Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Prehľad sledovania

Funkciu Sledovanie môžete používať na správu recenzií dokumentov a rozosielanie formulárov, zobrazenie stavu recenzie a serverov formulárov a správu odberu webových vysielaní (označovaných ako informačné kanály RSS). Ak chcete otvoriť okno Sledovanie v aplikácii Acrobat, vyberte voľby Poznámka > Recenzia > Sledovať recenzie. Ak chcete okno Sledovanie otvoriť v aplikácii Reader, vyberte voľby Zobrazenie > Sledovanie. Video o sledovaní recenzie v aplikácii Acrobat nájdete na adrese www.adobe.com/go/lrvid_015_acrx_sk

Dialógové okno Sledovať recenzie
Okno Sledovanie môžete používať na správu recenzií, formulárov a odberu webových vysielaní (informačných kanálov RSS). Panel na ľavej strane obsahuje odkazy na recenzie súborov, formuláre, správy o stave servera a informačné kanály RSS. Na paneli na pravej strane sa zobrazujú podrobnosti o položke vybratej na ľavom paneli.

Najnovšie aktualizácie

Panel Najnovšie aktualizácie poskytuje súhrn najnovších zmien v zdieľaných recenziách, v súboroch formulárov a na serveroch. Ak nemáte žiadne aktívne recenzie ani formuláre, na tomto paneli sú uvedené pokyny a odkazy na vytváranie spravovaných recenzií, vytváranie formulárov a rozosielanie formulárov. Na paneli Najnovšie aktualizácie môžete tiež zapnúť alebo vypnúť upozornenia funkcie Sledovanie v aplikácii Acrobat a na paneli úloh (len v systéme Windows).

Recenzie

Okno Sledovanie zobrazuje užívateľov, ktorí sa pripojili k zdieľanej recenzii, a tiež koľko poznámok publikovali. Pomocou tohto okna sa môžete znova pripojiť k recenzii a odoslať e-mail účastníkom. Ak ste recenzie iniciovali vy, môžete pridať alebo zmeniť termíny, pridať recenzentov, ukončiť recenziu a začať novú recenziu s existujúcimi recenzentmi.

Na ľavej strane okna Sledovanie sa zobrazujú všetky dokumenty PDF v spravovaných recenziách. Na informačnej table na pravej strane je uvedený dátum a čas odoslania súboru PDF a zoznam pozvaných recenzentov. Odkazy na zdieľané súbory PDF poskytujú ďalšie informácie, vrátane termínu ukončenia (ak bol nastavený) a počtu poznámok, ktoré jednotliví recenzenti poslali. Odstránením odkazu v okne Sledovanie sa odstráni súbor PDF a všetky poznámky zo servera a natrvalo sa ukončí recenzia.

Formuláre

Okno Sledovanie slúži na spravovanie rozoslaných alebo prijatých formulárov. Okno Sledovanie umožňuje zobraziť a upraviť umiestnenie súboru odpovedí a sledovať, ktorí príjemcovia odpovedali. Môžete tiež pridať ďalších príjemcov, odoslať e-mail všetkým príjemcom a zobraziť odpovede na formulár. Ďalšie informácie nájdete v časti O sledovaní formulárov.

Stav servera

Položka Stav servera zobrazuje stav všetkých serverov, ktoré sa používajú na recenzie a pre rozoslané formuláre. Ikona začiarknutia  vedľa názvu servera označuje, že posledný pokus o synchronizáciu bol úspešný. Ikona upozornenia  označuje, že posledný pokus o synchronizáciu bol neúspešný. Ikona upozornenia označuje, že server je odpojený od siete, má problémy so zápisom dát na disk alebo má iný problém. Požiadajte o pomoc správcu siete.

RSS

Okno Sledovanie môžete použiť na prihlásenie sa na odber webového obsahu, ktorý využíva formát RSS (Really Simple Syndication), ako sú napríklad spravodajské informačné kanály a hudobné kanály. Formát RSS je kompatibilný s formátmi XML a RDF.

Poznámka:

Ak sa v okne Sledovanie nezobrazuje tlačidlo RSS, v aplikácii Acrobat otvorte dialógové okno Predvoľby a vyberte položku Sledovanie. Vyberte položku Povoliť informačné kanály v sledovaní a kliknite na tlačidlo OK. Potom zatvorte a znova otvorte okno Sledovanie.

Sledovanie recenzovaných súborov PDF

 1. V okne Sledovanie rozbaľte príslušný priečinok:

  Odoslané

  Obsahuje zoznam súborov PDF v recenziách, ktoré ste iniciovali. (Nie je k dispozícii v aplikácii Reader.)

  S vašou účasťou

  Obsahuje zoznam súborov PDF v recenziách, ktoré ste prijali. Súbory PDF sa v tomto zozname zobrazia až po ich otvorení. Ak otvoríte súbor PDF z prílohy e-mailu a neuložíte ho, daná položka sa po zatvorení súboru odstráni z okna Sledovanie.

  Poznámka:

  Súbory PDF uvedené tučným písmom obsahujú niektoré z nasledovných aktualizácií: neprečítané poznámky, aktualizáciu termínu od iniciátora recenzie a recenzentov, ktorí sa podieľali na recenzii.

 2. Vyberte PDF.

  Špecifické informácie k vybratej recenzii PDF sa zobrazia vpravo. V časti Zdieľané recenzie sú uvedené informácie o termíne, recenzenti, ktorí sa podieľali na recenzii, a počet nových poznámok.

Uloženie súboru PDF s poznámkami

Môžete uložiť kópiu recenzovaného súboru PDF, ktorá bude obsahovať všetky poznámky, ktoré recenzenti publikovali alebo ktoré ste importovali (zlúčili).

Ak sa vykonáva zdieľaná recenzia dokumentu PDF, môžete uložiť jeho archívnu kópiu. Táto kópia už nebude prepojená so zdieľanou recenziou a môžete v nej upravovať obsah aj poznámky.

Poznámka:

Ak chcete vytvoriť kópiu zdieľaného súboru PDF na rozosielanie ostatným, použite príkaz Uložiť ako. Výsledný súbor bude obsahovať všetky doteraz publikované poznámky. Možno ho premiestniť, skopírovať alebo premenovať bez ovplyvnenia jeho pripojenia k recenzii alebo k serveru poznámok.

 1. Ak chcete uložiť kópiu recenzovaného súboru PDF so všetkými poznámkami, otvorte súbor a potom vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V prípade zdieľanej recenzie vyberte položky Súbor > Uložiť ako archívnu kópiu. Prípadne kliknite na tlačidlo Stav na lište správ dokumentu a vyberte voľbu Uložiť ako archívnu kópiu.

  • Pre e-mailovú recenziu vyberte voľby Súbor > Uložiť ako, aby ste uložili novú kópiu súboru PDF. Táto naposledy uložená verzia bude teraz sledovaný súbor PDF. Stará verzia je archívna kópia.

Pozvanie ďalších recenzentov

Ak ste iniciátorom recenzie, môžete ostatných požiadať o účasť na recenzii. Ak ste recenzent a chcete, aby sa recenzie zúčastnili ďalší ľudia, požiadajte iniciátora recenzie, aby ich prizval. Týmto spôsobom môže potom iniciátor automaticky sledovať všetkých účastníkov a prijímať upozornenia, keď od nich dostane poznámky.

 1. V okne Sledovanie vyberte v časti Odoslané dokument PDF a potom napravo kliknite na voľbu Pridať recenzentov.
 2. Zadajte e-mailové adresy recenzentov, ktorých chcete pridať. Podľa potreby upravte správu a potom ju odošlite.

  Ďalší recenzenti sa zobrazia spolu s ostatnými účastníkmi recenzie na pravej table v okne Sledovanie.

Pridanie alebo zmena termínu

Iniciátor recenzie môže pridať alebo zmeniť termín existujúcej recenzie.

 1. V okne Sledovanie vyberte súbor PDF a vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak recenzia nemá žiadny termín, kliknite na položku Pridať termín.

  • Ak recenzia má termín, kliknite na položku Zmeniť termín.

 2. Kliknite na položku Termín recenzie, zmeňte termín podľa potreby a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Podľa potreby zmeňte príjemcov, predmet a správu e-mailu a kliknite na tlačidlo Odoslať.

Ukončenie recenzie

Iniciátor recenzie môže ukončiť existujúcu recenziu. Po ukončení recenzie nemôžu účastníci publikovať poznámky na serveri. Ak chcete znova spustiť recenziu, môžete neskôr zmeniť jej termín.

 1. V okne Sledovanie vyberte súbor PDF a kliknite na položku Skončiť recenziu.

Spustenie zdieľanej recenzie s rovnakými recenzentmi z existujúcej recenzie

 1. V okne Sledovanie vyberte súbor PDF a kliknite na položku Začať novú recenziu s rovnakými recenzentmi.
 2. Postupujte podľa krokov na spustenie zdieľanej recenzie.

Odoslanie správy

Počas recenzie môžete chcieť kontaktovať ostatných recenzentov alebo im poslať upomienku na blížiaci sa termín ukončenia recenzie.

 1. V okne Sledovanie vyberte dokument PDF a kliknite na voľbu Odoslať e-mail všetkým recenzentom.
 2. V e-mailovej správe vykonajte potrebné zmeny v poliach Komu a Predmet alebo v tele správy a potom kliknite na tlačidlo Odoslať.

Aktualizácia profilu

Vo vlastných poznámkach ste označení ako ich autor tak, že sa v nich zobrazuje vaše meno alebo meno, ktoré ste zadali, keď ste sa do recenzie zapojili, alebo vaše prihlasovacie meno do systému. Meno autora a ďalšie informácie profilu môžete kedykoľvek zmeniť. Ak to vykonáte, váš aktualizovaný profil sa zobrazí iba v nových poznámkach, existujúce poznámky sa nezmenia.

Aktualizácia profilu pre recenzie

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte voľbu Pridávanie poznámok.
 2. Zrušte výber položky Vždy použiť prihlasovacie meno ako meno autora.
 3. Zo zoznamu v ľavej časti vyberte položku Identita.
 4. Upravte svoj profil a nezabudnite doňho vložiť e-mailovú adresu, ktorú budete používať pri recenzii. Kliknite na tlačidlo OK.

Aktualizácia profilu pre zdieľanú recenziu

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte voľbu Identita.
 2. Upravte svoj profil a skontrolujte, či ste zadali platnú e-mailovú adresu. Kliknite na tlačidlo OK.

Prihlásenie sa k webovým vysielacím službám

 1. Kliknite na tlačidlo RSS v ľavej časti okna Sledovanie.

  Poznámka:

  Ak sa v okne Sledovanie nezobrazuje tlačidlo RSS, v aplikácii Acrobat otvorte dialógové okno Predvoľby a vyberte položku Sledovanie. Vyberte položku Povoliť informačné kanály v sledovaní a kliknite na tlačidlo OK. Potom zatvorte a znova otvorte okno Sledovanie.

 2. Kliknite na položku Prihlásiť sa na odber informačného kanála RSS a zadajte webovú adresu do poľa URL.

Predvoľby sledovania

Ak chcete vybrať nastavenia pre sledovanie, v dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Sledovanie.

Automaticky zisťovať nové poznámky a dáta formulára

Určuje, ako často sa synchronizujú poznámky. Ak chcete vypnúť automatickú synchronizáciu, posuňte posúvač úplne doprava, až kým sa zobrazí hodnota Nikdy.

Pozastaviť zisťovanie nových poznámok a dát formulára

Určuje, ako dlho po nečinnosti recenzie alebo formulára sa majú prestať zisťovať nové poznámky alebo dáta formulára.

Odstrániť vlastné umiestnenia servera

Ak chcete odstrániť profil servera, vyberte ho v zozname a kliknite na položku Odstrániť profil na serveri.

Upozornenia

Určuje, kde sa zobrazujú upozornenia funkcie Sledovanie.

Povoliť informačné kanály v sledovaní

Ak je táto voľba vybratá, na ľavej strane okna Sledovanie sa zobrazujú kategórie RSS. V okne Sledovanie sa môžete prihlásiť na odber informačných kanálov RSS.

Vymazať všetky uložené oprávnenia

Kliknite na túto položku, ak chcete odstrániť všetky uložené oprávnenia používané pri zdieľaných recenziách.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online