovedanie v zozname poznámok

 1. Vyberte poznámku v zozname poznámok.
 2. Vyberte Odpovedať z menu Voľby.
 3. Zadajte svoju odpoveď do rámčeka, ktorý sa zobrazí.

Odstránenie odpovede

Ak odstránite poznámku, na ktorú niekto odpovedal, odstráni sa iba táto poznámka. Všetky odpovede zostanú v dokumente PDF a článok sa zachová. Prvá odpoveď sa povýši na poznámku.

 1. V rozbaľovacej poznámke kliknite pravým tlačidlom myši na odpoveď a vyberte voľbu Odstrániť.

Nastavenie stavu alebo začiarknutia

Poznámka:

V aplikácii Reader sú funkcie pridávania poznámok dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Stavy a začiarknutia sú užitočné pre sledovanie, ktoré poznámky ste už čítali alebo ktoré vyžadujú ďalšiu akciu. V systéme Windows môžete použiť stav alebo začiarknutie, aby ste označili, ktoré poznámky chcete exportovať do dokumentu aplikácie Word. Nastavením stavu v recenzii môžete zobraziť alebo skryť skupinu poznámok a dať účastníkom recenzie vedieť, ako poznámku spracujete. Po nastavení stavu recenzie nemôžete odstrániť zobrazenie stavu recenzie z poznámky v zozname poznámok, a to ani v prípade, ak zmeníte stav recenzie na hodnotu Žiadny. Začiarknutia sú pre vašu osobnú potrebu a nezobrazia sa, keď si PDF prezerajú ostatní, ak nezmeníte stav poznámky.

Nastavenie stavu

 1. Vyberte poznámku v zozname poznámok a kliknutím pravým tlačidlom myši zobrazte menu volieb. Potom vyberte voľbu z menu Nastaviť stav.

  V poznámke sa zobrazí stav recenzie spolu s menom osoby, ktorá nastavila stav recenzie. Ak stav recenzie pre poznámku nastaví iný recenzent, v zozname poznámok sa zobrazia mená oboch recenzentov a oba stavy recenzií.

 2. Ak chcete zobraziť históriu zmien poznámky, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu poznámky, označenie alebo lištu s názvom rozbaľovacej poznámky a vyberte voľbu Vlastnosti. Kliknite na kartu História recenzie.

Označenie poznámok začiarknutím

 1. V zozname poznámok vyberte poznámku a potom kliknite na zaškrtávacie políčko pri danej poznámke, aby sa zobrazila ikona začiarknutia .

Vytvorenie prehľadu poznámok je praktický spôsob, ako vytvoriť súhrn všetkých poznámok týkajúcich sa súboru PDF. Keď vytvárate prehľad poznámok, môžete buď vytvoriť nové PDF s poznámkami, ktoré môžete vytlačiť, alebo môžete prehľad priamo tlačiť. Prehľad nie je ani pripojený ani naviazaný k pôvodnému PDF, z ktorého pochádzajú poznámky.

Voľby usporiadania strán pre prehľad poznámok
Voľby usporiadania strán pre prehľad poznámok

A. Dokument a poznámky so spojovacími čiarami na jednej strane B. Dokument a poznámky so spojovacími čiarami na samostatných stranách C. Len poznámky D. Dokument a poznámky s poradovými číslami 

Aplikácia Acrobat štandardne tlačí dokumenty PDF so všetkými aplikovanými pečiatkami. Ak chcete mať väčšiu kontrolu nad spôsobom tlače poznámok, v zozname poznámok vyberte voľbu  >Tlačiť s prehľadom poznámok.

 1. Nastavte filter poznámok, aby sa v prehľade zobrazili iba požadované poznámky. (V zozname poznámok kliknite na tlačidlo Filtrovať poznámky a vyberte kategórie poznámok, ktoré chcete zobraziť.)
 2. Ak chcete mať väčšiu kontrolu nad spôsobom tlače poznámok, vyberte voľby  > Tlačiť s prehľadom poznámok. Ak chcete prípadne z poznámok vytvoriť samostatný dokument PDF, vyberte voľbu  > Vytvoriť prehľad poznámok.
 3. V dialógovom okne Vytvoriť prehľad poznámok postupujte nasledovne:
  • Vyberte rozloženie pre dokument a poznámky. Vybraté rozloženie určí voľby, ktoré budú dostupné.

  • Vyberte spôsob usporiadania poznámok.

  • Určite rozsah strán a vyberte, či chcete s poznámkami zahrnúť aj strany.

  • Vyberte, či chcete do prehľadu zaradiť všetky poznámky alebo iba poznámky, ktoré sú práve zobrazené.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť prehľad poznámok.

Vyhľadanie poznámky

Poznámku môžete vyhľadať v zozname poznámok pomocou hľadania určitého slova alebo frázy.

 1. Vyberte voľby Poznámka > Zoznam poznámok na zobrazenie zoznamu poznámok.
 2. Do poľa hľadania zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete vyhľadať.

V zozname poznámok sa zobrazia poznámky zodpovedajúce kritériám vyhľadávania. Na hlavičke panela sa zobrazí počet poznámok.

Odstránenie poznámok

Poznámky iných recenzentov v zdieľanej recenzii a zamknuté poznámky nie je možné odstrániť.

Poznámka:

Ak chcete odstrániť všetky poznámky v dokumente PDF, vyberte položky Nástroje > Ochrana > Odstrániť skryté informácie. Potom odstráňte poznámky pomocou dialógového okna. Táto funkcia nie je k dispozícii v aplikácii Reader.

Odstránenie poznámky

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte poznámku a stlačte kláves Delete.

  • V zozname poznámok vyberte poznámky, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte v menu volieb položku Odstrániť.

   poznámka: Pred stlačením klávesu Delete skontrolujte, či je poznámka vybratá.

Odomknutie poznámky

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na poznámku a vyberte voľbu Vlastnosti.
 2. Zrušte výber možnosti Zamknuté.

Kontrola pravopisu všetkých textov v poznámkach

Môžete kontrolovať pravopis v texte, ktorý pridáte do poznámok a do polí formulárov. Pravopis nemôžete kontrolovať v samotnom súbore PDF.

 1. Vyberte voľby Úpravy > Kontrola pravopisu > V poznámkach, poliach a upraviteľnom texte. Ak je dokument PDF otvorený vo webovom prehliadači, otvorte panel s nástrojmi Úpravy a kliknite na tlačidlo Kontrola pravopisu .
 2. Kliknite na voľbu Štart.
 3. Ak chcete zmeniť slovo, vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Upravte vybraté slovo. Ak chcete svoje zmeny zrušiť, kliknite na tlačidlo Späť úpravy. Kliknutím na tlačidlo Zmeniť potvrďte svoje zmeny.

  • Kliknite dvakrát na navrhovanú opravu.

  • Vyberte navrhovanú opravu a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť. Kliknutím na tlačidlo Zmeniť všetko nahraďte všetky výskyty nerozpoznaného slova navrhovanou opravou.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online