Začatie zdieľania recenzie

Zdieľaný súbor PDF, ktorý odošlete, bude obsahovať panely Anotácie a Nakreslené označenia, ako aj pokyny na lište správ dokumentu.

 1. Vyberte možnosť Poznámka > Recenzia > Odoslať na zdieľanú recenziu.

  Poznámka:

  Zdieľanú recenziu môžete spustiť aj priamo z iných aplikácií, ktoré používajú súčasť PDFMaker, napríklad z programu Microsoft Word. Vyberte voľby Adobe PDF > Previesť do Adobe PDF a odoslať na recenziu. V prípade aplikácií balíka Office 2007/2010 vyberte voľby Acrobat > Vytvoriť a odoslať na recenziu.

 2. Ak sa zobrazí výzva, zadajte súbor PDF.
 3. Vyberte spôsob doručovania a zhromažďovania. Môžete použiť vlastný interný server. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 4. Na obrazovke e-mailu vyberte podľa potreby nasledovné nastavenia:

  Spôsob dodania

  Kliknutím môžete vybrať iný spôsob dodania a zhromažďovania, než aký je aktuálne vybratý.

  Komu, Kópia

  Zadajte e-mailové adresy recenzentov. Jednotlivé adresy oddeľte bodkočiarkou alebo znakom konca riadka. Kliknutím na tlačidlo Komu alebo Kópia vyberte e-mailové adresy z adresára e-mailovej aplikácie.

  Predmet, Správa

  V prípade potreby si prezrite a upravte predmet a správu e-mailu. Aplikácia Acrobat uloží všetky vykonané zmeny a zobrazí ich pri nasledujúcom odoslaní dokumentu na recenziu. Ak chcete použiť predvolenú e-mailovú správu, kliknite na položku Vynulovať predvolenú správu.

  Termín recenzie

  Kliknutím vyberte iný dátum alebo žiadny termín. Po uplynutí termínu recenzie nebudú môcť recenzenti publikovať poznámky.

  Poznámka:

  Ak termín recenzie uplynie práve vtedy, keď má recenzent otvorený daný dokument v aplikácii Acrobat, bude môcť recenzent publikovať svoje poznámky pred zatvorením dokumentu.

 5. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

V tom istom priečinku, v ktorom sa nachádza pôvodný súbor vybratý na recenziu, aplikácia Acrobat vytvorí kópiu súboru vybratého na recenziu s názvom [pôvodný názov súboru]_review.pdf.

Začatie e-mailovej recenzie

Keď spustíte e-mailovú recenziu, rozošlete sledovanú kópiu PDF, ktorá vám umožní ľahko zlúčiť poznámky, ktoré dostanete. (V priebehu recenzie nie je možné vypĺňať polia formulárov v dokumente PDF.) Po inicializácii zdieľanej recenzie môžete spustiť aj e-mailovú recenziu s použitím rovnakého dokumentu PDF.

Spustenie recenzie

Skôr ako začnete e-mailovú recenziu, skontrolujte, či je vaša e-mailová aplikácia alebo webové e-mailové konto správne nakonfigurované na spoluprácu s aplikáciou Acrobat. (Pozrite si časť Výber e-mailovej aplikácie pre recenzie.)

 1. Vyberte možnosť Poznámka > Recenzia > Odoslať na e-mailovú recenziu.

 2. Ak sa zobrazí výzva, zadajte informácie v dialógovom okne Nastavenie identity.

 3. Zadajte súbor PDF, ak už nie je otvorený, a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie. PDF, ktoré určíte, sa stane základným súborom. Do tohto súboru budete zlučovať poznámky, ktoré prijmete od recenzentov.

 4. Recenzentov zadajte uvedením ich e-mailovej adresy. Jednotlivé adresy oddeľte bodkočiarkou alebo znakom konca riadka. Ak chcete vybrať e-mailové adresy z adresára e-mailovej aplikácie alebo adresára webového e-mailu, kliknite na položku Adresár.

 5. V prípade potreby si prezrite a upravte e-mailové pozvanie a potom kliknite na položku Poslať výzvu.

Recenzentom sa pošle kópia súboru PDF ako príloha. Po otvorení tejto prílohy PDF sa zobrazia nástroje na pridávanie poznámok a pokyny.

Zlúčenie poznámok

Keď dostanete poznámky od recenzentov, môžete ich zlúčiť do základného súboru PDF.

 1. Keď vám recenzent pošle svoje poznámky, otvoríte priložený súbor vo svojej e-mailovej aplikácii. Ak e-mailová aplikácia nemôže nájsť originálnu verziu PDF, vyzve vás, aby ste ju našli prehľadávaním.

  Poznámka:

  Poznámky môžete poslať ďalej iniciátorovi, ak ste recenziu neiniciovali. Najprv tieto poznámky zlúčte do svojej kópie súboru PDF. Potom poznámky odošlite (pozrite si časť Odoslanie poznámok v e-maile). Ak ste poznámky už odoslali, iniciátor dostane iba nové poznámky. V zlúčených poznámkach sa zachová pôvodné meno ich autora.

 2. Ak ste recenziu spustili, zobrazí sa dialógové okno Zlúčiť poznámky. Vyberte jednu z týchto volieb:

  Áno

  Otvorí základnú kópiu PDF a zlúči do nej všetky poznámky. Po zlúčení poznámok základné PDF uložte.

  Nie, otvoriť len túto kópiu

  Otvorí kópiu PDF od recenzenta s jeho poznámkami. Ak vyberiete túto voľbu, poznámky potom môžete zlúčiť príkazom Poznámky > Zlúčiť poznámky do základného PDF.

  Zrušiť

  Zatvorí PDF od recenzenta obsahujúce poznámky.

  Poznámka:

  Poznámky, ktoré nechcete zlúčiť, môžete skryť pomocou menu Zobraziť v zozname poznámok. Uložte dokument PDF, znova ho otvorte a potom vyberte voľbu Áno v dialógovom okne Zlúčiť PDF.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online