Příručka uživatele Zrušit

Uspořádání klipů na časové ose rychlého zobrazení

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Podívejte se na výukové video s přehledem používání časové osy Rychlé zobrazení v aplikaci Adobe Premiere Elements 11:

Společnost Adobe doporučuje

Přehled časové osy rychlého zobrazení

Časová osa rychlého zobrazení poskytuje prostor pro rychlé uspořádání klipů do filmu. Zobrazuje jednotlivé klipy jako sérii snímků, které zabírají celou délku klipu. Přesunutím posuvníku doprava zmenšíte a zobrazíte celé video. Přesunutím posuvníku doleva zvětšíte a podrobněji zobrazíte klip. Časová osa rychlého zobrazení obsahuje následující stopy:

 • Titulek: na tuto stopu přidáte název klipu.

 • Video: na této stopě upravíte video.

 • Zvuk: sem umístíte hudební doprovod a další zvuky.

 • Mluvený komentář: do této stopy přidáte komentář ke klipu

Pomocí časové osy rychlého zobrazení můžete rychle uspořádat klipy do filmu. Kliknutím na ikonu nůžek na indikátoru aktuálního času rozdělíte klip a odstraníte nežádoucí část. S použitím panelů na pruhu akcí také můžete do klipů přidávat titulky, přechody, speciální efekty a hudbu.
Časová osa rychlého zobrazení

Přidávání klipů na časovou osu rychlého zobrazení

V programu Průzkumník Windows (Finder v systému Mac OS) můžete klipy přetáhnout přímo na časovou osu rychlého zobrazení. K přidávání klipů z různých zdrojů na časovou osu rychlého zobrazení lze také použít panel Přidat média.

Klipy lze po přidání přeskupovat pomocí časové osy rychlého zobrazení. Klip je možné vložit před nebo za jiný klip nebo dokonce před vložením rozdělit.

Umístění klipu na časovou osu rychlého zobrazení

 1. Přetáhněte klip z programu Průzkumník Windows (Finder v programu Mac OS) na časovou osu rychlého zobrazení. Když přetáhnete klip nad časovou osu rychlého zobrazení, svislá zelená čára označuje oblast přetažení, do které můžete klip umístit. Až se ukazatel změní na ikonu vložení, uvolněte tlačítko myši.
 2. Přetáhněte klip z programu Průzkumník Windows (Finder v systému Mac OS) na panel Monitor. Klip se automaticky umístí na časovou osu rychlého zobrazení.

Vložení jednoho klipu před druhý na časové ose rychlého zobrazení

 1. Přetáhněte klip z programu Průzkumník Windows (Finder v systému Mac OS) na klip na časové ose rychlého zobrazení.

Nový klip se objeví před klipem, na který jste jej přetáhli, a následující klipy se posunou doprava.

Vložení jednoho klipu za druhý na časové ose rychlého zobrazení

 1. Na časové ose rychlého zobrazení vyberte klip, za který chcete vložit nový klip.
 2. Přetáhněte klip z programu Průzkumník Windows (Finder v systému Mac OS) na panel Monitor nebo na časovou osu rychlého zobrazení.

Nový klip se objeví vpravo od vybraného klipu a všechny následující klipy se posunou doprava.

Přesunutí klipu na časové ose rychlého zobrazení

 1. Přetáhněte klip z umístění na časové ose rychlého zobrazení na jiné místo před nebo za druhý klip. Až se ukazatel změní na ikonu vložení, umístěte klip do oblasti přetažení označené svislou zelenou čárou.
 2. Uvolněte tlačítko myši.

  Klip bude přesunut do nového umístění a všechny následující klipy budou přesunuty doprava.

Kopírování a vkládání klipů na časovou osu rychlého zobrazení

Kopírováním a vkládáním klipů v rámci projektu můžete měnit jejich uspořádání. Můžete kopírovat a vložit více klipů najednou – můžete je vložit mezi stávající klipy nebo překrýt stávající snímky. Klipy si uchovají relativní časové odstupy.

Aplikace Adobe Premiere Elements 11 klipy vloží do stopy Video 1 nebo Zvuk 1 v umístění indikátoru aktuálního času. Této akci lze nicméně předejít tím, že klipy do více stop zkopírujete ručně. Po vložení klipu na časovou osu rychlého zobrazení se indikátor aktuálního času přesune na konec klipu. Tato funkce umožňuje jednoduché a efektivní zpracování následných operací vložení.

 1. Na časové ose rychlého zobrazení vyberte jeden nebo více klipů filmu. Chcete-li vybrat pouze zvuk nebo video propojených klipů, podržte klávesu Alt a klikněte na požadovaný klip.
 2. Vyberte příkaz Úpravy > Kopírovat.
 3. Na časové ose rychlého zobrazení umístěte indikátor aktuálního času do bodu, kde chcete provést vložení, a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li klipy překrýt a nahradit stávající záznam stopy, vyberte příkaz Úpravy > Vložit.

  • Chcete-li vkládané klipy vložit mezi stávající klipy a stávající záznam posunout, vyberte příkaz Úpravy > Vložit vsuvku.

Poznámka:

Můžete také kopírovat atributy jednoho klipu (pohyb, krytí, hlasitost a další efekty) a vložit je do druhého.

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení časové osy rychlého zobrazení

Časová osa rychlého zobrazení se při zvětšení zobrazení zvětší kolem indikátoru aktuálního času, takže můžete prozkoumat menší úseky média. Zobrazení lze také zvětšit během přidávání klipu, přičemž se zvětší oblast kolem ukazatele, nikoli kolem indikátoru aktuálního času. Tato metoda umožňuje přesné zobrazení místa bodu vložení před uvolněním tlačítka myši.

Naopak při zmenšení se zobrazí větší část časové osy rychlého zobrazení, takže získáte lepší vizuální představu o filmu.

 1. Na časové ose rychlého zobrazení proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazení zvětšit nebo zmenšit v průběhu přidávání klipu, přetáhněte klip na časovou osu rychlého zobrazení. Podržte tlačítko myši, a chcete-li zvýšit hodnotu zvětšení, stiskněte klávesu s rovnítkem (=), chcete-li ji zmenšit, stiskněte klávesu minus (-).

  • Pokud chcete zobrazení zvětšit nebo zmenšit v průběhu přidávání klipu, přetáhněte klip na časovou osu rychlého zobrazení. Podržte tlačítko myši a stisknutím klávesy se středníkem (;) zvyšte faktor přiblížení. Pokud chcete snížit faktor přiblížení, stiskněte klávesu minus (–).

  • Chcete-li zvětšit časovou osu rychlého zobrazení, přetáhněte posuvník zvětšení doprava nebo klikněte na tlačítko Zvětšit zobrazení.

  • Chcete-li časovou osu rychlého zobrazení zmenšit, přetáhněte posuvník zvětšení doleva nebo klikněte na tlačítko Zmenšit zobrazení.

  Poznámka:

  Chcete-li přepnout mezi zobrazením celého filmu na časové ose rychlého zobrazení a předchozím nastavením úrovně zvětšení, klikněte na ikonu Přizpůsobit viditelné časové ose. Případně stiskněte klávesu se zpětným lomítkem (\). Než klávesu se zpětným lomítkem (\) stisknete, zkontrolujte, zda je časová osa rychlého zobrazení aktivní. Zobrazení můžete také zvětšit nebo zmenšit stisknutím kláves s rovnítkem (=) nebo minus (-) na klávesnici (nikoli na číselné klávesnici).

  Poznámka:

  Pokud chcete zobrazení oddálit tak, aby byl celý film viditelný v časové ose Rychlé zobrazení, stiskněte klávesu se znakem jenu (¥). Než klávesu se znakem jenu (¥) stisknete, zkontrolujte, zda je časová osa rychlého zobrazení aktivní.

  Poznámka:

  Kroky popisující zvětšení a zmenšení zobrazení časové osy rychlého zobrazení platí také pro časovou osu expertního zobrazení.

Odstranění klipu z časové osy rychlého zobrazení

 1. Vyberte klip na časové ose rychlého zobrazení.
 2. Klikněte pravým tlačítkem nebo podržte klávesu Ctrl a klikněte na klip a vyberte jeden z následujících příkazů:

  Odstranit a uzavřít mezeru

  Odstraní klip a úpravou polohy jednoho nebo více klipů odstraní mezeru.

  Odstranit zvuk

  Odstraní zvuk z filmu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.