Vytvoření vrstev

O vrstvách

Vrstvy jsou užitečné z toho důvodu, že vám umožňují přidávat součásti do obrazu a současně na nich pracovat, aniž byste neustále měnili originální obraz. U každé vrstvy můžete nastavit barvu a jas, aplikovat speciální efekty, změnit polohu obsahu vrstvy, určit hodnoty krytí a prolnutí a podobně. Můžete také změnit pořadí překrývání, svázat vrstvy, abyste na nich mohli pracovat současně, a vytvořit webové animace s vrstvami.

Vrstvy jsou jako překrývající se průhledné skleněné tabule, na které můžete malovat obrazy. Skrz průhledné oblasti vrstvy vidíte do vrstev pod ní. Můžete na každé vrstvě pracovat jednotlivě a experimentovat, abyste dosáhli vytvoření požadovaného účinku. Každá vrstva zůstává nezávislá do té doby, než vrstvy sloučíte. Vrstva, která je na panelu Vrstvy úplně dole, vrstva pozadí, je vždy zamknuta (chráněna). To znamená, že dokud ji nepřevedete na běžnou vrstvu, nemůžete u ní měnit pořadí překrývání, režim prolnutí nebo krytí.

Průhledné oblasti vrstvy vám umožňují vidět skrz vrstvu na vrstvy pod ní.

Vrstvy jsou uspořádány v panelu Vrstvy. Ponechejte tento panel viditelný, kdykoli v aplikaci Adobe Photoshop Elements pracujete. Jedním pohledem tak vidíte aktivní vrstvu (vybranou vrstvu, kterou upravujete). Vrstvy můžete svázat, takže se přesouvají jako celek, což vám pomáhá při správě vrstev. Protože více vrstev v obrazu zvyšuje velikost souboru, můžete zmenšit velikost souboru sloučením vrstev, u kterých jste již dokončili úpravy. Panel Vrstvy je v průběhu úprav fotografií důležitým zdrojem informací. Chcete-li pracovat s vrstvami, můžete také použít nabídku Vrstvy.

Obyčejné vrstvy jsou obrazové vrstvy, které jsou založené na obrazových bodech. Existuje několik dalších typů vrstev, které můžete použít, abyste vytvořili speciální efekty:

Vrstvy výplně

Obsahuje plnou barvu, barevný přechod nebo vzorek.

Vrstvy úprav

Umožňují vám doladit barvu, jas a sytost, aniž by na vašem obrazu provedly trvalé změny (do té doby, než vrstvu úprav sloučíte do jedné vrstvy nebo sbalíte).

Textové vrstvy a vrstvy tvaru

Umožňují vám vytvořit vektorový text a tvary.

Na vrstvu úprav nemůžete malovat, pouze na její masku. Chcete-li kreslit na vrstvu výplně nebo textovou vrstvu, musíte je nejdřív převést na běžnou obrazovou vrstvu.

O panelu Vrstvy

Panel Vrstvy (Okno > Vrstvy) zobrazuje seznam všech vrstev v obrazu, od vrchní vrstvy po vrstvu pozadí úplně dole. Pokud v režimu Expert pracujete na vlastní pracovní ploše, můžete panel Vrstvy přetáhnout směrem ven a umístit jej na kartu s ostatními panely.

Pro snadnou identifikaci je aktivní vrstva, nebo vrstva na které právě pracujete, zvýrazněná. V průběhu práce na obrazu zkontrolujte, která vrstva je aktivní, abyste se ujistili, zda prováděné nastavení a úpravy ovlivňují tu správnou vrstvu. Pokud například zvolíte příkaz a zdá se, že se nic neděje, zkontrolujte a ujistěte se, zda se díváte na aktivní vrstvu.

S použitím ikon v panelu můžete provádět velké množství úloh; můžete vrstvy vytvořit, skrýt, svázat, zamknout nebo odstranit. Až na některé výjimky mají vaše změny vliv pouze na vybranou nebo aktivní vrstvu, která je zvýrazněna.

Panel Vrstvy

A. Režim prolnutí, nabídka B. Zobrazit/Skrýt vrstvu C. Vrstva je svázaná s jinou vrstvou D. Náhled vrstvy E. Zvýrazněná vrstva je aktivní vrstva F. Zamčená vrstva G. Vrstva má aplikovaný styl 

Panel zobrazuje v seznamu vrstev miniaturu, titul a jednu nebo více ikon, které poskytují informace o jednotlivých vrstvách:

Vrstva je viditelná. Klepnutím na okno vrstvu zobrazíte nebo skryjete. Pokud je vrstva skrytá, ikona je . Skryté vrstvy nebudou vytištěné.

Vrstva je svázaná s aktivní vrstvou.

Vrstva je zamčená.

Obraz obsahuje skupiny vrstev a byl importovaný z aplikace Adobe Photoshop. Photoshop Elements nepodporuje skupiny vrstev a zobrazuje je sbalené. Chcete-li vytvořit obraz, který můžete upravit, musíte je zjednodušit.

Akce lze provádět pomocí tlačítek na panelu:

Vytvořit novou vrstvu.

Vytvořit novou vrstvu výplně nebo úprav.

Odstranění vrstvy.

Zamknout průhledné obrazové body.

V horní části panelu je také nabídka Režim prolnutí (Normální, Rozpustit, Ztmavit a další), textové pole Krytí a tlačítko Více, které zobrazuje nabídku příkazů vrstvy a voleb panelu.

Přidávání vrstev

Nově přidané vrstvy jsou v panelu Vrstvy zobrazeny nad vybranou vrstvou. Vrstvy můžete do obrazu přidat použitím libovolného z následujících postupů:

 • Vytvořte nové prázdné vrstvy nebo přeměňte výběr na vrstvy.

 • Převeďte pozadí na běžnou vrstvu nebo opačně.

 • Vložte výběry do obrazu.

 • Použijte nástroj text nebo nástroj tvar.

 • Duplikujte stávající vrstvu.

  V obrazu můžete vytvořit až 8000 vrstev, každou s vlastním režimem prolnutí a krytím. Tato horní mez ale může být omezená velikostí paměti.

Vytvoření a pojmenování nové prázdné vrstvy

 1. V aplikaci Photoshop Elements proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li vytvořit novou vrstvu se standardním názvem a nastaveními, klikněte v panelu Vrstvy na tlačítko Nová vrstva. Výsledná vrstva používá režim Normální se 100% krytím a je pojmenovaná podle pořadí vytvoření. (Chcete-li tuto novou vrstvu přejmenovat, poklepejte na ni a zadejte nový název.)

  • Chcete-li vytvořit vrstvu a určit název a volby, vyberte položky Vrstva > Nová > Vrstva nebo vyberte z nabídky panelu Vrstvy možnost Nová vrstva. Zadejte název a další volby a poté klepněte na tlačítko OK.

   Nová vrstva je vybrána automaticky a v panelu je zobrazena nad naposledy vybranou vrstvou.

Vytvoření nové vrstvy z části jiné vrstvy

Část nějakého obrazu můžete přesunout z jedné vrstvy do nově vytvořené vrstvy a originál přitom ponechat nezměněný.

 1. Vyberte existující vrstvu a proveďte výběr.
 2. Zvolte některou z následujících možností:
  • Chcete-li tento výběr zkopírovat do nové vrstvy, zvolte Vrstva > Nová > Vrstva kopírováním.

  • Chcete-li výběr vyříznout a vložit do nové vrstvy, zvolte Vrstva > Nová > Vrstva vyjmutím.

  Vybraná oblast se v nové vrstvě objeví ve stejném umístění vzhledem k okrajům obrazu.

Vytvoření nové vrstvy kopírováním části jiné vrstvy a vložením do nové vrstvy

Převod vrstvy pozadí na běžnou vrstvu

Vrstva pozadí je spodní vrstva v obrazu. Další vrstvy se uspořádávají na vrstvu pozadí, která obvykle (ale ne vždycky) obsahuje skutečná obrazová data fotografie. Z důvodu ochrany obrazu je vrstva pozadí vždy zamknutá. Pokud chcete změnit její pořadí překrývaní, režim prolnutí nebo krytí, musíte ji nejdřív převést na běžnou vrstvu.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • V panelu Vrstvy poklepejte na vrstvu pozadí.

  • Vyberte položky Vrstva > Nová > Vrstva z pozadí.

  • Vyberte vrstvu pozadí a z nabídky panelu Vrstvy vyberte možnost Duplikovat vrstvu. Tím necháte vrstvu pozadí neporušenou a z její kopie vytvoříte novou vrstvu.

  Poznámka:

  Duplikovanou vrstvu můžete z převedené vrstvy pozadí vytvořit bez ohledu na způsob převodu vrstvy; jednoduše vyberte převedenou vrstvu pozadí a zvolte Duplikovat vrstvu z nabídky Více.

 2. Pojmenujte novou vrstvu.
  Poznámka:

  Pokud přetáhnete nástroj mazání pozadí na vrstvu pozadí, převede se automaticky na běžnou vrstvu a vymazané oblasti začnou být průhledné.

Převod vrstvy na vrstvu pozadí

Pokud už obraz vrstvu pozadí má, není možné vrstvu převést na vrstvu pozadí. V takovém případě musíte nejdřív převést stávající vrstvu pozadí na běžnou vrstvu.

 1. Vyberte vrstvu v panelu Vrstvy.
 2. Klepněte na položku Vrstva > Nová > Pozadí z vrstvy.

  Jakékoliv průhledné oblasti v původní vrstvě se vyplní barvou pozadí.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]