Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Určenie počiatočného zobrazenia Na celú stranu

Režim Na celú obrazovku je vlastnosť, ktorú môžete nastaviť pri dokumentoch PDF používaných na prezentácie. V režime Na celú obrazovku vyplnia strany dokumentu PDF celú obrazovku a menu, panel s nástrojmi a ovládače okna aplikácie Acrobat sa skryjú. Môžete tiež nastaviť iné počiatočné zobrazenie, aby sa vaše dokumenty alebo sady dokumentov otvárali v stále rovnakom zobrazení. V každom prípade môžete pridať prechody strán vylepšujúce vizuálny efekt pri prechádzaní stranami dokumentu.

Ak chcete nastaviť spôsob navigácie v dokumente PDF (napríklad automaticky prechádzať stranami), použite voľby na paneli Na celú obrazovku v dialógovom okne Predvoľby. Tieto predvoľby sú špecifické pre systém – nie pre dokument PDF – a ovplyvňujú všetky dokumenty PDF, ktoré v danom systéme otvoríte. Ak teda vytvoríte prezentáciu na systéme, ktorý máte pod kontrolou, môžete nastaviť aj tieto predvoľby.

Normálne zobrazenie a zobrazenie Na celú obrazovku.
Normálne zobrazenie a zobrazenie Na celú obrazovku.

Definícia počiatočného zobrazenia

Keď užívateľ otvorí dokument PDF alebo portfólio PDF, zobrazí sa počiatočné zobrazenie PDF. Pre počiatočné zobrazenie môžete nastaviť úroveň zväčšenia, stranu a rozloženie strán, ktoré chcete použiť. Ak ide o dokument PDF, ktorý je prezentáciou, môžete nastaviť počiatočné zobrazenie na režim Na celú obrazovku. V aplikácii Acrobat Pro môžete vytvárať sprievodcov akciami na zmenu predvolených nastavení viacerých dokumentov.

Po určení počiatočného zobrazenia PDF môžete k vybratým stranám alebo k celému dokumentu pridať prechody strán.

Poznámka:

Aplikácia Acrobat podporuje prechody strán a animované odrážky z programu PowerPoint.

Definícia počiatočného zobrazenia

 1. Vyberte Súbor > Vlastnosti.
 2. V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu kliknite na kartu Počiatočné zobrazenie.
 3. Vyberte požadované voľby a potom kliknite na tlačidlo OK. Aby ste tieto efekty videli, musíte súbor uložiť a znovu otvoriť.

Definícia počiatočného zobrazenia Na celú stranu

Keď nastavujete počiatočné zobrazenie PDF na režim Na celú obrazovku, musíte určiť, ako sa dokument otvorí.

 1. Vyberte Súbor > Vlastnosti.
 2. V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu vyberte kartu Počiatočné zobrazenie.
 3. Aby ste dostali čo najlepšie výsledky, vykonajte nasledujúce úkony:
  • V menu Navigačná karta vyberte položku Iba strana.

  • V menu Usporiadanie strán vyberte položku Jedna strana.

  • Nastavte voľbu Otvoriť na strane na stranu, na ktorej chcete prezentáciu začínať.

 4. Vyberte voľbu Otvoriť v režime Na celú obrazovku, aby sa dokument otvoril bez zobrazených menu, panela s nástrojmi a ovládacích prvkov okna. Kliknite na tlačidlo OK. (Aby ste tieto efekty videli, musíte súbor uložiť a znovu otvoriť.)

  Poznámka:

  Užívateľ môže režim Na celú obrazovku ukončiť stlačením klávesu Esc, ak má túto možnosť povolenú v predvoľbách. V režime Na celú obrazovku však nebude môcť používať príkazy a vyberať nástroje, ak nepozná príslušné klávesové skratky. Môžete v dokumente vytvoriť akcie strán, aby ste poskytli prístup k týmto funkciám.

Voľby počiatočného zobrazenia dokumentu

Voľby Počiatočné zobrazenie v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu sú usporiadané do troch oblastí: Usporiadanie strán a zväčšenie, Voľby okna a Voľby užívateľského rozhrania.

Usporiadanie strán a zväčšenie

Určuje vzhľad dokumentu.

 

Poznámka:

Usporiadanie strán a zväčšenie môžu ovplyvniť dve podmienky. 1) Niekto už nastavil konkrétny dokument PDF na iné počiatočné rozloženie pomocou položiek Súbor > Vlastnosti. 2) V kategórii Úpravy > Predvoľby > Dokumenty je vybratá možnosť Pri ďalšom otváraní dokumentov obnoviť posledné nastavenie zobrazenia.

Navigačná karta

Určuje, ktoré panely sa zobrazia na navigačnej table.

Rozloženie strany

Určuje spôsob rozloženia strany dokumentu.

Zväčšenie

Nastaví úroveň zväčšenia, s ktorým sa dokument zobrazí po otvorení. Voľba Predvolené použije zväčšenie, ktoré má užívateľ nastavené.

Otvoriť na strane

Určuje stranu, ktorá sa zobrazí, keď sa dokument otvorí.

 

Poznámka:

Nastavenie Predvolené pre voľby Zväčšenie a Usporiadanie strán použije nastavenia, ktoré má užívateľ nastavené v predvoľbách Zobrazenie strán.

Voľby okna

Určí, ako sa okno prispôsobí ploche na obrazovke, keď užívateľ otvorí dokument. Tieto voľby sa aplikujú na vlastné okno dokumentu vo vzťahu k ploche na obrazovke monitora užívateľa.

Zväčšenie okna podľa počiatočnej strany

Nastaví okno dokumentu tak, aby sa do neho presne zmestili začiatočná strana podľa vybratých volieb v sekcii Voľby dokumentu.

Okno na stred obrazovky

Umiestni okno doprostred obrazovky.

Otvoriť v režime Na celú obrazovku

Maximalizuje okno dokumentu a zobrazí dokument bez menu, panela s nástrojmi a ovládacích prvkov okna.

Zobraziť názov súboru

Na lište s názvom okna sa zobrazí názov súboru.

Zobraziť názov dokumentu

Na lište s názvom okna sa zobrazí názov dokumentu. Názov dokumentu sa získa z panelu Opis v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu.

Voľby užívateľského rozhrania

Určuje, ktoré súčasti užívateľského rozhrania – menu, panely s nástrojmi a ovládače okna – sú skryté.

 

Poznámka:

 Ak skryjete menu a panely s nástrojmi, užívatelia nebudú môcť používať príkazy a vyberať nástroje, ak nepoznajú príslušné klávesové skratky. Môžete tiež v dokumente vytvoriť akcie strán, ktoré dočasne skryjú prvky užívateľského rozhrania, keď sa strana zobrazuje. (Pozrite Pridanie akcií pomocou miniatúr strán.)

Pridanie prechodov strán

Pomocou prechodov strán môžete vytvoriť zaujímavý efekt, ktorý sa objaví vždy, keď sa prechádza medzi stranami.

Môžete tiež nastaviť prechody strán pre skupinu dokumentov pomocou sprievodcu akciami v aplikácii Acrobat Pro.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte voľby Nástroje > Spracovanie dokumentu > Prechody strán.

  • Na paneli Miniatúry strán vyberte miniatúry strán, na ktoré chcete použiť prechody, a potom vyberte voľbu Prechody strán v menu volieb .

 2. V dialógovom okne Nastaviť prechody vyberte efekt prechodu v menu Prechod. Tieto efekty prechodov sú rovnaké ako tie, ktoré sa nastavujú v predvoľbách Na celú obrazovku.
 3. Vyberte smer, v ktorom sa má efekt prechodu zobraziť. Dostupné voľby závisia od vybratého prechodu.
 4. Vyberte rýchlosť prechodového efektu.
 5. Vyberte Automaticky listovať a zadajte počet sekúnd medzi automatickým obrátením strán. Ak túto voľbu nevyberiete, užívateľ bude prechádzať stranami pomocou klávesových príkazov alebo pomocou myši.
 6. Vyberte Rozsah strán, na ktorý chcete aplikovať prechody.

  Poznámka:

  Ak užívateľ vyberie voľbu Ignorovať všetky prechody v predvoľbách Na celú obrazovku, neuvidí žiadne prechody strán.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online