Filtry Deformace

Rozptýlené světlo

Filtr Rozptýlené světlo vykreslí obraz, jako by byl pozorován přes měkký difúzní filtr. Tento filtr do obrazu přidává průhledný bílý šum se září, která se směrem od středu výběru postupně vytrácí.

Přestavět

Filtr Přestavět určuje způsob deformování obrazu pomocí jiného obrazu, kterému se říká mapa přestavění. Například použitím parabolicky tvarované mapy přestavění vytvoříte obraz, který vypadá jako vytištěný na látce, kterou držíte za její cípy.

Filtr vyžaduje soubor mapy přestavění tvořený obrazem se sloučenými vrstvami uloženým ve formátu Photoshop nebo obrazem v režimu Bitová mapa. Můžete použít vlastní soubory nebo soubory ve složkách Photoshop Elements 8/Plug-Ins/Displacement Maps a Photoshop Elements 8/Presets/Textures.

Použití filtru Přestavět

 1. Na pracovní ploše úprav vyberte obraz, vrstvu nebo oblast.
 2. Z nabídky Filtr zvolte Deformace > Přestavět.
 3. Chcete-li určit stupeň přestavění, zadejte do textových polí Vodorovné měřítko a Svislé měřítko hodnotu od -999 do 999.

  Když je svislé i vodorovné měřítko nastavené na 100 %, je maximální posunutí 128 obrazových bodů (protože střední šedá nedává žádný posun).

 4. Pokud nemá mapa přestavění stejnou velikost jako výběr, vyberte způsob, jakým se má mapa přizpůsobit obrazu:

  Roztáhnout

  Změní velikost mapy.

  Dlaždice

  Vyplní výběr vzorkem opakující se mapy.

 5. Vyberte způsob vyplnění prázdných oblastí, které filtr vytvoří v obraze a klepněte na tlačítko OK.

  Přetočit dokola

  Vyplní prázdné oblasti obsahem z protilehlého okraje obrazu.

  Opakovat okrajové body

  Rozšíří barvy obrazových bodů podél okraje obrazu v určeném směru.

 6. Vyberte a otevřete mapu přestavění. Aplikace Photoshop Elements použije mapu u snímku.

Sklo

Filtr sklo vytvoří obraz, který vypadá, jako by byl pozorován přes různé typy skla. Můžete zvolit efekt skla nebo vytvořit vlastní povrch skla ve formátu Photoshop a pak ho aplikovat. Můžete nastavit měřítko, deformaci a vyhlazení efektu. Použijete‑li ovladače povrchu pro soubor, postupujte podle pokynů pro filtr Přestavět.

Zkapalnit

Filtr Zkapalnit usnadňuje manipulaci s částmi obrazu, jako by byly tekuté. Pracujete s náhledem aktuální vrstvy a používáte nástroje k pokřivení, zkroucení, roztažení, stlačení, posunu nebo zrcadlení oblastí obrazu. Jemnými změnami můžete retušovat obrazy, zatímco drastickými deformacemi vytvoříte umělecké efekty.

Použití filtru Zkapalnit

 1. Na pracovní ploše úprav vyberte obraz, vrstvu nebo oblast.
 2. Zvolte Filtr > Deformace > Zkapalnit.
 3. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit náhled obrazu, proveďte některou z následujících akcí:
  • Zvolte zvětšení z rozbalovací nabídky v levé dolní části dialogového okna.

  • Na panelu nástrojů v dialogovém okně vyberte nástroj Lupa. Chcete-li zvětšit zobrazení, klepněte na obraz, chcete-li zobrazení zmenšit, klepněte se stisknutou klávesou Alt. Také můžete nástrojem lupa táhnout v oblasti náhledu, kterou chcete zvětšit.

  • Vyberte nástroj z palety nástrojů.

 4. Vyberte z palety nástrojů jeden z následujících nástrojů:

  Pokřivení

  Při tažení nástrojem tlačí obrazové body směrem dopředu.

  Turbulence

  Hladce promíchá obrazové body a vytvoří plameny, oblaka, vlny a podobné efekty. Chcete-li nastavit vyhlazení, přetáhněte jezdec Kolísání turbulence ve volbách nástroje nebo do textového pole zadejte hodnotu od 1 do 100. Vyšší hodnota zvyšuje vyhlazení.

  Zkroucení po směru hodinových ručiček

  Při podržení tlačítka myši nebo tažení otáčí obrazové body po směru hodinových ručiček.

  Zkroucení proti směru hodinových ručiček 

  Při podržení tlačítka myši nebo tažení otáčí obrazové body proti směru hodinových ručiček.

  Vypuštění

  Při podržení tlačítka myši nebo tažení posouvá obrazové body směrem do středu stopy.

  Nafouknutí

  Při podržení tlačítka myši nebo tažení posouvá obrazové body směrem od středu stopy.

  Posun obrazových bodů

  Posouvá obrazové body kolmo ke směru tahu. Tažením přesunete obrazové body doleva a tažením se stisknutou klávesou Alt je přesunete doprava.

  Odraz

  Kopíruje obrazové body do oblasti stopy. Tažením se odrazí plocha, která je kolmo ke směru tahu (vlevo od stopy nebo pod ní). Při tažení se stisknutou klávesou Alt se odrazí plocha ve směru opačném vůči směru tahu (například plocha nad tahem směřujícím dolů). Navzájem se překrývajícími tahy můžete vytvořit efekt podobný odrazu na vodní hladině.

  Rekonstrukce

  Zcela nebo částečně vrátí provedené změny.

 5. V části Volby nástroje nastavte dle potřeby velikost stopy a přítlak nástroje:
  • Chcete-li změnit velikost stopy, přetáhněte jezdec nebo zadejte hodnotu velikosti stopy od 1 do 600 obrazových bodů.

  • Chcete-li změnit přítlak stopy, přetáhněte jezdec nebo zadejte hodnotu přítlaku stopy od 1 do 100.

  Poznámka:

  U nižšího přítlaku štětce jsou změny pozvolnější.

  • Pokud používáte tablet s perem, vyberte Přítlak pera.
  Poznámka:

  Chcete-li vytvořit efekt tažení po rovné čáře mezi aktuálním bodem a bodem, na který jste klikli, přidržte klávesu Shift a klepněte na nástroje pokřivení, posun obrazových bodů nebo odraz.

 6. Chcete-li změny provedené v náhledu aplikovat na obraz, klepněte na tlačítko OK.
 7. (Volitelné) Chcete-li obnovit původní stav, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte nástroj obnovy  a přidržte tlačítko myši nebo přetáhněte do zkreslených oblastí. Rekonstrukce probíhá nejrychleji ve středu stopy. Přidržením klávesy Shift a klepnutím rekonstruujete rovnou čáru mezi aktuálním bodem a bodem, na který jste klepnuli.

  • Chcete-li obnovit stav celého obrazu náhledu v okamžiku otevření dialogového okna, stiskněte klávesu Alt a klepněte na tlačítko Obnovit. Nebo klepněte na Obnovit, čímž obnovíte původní obraz a původní nastavení nástrojů.

Zvlnění moře

Filtr Zvlnění moře přidá k povrchu obrazu náhodně rozmístěné vlny, takže vypadá, jako by byl pod vodou.

Prohnutí

Filtr Prohnutí prohne výběr nebo vrstvu směrem dovnitř nebo ven.

Použití filtru Prohnutí

 1. Na pracovní ploše úprav vyberte obraz, vrstvu nebo oblast.
 2. Z nabídky Filtr zvolte Deformace > Prohnutí.
 3. Chcete-li prohnout výběr směrem do středu, táhněte jezdec doprava do kladných hodnot. Chcete-li výběr posunout ven, táhněte jezdec doleva do záporných hodnot. Pak klepněte na tlačítko OK.

Polární souřadnice

Filtr Polární souřadnice převede výběr z pravoúhlých na polární souřadnice nebo naopak, podle vybrané volby. Tento filtr můžete použít k vytvoření válcové anamorfózy – to byl umělecký směr populární v 18. století – při které se zkreslený obraz jeví normálně, když se zrcadlí na válci.

Zvlnění

Filtr Zvlnění vytvoří ve výběru zvlněný vzorek, podobný zčeřené hladině rybníka. Podobný efekt s více možnostmi nastavení vytváří filtr Vlna. Volby zahrnují množství a velikost vlnek.

Střih

Filtr Střih deformuje obraz podél křivky.

Použití filtru Střih

 1. Na pracovní ploše úprav vyberte obraz, vrstvu nebo oblast.
 2. Z nabídky Filtr zvolte Deformace > Střih.
 3. Chcete-li definovat křivku deformace, proveďte v dialogovém okně Střih jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na libovolné místo po stranách svislé čáry.

  • Klepněte na svislou čáru a táhněte do nového bodu zakřivení.

   Tažením libovolného bodu podél křivky nastavíte deformaci. Můžete přidat další body zakřivení.

 4. Vyberte jednu z následujících voleb nedefinované oblasti a klepněte na tlačítko OK:

  Přetočit dokola

  Vyplní nově vzniklá prázdná místa obrazu obsahem protilehlé strany obrazu.

  Opakovat okrajové body

  Rozšíří barvy obrazových bodů. Pokud mají okrajové body různé barvy, může tato volba vést ke vzniku proužků.

  Chcete-li změnit křivku zpět na rovnou čáru a začít znovu, klepněte na Výchozí.

Zaoblení

Filtr Zaoblení dodá objektům 3D efekt obalením výběru okolo vnější nebo vnitřní stěny kulového tvaru, přičemž obraz deformuje a roztáhne.

Použití filtru Zaoblení

 1. Na pracovní ploše úprav vyberte obraz, vrstvu nebo oblast.
 2. Z nabídky Filtr zvolte Deformace > Zaoblení.
 3. Chcete-li roztáhnout obraz směrem ven, jako by byl obalen okolo vnější stěny koule, zadejte do pole Míra kladné číslo. Chcete-li stlačit obraz směrem dovnitř, jako by byl obalen okolo vnitřní stěny koule, zadejte zápornou míru.
 4. Vyberte normální, vodorovný nebo svislý režim a poté klepněte na tlačítko OK.

Zkroutit

Filtr Zkroutit natočí obraz nebo výběr více ve středu než na okrajích. Vířivý vzor je určen nastaveným úhlem. Přetažením jezdce doprava do kladných hodnot se obraz zkroutí po směru hodinových ručiček, přetažením jezdce doleva do záporných hodnot se obraz zkroutí proti směru hodinových ručiček. Můžete také zadat hodnotu od -999 do 999.

Vlna

Filtr Vlna vytvoří ve vrstvě nebo výběru zvlněný vzorek.

Použití filtru Vlna

 1. Na pracovní ploše úprav vyberte obraz, vrstvu nebo oblast.
 2. Z nabídky Filtr zvolte Deformace > Vlna.
 3. V části Typ vyberte typ vlny: Sinus (vytvoří vzorek valící se vlny), Trojúhelník nebo Čtverec.
 4. Chcete-li nastavit počet generátorů vln, přetáhněte jezdec nebo zadejte číslo od 1 do 999.
 5. Vzdálenost od jednoho hřebenu vlny k následujícímu nastavíte přetažením jezdců minimální a maximální vlnové délky. Chcete-li vytvořit souměrný vzorek hřebenů vln, nastavte oba jezdce na stejnou hodnotu.
 6. Sílu vln nastavíte přetažením jezdců minimální a maximální amplitudy.
 7. Výšku a šířku efektu vlna nastavíte přetažením jezdců vodorovné a svislé velikosti.
 8. Chcete-li vytvořit náhodný efekt na základě hodnot v dialogovém okně, klepněte na Náhodně. Na tlačítko Náhodně můžete klepnout vícekrát, abyste získali více výsledků.
 9. Vyberte některou z následujících voleb a klepněte na tlačítko OK:

  Přetočit dokola

  Vyplní prázdná místa v obrazu obsahem protilehlé strany obrazu.

  Opakovat okrajové body

  Rozšíří barvy obrazových bodů podél okraje obrazu v určeném směru.

Cikcak

Filtr Cikcak deformuje obraz hvězdicovitě, v závislosti na poloměru obrazových bodů ve výběru.

Použití filtru Cikcak

 1. Na pracovní ploše úprav vyberte obraz, vrstvu nebo oblast.
 2. Z nabídky Filtr zvolte Deformace > Cikcak.
 3. Přetažením jezdce míry nastavíte úroveň a směr deformace.
 4. Přetažením jezdce vrcholů nastavíte počet změn směru deformace od středu k okrajům výběru.
 5. Z nabídky Styl zvolte způsob přemístění a klepněte na tlačítko OK:

  Kolem středu

  Otáčí obrazové body okolo středu výběru.

  Ze středu

  Vytváří efekt vlnění směrem ke středu nebo od středu výběru.

  Vlnky na rybníku

  Vytváří efekt vlnění, který deformuje výběr ve směru doleva nahoru nebo doprava dolů.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.