Recenzovanie dokumentu PDF

Keď dostanete e-mailové pozvanie na recenziu PDF, toto pozvanie obvykle obsahuje PDF ako prílohu alebo poskytuje adresu URL súboru PDF. Niektoré pozvania obsahujú prílohu formátu FDF (Forms Data Format). Keď otvoríte súbor FDF, nakonfigurujú sa vaše nastavenia recenzovania a v aplikácii Acrobat sa otvorí súbor PDF.

PDF v recenzii majú špeciálne funkcie zahrňujúce nástroje pre poznámky a lišty správ dokumentu s pokynmi. Pomocou nástrojov pre poznámky pridajte poznámky do súboru PDF a potom ich odošlite. Poznámky publikujte na server poznámok, kde ich môžu ostatní vidieť, alebo ich odošlite ako prílohu e-mailu iniciátorovi recenzie.

Poznámka:

Je možné prijať súbor PDF, ktorý neobsahuje špeciálne funkcie. V takom prípade pridajte poznámky pomocou nástrojov z panelov Anotácie a Nakreslené označenia na table Poznámka. Potom súbor PDF uložte a odošlite ho späť. (Pozrite si článok prehľad nástrojov Anotácie a Nakreslené označenia.)

Ak chcete neskôr vykonať recenziu súboru PDF, znova ho otvorte pomocou funkcie Sledovanie. Tým zabezpečíte, že vaše poznámky sa pridajú do sledovanej kópie súboru PDF a iniciátor ich dostane. Ak svoje poznámky neodošlete alebo nepublikujete ihneď, uložte PDF pred jeho zatvorením, aby ste zabránili strate svojich poznámok. Kým iniciátor recenzie neprijme vaše poznámky, zobrazí sa len vo vašej lokálnej kópii PDF a pre ostatných recenzentov nie sú viditeľné. Video o základoch recenzií nájdete na adrese www.adobe.com/go/lrvid_014_acrx_sk.

Ak revidujete dokument PDF v aplikácii Acrobat 9 alebo staršej, prípadne Reader 9 alebo staršej, niektoré funkcie nie sú k dispozícii.

Pripojenie sa do recenzie

 1. V e-mailovej aplikácii otvorte súbor PDF kliknutím na adresu URL alebo dvojitým kliknutím na prílohu (PDF alebo FDF).
 2. Ak sa zobrazí výzva, vykonajte niektoré z nasledovných krokov:
  • Prihláste sa na lokalitu Acrobat.com pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla.
  • V dialógovom okne Zdieľaná recenzia kliknite na tlačidlo Pripojiť.
  • V okne Vitajte v zdieľanej recenzii kliknite na tlačidlo OK. V tomto okne je uvedený termín recenzie, účastníci, informácia o tom, či jednotliví recenzenti zadali poznámky, a umiestnenie servera poznámok.
  • Zadajte svoje meno, e-mailovú adresu, názov spoločnosti a funkciu.
 3. Súbor uložte do umiestnenia, v ktorom ho ľahko nájdete, napríklad na pracovnú plochu.
 4. Pridajte do súboru PDF poznámky pomocou nástrojov na table Poznámka. Ak chcete odstrániť poznámku, vyberte ju a stlačte kláves Delete. (Môžete odstrániť iba poznámky, ktoré ste sami vytvorili.)

 5. Vykonajte všetky z nasledujúcich úkonov, ktoré sa práve hodia:
  • Keď sa zobrazí upozornenie, že sú dostupné nové poznámky od iných recenzentov, kliknite na správu. Nové poznámky sa zobrazia v PDF.
  • Ak chcete zistiť, či sú dostupné nové poznámky od iných recenzentov, kliknite na tlačidlo Skontrolovať nové poznámky.
 6. Poznámky odošlite kliknutím na položku Publikovať poznámky alebo Odoslať poznámky iniciátorovi recenzie na lište správ dokumentu.

  Keď odošlete poznámky, odošle sa iniciátorovi recenzie PDF obsahujúce vaše poznámky ako príloha e-mailu. Keď publikujete poznámky, vaše poznámky sa uložia na server poznámok.

Voľby na lište správ dokumentu

Voľby na lište správ dokumentu závisia od toho, ako iniciátor recenziu nastavil, a či máte prístup na server poznámok.

Informácie o jednotlivých typoch recenzií nájdete v článku Spravované recenzie PDF.

Skontrolovať nové poznámky

Požiada aplikáciu Acrobat, aby synchronizovala poznámky medzi serverom poznámok a lokálnym pevným diskom. Ak na toto tlačidlo nekliknete, aplikácia Acrobat vyhľadáva nové poznámky každých 10 minút, ak je dokument otvorený, a každú hodinu, ak je dokument zatvorený.

Zlúčiť poznámky

Skopíruje poznámky z otvoreného PDF do vašej kópie. Táto voľba je dostupná iba pre súbory PDF, ktoré dostanete od recenzentov v e-mailových recenziách.

Publikovať poznámky

Je k dispozícii len v zdieľaných recenziách. Pošle vaše nové poznámky na server poznámok. Toto tlačidlo je po skončení recenzie neaktívne.

Uložiť archívnu kópiu

Je k dispozícii len v zdieľaných recenziách po dokončení recenzie. Uloží kópiu dokumentu s poznámkami recenzie na pevný disk.

Odoslať poznámky

Vytvorí e-mailovú správu adresovanú iniciátorovi recenzie, ktorá obsahuje dokument PDF s poznámkami ako prílohu. Táto voľba je vždy dostupná pre recenzentov v e-mailových recenziách. V zdieľaných recenziách je dostupná v prípade, ak recenzent vybral možnosť práce v režime offline alebo ak zlyhal pokus o pripojenie k serveru poznámok.

Stav

Ikona, ktorá zobrazuje stav pripojenia servera poznámok. Táto ikona sa zobrazuje ako ikona posledného úspešného pokusu , ako ikona posledného neúspešného pokusu alebo ako ikona pokusu o pripojenie . Ak na túto ikonu kliknete, zobrazí sa menu s ďalšími voľbami: voľba Sledovať recenzie otvorí Sledovanie; voľba Uložiť akoarchívnu kópiu uloží kópiu dokumentu PDF, ktorý už nie je pripojený k recenzii; voľba Pracovať offline umožňuje pracovať v režime offline, v ktorom môžete pridávať poznámky, no publikovať ich môžete až po opätovnom prepnutí do režimu online. Ak chcete prejsť do režimu online, kliknite na položku Znovu pripojiť k serveru.

Kontrola novo publikovaných poznámok

Ak sa zúčastňujete na zdieľanej recenzii, aplikácia Acrobat synchronizuje publikované poznámky na lokálnom pevnom disku s poznámkami na serveri. Ak sú k dispozícii nové poznámky, aplikácia Acrobat vás na to upozorní. Keďže synchronizácia pokračuje aj po zatvorení dokumentu PDF, upozornenia sa zobrazujú aj naďalej.

Správy v oblasti oznámení vás informujú, keď sa do recenzie zapoja noví recenzenti, keď sa vyskytnú aktualizácie (pri viacerých recenziách), keď sa zmenia termíny a keď zlyhajú pokusy o synchronizáciu. Budú vás tiež informovať, keď sa v okne Sledovanie pridá nové prihlásenie na vysielanie. Môžete zmeniť frekvenciu správ a synchronizácie poznámok a proces synchronizácie môžete spustiť ručne.

Ak chcete zobraziť nové poznámky v zdieľanej recenzii, musíte mať prístup na lokalitu Acrobat.com alebo pripojenie k sieti, v ktorej sa nachádza server poznámok. Ak sa nemôžete pripojiť, skontrolujte stav servera v okne Sledovanie, aby ste mohli určiť príčinu problému.

 1. Kliknite na tlačidlo Skontrolovať nové poznámky  na lište správ dokumentu.

Odoslanie poznámok v e-maile

Ak recenzujete dokument PDF v režime offline alebo na mieste, ktoré nie je chránené bránou firewall, alebo ak sa preruší vaše pripojenie na server poznámok, poznámky môžete odoslať v e-mailovej správe.

 1. Vyberte voľby Súbor > Odoslať súbor.

 2. V dialógovom okne Odoslať e-mail vyberte voľbu Predvolená e-mailová aplikácia alebo Použiť webový e-mail a v menu Vybrať vyberte požadovaného klienta pre webový e-mail.

 3. Kliknite na tlačidlo Pokračovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Poznámka:

  Ak dokument PDF prekročí limit veľkosti súboru 5 MB, aplikácia Acrobat vás vyzve na odoslanie poznámok v súbore FDF (Forms Data Format). Iniciátor môže tento menší súbor naimportovať. Ak chcete upraviť tento limit, otvorte dialógové okno Predvoľby a vyberte voľbu Recenzovanie. Potom zadajte novú hodnotu pre položku Posielať poznámky ako FDF pre súbory väčšie ako [#] MB.

Publikovanie poznámok od ostatných recenzentov

Keď ste účastníkom recenzie, môžete dostávať poznámky od iných recenzentov. Ak napríklad recenzent nemá prístup na server poznámok, môže vám poznámky odosielať. Ako iný príklad predpokladajme, že ste si vyžiadali odozvu od osôb, ktoré neboli od začiatku na recenziu pozvané. Títo recenzenti vám môžu vrátiť kópiu recenzovaného súboru PDF so svojimi poznámkami. Po prevzatí vlastníctva poznámok ich môžete zdieľať s ostatnými v recenzii.

 1. Otvorte súbor PDF obsahujúci poznámky.

 2. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Pri otázke, či chcete publikovať poznámky za daného recenzenta, kliknite na tlačidlo OK. Publikované poznámky sa zobrazia v súbore PDF. Vaše meno sa zobrazí na lište názvu a v tele poznámky sa zobrazí meno autora a pred ním text „V mene.“

  Poznámka:

  Ak chcete skryť text „V mene“, v dialógovom okne Predvoľby zrušte v časti Recenzovanie začiarknutie políčka V poznámke zobraziť text „V mene“, keď užívateľ prevezme vlastníctvo poznámok pri zdieľanej recenzii.

  • Kliknite na tlačidlo Áno v okne s otázkou, či chcete poznámky zlúčiť, alebo kliknite na tlačidlo Zlúčiť poznámky na lište správ dokumentu a potom kliknite na tlačidlo Odoslať poznámky. Podľa potreby pridajte e-mailové adresy pre ďalších recenzentov a potom kliknite na tlačidlo Odoslať.
  • V aplikácii Acrobat alebo Reader otvorte kópiu súboru PDF a vyberte voľby Poznámka > Zoznam poznámok > Voľby > Importovať dátový súbor. Vyberte súbor s poznámkami od recenzentov. Podľa potreby pridajte e-mailové adresy pre ďalších recenzentov a potom kliknite na tlačidlo Odoslať.

Publikujú alebo odošlú sa len nové alebo upravené poznámky.

Opätovné pripojenie do recenzie

Na opätovné otvorenie dokumentov PDF z aktívnej recenzie použite okno Sledovanie. V okne Sledovanie sa zobrazujú len dokumenty PDF, ktoré ste uložili. Ak ste dokument PDF pri prvom otvorení neuložili, znova otvorte dokument PDF v e-mailovej aplikácii.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V aplikácii Acrobat vyberte voľby Poznámka > Recenzia > Sledovať recenzie.
  • V aplikácii Reader vyberte voľby Zobrazenie > Sledovanie.
 2. V okne Sledovanie dvakrát kliknite na dokument PDF.

 3. Pridajte nové poznámky alebo upravte existujúce poznámky. Ak chcete odstrániť poznámku, vyberte ju a stlačte kláves Delete. (Odstrániť môžete iba vami vytvorené poznámky.)

  Aplikácia Acrobat odstráni poznámky z online dokumentu PDF pri nasledujúcej synchronizácii poznámok. Ak odstránite poznámky, ktoré ste predtým odoslali v e-maile, neodstránia sa z dokumentu iniciátora.

 4. Na lište správ dokumentu kliknite na voľbu Publikovať poznámky.

  Publikujú alebo odošlú sa len nové alebo upravené poznámky.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online