Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Začatie zdieľania recenzie

Zdieľaný súbor PDF, ktorý odošlete, bude obsahovať panely Anotácie a Nakreslené označenia, ako aj pokyny na lište správ dokumentu.

 1. Vyberte možnosť Poznámka > Recenzia > Odoslať na zdieľanú recenziu.

  Poznámka:

  Zdieľanú recenziu môžete spustiť aj priamo z iných aplikácií, ktoré používajú súčasť PDFMaker, napríklad z programu Microsoft Word. Vyberte voľby Adobe PDF > Previesť do Adobe PDF a odoslať na recenziu. V prípade aplikácií balíka Office 2007/2010 vyberte voľby Acrobat > Vytvoriť a odoslať na recenziu.

 2. Ak sa zobrazí výzva, zadajte súbor PDF.
 3. Vyberte spôsob doručovania a zhromažďovania. Môžete použiť vlastný interný server. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 4. Na obrazovke e-mailu vyberte podľa potreby nasledovné nastavenia:

  Spôsob dodania

  Kliknutím môžete vybrať iný spôsob dodania a zhromažďovania, než aký je aktuálne vybratý.

  Komu, Kópia

  Zadajte e-mailové adresy recenzentov. Jednotlivé adresy oddeľte bodkočiarkou alebo znakom konca riadka. Kliknutím na tlačidlo Komu alebo Kópia vyberte e-mailové adresy z adresára e-mailovej aplikácie.

  Predmet, Správa

  V prípade potreby si prezrite a upravte predmet a správu e-mailu. Aplikácia Acrobat uloží všetky vykonané zmeny a zobrazí ich pri nasledujúcom odoslaní dokumentu na recenziu. Ak chcete použiť predvolenú e-mailovú správu, kliknite na položku Vynulovať predvolenú správu.

  Termín recenzie

  Kliknutím vyberte iný dátum alebo žiadny termín. Po uplynutí termínu recenzie nebudú môcť recenzenti publikovať poznámky.

  Poznámka:

  Ak termín recenzie uplynie práve vtedy, keď má recenzent otvorený daný dokument v aplikácii Acrobat, bude môcť recenzent publikovať svoje poznámky pred zatvorením dokumentu.

 5. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

V tom istom priečinku, v ktorom sa nachádza pôvodný súbor vybratý na recenziu, aplikácia Acrobat vytvorí kópiu súboru vybratého na recenziu s názvom [pôvodný názov súboru]_review.pdf.

Začatie e-mailovej recenzie

Keď spustíte e-mailovú recenziu, rozošlete sledovanú kópiu PDF, ktorá vám umožní ľahko zlúčiť poznámky, ktoré dostanete. (V priebehu recenzie nie je možné vypĺňať polia formulárov v dokumente PDF.) Po inicializácii zdieľanej recenzie môžete spustiť aj e-mailovú recenziu s použitím rovnakého dokumentu PDF.

Spustenie recenzie

Skôr ako začnete e-mailovú recenziu, skontrolujte, či je vaša e-mailová aplikácia alebo webové e-mailové konto správne nakonfigurované na spoluprácu s aplikáciou Acrobat. (Pozrite si časť Výber e-mailovej aplikácie pre recenzie.)

 1. Vyberte možnosť Poznámka > Recenzia > Odoslať na e-mailovú recenziu.

 2. Ak sa zobrazí výzva, zadajte informácie v dialógovom okne Nastavenie identity.

 3. Zadajte súbor PDF, ak už nie je otvorený, a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie. PDF, ktoré určíte, sa stane základným súborom. Do tohto súboru budete zlučovať poznámky, ktoré prijmete od recenzentov.

 4. Recenzentov zadajte uvedením ich e-mailovej adresy. Jednotlivé adresy oddeľte bodkočiarkou alebo znakom konca riadka. Ak chcete vybrať e-mailové adresy z adresára e-mailovej aplikácie alebo adresára webového e-mailu, kliknite na položku Adresár.

 5. V prípade potreby si prezrite a upravte e-mailové pozvanie a potom kliknite na položku Poslať výzvu.

Recenzentom sa pošle kópia súboru PDF ako príloha. Po otvorení tejto prílohy PDF sa zobrazia nástroje na pridávanie poznámok a pokyny.

Zlúčenie poznámok

Keď dostanete poznámky od recenzentov, môžete ich zlúčiť do základného súboru PDF.

 1. Keď vám recenzent pošle svoje poznámky, otvoríte priložený súbor vo svojej e-mailovej aplikácii. Ak e-mailová aplikácia nemôže nájsť originálnu verziu PDF, vyzve vás, aby ste ju našli prehľadávaním.

  Poznámka:

  Poznámky môžete poslať ďalej iniciátorovi, ak ste recenziu neiniciovali. Najprv tieto poznámky zlúčte do svojej kópie súboru PDF. Potom poznámky odošlite (pozrite si časť Odoslanie poznámok v e-maile). Ak ste poznámky už odoslali, iniciátor dostane iba nové poznámky. V zlúčených poznámkach sa zachová pôvodné meno ich autora.

 2. Ak ste recenziu spustili, zobrazí sa dialógové okno Zlúčiť poznámky. Vyberte jednu z týchto volieb:

  Áno

  Otvorí základnú kópiu PDF a zlúči do nej všetky poznámky. Po zlúčení poznámok základné PDF uložte.

  Nie, otvoriť len túto kópiu

  Otvorí kópiu PDF od recenzenta s jeho poznámkami. Ak vyberiete túto voľbu, poznámky potom môžete zlúčiť príkazom Poznámky > Zlúčiť poznámky do základného PDF.

  Zrušiť

  Zatvorí PDF od recenzenta obsahujúce poznámky.

  Poznámka:

  Poznámky, ktoré nechcete zlúčiť, môžete skryť pomocou menu Zobraziť v zozname poznámok. Uložte dokument PDF, znova ho otvorte a potom vyberte voľbu Áno v dialógovom okne Zlúčiť PDF.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online