Míchání zvuku a nastavení hlasitosti

O míchání zvuku

Míchání zvuku zahrnuje nastavení hladin hlasitosti tak, aby byly ve vhodném rozsahu pro každý klip a poté jejich nastavení s ohledem na další klipy použité ve filmu. Můžete například nejprve upravit hlasitost klipu s mluveným komentářem tak, aby se minimalizoval rozsah mezi jeho nejtišší a nejhlasitější části, poté zvýšit celkovou úroveň hlasitosti mluveného komentáře tak, aby byl jasně slyšitelný i přes zvuky pozadí nebo hudbu tvořící součást dalších klipů.

V aplikaci Premiere Elements se změny hlasitosti měří v decibelech. Úroveň 0,0 dB představuje původní úroveň (nikoliv ticho). Změnou této úrovně na zápornou hodnotu snížíte hlasitost a zvýšením úrovně na kladnou hodnotu zvýšíte hlasitost.

Chcete-li ovládat hlasitost klipu, můžete použít graf Hlasitost, což je žlutá čára probíhající vodorovně přes zvukovou stopu každého klipu (někdy se mu říká pružná čára hlasitosti), nebo funkci Míchání zvuku. K zobrazení celkové hlasitosti zvuku v projektu můžete použít okno Měřiče zvuku.

Při nastavení úrovní zvuku se řiďte následujícími pokyny:

 • Pokud kombinujete velmi hlasité zvukové klipy na několika stopách, může nastat omezení (staccatové zkreslení). Omezení zabráníte snížením úrovní hlasitosti.

 • Potřebujete-li upravit hlasitost odděleně v různých částech klipu (když je například hlas jednoho člověka slabý a druhého příliš hlasitý), můžete pomocí klíčových snímků upravit hlasitost v jednotlivých částech klipu.

 • Pokud je původní úroveň hlasitosti klipu příliš vysoká nebo nízká, můžete změnit vstupní úroveň. Nastavení vstupní úrovně ale neodstraní zkreslení vzniklá v důsledku zaznamenání klipu s příliš vysokou hlasitostí. V takových případech je lepší klip znovu zaznamenat.

Nastavení hlasitosti a míchání zvuku v nástroji míchání zvuku

Pomocí nástroje míchání zvuku můžete upravovat vyvážení zvuku a hlasitost pro různé stopy v projektu. Můžete upravit vyvážení a úroveň zvuku obsaženého ve videoklipech a ve zvukové stopě nebo v mluveném komentáři. Můžete například chtít zvýšit hlasitost mluveného komentáře a snížit hlasitost zvukové stopy v různých místech za účelem zdůraznění nebo proto, aby bylo slyšet tiché hlasy přes hudbu.

Nastavení můžete upravovat v průběhu poslouchání zvukových stop a sledování video stop. Každá stopa na panelu míchání zvuku odpovídá zvukové stopě na časové ose expertního zobrazení a má odpovídající název. Při provádění změn se do stopy přidávají klíčové snímky. V předvolbách zvuku můžete nastavit výchozí minimální interval pro klíčové snímky.

Poznámka:

V ideálním případě byste měli smíchat hlasitost pro jednu stopu od začátku až do konce a teprve poté přejít na další stopu. Totéž platí pro míchání vyvážení.

 1. (Volitelný krok) Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Zvuk / Adobe Premiere Elements 13 > Předvolby > Zvuk a nastavením hodnoty v rozsahu 1 až 2 000 milisekund pro položku Minimální zkrácení časových intervalů omezte klíčové snímky na intervaly větší, než je tato hodnota. Pokud při procházení zvukem tento zvuk nechcete poslouchat, zrušte zaškrtnutí možnosti Při procházení přehrávat zvuk.

 2. Na časové ose expertního zobrazení klikněte na panel Nástroje a vyberte možnost Míchání zvuku nebo klikněte na položku Nástroje > Míchání zvuku.
  Poznámka:

  Chcete-li skrýt nebo zobrazit stopy, vyberte v nabídce panelu míchání zvuku možnost Zobrazit/skrýt stopy a určete, které stopy mají být zobrazeny.

 3. Přetáhněte indikátor aktuálního času do místa, kde chcete začít míchat zvuk.
 4. Klepněte na tlačítko Spustit v okně Monitor a upravením ovládacích prvků v nástroji míchání zvuku můžete automaticky přidávat klíčové snímky do stopy:
  • Chcete-li upravit vyvážení stopy, přetáhněte ovládací prvek Vyvážení vlevo nebo vpravo.

  • Chcete-li zvýšit hlasitost stopy, přetáhněte ovládací prvek Úroveň nahoru nebo dolů.

   poznámka: V předvolbách zvuku můžete určit mezery mezi klíčovými snímky.

   Chcete-li ztlumit stopu v průběhu míchání, klepněte na možnost Ztlumit. Tato možnost neztlumí tuto stopu trvale, ale pouze po dobu míchání.

Inteligentní míchání

Někdy je hudba na pozadí hlasitá a dialogy v klipu nejsou slyšitelné. Aby bylo dialogy slyšet, je nutné snížit hlasitost hudby na pozadí. Funkce Inteligentní míchání umožňuje automatickou úpravu hlasitosti hudby na pozadí. Nejlepších výsledků dosáhnete, když umístíte klipy s dialogy do stopy Zvuk 1 nebo do stopy Mluvený komentář (stopy na popředí) a hudbu do stopy Zvuková stopa (stopy na pozadí). Aplikace Premiere Elements analyzuje klipy ve všech stopách na popředí, jestli obsahují dialogy. Poté dojde k inteligentnímu a automatickému vytvoření klíčových snímků, které sníží úroveň hlasitosti tak, aby byl dialog ve stopě na popředí slyšitelný. Úpravy na panelu Inteligentní míchání se vztahují na všechny zvukové klipy na časové ose expertního zobrazení, nikoliv pouze na vybraný klip. Použijete-li funkci Inteligentní míchání na určitou zvukovou stopu, dojde k vymazání klíčových snímků, které jste dříve u této zvukové stopy aplikovali.

Změna stop v popředí a na pozadí

Když ve výchozím nastavení vytvoříte stopu, bude se jednat o stopu na popředí. Typ stopy můžete ale změnit podle potřeby. Určitou stopu můžete také zakázat, aby byla ignorována při provádění funkce Inteligentní míchání.

 1. Klikněte na položku Nástroje > Inteligentní míchání.
 2. Na panelu Inteligentní míchání v nabídce pod názvem stopy vyberte jednu z následujících možností.
  • Popředí

  • Pozadí

  • Zakázáno

   poznámka: Možnost Zakázáno vyberte, když chcete při inteligentním míchání příslušnou stopu ignorovat.

Změna předvoleb inteligentního míchání

Chcete-li změnit volby inteligentního míchání, klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Zvuk / Adobe Premiere Elements 13 > Předvolby > Zvuk. Můžete změnit následující možnosti:

Výchozí kritéria stopy

Určete typ stopy. Dostupné možnosti: Popředí, Pozadí a Zakázat. Nově vytvořená stopa je ve výchozím nastavení stopa na pozadí.

Sloučit pauzu

Zadejte prahovou hodnotu v sekundách.

Dolní pozadí

Zadejte hodnotu v procentech, na kterou chcete snížit hlasitost.

Normalizovat

Normalizuje dialogy tak, aby byla jejich hlasitost konstantní po celou dobu trvání klipu.

Nastavení hlasitosti na časové ose expertního zobrazení

Hlasitost klipu můžete upravit přímo ve zvukové stopě na časové ose expertního zobrazení. Přetažením grafu Hlasitost nahoru nebo dolů můžete například srovnat hlasitost klipu s hlasitostí okolních klipů nebo jej zcela ztlumit.

Poznámka:

Hlasitost můžete také zvýšit nebo snížit pomocí klíčových snímků.

 1. Chcete-li změnit velikost zvukové stopy, aby byla lépe viditelná, umístěte ukazatel mezi dvě stopy v oblasti záhlaví stop tak, aby se zobrazila ikona nastavení výšky, kterou přetáhnete nahoru nebo dolů.
 2. V levém horním rohu klipu vyberte možnost Hlasitost. Pak vyberte možnost Hlasitost > Hlasitost klipu.
 3. Umístěte ukazatel na graf hlasitosti, což je žlutá čára probíhající vodorovně zvukovou stopou klipu. Ukazatel se změní na bílou ikonu dvojité šipky.
 4. Přetažením nahoru nebo dolů upravte jednotnou úroveň. Přetažením přesuňte existující klíčové snímky.

  V průběhu přetahování se zobrazuje úroveň v decibelech. Kladné číslo představuje zvýšení hlasitosti, záporné číslo představuje snížení.

Nastavení vstupní úrovně klipů

Je-li původní hlasitost klipu příliš vysoká nebo nízká, můžete ještě před nastavením výstupních úrovní změnit vstupní úroveň, neboli zisk. Pokud byla ale v průběhu záznamu úroveň zdrojového zvuku nastavená příliš nízko, způsobí zvýšení zisku zesílení šumu. Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li zaznamenávat zvuk s nastavenou vysokou úrovní hlasitosti, která ale nebude tak vysoká, aby způsobila zkreslení. Bez nastavení má dobře zaznamenaný zvuk na panelu Měřiče zvuku špičky v rozmezí 0 dB až -6 dB. Zaznamenávání zvuku na úrovni vyšší než 0 dB má za následek omezení.

 1. Vyberte klip na časové ose expertního zobrazení. Chcete-li pracovat s více klipy, proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li vybrat nesousedící klipy, podržte klávesu Ctrl nebo Apple a klepněte na jednotlivé klipy.

  • Chcete-li vybrat za sebou následující klipy, klikněte na panel Datové zdroje projektu a tažením rámečku vyberte požadované klipy.

  • Chcete-li vybrat všechny klipy, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A nebo Apple+A.

 2. Vyberte příkaz Klip > Volby zvuku > Zesílení zvuku.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na nulovou hodnotu a zadejte hodnotu zesílení (0 dB se rovná původnímu zisku klipu).

  • Kliknutím na tlačítko Normalizovat můžete automaticky zesílit zisk tam, kde je příliš ticho nebo zeslabit zisk tam, kde je příliš hlasitý zvuk. Aplikace Premiere Elements zobrazí množství potřebné k dosažení maximálního zisku bez omezení.

Ztlumení klipu

 1. Na časové ose expertního zobrazení proveďte jeden z následujících kroků:
  • Pokud je klip propojen s videem, stiskněte klávesu Alt a kliknutím na zvukovou stopu klipu na časové ose expertního zobrazení vyberte pouze jeho zvukovou část.

  • Pokud klip není propojený s videem, vyberte ho kliknutím.

 2. Vyberte příkaz Klip > Zapnout. (Pokud klip zakážete, zmizí zaškrtnutí vedle této možnosti v nabídce klipu a název klipu ve stopě zešedne).
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.