Adobe Sign dla Salesforce — informacje o wydaniu

Informacje o wydaniu usługi Adobe Sign dla Salesforce są uporządkowane poniżej, rozpoczynając od bieżącej informacji na górze strony i przechodząc do coraz starszych w miarę przewijania w dół strony.

Uwaga:

Zdecydowanie zaleca się zainstalowanie lub uaktualnienie programu do środowiska piaskownicy w celu sprawdzenia, czy wszystkie aspekty aplikacji działają zgodnie z oczekiwaniami i nie powodują konfliktu z innymi dostosowaniami, ustawieniami lub aplikacjami.

Klienci, którzy dokonali uaktualnienia z wersji wcześniejszej niż 21.5.11, muszą najpierw uaktualnić pakiet do wersji 21.5.11 i dopiero później do najnowszego pakietu.

Adobe Sign dla Salesforce w wersji 23.14

Nowe ustawienie zakresu uwierzytelniania OAuth

Nowe ustawienie zakresu uwierzytelniania OAuth umożliwia teraz administratorom programu Adobe Sign na poziomie grupy tworzenie połączenia między programem Adobe Sign i Salesforce.

Wycofano obsługę weryfikacji tożsamości za pośrednictwem tożsamości internetowej

Użytkownicy programu Adobe Sign nie mogą już wybierać tożsamości internetowej ani identyfikatora społecznościowego jako metody weryfikacji tożsamości. Użytkownicy mogą jednak nadal weryfikować tożsamość sygnatariusza za pomocą hasła, telefonu lub uwierzytelniania opartego na wiedzy (KBA).

Adobe Sign dla Salesforce w wersji 23.8

Zmiana ikony Adobe Sign

Ikona Adobe Sign używana w całej aplikacji została zaktualizowana do nowej marki.


Zaktualizuj organizację Salesforce, aby używała plików jako domyślnego obiektu przechowywania dokumentów

Wersja 23 pakietu Adobe Sign dla Salesforce przenosi domyślny typ obiektu dla przechowywanych dokumentów ze starszego obiektu Załączniki do stosunkowo nowego obiektu Pliki.

Ta aktualizacja wymusza środowisko Salesforce Lightning, które obsługuje tylko pliki (środowisko Salesforce Classic nie obsługuje plików) i dostosowane jest do wielu rozwiązań innych firm wspólnie z usługą Adobe Sign, które wykonują aktualizację w podobny sposób.

Odnośne dokumenty:

 • Dokumenty umowy
 • Mapowanie danych
 • Szablony umowy
 • Aktualizacje umów
 • Wysyłanie dużych plików
 • Ustawienia niestandardowe
 • Wypychanie umów

Obecnie nie jest wymagane wykonanie jakiejkolwiek czynności po zaktualizowaniu przez administratora do tej wersji, ponieważ istniejący obiekt pamięci masowej jest wstępnie przypisany do organizacji, co pozwala uniknąć zakłóceń w działaniu.

Jednak zaleca się, aby administratorzy zbadali, w jaki sposób mogą migrować swoją organizację w celu korzystania z plików przed wycofaniem załączników.

Uwaga:
 • AKTUALIZACJA aplikacji Adobe Sign dla Salesforce w wersji wcześniejszej niż 23.0 spowoduje uwzględnienie istniejącego obiektu pamięci masowej po aktualizacji (załączniki dla większości klientów). Nie jest wymagana żadna akcja, aby kontynuować działanie
 • NOWE instalacje pakietu Adobe Sign dla Salesforce będą miały pliki ustawione jako domyślny obiekt magazynu, ale można ręcznie przełączyć się na załączniki
 • Administrator Salesforce ma dostęp do elementów umożliwiających przełączanie obiektu pamięci masowej między plikami i załącznikami


Nowe ustawienie niestandardowe sterujące typem przechowywania dokumentów

Aby umożliwić administratorowi sterowanie typem przechowywania dokumentów, dodano nowy element sterujący do zestawu Ustawienia niestandardowe > Ustawienia Adobe Sign.

Ten interfejs użytkownika mapuje do obiektu niestandardowego Agreement_Document_Storage_Type__c

Dostępne wartości ustawień:

 • {empty} — jeśli wartość jest pusta, domyślne zachowanie jest oparte na wersji instalacyjnej pakietu
  • Wersja 23.0 lub nowsza będzie miała domyślnie ustawioną opcję Pliki jako domyślny typ magazynu
  • W wersjach wcześniejszych niż 23.0 opcja Załączniki będzie domyślnie ustawiona jako domyślny typ magazynu
 • Pliki — zdecydowanie definiuje Pliki jako domyślny obiekt przechowywania dokumentu Adobe Sign
 • Załączniki — zdecydowanie definiuje Załączniki jako domyślny obiekt przechowywania dokumentu Adobe Sign
Ustawienie typu dokumentu


Ustawienia analizy

Opcjonalne ustawienie Analiza zostało dodane w celu umożliwienia aplikacji Adobe Sign gromadzenia danych dotyczących użytkowania w celu ulepszenia produktu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów rozwojowych, a nie marketingowych.

To ustawienie można kontrolować na karcie Administrator Adobe Sign, klikając łączeUstawienia analizy po prawej stronie:

Ustawienia analizy

Ustawienia analizy jest włączone domyślnie w przypadku większości instalacji nowych klientów

 • W przypadku instalacji nowych klientów pochodzących z Kanady i Unii Europejskiej opcja danych analitycznych jest domyślnie wyłączona
 • W przypadku uaktualniania klientów ustawienie zostanie domyślnie wyłączone w celu dopasowania do ich bieżącego sposobu działania. Administratorzy mogą włączyć to ustawienie na karcie Administrator Adobe Sign

Gdy ta opcja jest włączona, rekord automatycznie dodaje się do zaufanych witryn CSP dla nazwy witryny adobe.io:

Zaufane witryny CSP z dodaną usługą Adobe.io

Wyłączenie ustawień Analytics powoduje automatyczne usunięcie rekordu adobe.io ze strony Zaufane witryny CSP.


Rozwiązane problemy

Numer problemu Opis skorygowanego problemu
15687 Rozwiązano problem, w wyniku którego szablon biblioteki usunięty ze strony zarządzania Adobe Sign był nadal dostępny dla szablonu Salesforce
18890 Usunięto niespójność pisowni dla stanu anulowanych umów
20380 Naprawiono błąd formatowania dat
20420 Poprawiono położenie menu dostosowanego paska narzędzi, tak aby nie otwierał się poza ekranem
20436 Rozwiązano problem, który powodował, że kursor nie wyświetlał powiązanych łączy jako klikalnych w umowach
20631 Rozwiązano problem, w wyniku którego pliki obrazów dołączone do umowy otwierały się na karcie przeglądarki zamiast pobierać się
20638 Poprawiono pole przyczyny anulowania, tak aby dozwolone było więcej niż 255 znaków
20678 Rozwiązano problem, w wyniku którego niestandardowy motyw Salesforce znikał na kartach Adobe Sign
20972/21359 Rozwiązano problem, w wyniku którego szablony biblioteki Adobe Sign nie były dostępne, jeśli token dostępu wygasł
21126 Rozwiązano problem, w wyniku którego typ odbiorcy wiadomości e-mail nie był usuwany z opcji odbiorcy, jeśli wyłączono go w ustawieniach niestandardowych
21426 Rozwiązano problem, który uniemożliwiał dostęp do szablonów biblioteki Adobe Sign, jeśli biblioteka użytkownika zawiera bardzo dużą listę bibliotek (ponad 1000)
21512 Ulepszono zarządzanie rozszerzeniami plików w tytule umowy

 

Problemy rozwiązane w wersji 23.8

Numer problemu Opis skorygowanego problemu
20326 Pole nazwy umowy zostało zwiększone do 255 znaków
20977 Dodano kod kraju dla Urugwaju na potrzeby uwierzytelniania telefonicznego
21126 Naprawiono problem, w wyniku którego opcja uwierzytelniania poczty e-mail nie była wyłączona po usunięciu jej zaznaczenia
21765 Poprawiono problem, w wyniku którego składnik Prześlij lub Upuść pliki nie był dostępny na stronie Umowa.
22107 Naprawiono problem, w którym wyzwalacze umowy niestandardowej nie działają z powiązanej listy
22116 Naprawiono problem z plikiem cookie, który może przerwać podpisywanie przez hosta
22220 Naprawiono problem ze stroną Visual force Umowy, który może spowodować błąd Dokument niedostępny
22329 Naprawiono problem z szablonami automatycznego wysyłania, który może spowodować błąd 404 podczas wysyłania
22517 Naprawiono problem, w którym dokumenty mogą być niewidoczne w Salesforce po zastosowaniu zarządzania danymi
Uwaga:

Pakiet Adobe Sign dla Salesforce jest obsługiwany dla dwóch głównych wersji poza bieżącą wersją główną.

 • Bieżąca wersja to 23.0
 • Obsługa dotyczy wersji 21 lub nowszej

Klienci korzystający z nieobsługiwanych wersji są narażeni na podwyższone ryzyko związane z bezpieczeństwem i zdecydowanie zaleca się uaktualnienie wersji do nowego pakietu w celu zapewnienia dalszej pomocy technicznej.

W razie pytań lub potrzeby uzyskania pomocy w uaktualnieniu organizacji należy skontaktować się z menedżerem ds. sukcesów klienta.


Poprzednie wydania

Szablony umów Salesforce mają teraz możliwość podłączenia do niestandardowych obiegów pracy usługi Adobe Sign, co umożliwia mapowanie złożonych procesów podpisywania, a następnie zaimportowanie tej struktury do szablonu Salesforce:

Obiegi pracy w szablonach Salesforce

Rozwiązane problemy

Numer problemu Opis skorygowanego problemu
15644 Rozwiązano problem niepowodzenia szablonu umowy, jeśli nie załączono obiektu nadrzędnego.
17112 Rozwiązano problem, który mógł powodować otrzymywanie przez odbiorców umowy w nieprawidłowej kolejności.
18791 Rozwiązano problem maskowania hasła zamiast wyświetlania komunikatu „Wprowadź/potwierdź hasło”.
18834 Zwiększono szybkość wczytywania kontaktów na stronie Wyślij.
18889 Rozwiązano problem, w wyniku którego mapowanie plików mogło się nie powieść, gdy podpisane umowy zwracano jako oddzielne pliki PDF.
19063 Rozwiązano problem, przez który umowy wysłane w imieniu innej osoby nie mogły zostać usunięte/anulowane przez API.
19197 Rozwiązano problem, który mógł powodować błąd podczas wysyłania za pośrednictwem Adobe Sign Opportunity Publisher w środowisku Lightning.
19301 Rozwiązano problem, który mógł powodować błędy „Wywołanie zwrotne nie powiodło się” w przypadku nieprawidłowego numeru telefonu.
19333 Ulepszono wyszukiwanie w celu zmniejszenia liczby błędów przekroczenia limitu czasu CPU.
19420 Rozwiązano problem, przez który do obiektu umowy nie załączał się końcowy plik PDF.
19626 Rozwiązano problem, przez który odbiorcy pośredni otrzymywali powiadomienia e-mail, mimo ich wyłączenia.
19646 Rozwiązano problem, w wyniku którego Status umowy był pusty w przypadku anulowania/odrzucenia umowy.
19661 Rozwiązano problem, przez który dodatkowy dokument nie załączał się do obiektu umowy, jeśli istniał więcej niż jeden dokument.
19683 Rozszerzono zestaw uprawnień użytkownika społeczności Adobe Sign w celu uwzględnienia mapowania grup.
19888 Ulepszono zarządzanie nazwą umowy dla kont deweloperów, aby zapobiec blokowaniu ich w stanie wersji roboczej.
19910 Poprawiono element środowiska Lightning – styl AgreementPanel – w celu lepszego dopasowania ścieżek Salesforce.
19917 Rozwiązano problem, w wyniku którego długie nazwy umów z apostrofem mogły blokować się w stanie Wersja robocza.
19979 Rozwiązano problem, w wyniku którego dołączony plik otwierał strumień bajtów pliku zamiast sformatowanego pliku.
20007 Poprawiono element zastępczy „Ukryj pustego odbiorcę” podczas korzystania ze zmiennych środowiska wykonawczego.
20023 Ulepszono mapowanie linii produktów w celu lepszej obsługi wielu kryteriów filtrowania.
20146 Poprawiono funkcjonalność wklejania wiadomości e-mail do pola odbiorcy przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy.
20239 Rozwiązano problem, który mógł powodować przeskok w górę strony po kliknięciu przycisku.
20254 Udoskonalono logikę załączników w celu ograniczenia błędów przy wyłączonej zawartości Salesforce CRM.

 

Aplikacja Adobe Sign dla Salesforce 21.5.11 jest wymaganym punktem instalacji dla organizacji, która chce nadal korzystać z aplikacji Adobe Sign w ramach nowych zabezpieczeń wprowadzonych przez Salesforce i Adobe Sign (np.: ulepszone interfejsy API).

Pakiet 21.5.11 odwołuje dwie strony (MyEchoSign.page i AboutEchoSign.page), przygotowując je na ostateczne usunięcie.

Nie wprowadzono żadnych zmian funkcji ani funkcjonalności użytkownika w odniesieniu do tego pakietu, choć rozwiązano kilka problemów:


Rozwiązane problemy

Numer problemu

Opis skorygowanego problemu

19681

Usprawniono pakiet, aby usunąć wymagania kanałów Chatter blokujące instalacje w przypadku wyłączenia kanałów Chatter.

20013

Rozwiązano problem, przez który aktualizacje stanu umowy nie działały w przypadku umów, które używały uwierzytelniania Adobe Sign jako metody weryfikacji.

20045

Rozwiązano problem, w wyniku którego niestandardowe ustawienia konfiguracji interfejsu użytkownika Lightning działały tylko w odniesieniu do administratorów systemu.


Obsługa „Plików” usługi Salesforce jako obiektów przechowywania w mapowaniu plików

Usługa Salesforce w wersji 21 (wydana zimą 2019 r.) aktualizuje trzy główne elementy pakietu dla nowych wdrożeń, zachowując przy tym zgodność ze starszymi wersjami dla obecnych klientów:

Ponadto wprowadzono poprawki zapewniające lepszą obsługę środowiska Salesforce przez Internet.  W tym celu:

Dodano nowe pole wyboru do przechowywania plików mapowania w procesie mapowania danych w celu wyraźnego wymuszenia zapisu jako załącznika.

Jeśli ta opcja nie jest wybrana, zawartość jest przechowywana jako plik.

Ulepszony proces aktualizacji umowy

Wersja 21 zmienia proces aktualizacji umów w Salesforce. Zamiast wypychać aktualizacje do Salesforce, aplikacja Adobe Sign powiadamia Salesforce o dostępności aktualizacji, po czym Salesforce może je pobierać. Pomaga to ograniczyć problemy, kiedy Salesforce jest w trybie offline w chwili, gdy aplikacja Adobe Sign wypycha aktualizację.

Ponadto umowy są aktualizowane asynchronicznie, gdzie w przypadku wszystkich poprzednich wersji odbywało się to synchronicznie.


Nowa sekcja ustawienia niestandardowego: Ustawienia aktualizacji umowy Adobe Sign

Aby umożliwić obsługę nowego procesu aktualizacji, w sekcji Ustawienia niestandardowe w Salesforce dodano nową sekcję: Ustawienia aktualizacji umowy Adobe Sign.

Z sekcji Ustawienia Adobe Sign zostało przeniesionych do tej kategorii pięć istniejących ustawień:

Ustawienia Adobe Sign

Ustawienia aktualizacji umowy Adobe Sign

Dodaj plik kontrolny PDF do listy załączników

Dodaj raport kontroli

Dodaj łącze do podpisanego pliku PDF do wypchniętej umowy

Dodaj adres URL do podpisanego pliku PDF

Dodaj podpisany plik PDF do wypchniętych umów

Dodaj podpisany plik PDF

Dodaj podpisany plik PDF jako osobny załącznik

Dodaj podpisany plik PDF jako osobny załącznik

Dodaj pliki uzupełniające do listy załączników

Dodaj pliki uzupełniające

 

Dodano trzy nowe ustawienia:

 • Pokaż obrazy — po włączeniu tej opcji obrazy dokumentu PDF umowy są wyświetlane na stronie umowy.
 • Aktualizuj zdarzenia umowy — po włączeniu tej opcji Salesforce aktualizuje zdarzenia umów po powiadomieniu przez Adobe Sign.
 • Aktualizuj stan umowy — po włączeniu tej opcji Salesforce aktywnie aktualizuje stany umów po powiadomieniu przez Adobe Sign.

Ręczna aktualizacja umowy aktualizuje teraz wszystkie elementy umowy (odbiorcy, zdarzenia, obrazy itp.), a nie tylko stan.

stary obraz


Zmieniona nazwa sekcji ustawienia niestandardowego: sekcja Ustawienia mapowania przy wypychaniu Adobe Sign nosi teraz nazwę Ustawienia odbiorcy umowy Adobe Sign

Ustawienia mapowania przy wypychaniu obejmują teraz wszystkie umowy, dlatego nazwę sekcji ustawień niestandardowych do zarządzania tymi ustawieniami zmieniono tak, aby lepiej odzwierciedlała zastosowanie do odbiorców wszystkich umów, a nie tylko do wypychanych umów.

Dodatkowo dodano pięć nowych ustawień rozszerzających możliwości aktualizacji odbiorców powiązanych z umowami:

 • Utwórz brakujących odbiorców (opcja domyślnie włączona) — włącz to ustawienie, aby tworzyć brakujących odbiorców.
  • Nowi odbiorcy są tworzeni w przypadku obiegów pracy Mapowanie przy wypychaniu umów, Zastąp sygnatariusza lub Deleguj sygnatariusza.
 • Włącz zestawy udziałów — włącz to ustawienie, aby tworzyć i aktualizować Zestawy udziałów.
 • Aktualizuj delegowanych odbiorców (opcja domyślnie włączona) — włącz to ustawienie, aby oznaczać odbiorców jako Delegowanych po ich delegowaniu przez sygnatariusza lub nadawcę.
  • Odbiorcy ci nie będą wyświetlani na stronie Widok umowy.
 • Aktualizuj odbiorców (opcja domyślnie włączona) — włącz to ustawienie, aby aktualizować atrybuty istniejących odbiorców, takie jak Stan.
 • Aktualizuj zastąpionych odbiorców (opcja domyślnie włączona) — włącz to ustawienie, aby oznaczać odbiorców jako Zastąpionych po zastąpieniu ich przez nadawcę z poziomu strony Zarządzaj.
  • Odbiorcy ci nie będą wyświetlani na stronie Widok umowy.


Ulepszona aktualizacja ręczna

Proces aktualizacji ręcznej został usprawniony, tak aby aktualizował cały pakiet obiektów umowy, w tym wszystkie łącza, obrazy, zdarzenia, stany i mapowania danych.


Zaktualizowane opisy zdarzeń

Opisy zdarzeń umów zostały zaktualizowane poprzez wprowadzenie trzech zmian:

 • zamiast nazwy umowy używany jest ogólny termin „Dokument”,
 • po wartości nazwy wstawiany jest adres e-mail użytkownika,
 • dołączany jest adres IP.


Nowa metoda uwierzytelniania: dokument tożsamości

Dodano nową metodę uwierzytelniania dokumentem tożsamości jako niestandardową opcję w sekcji Ustawienia Adobe Sign.

Dokument tożsamości to metoda weryfikacji tożsamości premium, która musi zostać włączona przez menedżera ds. sukcesów przed wdrożeniem.


Obsługa metody przeciągania i upuszczania przy dodawaniu plików
(tylko środowisko Lightning)

Środowisko Lightning umożliwia teraz dodawanie dokumentów do nowych umów poprzez przeciągnięcie ich z systemu lokalnego i upuszczenie w obszarze Pliki.

Dokumenty dodane metodą przeciągania i upuszczania są wysyłane do osobistych plików w Salesforce.


Nowy format szablonu umowy

Interfejs Szablon umowy został zaktualizowany, aby zapewnić lepszą przejrzystość zawartości szablonu na pięciu kartach.


Simple Sign

Simple Sign to łatwy w obsłudze, bezpośrednio gotowy do użycia składnik umożliwiający użytkownikom portalu społecznościowego samodzielne podpisywanie określonych umów. Dodaj ten składnik do dowolnego portalu Salesforce Community Cloud Portal (klientów, partnerów, pracowników itp.) lub osadź go w innych komponentach środowiska Lightning.


Adobe Sign dla Salesforce CPQ:
przycisk Generuj Adobe Sign

Komponent Adobe Sign CPQ został ulepszony, aby usprawnić proces załączania wyceny w formacie PDF do umowy za pomocą przycisku Generuj Adobe Sign lub komponentu LEX.

Kliknij przycisk Generuj w komponencie LX

Rozwiązane problemy

Omówienie

Usługa Salesforce 20 (wydana latem 2018 r.) poszerza zakres funkcjonalności w ramach środowiska Lightning i oferuje kilka nowych, bardzo pożądanych funkcji, o które prosili klienci.

Uwaga:

W wersji 20 Adobe Sign dla Salesforce zwiększyliśmy dopasowanie do środowiska Lightning, aby zoptymalizować ogólną wydajność.

Częścią optymalizacji jest przeniesienie listy umów do składnika Lightning. Poprzednie wersje wykorzystywały stronę Visualforce z osadzonym składnikiem „Lightning Out”.  Wynikiem tego przeniesienia podczas uruchamiania nowej umowy z powiązanej listy w standardowym obiekcie (kontakt, okazja, konto, umowa itd.) jest brak automatycznego powiązania umowy z obiektem. Wynika to z braku obsługi w programie Salesforce parametru „Ikid” przekazywanego bezpośrednio do składnika Lightning.

Ograniczenie to jest widoczne tylko w przypadku korzystania z układów stron Lightning. Korzystanie z zaawansowanego układu strony nadal obsługuje tę funkcję.

Zmienne układy strony zostały opisane tutaj.

 

Wsparcie tworzenia procesów Salesforce

Dodano czynności wspierające tworzenie procesów Salesforce. 

Administratorzy mogą tworzyć procesy wyzwalające utworzenie umowy na bazie szablonu, a także czynności wysłania, przypomnienia, aktualizacji, anulowania i usunięcia.

 

Rozszerzone role dla odbiorców

Dodano trzy nowe role z towarzyszącymi rolami osoby delegującej!  Teraz możesz tworzyć obiegi podpisu obejmujące osobę akceptującą, osobę wypełniającą i certyfikowanych odbiorców jako typów uczestników.

 

Ulepszone wsparcie piaskownicy

16.03.2019 r. Salesforce automatycznie zezwoli na krytyczną aktualizację, która usunie identyfikator współdzielony z URL.

Przed wersją 20 adres URL był używany do przetwarzania informacji współdzielonych i informowania Adobe Sign o rodzaju instancji SFDC, która podjęła próbę komunikacji (Produkcja lub Piaskownica).

Od 16.03.2019 r. klienci korzystający z wersji 19 lub starszej będą musieli kontaktować się z działem pomocy, aby flagować środowiska piaskownicy i zezwalać na połączenie procesu OAuth.

Klienci z zainstalowaną wersją 20+ będą płynnie przechodzić proces OAuth bez konieczności kontaktu z działem pomocy Adobe Sign.

 

Odbiorcy powiązani z każdym zdarzeniem, które wyzwalają

Teraz obiekt zdarzenia umowy jest związany ze zdarzeniami zawierającymi odbiorcę, który wyzwolił zdarzenie, co umożliwia szczegółową analizę krok po kroku procesu podpisu związanego z odbiorcami.

 

Dodano pole adresu IP odbiorcy

Do obiektu Zdarzenie umowy dodano nowe pole: Adres IP działającego użytkownika.

To nowe pole importuje adres IP dla każdego zdarzenia zarejestrowanego dla umowy i łączy je z użytkownikiem, który wyzwolił zdarzenie.

Raporty mogą być generowane w celu odsłonięcia informacji IP.

 

Pobieranie i aktualizowanie kluczy starszych dokumentów

Konta, które nadal korzystają z Adobe Sign dla Salesforce w wersji 13 lub starszej, mogą zostać ulepszone do nowej wersji pakietu i zaktualizować odpowiednie klucze dokumentów dla istniejących umów.

 

Wersja 20.8 (aktualizacja przyrostowa)

Nazwy API pól dodanych do listy wyboru mapowania danych / mapowania scalającego

Nowe ustawienie zostało dodane w celu wyświetlenia nazwy API pola podczas definiowania mapowania danych lub mapowania scalającego.

Aby włączyć tę funkcję:

 1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
  • Spowoduje to wczytanie strony Ustawienia niestandardowe.
 2. Kliknij etykietę Ustawienia Adobe Sign.
  • Zostanie wczytana strona Ustawienia Adobe Sign.

3. Kliknij przycisk Zarządzaj.

 4.  Kliknij przycisk Nowy (lub Edytuj, jeśli ustawienia były już wcześniej konfigurowane).

• Zostanie wczytana strona Ustawienia Adobe Sign.

5. Użyj funkcji „Wyszukaj” (CMD/CTRL + F), aby znaleźć opcję Pokaż nazwę API pliku.

6. Kliknij przycisk Zapisz.

 

Rozwiązane problemy

Numer problemu

Opis skorygowanego problemu

14931

Komunikat błędu podczas wysyłania umowy z „podstawowym” układem strony

15012

Pole Odbiorca nie jest automatycznie wypełniane danymi na stronie EchoSign Agreement Advanced VF

14578

Mapowanie pliku nie powiedzie się, chyba że mapowanie danych zawiera wpis do mapowania dodatkowego obiektu

13169

Błąd automatycznej obsługi

12457

Odbiorca nie zostanie zachowany, jeśli kolejność odbiorców ulegnie zmianie

14541

Komunikat błędu w przypadku zdefiniowania więcej niż 11 odbiorców

 

Wersja 20.9 (poprawka w zakresie bezpieczeństwa)

Klienci ze skonfigurowaną opcją obsługi dużych plików lub wypychania umów, którzy zdecydują się na aktualizację, powinni dokładnie zapoznać się z procesem aktualizacji przed zainstalowaniem nowego pakietu:

Proces aktualizacji dla obsługi dużych plików

Proces aktualizacji dla wypychania umów

 

Zastąpienie profilu witryny wywołania zwrotnego użytkownikiem zwrotnym

W związku z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa w zakresie udzielania dostępu do witryny wywołania zwrotnego Salesforce wersja 20.9 wprowadza nowy, oparty na użytkowniku proces uwierzytelniania, który zapewni najwyższą kontrolę nad dostępem do obiektów umowy.

Witryny wywołania zwrotnego były zwykle używane dla użytkowników zezwalających na obsługę dużych plików i wypychania umów. Wszystkim klientom, którzy korzystają z jednej lub z obu tych funkcji, zdecydowanie zaleca się aktualizację do wersji 20.9, włączenie nowej funkcji opartej na użytkowniku wywołania zwrotnego i usunięcie wszystkich uprawnień użytkownika witryny.

Opcję użytkownika zwrotnego można włączyć za pomocą nowego elementu sterowania na stronie administratora Adobe Sign, tuż pod łączem do konta Adobe.

 

Wersja 20.11 (aktualizacja przyrostowa)

Problem o numerze 621/14678 znosi wcześniejsze ograniczenie środowiska Lightning, które uniemożliwiało automatyczne nawiązywanie relacji między umową a nadrzędnym obiektem SFDC, który uruchomił umowę.

 

Rozwiązane problemy

Numer problemu

Opis skorygowanego problemu

621/14678

Ulepszono działanie środowiska Lightning pod kątem automatycznego wiązania umowy z nadrzędnym obiektem SFDC

15441

Ulepszono zdolność przeszukiwania zaszyfrowanych pól w Salesforce dla pól odnośników

15686

Rozwiązano problem z przeglądarką Edge przy pobieraniu adresu URL do podpisywania na stronie Umowy podczas korzystania z podpisu hostowanego

Usługa Salesforce w wersji 19 (wydana zimą 2018 r.) poszerza zakres funkcjonalności w ramach środowiska Lightning i oferuje kilka nowych, bardzo pożądanych funkcji, o które prosili klienci.

 

Sekwencja wsadowa dostępna na stronach Lightning

W interfejsie Lightning jest teraz dostępna możliwość tworzenia, wysyłania, wysyłania przypomnień, anulowania, usuwania i aktualizowania umów w sekwencji wsadowej oraz ulepszony został proces podsumowywania podjętych zadań przed ich wykonaniem.

 

Nowe zestawy uprawnień przyspieszają aktywację użytkownika

Administratorzy, którzy instalowali aplikację Adobe Sign dla Salesforce, ale nie mogli wybrać opcji „Wszyscy użytkownicy”, musieli ręcznie przeprowadzać proces udostępniania obiektów i pól poszczególnym użytkownikom.

To już historia!  Dzięki trzem nowym zestawom uprawnień administratorzy mogą szybko zastosować wszystkie uprawnienia do poszczególnych użytkowników bez konieczności konfigurowania każdego pola dla każdego obiektu.

Te trzy opcje to:

 • Użytkownik Adobe Sign — minimalne wymagane uprawnienia dla użytkownika-nadawcy w Adobe Sign dla Salesforce. Obejmuje ograniczony dostęp do wymaganych składników zarządzanego pakietu: obiekty, pola, karty, klasy i strony.
 • Administrator Adobe Sign — minimalne wymagane uprawnienia dla użytkownika-administratora w Adobe Sign dla Salesforce. Obejmuje pełny dostęp do wszystkich składników zarządzanego pakietu: obiekty, pola, karty, klasy i strony.
 • Integrator Adobe Sign — wszystkie wymagane uprawnienia dla użytkownika-integratora w Adobe Sign dla Salesforce. Obejmuje pełny dostęp administratora oraz dostęp do wszystkich danych organizacji.

 

Nadrzędny obieg pracy podpisu odręcznego

Zyskaj dokładność i możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych dzięki podpisom odręcznym. Pozwól sygnatariuszom wypełniać, drukować, podpisywać, skanować i zwracać dokumenty bez użycia faksu. Wszystko jest zapisywane i zarządzane elektronicznie, dzięki czemu otrzymujesz czytelny tekst oraz dane pozwalające na weryfikację sygnatariusza w rejestrze kontrolnym.

Obieg pracy podpisu odręcznego zastępuje przestarzały proces faksowania, zapewniając o wiele bardziej spójne i profesjonalne rezultaty.  Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

 

Składniki e-mail dla usług Outlook i Gmail

Komponent poczty e-mail usługi Adobe Sign for Salesforce jest zgodny z aplikacją internetową Microsoft Outlook Web App (OWA), programem Outlook 2016, Outlook dla komputerów Mac 2016 i Outlook 2013. Ten sam pakiet składników działa również w przypadku integracji poczty Gmail for Work.

Składnik e-mail stanowi osobną instalację, ale cały proces instalacji i konfiguracji zajmuje tylko kilka minut.

Więcej informacji na temat instalacji znajdziesz tutaj.

 

Strona Wyślij z ulepszoną funkcją ponownego wlewania tekstu obsługująca wiele rozmiarów ekranu

Urządzenia z mniejszym ekranem są coraz częściej używane do wykonywania typowych zadań biznesowych, a przewijanie od lewej do prawej bywa naprawdę uciążliwe, jeśli chcesz pracować wydajnie. Aby pomóc użytkownikom lubiącym pracę na tabletach, strona Wyślij została przebudowana — teraz możesz zachować pełną funkcjonalność strony w przypadku ekranów o różnych szerokościach.

 

Składnik integracyjny dla Salesforce CPQ

Przyspiesz dostarczanie gotowych do podpisania wycen CPQ bezpośrednio z Salesforce na skrzynkę odbiorczą klienta za pomocą składnika łączącego Adobe Sign CPQ.

 

Obsługa portalu Salesforce Community Cloud Portal (podpisy własne)

Teraz portale społecznościowe mogą używać składnika Adobe Sign zapewniającego umowy gotowe do podpisania przez użytkowników tych portali.

Administratorzy Salesforce mają możliwość publikowania umów, ustanawiania terminów i ustalania cykli odnowienia (jeśli zajdzie taka potrzeba).

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do strony społecznościowej, generować nowe umowy i podpisywać je bezpośrednio na portalu.

 

Wersja 19.4 (wydanie ze stycznia 2018 roku)

W przypadku aktualizacji wersji starszej niż 14 zaktualizuj starsze klucze dokumentu 

Po aktualizacji aplikacji Adobe Sign dla Salesforce w wersji starszej niż 14 do obecnej wersji mogą wystąpić problemy z przeprowadzaniem operacji takich jak Usuń, Anuluj, Wyświetl, Przypomnij lub Aktualizuj na istniejących umowach wysłanych przez innych użytkowników przed zaktualizowaniem.

Podczas wykonywania jednej z tych operacji może zostać wyświetlony monit o błędzie podobny do:

„INVALID_DOCUMENT_KEY” lub „Wystąpił wewnętrzny błąd serwera”

Jest to spowodowane stylem starszego klucza dokumentu użytego w wersjach aplikacji starszych niż 14.

Wymagana jest jednorazowa migracja tych starszych kluczy. W tym celu wymagany jest nowy element działania opisany poniżej:

Po zakończeniu procesu konfiguracji następujące łącza będą dostępne na stronie Administratora Adobe Sign:

 • Pobierz brakujące klucze dokumentów – kliknięcie tego łącza spowoduje wykonanie operacji w partii mającej na celu pobranie brakujących kluczy dokumentów dla istniejących umów.
 • Zaktualizuj starsze klucze dokumentów – kliknięcie tego łącza spowoduje usunięcie istniejących starszych kluczy dokumentów i pobranie nowych kluczy dokumentów dla wszystkich umów istniejących w ramach organizacji.

Jeśli istnieją jakiekolwiek umowy, które nie mają powiązanych kluczy dokumentów, klucze dokumentów zostaną pobrane również dla nich.

Gdy umowy będą miały nowe klucze dokumentów, użytkownicy będą mogli przeprowadzać wszystkie operacje na istniejących umowach wysłanych przez innych użytkowników.

Uwaga:

Łącza Pobierz brakujące klucze dokumentów i Zaktualizuj starsze klucze dokumentów są widoczne, tylko jeśli administrator zaktualizuje z wersji starszej niż 14 do wersji 19.4.

Jeśli administrator zaktualizuje pakiet w wersji między 14 a 19.2, łącza będą domyślnie ukryte. W tym wypadku administrator może skontaktować się z działem pomocy technicznej Adobe Sign. Łącza zostaną wtedy wyświetlone ręcznie. 

Ta operacja wymaga przyznania działowi pomocy technicznej Adobe Sign dostępu do logowania.


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

8014

Ulepsza działanie z aplikacją Conga w zakresie operacji Anuluj i Przypomnij.

8979

Rozwiązuje problem, który wywoływał błąd „Przekroczono limit maksymalnego rozmiaru stanu widoku”.

9709

Koryguje problem, w którym w AgreementEventType brakuje typu wydarzenia WRITTEN_SIGNED.

9832

Rozwiązuje błąd odmowy dostępu dla użytkowników platformy Salesforce.

9927

Rozwiązuje problem powodujący próby załączania plików do umów bez rozszerzenia pliku.

9934

Usprawnia obsługę pól geolokalizacji.

10367

Dostarcza rozwiązanie docKey dla użytkowników aktualizujących pakiet w wersji 13 lub starszej.

 

Wersja 19.5 (wydanie z lutego 2018 roku)

Dodano norweską wersję językową.

Uwaga:

W przypadku korzystania z lokalizacji norweskiej i aktualizacji do Adobe Sign dla Salesforce 19.0–19.4 należy ręcznie dokonać aktualizacji do tabeli tłumaczeń 19.5.

 

W przypadku aktualizacji z wersji 19.0–19.4 do 19.5

Włącz tłumaczenia (Jeśli już korzystasz ze zlokalizowanej wersji Salesforce, zostaną wykonane poniższe kroki).

 • Zaloguj się do Salesforce jako administrator.
 • Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Interfejs użytkownika > Panel tłumaczeń > Tłumaczenia.
 • Kliknij opcję Włącz.

 

Włącz opcję języka Norweski.

 • Zaloguj się do Salesforce jako administrator.
 • Przejdź do opcji: Konfiguracja > Narzędzia platformy > Interfejs użytkownika > Panel tłumaczeń > Ustawienia tłumaczeń.
 • Wybierz z listy wyboru Język opcję Norweski.
 • Kliknij przycisk Zapisz.

Aktualizuj tłumaczenia.

 • Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Interfejs użytkownika > Panel tłumaczeń > Tłumaczenia.
  • Wybierz w menu Język opcję Norweski.
  • Wybierz w menu Składnik konfiguracji opcję Wartość listy wyboru.
  • Wybierz w menu Obiekt opcję Umowa.

 

 • W tabeli Główna lista wyboru rozwiń folder Stan umowy.
 • Kliknij dwukrotnie miejsce w kolumnie obok stanu Polski, aby otworzyć pole tekstowe, w które możesz wprowadzić tłumaczenie. Wprowadź wartości zgodnie z poniższą tabelą:

Etykieta wartości głównej listy wyboru

Tłumaczenie etykiety wartości listy wyboru

Zatwierdzone    

Godkjent

Anulowane/odrzucone                

Avbrutt/avslått

Utworzone

Opprettet

Projekt

Kladd

Wygasłe

Utgått

Wysłane do zatwierdzenia                        

Ute til godkjenning

Wysłane do podpisania                        

Ute til signering

Wysłanie wstępne

Før sending

Wysyłanie w trakcie

Sending pågår

Podpisane      

Signert

Oczekujące na zatwierdzenie

Venter på kontragodkjenning

Oczekujące na kontrasygnatę

Venter på kontrasignatur

 

o   Kliknij przycisk Zapisz.

 

 • W tabeli Główna lista wyboru rozwiń folder Język i wprowadź następujące wartości:

Etykieta wartości głównej listy wyboru

Tłumaczenie etykiety wartości listy wyboru

Chiński (Chiny kontynentalne)

Kinesisk (Kina)

Chiński (region Tajwanu)

Kinesisk (Taiwan region)

Czeski (Czechy)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

Duński (Dania)

Dansk (Danmark)

Holenderski (Holandia)

Nederlandsk (Nederland)

Angielski (Wielka Brytania)

Engelsk (Storbritannia)

Angielski (Stany Zjednoczone)

Engelsk (USA)

Fiński (Finlandia)

Finsk (Finland)

Francuski (Francja)

Fransk (Frankrike)

Niemiecki (Niemcy)

Tysk (Tyskland)

Islandzki (Islandia)

Islandsk (Island)

Indonezyjski (Indonezja)

Indonesisk (Indonesia)

Włoski (Włochy)

Italiensk (Italia)

Japoński (Japonia)

Japansk (Japan)

Koreański (Korea Południowa)

Koreansk (Sør-Korea)

Malajski (Malezja)

Malayisk (Malaysia)

Norweski (Norwegia)

Norsk (Norge)

Polski (Polska)

Polsk (Polen)

Portugalski (Brazylia)

Portugisisk (Brasil)

Portugalski (Portugalia)

Portugisisk (Portugal)

Rosyjski (Rosja)

Russisk (Russland)

Hiszpański (Hiszpania)

Spansk (Spania)

Szwedzki (Szwecja)

Svensk (Sverige)

Tajski (Tajlandia)

Tajski (Tajlandia)

Turecki (Turcja)

Tyrkisk (Tyrkia)

Wietnamski (Wietnam)

Vietnamesisk (Vietnam)

o   Kliknij przycisk Zapisz.

 

 • Zmień listę wyboru Obiekt na Wpis mapowania pól formularza.
 • Rozwiń folder Typ źródła.
 • W tabeli Główna lista wyboru rozwiń folder Język  i wprowadź następujące wartości:

Etykieta wartości głównej listy wyboru

Tłumaczenie etykiety wartości listy wyboru

Stała

Konstant

Pole obiektu Salesforce

Salesforce-objektfelt

 

o   Kliknij przycisk Zapisz.

 

 


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

6227

Poprawiono nieprawidłową ikonę Osoby zatwierdzającej podczas zamiany odbiorcy w niektórych obiegach pracy.

6816

Rozwiązano problem wywołujący błąd 404 podczas zamiany sygnatariusza za pomocą strony EchoSign Advanced VF.

6956

Rozwiązano problem z importem nadmiernej liczby pól, wywołujący błąd Limit maksymalnego rozmiaru stanu widoku.

10426

Naprawiono błąd, w którym obiekt Potencjalny klient wymagał przyznania dostępu wszystkim polom, aby dozwolone było mapowanie danych.

10676

Ulepszono wzór Daty, tak aby zawsze wyświetlane było lokalne przesunięcie strefy czasowej dla danego użytkownika.

10979

Rozwiązano problem, w wyniku którego karta Zarządzaj umową wymagała dostęp do Konfiguracji widoku w Uprawnieniach systemowych.

W Salesforce w wersji 18 (wydanie z wiosny 2016 r.) wprowadzono środowisko Lightning, a najnowsza aktualizacja pakietu Adobe Sign dla Salesforce jest przygotowana do obsługi tego profilu.  Włączenie środowiska Lightning Experience zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Możesz w dowolnym momencie powrócić do profilu Salesforce Classic.

Interfejs Lightning udostępnia menu nawigacyjne po lewej stronie, które zapewnia szybki dostęp do obiektów Salesforce. Możesz użyć narzędzia App Launcher, aby uzyskać dostęp do pakietu integracyjnego Adobe Sign.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Znajdź swój personel w środowisku Lightning Experience na stronach pomocy Salesforce.

 

Środowisko Lightning Experience

Włączenie środowiska Lightning Experience jest naprawdę łatwe:

 1. Przejdź do menu Konfiguracja.
 2. Kliknij pozycję Lightning Experience w menu nawigacyjnym po lewej stronie, aby przed przełączeniem na nowy widok zmienić ustawienia domyślne.
 3. Wybierz opcję Przełącz na środowisko Lightning Experience w menu profilowym i zmień widok na Lightning.
Ustawienia SFDC do przełączania do widoku Lightning

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Włącz środowisko Lightning Experience na stronach pomocy Salesforce.

 

 

Ponowne przełączanie do Salesforce Classic

Jeśli korzystasz już ze środowiska Lightning Experience, przełączenie się z powrotem do widoku Salesforce Classic jest również bardzo łatwe. Wystarczy kliknąć zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu i wybrać z menu opcję Przełącz na Salesforce Classic.

Kliknij zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu i wybierz z menu opcję Przełącz na Salesforce Classic

 

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji integracyjnej Adobe Sign

Po włączeniu środowiska Lightning możesz kliknąć narzędzie App Launcher, aby wyświetlić dostępne aplikacje i wybrać Adobe Sign.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Otwieranie różnych aplikacji w środowisku Lightning Experience na stronach pomocy Salesforce.

Narzędzie App Launcher

Wyświetli się menu dotyczące usługi Adobe Sign. Z tego menu możesz uzyskać dostęp do wszystkich dobrze znanych stron i funkcji Adobe Sign. Warto pamiętać, że strony Zarządzaj umowami i Administrator Adobe Sign są obecnie dostępne tylko w Salesforce Classic.

Menu dotyczące usługi Adobe Sign

W środowisku Lightning Experience strony Adobe Sign mają nowy, bardziej przejrzysty wygląd.

Środowisko Lightning Experience dla Adobe Sign

 

Ulepszona strona Umowy

Ulepszona strona Umowy może być używana zarówno w środowisku Salesforce Classic, jak i w Lightning. Przed użyciem nowej strony Umowy musisz włączyć styl ulepszonej strony Umowy.

 

Ulepszony układ strony Umowa:

Ulepszony układ strony Umowa zapewnia nadawcom wszystkie funkcje dostępne w poprzednich układach oraz dodatkowe funkcje. Ulepszona strona umowy jest dostępna zarówno w środowisku Salesforce Classic, jak i w Lightning.

Aby uzyskać dostęp do ulepszonej strony umowy, wybierz pozycję Umowy z menu ELEMENTY na stronie Lightning lub w menu po lewej stronie w widoku Classic.

Ulepszony układ strony Umowy

1. Odbiorcy są ponumerowani w sposób pokazany poniżej. Możesz wykorzystać te numery do ustalania kolejności odbiorców w celu utworzenia obiegu sekwencyjnego, hybrydowego lub równoległego.

2. Nadawca może szybko dodać siebie jako odbiorcę w dowolnym miejscu w obiegu, nie tylko jako pierwszy lub ostatni odbiorca, za pomocą funkcji Dodaj mnie oraz numerowania.

3. Grupy mogą być określane jako odbiorcy.

4. Można dodawać wiadomości prywatne. Kliknięcie ikony dymku wiadomości powoduje wyświetlenie okna dialogowego Dodaj wiadomość prywatną. Dymek przybierze kolor jasnoszary, jeśli otrzymasz wiadomość.

5. Opcje weryfikacji tożsamości.

Definiowanie szczegółów transakcji

6. Wybierz odpowiednią umowę.

Wprowadź adresy e-mail odbiorcy

7. Wybierz pliki z biblioteki dokumentu lub internetowych kont do przechowywania treści — możesz teraz kliknąć przycisk Dodaj pliki, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Wybierz pliki i wszystkich plików źródłowych, które są włączone.

 

Nowa rola odbiorcy: osoba delegująca

Administratorzy i nadawcy, oprócz ról osoby zatwierdzającej i sygnatariusza, mogą teraz dodawać osobę delegującą do obiegu pracy odbiorców. Osoby delegujące otrzymują umowę, ale jej nie podpisują.  Ich zadaniem jest przekazanie umowy wybranym przez siebie osobom do zatwierdzenia lub podpisania. 

Jest to duże ułatwienie w sytuacji, kiedy sygnatariusz/osoba zatwierdzająca będzie znany(-a) dopiero po rozpoczęciu procesu podpisywania. Te dwie nowe role dają więcej elastyczności, umożliwiając błyskawiczne rozpoczęcie zbierania podpisów oraz identyfikację odbiorców na późniejszym etapie procesu.

 

Wiadomości prywatne

W procesie podpisywania możesz tworzyć unikalne wiadomości dla poszczególnych odbiorców przed wysłaniem dokumentu do podpisania lub zatwierdzenia. Aby dodać wiadomość, kliknij ikonę Dodaj wiadomość prywatną.

Utwórz unikalną wiadomość dla każdego odbiorcy

Odbiorcy mogą łatwo odczytać prywatne wiadomości podczas procesu podpisywania. Jeśli ktoś zostawił wiadomość dla jednego z odbiorców, kolor dymku wiadomości będzie jasnoszary.

 

Obieg hybrydowy

Oprócz możliwości tworzenia sekwencyjnych i równoległych obiegów możesz teraz użyć nowej funkcji ustalania kolejności do stworzenia obiegu hybrydowego zawierającego elementy obiegów równoległego i sekwencyjnego za pomocą nowej strony Wyślij. Możesz określić, którzy uczestnicy obiegu mają podpisywać równolegle (w tym samym czasie), a którzy według ustalonej sekwencji, wykorzystując metodę przeciągnij i upuść lub numerację w celu ustalenia kolejności podpisywania. 

 

Tworzenie obiegu hybrydowego:

1. Wprowadź adresy e-mail odbiorców.

Wprowadź adresy e-mail odbiorców

2. Aby wyznaczyć dwóch odbiorców do podpisu w drugiej kolejności — w tym przykładzie severtonea@gmail.com i kmaggerstein@gmail.com — wprowadź „2” w polu kolejności obiegu dla obu tych odbiorców.

Wprowadź „2” w polu kolejności obiegu dla obu odbiorców

Po zapisaniu umowy adresy e-mail severtonea@gmail.com i kmaggerstein@gmail.com wyświetlą się jako odbiorcy równolegli na drugiej pozycji. Zwróć uwagę, że kolejność odbiorców obiegu sekwencyjnego zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić nową kolejność. 

Kolejność odbiorców obiegu sekwencyjnego zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić nową kolejność.

 

Grupa odbiorców

Możesz przyspieszyć proces podpisywania, przyznając wielu członkom zespołu uprawnienie do podpisywania w imieniu całej grupy. Dodaj najpierw grupę odbiorców, a następnie dodaj wielu odbiorców do grupy. Każdy z umieszczonych na liście odbiorców może złożyć podpis w imieniu całej grupy. Grupy odbiorców integrują się z grupami Salesforce.

Dodaj grupę odbiorców

 

Modyfikacja umów

Możesz szybko wprowadzać poprawki do dokumentu za pomocą nowej funkcji modyfikacji umowy — nie trzeba już anulować umowy i zaczynać wszystkiego od nowa. Opcja Modyfikuj umowy umożliwia dodawanie, usuwanie, zamienianie (usuwanie, a następnie dodawanie) oraz zmianę kolejności dokumentów. Możesz także korzystać ze środowiska tworzenia w celu modyfikacji pól.

Funkcja modyfikacji umów dostępna jest tylko na nowej stronie Wyślij. Można jednak korzystać z niej w celu modyfikacji umów zainicjowanych w wydaniach starszych niż to z listopada 2015 r., jeśli tylko kryteria modyfikacji są spełnione. Jeśli dokument jest możliwy do modyfikacji, łącze Modyfikuj umowę wyświetla się na stronie Zarządzaj umowami po wybraniu dokumentu. Modyfikować można umowy, które spełniają następujące kryteria:

 • Umowa nie została podpisana, zatwierdzona ani oddelegowana do sygnatariusza lub osoby zatwierdzającej przez osobę delegującą, do której dokument został przypisany.
 • Umowa nie zawiera podpisów cyfrowych ani podpisów przesłanych faksem.
 • Umowa nie została zainicjowana w obiegu pracy.

 

 

Modyfikacja umów — administracja

Funkcję modyfikacji umów trzeba włączyć globalnie dla całej organizacji. Wyświetli się wówczas pole wyboru Zezwól nadawcom na modyfikowanie umów po ich wysłaniu do podpisania w opcjach Konto | Ustawienia wysyłania dla każdego użytkownika.

Administratorzy kont i administratorzy grup mogą określać, czy możesz modyfikować dokumenty, które zostały przez Ciebie wysłane do podpisania, zaznaczając pole wyboru Zezwól nadawcom na modyfikowanie umów po ich wysłaniu do podpisania w sekcji Załączanie dokumentów w parametrach opcji Ustawienia wysyłania dla Twojego konta.

Zezwól nadawcom na modyfikowanie umów po ich wysłaniu do podpisania

 

Modyfikacja umowy

Jeśli ustawienie modyfikacji umowy jest włączone dla Twojej organizacji lub grupy, możesz modyfikować umowy, które są wysłane do podpisania lub zatwierdzenia. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Modyfikacja umów).

1. Kliknij kartę Zarządzaj umowami.

2. Kliknij, aby wybrać możliwą do modyfikacji umowę z sekcji Wysłane do podpisania lub Wysłane do zatwierdzenia, a następnie kliknij opis umowy w prawym górnym rogu.

Kliknij opis umowy w prawym górnym rogu.

Strona Wyślij wyświetlana jest w ograniczonym trybie edycji i nie można wprowadzać zmian w sekcjach Odbiorcy ani Wiadomości.

Strona Wyślij

Na stronie Wyślij można dodawać, usuwać, zastępować (usuwać, a następnie dodawać) dokumenty i zmieniać ich kolejność.

Aby dodać dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij opcję Dodaj pliki.
Kliknij opcję Dodaj pliki.

 • Lub przeciągnij i upuść pliki z komputera do obszaru Przeciągnij więcej plików tutaj.
Przeciągnij i upuść pliki z komputera do obszaru Przeciągnij więcej plików tutaj.

 • Aby usunąć dokument, kliknij ikonę usuwania (X) po prawej stronie.
Kliknij ikonę usuwania (X) po prawej stronie.

 • Aby zmienić kolejność dokumentów, kliknij uchwyt i przeciągnij dokument w nowe położenie.
Kliknij uchwyt i przeciągnij dokument w nowe położenie

W zależności od ustawień wysyłania dostępna może być opcja Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu umożliwiająca dodanie pól formularza do dokumentów wchodzących w skład zmodyfikowanej umowy.

Uwaga:

Podczas modyfikacji umowy odrzucone zostaną pola formularza pierwotnie dodane do dokumentu przez nadawcę w środowisku tworzenia. Pola formularza dodane do biblioteki dokumentów podczas ich tworzenia oraz pola formularza dodane do dokumentów ze znacznikami tekstowymi są automatycznie ponownie przetwarzane.

 • Jeśli nie ma potrzeby dodawania pól formularza lub brak jest opcji Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, kliknij przycisk Aktualizuj, aby zapisać zmiany.
 • Aby dodać pola formularza, włącz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj, aby otworzyć środowisko tworzenia dokumentu. Po zakończeniu pracy w środowisku tworzenia dokumentu kliknij przycisk aktualizacji.

Jeśli umowa już została podpisana, a nadawca kliknie opcję Aktualizuj, otrzyma on wiadomość, że odbiorca podpisał, zatwierdził lub oddelegował umowę.

Wiadomość „Nie można modyfikować umowy”

Jeśli funkcja Modyfikuj umowy nie była włączona globalnie dla Twojej organizacji, istnieje jeszcze kilka sposobów na wprowadzanie modyfikacji po wysłaniu umowy do podpisania.

Po przewinięciu na dół opisu umowy widoczne są trzy opcje modyfikacji umowy.

Łącza Zamień sygnatariusza oraz Prześlij kopię w metadanych transakcji.

Zadania, jakie można wykonać na istniejącej umowie, obejmują zamianę sygnatariusza, przesłanie podpisanej kopii oraz dodanie daty wygaśnięcia.

Aby zastąpić bieżącego sygnatariusza, wprowadź adres e-mail nowego sygnatariusza oraz powód zamiany. Na przykład pierwotny sygnatariusz może być poza biurem w czasie, kiedy dokument ma być podpisany. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamień sygnatariusza.

Interfejs Zamień obecnego sygnatariusza

Aby przesłać podpisaną kopię, kliknij opcję Zamień sygnatariusza w opisie umowy. Wprowadź adres e-mail nowego sygnatariusza oraz krótką wiadomość wyjaśniającą powód zmiany pierwotnego sygnatariusza. Warto pamiętać, że dopóki nowy sygnatariusz nie podpisze umowy, pierwotny sygnatariusz wciąż może ją podpisać.

Interfejs Wyślij podpisany dokument

Aby dodać datę wygaśnięcia, kliknij przycisk Dodaj w opisie umowy. Następnie kliknij ikonę kalendarza, aby wybrać datę wygaśnięcia. Zaznacz pole wyboru Powiadom bieżących odbiorców, jeśli chcesz, aby odbiorcy otrzymali powiadomienie.

Okno Dodaj datę wygaśnięcia.

 

Podpisywanie, zatwierdzanie lub delegowanie zmodyfikowanej umowy

Odbiorca zmodyfikowanej umowy zostaje powiadomiony, że w umowie zaszły zmiany przed jej podpisaniem, zatwierdzeniem lub oddelegowaniem.

Wiadomość „Umowa została zmodyfikowana”

Odbiorca może kliknąć przycisk OK, aby kontynuować. Proces podpisywania, zatwierdzania i delegowania przebiega normalnie.

Jeśli jednak umowa właśnie została zmodyfikowana, a odbiorca wciąż jest na stronie eSign, odbiorca zostaje o tym poinformowany i musi kliknąć przycisk Odśwież, aby kontynuować.

Panel błędu „Umowa została zmodyfikowana”

 

Wyświetlanie historii i ścieżki audytu zmodyfikowanej umowy

Informacje o zdarzeniach dotyczących modyfikacji dokumentu (np. Umowa została zmodyfikowana, Modyfikacja umowy została potwierdzona) można wyświetlać na stronie Zarządzaj umowami.

1. Kliknij kartę Zarządzaj umowami.

2. Kliknij jednokrotnie umowę, aby ją wybrać, a następnie kliknij kartę Historia po prawej stronie strony.

Karta Zarządzaj Adobe Sign

Historia zdarzeń dotyczących umowy wyświetla się w panelu informacyjnym. Odnotowane zostają transakcje związane z modyfikacjami wprowadzonymi przez nadawcę oraz potwierdzeniem modyfikacji przez odbiorcę.

Lista zdarzeń Adobe Sign

3. Kliknij łącze Raport kontroli w prawym górnym rogu panelu Historia, aby otworzyć raport kontroli w formacie PDF. Odnotowane zostają transakcje związane z modyfikacjami wprowadzonymi przez nadawcę oraz potwierdzeniem modyfikacji przez odbiorcę.

Raport kontroli Adobe Sign

 

Wiele szablonów dla poszczególnych obiektów Salesforce

W przypadku klientów, którzy używają Salesforce Lightning, integracja w wersji 18 umożliwia administratorom konfigurację z wykorzystaniem więcej niż jednego szablonu dla każdego obiektu SFDC.  Zapewnia to większą elastyczność dla użytkowników i administratorów, umożliwiając im wybieranie odpowiedniego szablonu do rozpoczęcia procesu wysyłania. Na przykład użytkownik może wysłać umowę MSA lub partnerską z obiektu konta SFDC; jeśli jest taka potrzeba, obie opcje mogą być wykorzystywane za pomocą składników środowiska Lightning.

 

Pomoc techniczna dla składników Salesforce Lightning 

Administratorzy korzystający ze środowiska Lightning Experience mają teraz możliwość bardzo łatwego dodawania usługi Adobe Sign do standardowych i niestandardowych stron SFDC. Oferujemy składniki umożliwiające administratorom elastyczne budowanie stron.: Adobe Sign Send and Agreement component and an Adobe Sign agreement list

 

Ulepszona strona administratora Adobe Sign

Strona administratora jest teraz bardziej przejrzysta, a wszystkie funkcje dostępne są z poziomu jednej strony. Zostały usunięte karty. Przełącz na środowisko Lightning, aby korzystać z nowej strony Administrator usługi Adobe Sign.

Ulepszona strona administratora Adobe Sign

 

Ulepszony kreator konfiguracji

Skorzystaj z ulepszonego kreatora konfiguracji, aby połączyć konto Adobe Sign z kontem Salesforce. Kreator konfiguracji jest dostępny zarówno w interfejsie Classic, jak i Lightning. Jeśli Twoje konta nie są jeszcze połączone, po wybraniu Adobe Sign w Salesforce wyświetli się kreator konfiguracji.  

Ulepszony kreator konfiguracji pozwala połączyć konto Adobe Sign z kontem Salesforce

Otrzymasz komunikat o powodzeniu konfiguracji,  kiedy kreator połączy konta i uruchomi automatyczne aktualizacje stanu.

Sukces! Taki komunikat wyświetla się, kiedy kreator połączy konta i uruchomi automatyczne aktualizacje stanu.

Dynamiczne tworzenie listy produktów

Teraz możesz automatycznie dodawać listy produktów do umowy do podpisania. Funkcje przyporządkowania zostały rozszerzone i zawierają wszystkie produkty przypisane do okazji. Możesz ustawić, które atrybuty produktu (np. ilość i cena) mają być zawarte w umowach, jak również sortować i filtrować powiązane produkty.

 

Tylko ja podpisuję

Twój zespół może teraz podpisywać dokumenty za pomocą opcji „Tylko ja podpisuję”. Aby to zrobić, nadawca musi wybrać opcję Tylko nadawca podpisuje na stronie Wyślij umowę. Nadawca może wczytać dokument, przeciągnąć i upuścić wszelkie wymagane pola formularza i podpisać go. Dokument można wysłać do nadawcy oraz innych określonych odbiorców. Rejestr tego procesu jest automatycznie generowany w Salesforce. Przechowywana jest tam również jego kopia. Opcja Tylko nadawca podpisuje wyświetla się, jeśli ustawienie Włącz opcję Tylko nadawca podpisuje jest włączone. Można ją ustawić jako tylko do odczytu, włączając ustawienie Tylko nadawca podpisuje tylko do odczytu.

 

Własna strona docelowa po podpisaniu

Możesz teraz automatycznie przekierowywać sygnatariuszy umowy na określony przez Ciebie adres URL po podpisaniu przez nich umowy. Na przykład możesz ustawić przekierowanie na stronę internetową swojej firmy lub na stronę ankiety. Możesz także określić, ile sekund ma upłynąć, zanim nastąpi przekierowanie. Opcja wprowadzania adresu URL przekierowania oraz określania liczby sekund przed przekierowaniem dostępna jest na stronie Wyślij umowę po włączeniu ustawienia Włącz opcje po podpisaniu. Można ją ustawić jako tylko do odczytu za pomocą ustawienia Opcje po podpisaniu tylko do odczytu.

 

Obsługa dużych plików

Poprzednio wymagane było wykonanie dodatkowych kroków, aby wysłać transakcje zawierające większe pliki. Teraz możesz wysyłać większe pliki w ramach transakcji w następujący sposób:

 • Ręczny obieg pracy — kliknięcie przycisku Wyślij do podpisania na stronie Umowy umożliwia wysłanie transakcji do 4 MB, w tym wielu dokumentów, których łączny rozmiar nie przekracza 4 MB.
 • Zadania w tle — podczas wysyłania dokumentów za pomocą zadań w tle można wysłać pojedynczy dokument nieprzekraczający 9 MB lub wiele dokumentów, których łączny rozmiar nie przekracza 9 MB.

Uwaga: transakcje o większym rozmiarze niż opisany są dostępne w dodatkowych ustawieniach.

 

Alerty e-podpisu w Salesforce

Członkowie Twojego zespołu mogą otrzymywać teraz alerty z Salesforce, kiedy zbliża się termin wygaśnięcia umowy, którą wysłali. Do sterowania tą opcją służą ustawienia Utwórz przypomnienie o terminie podpisu oraz Dni przypomnienia o terminie podpisu. Nadawca widzi wyskakujący alert w Salesforce. Może skontaktować się z sygnatariuszem lub przedłużyć termin (jeśli istnieje taka możliwość).

 

Podpisy cyfrowe

Możesz wysyłać umowę do podpisania za pomocą podpisu cyfrowego. W niektórych regionach (np. w UE) i branżach (np. farmaceutycznej) preferowane są nie podpisy elektroniczne, a cyfrowe. Funkcja podpisu cyfrowego jest obecnie w wersji beta. Skontaktuj się z działem ds. pomocy technicznej firmy Adobe, jeśli chcesz korzystać z podpisu cyfrowego przed listopadem 2015 r., od kiedy funkcja ta będzie ogólnie dostępna.

 

Uproszczony kreator konfiguracji

Nowy kreator konfiguracji sprawia, że konfiguracja Salesforce po instalacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Teraz możesz po prostu wybrać opcję uznania, aby zezwolić usługom Adobe Document Cloud eSign na dodanie zaufanej zdalnej witryny dla Twojej organizacji.

 

Sterowane przez administratora: ukrywanie niestandardowego paska boczny

Jeśli do strony Edytor umowy (dostępnej po naciśnięciu przycisku Widok umowy) został dodany niestandardowy pasek boczny, możesz go teraz ukryć, włączając opcję Ukryj pasek boczny dostępną w ustawieniach strony Edytor umowy.

 

Sterowane przez administratora: automatyczna obsługa administracyjna

W poprzednich wydaniach użytkownicy byli automatycznie dodawani, kiedy przesłali umowy lub nimi zarządzali. Teraz dostępna jest opcja eliminująca automatyczną obsługę administracyjną poprzez ustawienie Wyłącz obsługę administracyjną użytkowników. Pamiętaj, że to ustawienie nie steruje automatyczną obsługą administracyjną, która ma miejsce po kliknięciu opcji Aktualizuj umowę na liście umów.

 

Wypychanie danych

W wersji 17 okresowe aktualizacje zawierające poprawki mogą być automatycznie wypychane do Twojej organizacji, eliminując dodatkowe kroki związane z pobieraniem i instalowaniem pakietu z takimi aktualizacjami.

 

Samouczki wbudowane w produkt

Za pomocą nowej funkcji „Pokaż mi, jak” członkowie zespołów mogą oglądać samouczki wyjaśniające w prosty sposób zagadnienia, które najczęściej sprawiają problemy.

 

Service Cloud / ramka konsoli

Usługi Document Cloud eSign mogą być teraz wyświetlane jako ramka w widoku konsoli. Dzięki temu zostały wyeliminowane wyskakujące okna podczas korzystania z usługi Service Cloud lub Sales Cloud.

Całkowita zmiana marki aplikacji na Adobe Document Cloud eSign dla Salesforce.

Włączenie OAuth jako metody uwierzytelniania dla pakietu.

Włączenie Salesforce 1

 • W pełni natywna integracja
 • Najlepiej oceniana aplikacja do e-podpisywania
 • E-podpisy godne zaufania

 

Wszystko za pomocą urządzenia mobilnego — wysyłanie i śledzenie umów z Salesforce1

Wysyłanie z dowolnego miejsca

 • Wysyłanie dokumentów do podpisania z urządzeń Android lub iOS

Zgodność z politykami firmowymi w każdym miejscu

 • Automatyczne wypełnianie odbiorców, dokumentów i opcji umowy
 • Automatyczne scalanie danych Salesforce do umów i przesyłanie z powrotem danych sygnatariusza

Zarządzanie umowami z dowolnego miejsca

 • Powiadomienia w czasie rzeczywistym i śledzenie stanu

 

Zamykanie transakcji w siedzibie firmy dzięki możliwości składania podpisu osobiście poprzez Salesforce1

 • Inicjowanie umów do podpisu składanego osobiście
 • Możliwość podania urządzenia klientowi w celu złożenia podpisu palcem lub rysikiem
 • Możliwość zamykania transakcji i automatycznego przechowywania umów w Salesforce

 

 

Weryfikacja tożsamości sygnatariusza — większe bezpieczeństwo dzięki uwierzytelnianiu telefonicznemu

 • Łatwy w użyciu sposób weryfikacji tożsamości na urządzeniach mobilnych
 • Możliwość włączenia uwierzytelniania dwuskładnikowego
 • Automatyczne wysyłanie kodu weryfikacyjnego poprzez wiadomość głosową lub SMS

 

 

Możliwość ustawiania różnych poziomów weryfikacji tożsamości dla poszczególnych sygnatariuszy

Weryfikacja tożsamości uczestników za pomocą dwuskładnikowego uwierzytelniania

Możliwość wyboru różnych metod weryfikacji tożsamości dla każdego odbiorcy

 • Unikalne hasło
 • KBA
 • Tożsamość społecznościowa
 • (NOWOŚĆ) Uwierzytelnianie telefoniczne

 

 

Łatwa zmiana metody uwierzytelniania

 • Łatwe resetowanie ustawień identyfikacji w dokumentach wysłanych do podpisania
 • Wprowadzanie zmian i sprawdzanie innych ustawień zabezpieczających dokumentów za pomocą strony Zarządzaj

 

 

Wysyłanie i zarządzanie w sekwencji wsadowej — oszczędność czasu i wysiłku

Podnieś wydajność i twórz wiele dokumentów w sekwencji wsadowej:

 • Umowy partnerskie
 • Umowy o zachowaniu poufności
 • Formularze pozwolenia
 • Odnowienie umów

 

Wysyłaj i zarządzaj umowami bez wysiłku

 • Twórz umowy
 • Wysyłaj przypomnienia
 • Anuluj umowy
 • Aktualizuj stan umów
 • Usuwaj umowy
 • Zmieniaj właścicieli

 

 

Globalne wdrażanie — włącz e-podpisy dla wszystkich swoich pracowników

Automatyczne ustawianie języka skonfigurowanego w ustawieniach użytkownika Salesforce

Całkowicie zlokalizowane środowisko dla wszystkich użytkowników Salesforce:

 • Nadawcy
 • Sygnatariusze
 • Administratorzy

 

 

Standaryzacja formularzy i szablonów w celu spełnienia wymagań biznesowych

Przesyłanie i ponowne wykorzystywanie dokumentów z biblioteki EchoSign

Możliwość zastosowania szablonu pól formularza w celu szybkiego dodania pól do często generowanych dokumentów

 

 

Wysyłanie dokumentów w rekordowo krótkim czasie — najlepsze rozwiązanie jest teraz jeszcze lepsze

 • Łatwiejszy w obsłudze i bardziej nowoczesny interfejs użytkownika
 • Zmiana kolejności dokumentów i odbiorców za pomocą metody przeciągnij i upuść
 • Wybór dat wygaśnięcia za pomocą kalendarza
 • Możliwość zastąpienia bieżącego sygnatariusza po wysłaniu dokumentu do podpisania
 • Umożliwienie odbiorcom podpisywania w dowolnej kolejności

Wysyłanie umów za pomocą narzędzia Chatter

 

Znaczące usprawnienia w zakresie mapowania danych

 

Całkowicie przetłumaczone środowisko dla nadawców w Salesforce

 

Zoptymalizowane wysyłanie

Ulepszenia szablonów umów:

 • Automatyczne pobieranie odbiorców z ról kontaktów konta
 • Automatyczne załączanie wycen podczas wysyłania z obiektu Okazja
 • Automatyczne przypisywanie obiektów Okazja i Konto do rejestru Umowa podczas wysyłania z tych obiektów
 • Możliwość używania konkretnych identyfikatorów załącznika dla załącznika umowy
 • Możliwość używania szablonów umów w aplikacji Conga Composer

 

Inne usprawnienia:

 • Wysyłanie do ponad 6 odbiorców lub wysyłanie do zatwierdzenia za pomocą aplikacji Conga
 • Możliwość zachowywania umów z rejestru Potencjalny klient, nawet jeśli został przekształcony w Konto, Kontakt lub Okazję

 

 

Integracja tożsamości Salesforce

Usługa Adobe EchoSign została przetestowana i zatwierdzona — jest gotowa do integracji z tożsamością Salesforce, co znacznie ułatwi działom IT bezproblemowe uruchamianie funkcji tożsamości o krytycznym znaczeniu oraz zarządzania dostępem.

Więcej informacji na stronie: http://www.salesforce.com/identity

Najważniejsze funkcje wersji 13

 

Dostosowywanie obiegów pracy dokumentów do potrzeb firmy

 • Wyślij dokumenty do zatwierdzenia
 • Wysyłanie wycen w formacie PDF i używanie niestandardowych kontaktów z szablonami umów
 • Tworzenie formuł do obliczania danych z innych pól

Lepsza identyfikacja sygnatariuszy dokumentów o krytycznym znaczeniu

 • Możliwość zaawansowanego uwierzytelniania sygnatariuszy

Natychmiastowe aktualizacje i współpraca w czasie rzeczywistym w celu szybszego zamykania transakcji

 • Adobe EchoSign dla Chatter pozwala zawsze być na bieżąco

Szybsza konfiguracja i sprawniejsze działanie

 • Łatwy w użyciu kreator konfiguracji i nowa strona administratora
 • Synchronizacja profili Salesforce i grup EchoSign
 • Szybkie włączanie scalania danych z dokumentu i przesyłanie danych z powrotem do Salesforce
 • Szczegółowe przewodniki po najważniejszych funkcjach

 

Kreator konfiguracji i ulepszona strona administratora

 

Wyślij dokumenty do zatwierdzenia

 

Zaawansowana weryfikacja tożsamości sygnatariusza

 

Przykład

 

Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)

 

Uwierzytelnianie tożsamości internetowej

 

Ulepszone obiegi pracy dla szablonów umów

 

Scalanie danych z Salesforce w celu tworzenia dokumentów

 

Wypychanie danych z powrotem do Salesforce

 

Adobe EchoSign dla Chatter

 

Automatyczna synchronizacja profili Salesforce i grup EchoSign

 

Szczegółowy przewodnik dotyczący EchoSign dla Salesforce

Funkcje usługi EchoSign, wiosna 2013 r.

 • Tworzenie skutecznych, dynamicznych formularzy z obliczeniami i scalanie obliczonych danych z powrotem w Salesforce
 • Dodawanie lub zmiana terminu podpisu po wysłaniu umowy do podpisania
 • Możliwość wykluczenia sygnatariuszy wewnętrznych z terminów dotyczących dokumentów
 • Lepsza czytelność dokumentów podczas ich przeglądania i podpisywania
 • Możliwość wymagania od sygnatariuszy zaakceptowania firmowych warunków użytkowania podczas podpisywania
 • Aktualizacja aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem iOS z funkcją podpisywania offline

 

Najważniejsze funkcje wersji 12

Wersja 12 wydana wiosną 2012 r.:

 • Scalanie danych z Salesforce do dokumentów przed ich wysłaniem
 • Definiowanie domyślnych opcji umowy i preferencji w szablonach umowy

Aktualizacja (poprawki) wersji 12 wydana we wrześniu 2012 r.:

 • Przypisywanie obsługiwanych dokumentów zebranych od sygnatariuszy do obiektów Salesforce
 • Załączanie plików przechowywanych w repozytorium treści Salesforce i wysyłanie ich do podpisania
 • Osobne załączanie każdego podpisanego dokumentu do obiektu Salesforce, gdy wiele dokumentów zostało wysłanych w ramach transakcji

 

Ulepszona strona administratora

 

Scalanie danych z Salesforce w umowach EchoSign

 

Szablony umów i przycisk Wyślij do EchoSign

 

Podpisana umowa i Rejestr kontrolny dostępne w Salesforce

 

Zaawansowane możliwości dostosowania

 

Załączanie plików z repozytorium treści Salesforce

 

Zbieranie obsługiwanych dokumentów

 

Certyfikacja Adobe PDF dla wszystkich dokumentów EchoSign

 

Warunkowe pola danych

 

Dodatkowe usprawnienia pól formularzy EchoSign

 

Dodatkowe funkcje

Aktualizacja Salesforce.com za pomocą danych pól formularzy EchoSign

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto