Zmeny používateľského skriptu JavaScript pre Acrobat alebo Reader 10.1.1

Cieľová skupina

Podnikoví správcovia, ktorí spravujú zariadenia používané v pracovných postupoch, ktoré využívajú trvalé globálne premenné (Windows a Macintosh) alebo vlastné skripty JavaScript (iba Windows).

Prehľad

Z dôvodu veľkého záujmu spoločnosti Adobe o bezpečnosť sa pravidelne vydávajú zmeny existujúcich funkcií aplikácie Acrobat a Adobe Reader s cieľom ešte viac posilniť odolnosť produktu voči škodlivým útokom. Ako súčasť tohto úsilia sa vo verzii 10.1.1 zavádzajú zmeny funkcie JavaScript, ktorá ukladá globálne premenné a spúšťa používateľom definované skripty.

Pred verziou 10.1.1 mohli koncoví používatelia umiestňovať súbory JavaScript v umiestnení %ApplicationData%\Adobe\(názov produktu)\(verzia)\JavaScripts a tieto súbory by sa spúšťali automaticky pri spustení aplikácie. IT správca by mohol napríklad umiestniť súbor JS na úpravu používateľského rozhrania produktu skrytím alebo pridaním položiek ponuky na zariadení so systémom Windows XP v umiestnení C:\Documents and Settings\(meno používateľa)\Application Data\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts. Tento priečinok okrem toho obsahuje glob.js a glob.settings.js, dva súbory, ktoré môže produkt čítať a zapisovať do nich pri ukladaní globálnych premenných.

Zmeny pre verziu 10.1.1

Procesy aplikácie Acrobat úmyselne nezapisujú do priečinka %ApplicationData%\ Acrobat\Privileged\10.0. Zápis do tohto priečinka majú okrem toho zakázané procesy v izolovanom priestore. Najbezpečnejšie používanie sa tak dosiahne zapnutím chráneného zobrazenia v aplikácii Acrobat a chráneného režimu v aplikácii Reader, čím sa všetky procesy dostanú do izolovaného priestoru. Vo verzii 10.1.1 sa okrem toho zavádzajú nasledovné zmeny:

  • Nové umiestnenie používateľského JS: Priečinok používateľského skriptu JavaScript je presunutý z umiestnenia
    • Vista a Windows 7: Users\(meno používateľa)\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts do umiestnenia Users\(meno používateľa)\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts. Nová cesta môže byť napríklad C:\Users\JoeUser\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts
    • XP: Documents and Settings\(meno používateľa)\Application Data\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts do umiestnenia Documents and Settings\(meno používateľa)\Application Data\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts. Nová cesta môže byť napríklad: C:\Documents and Settings\JoeUser\Application Data\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts

Poznámka: Toto je zmena, ktorá sa týka iba systému Windows. Táto zmena tiež nemá vplyv na správanie umiestnenia C:\Program Files\Adobe\(názov a verzia produktu)\(názov produktu)\JavaScripts.

  • Nový formát a umiestnenia pre trvalé globálne premenné: Nastavenia premenných uložené v súboroch glob.settings.js a glob.js sa teraz nachádzajú v novom adresári %ApplicationData%\Adobe\Acrobat\10.0\JSCache. Dvojice kľúčových hodnôt načítavané z objektov ASCab sa používajú na inicializáciu trvalých globálnych premenných. V tomto adresári sa neukladajú žiadne nastavenia ako súbory JavaScript.

Čo by ste mali urobiť

Ak ste v príslušných adresároch neuložili premenné ako trvalé globálne premenné ani do nich neumiestnili vlastné skripty JavaScript, môžete túto zmenu ignorovať. Ak ste však jednu z vyššie uvedených činností vykonali, vykonajte nasledovné, aby sa zachovali vaše pracovné postupy neporušené:

Pre problémy s globálnymi premennými (Windows a Macintosh)

  • Skontrolujte, či v súboroch glob.js a glob.settings.js nie je uložené nič iné než dvojice kľúčových hodnôt a skalárne hodnoty. Pracovné postupy, ktoré používajú tieto súbory na ukladanie iných metód, sa prerušia.
  • Keďže všetky údaje, ktoré sa nachádzajú v súboroch glob.js a glob.setting.js v čase použitia verzie 10.1.1 sa stratia, vykonajte nasledovné, aby sa zachovali vaše pracovné postupy neporušené:

1. V prípade aplikácie Acrobat môžete buď:

  • Skopírovať skript JavaScript do existujúcich súborov glob.js a glob.setting.js zo starého priečinka skriptov JavaScript a spustiť ho v konzole JavaScript v novej relácii aplikácie Acrobat. Tým sa uložené globálne premenné exportujú do novej relácie aplikácie Acrobat. Alebo
  • Skopírovať súbory glob.js a glob.setting.js zo starého priečinka skriptov JavaScripts do priečinka %Program Files%/Adobe/Reader/JavaScript a potom pôvodné súbory odstrániť. Reštartovaním produktu vyexportujte premenné do nového formátu.

Poznámka: V prípade aplikácie Adobe Reader môžete použiť iba druhú metódu, pretože konzola JavaScript nie je k dispozícii, ak ste ju neaktivovali podľa popisu v článku http://blogs.adobe.com/pdfdevjunkie/2008/10/how_to_use_the_javascript_debu.html.

2. Manuálne spustite metódu JavaScript setPersistent na všetkých globálnych premenných, aby ste skontrolovali, či sú správne migrované na nový formát. Napríklad spustite v konzole nasledovný skript JavaScript:

for (var name in global) global.setPersistent("global."+name, true);

Pre problémy používateľského skriptu JavaScript (iba Windows)

Skopírujte všetky používateľom vytvorené súbory JavaScript z priečinka %APPDATA%\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts do priečinka %APPDATA%\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?