Aplikování přechodů na klipy

Výukové video

Náhled dostupných přechodů

K dostupným přechodům lze přistupovat z panelu Přechody (na panelu akcí klikněte na tlačítko Přechody).

Rychlé zobrazení: Všechny dostupné transakce se na panelu Přechody zobrazují jako miniatury. Rychlé zobrazení obsahuje podmnožinu přechodů dostupných v expertním zobrazení.

Expertní zobrazení: přechody jsou uspořádané do kategorií. Hledání přechodů můžete zúžit výběrem typu přechodu (například Rozplynutí) v nabídce Kategorie. Přechod můžete rovněž vyhledat zadáním názvu do pole vyhledávání. V expertním zobrazení je k dispozici více přechodů než v rychlém zobrazení.

U přechodů videa jsou k dispozici animované miniatury s náhledem, které ukazují jejich efekt na klip. Přehrávání miniatury spustíte výběrem přechodu. Na panelu Přechod si můžete přehrát animovaný náhled miniatury přechodu, aniž byste jej museli aplikovat na klip.

Panel Přechody

Poznámka:

Aplikace Adobe Premiere Elements nabízí v kategorii Prolínání dva zvukové přechody: Konstantní výkon a Konstantní nárůst. Přestože oba přechody umožňují prolínání, jsou mírně odlišné. Přechod Konstantní výkon vytváří plynulejší prolínání, zatímco přechod Konstantní nárůst často zní trhaně, ačkoli je z matematického hlediska lineární.

 1. V rychlém nebo expertním zobrazení klikněte na panelu akcí na tlačítko Přechody. Zobrazí se panel Přechody.

 2. Kliknutím na miniaturu přechodu videa spusťte jeho přehrávání.

Určení výchozího přechodu

Výchozí přechod se použije ve vytvořených prezentacích a v souborech importovaných z aplikace Adobe® Photoshop® Elements. Použije se i v pohyblivých pozadích určených pro nabídky disků DVD. Výchozí přechod pro video a statické obrazy je Křížové rozplynutí a pro zvuk Konstantní výkon. Tato výchozí nastavení ale můžete změnit.

 1. V rychlém nebo expertním zobrazení klikněte na panelu akcí na tlačítko Přechody. Zobrazí se panel Přechody.
 2. Klepněte pravým tlačítkem nebo podržte klávesu Ctrl a klikněte na přechod, který chcete nastavit jako výchozí, a vyberte příkaz Nastavit vybraný přechod jako výchozí. (Ikona výchozího přechodu má šedý obrys.)

Aplikování přechodů na časové ose rychlého zobrazení

Na časové ose rychlého zobrazení se v okamžiku přetažení přechodu zobrazí zóny vložení (vyznačené zelenými svislými čarami). Zóny vložení umožňují snadné použití přechodů mezi klipy.

Aplikování oboustranného přechodu na časové ose rychlého zobrazení

 1. V rychlém zobrazení klikněte na panelu akcí na tlačítko Přechody. Zobrazí se panel Přechody.

 2. Přetáhněte přechod z panelu Přechody do oblasti pro vložení přechodu mezi dvěma klipy na časové ose rychlého zobrazení. V pravém a levém dolním rohu klipu se objeví ikona přechodu, která udává, že byl přechod použit. Zobrazí se také kontextový ovládací prvek Přechod.

 3. (Volitelný krok) Změňte vlastnosti klipu, například dobu trvání. Chcete-li dále přizpůsobit přechod a přehrát náhled změn, klikněte na tlačítko Více.

Aplikování jednostranného přechodu na časové ose rychlého zobrazení

 1. V rychlém zobrazení klikněte na panelu akcí na tlačítko Přechody. Zobrazí se panel Přechody.

 2. Na panelu Přechody vyberte přechod, který chcete aplikovat.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud klip na jedné straně nesousedí s žádným klipem, přetáhněte přechod na obdélník přechodu na této straně klipu.

  • Pokud klip sousedí s jiným klipem, přetáhněte přechod na požadovaný okraj klipu. V kontextovém ovládacím prvku Přechody nastavte zarovnání přechodu na levý klip, mezi klipy nebo na pravý klip.

Aplikování přechodu na časové ose expertního zobrazení

Pokud aplikujete přechody na časové ose expertního zobrazení, můžete zvolit zarovnání přechodu na levý klip, mezi klipy nebo na pravý klip.

Aplikování oboustranného přechodu na časové ose expertního zobrazení

Chcete-li vytvořit přechod mezi dvěma klipy na časové ose expertního zobrazení, oba klipy se musí nacházet ve stejné stopě a nesmí mezi nimi být mezera.

Pokud musí být při oboustranném přechodu použity opakované snímky (nikoliv oříznuté snímky), ikona přechodu obsahuje doplňkové šikmé čáry. Tyto čáry označují oblast, v níž jsou použity opakované snímky.

 1. V expertním zobrazení klikněte na panelu akcí na tlačítko Přechody. Zobrazí se panel Přechody.
 2. Na panelu Přechody vyberte kategorii, která obsahuje požadovaný přechod.
 3. Přetáhněte přechod z panelu Přechod na střih mezi dvěma klipy na časové ose expertního zobrazení a uvolněte tlačítko myši, jakmile se zobrazí jedna z následujících ikon zarovnání:

  Přechod Začátek ve střihu – Začátek ve střihu

  Zarovná začátek přechodu se začátkem druhého klipu.

  Přechod Střed ve střihu – Střed ve střihu

  Zarovná střed přechodu na střih.

  Přechod Konec ve střihu – Konec ve střihu

  Zarovná konec přechodu s koncem prvního klipu.

  Poznámka:

  Pokud při přetažení přechodu podržíte klávesu Ctrl, můžete pomalým přetažením přechodu vlevo nebo vpravo od střihu vybrat možnost Začátek ve střihu, Střed ve střihu nebo Konec ve střihu.

Aplikování jednostranného přechodu na časové ose expertního zobrazení

Pokud vytváříte jednostranný přechod, v průhledné části přechodu se zobrazí veškeré objekty, které se v časové ose expertního zobrazení nacházejí pod ním. Chcete-li například, aby klip přecházel do černé obrazovky, musí se nacházet ve stopě 1 nebo se pod ním nesmí nacházet žádné klipy. Pokud se klip nachází ve stopě nad jiným klipem, klip v dolní stopě se zobrazí v přechodu, takže přechod bude vypadat jako oboustranný.

 1. V expertním zobrazení klikněte na panelu akcí na tlačítko Přechody. Zobrazí se panel Přechody.
 2. Na panelu Přechody vyberte kategorii, která obsahuje požadovaný přechod.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud klip na jedné straně nesousedí se žádným klipem, přetáhněte přechod z panelu Přechody na okraj klipu.

  • Pokud klip sousedí s jiným klipem, podržte klávesu Ctrl a přetáhněte přechod na okraj požadovaného klipu.

Aplikování výchozího přechodu na časové ose expertního zobrazení

Přechod se aplikuje na všechny vybrané klipy.

Aplikování výchozích přechodů mezi více sousedícími klipy ve stejné stopě:

Přechod se aplikuje v každém střihu mezi sousedícími klipy.

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Chcete-li vybrat nesousedící klipy, podržte klávesu Shift a klikněte na jednotlivé klipy.

  • Chcete-li vybrat sousední klipy, klikněte na panel Datové zdroje projektu a tažením rámečku vyberte požadované klipy.

  • Chcete-li vybrat všechny klipy, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A.

 2. Klikněte pravým tlačítkem nebo podržte klávesu Ctrl a klikněte na vybrané klipy a vyberte příkaz Aplikovat výchozí přechod podle indikace aktuálního času.

 3. Vyberte jednu z těchto možností:

  • Zvuk

  • Video

 1. Podržte klávesu Ctrl a klikněte na klipy, k nimž chcete přidat výchozí přechod.

 2. Klikněte pravým tlačítkem (podržte klávesu Ctrl a klikněte) na jeden z vybraných klipů.

 3. Vyberte příkaz Použít výchozí přechod.

Nahrazení přechodu

Přechod můžete nahradit přetažením nového přechodu na původní přechod na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení. Při nahrazení přechodu zachová aplikace Premiere Elements zarovnání a dobu trvání původního přechodu, ale zruší nastavení původního přechodu a použije výchozí nastavení nového přechodu.

 1. V rychlém nebo expertním zobrazení klikněte na panelu akcí na tlačítko Přechody. Zobrazí se panel Přechody.
 2. Na panelu Přechody vyberte přechod, kterým chcete nahradit původní přechod.
 3. Přetáhněte nový přechod na původní přechod na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení.

Přehrávání náhledu aplikovaných přechodů

Náhled aplikovaných přechodů můžete přehrát v kontextovém ovládacím prvku Přechody nebo na panelu Monitor. Kontextový ovládací prvek Přechody obsahuje oblast náhledu, v níž lze zobrazit miniatury skutečných klipů nebo výchozí miniatury (písmena A a B). Pomocí kontextového ovládacího prvku Přechody můžete upravit přechody a zároveň přehrát náhled úprav.

Poznámka:

Máte-li digitální videokameru, je pravděpodobně možné připojit ji k počítači i k televizi, díky čemuž můžete přehrávat náhled v reálném čase na televizním monitoru. Můžete tak získat lepší představu, jak bude přechod vypadat ve výsledném filmu.

Přehrávání náhledu přechodů na panelu Monitor

 1. Na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení přesuňte indikátor aktuálního času doleva od přechodu a potom klikněte na tlačítko Spustit na panelu Monitor.
  Poznámka:

  Chcete-li na panelu Monitor přehrát náhled určitého snímku přechodu, přetáhněte indikátor aktuálního času na požadovaný snímek.

Zobrazení přechodů na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení

Na časové ose rychlého zobrazení se přechod zobrazuje jako obdélník na klipech. Na časové ose expertního zobrazení se přechod zobrazuje nad střihem mezi dvěma klipy nebo nad počátečním nebo koncovým bodem jednoho klipu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.