Příručka uživatele Zrušit

Míchání zvuku a nastavení hlasitosti

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

O míchání zvuku

Míchání zvuku zahrnuje nastavení hladin hlasitosti tak, aby byly ve vhodném rozsahu pro každý klip a poté jejich nastavení s ohledem na další klipy použité ve filmu. Můžete například nejprve upravit hlasitost klipu s mluveným komentářem tak, aby se minimalizoval rozsah mezi jeho nejtišší a nejhlasitější části, poté zvýšit celkovou úroveň hlasitosti mluveného komentáře tak, aby byl jasně slyšitelný i přes zvuky pozadí nebo hudbu tvořící součást dalších klipů.

V aplikaci Premiere Elements se změny hlasitosti měří v decibelech. Úroveň 0,0 dB představuje původní úroveň (nikoliv ticho). Změnou této úrovně na zápornou hodnotu snížíte hlasitost a zvýšením úrovně na kladnou hodnotu zvýšíte hlasitost.

Chcete-li ovládat hlasitost klipu, můžete použít graf Hlasitost, což je žlutá čára probíhající vodorovně přes zvukovou stopu každého klipu (někdy se mu říká pružná čára hlasitosti), nebo funkci Míchání zvuku. K zobrazení celkové hlasitosti zvuku v projektu můžete použít okno Měřiče zvuku.

Při nastavení úrovní zvuku se řiďte následujícími pokyny:

 • Pokud kombinujete velmi hlasité zvukové klipy na několika stopách, může nastat omezení (staccatové zkreslení). Omezení zabráníte snížením úrovní hlasitosti.

 • Potřebujete-li upravit hlasitost odděleně v různých částech klipu (když je například hlas jednoho člověka slabý a druhého příliš hlasitý), můžete pomocí klíčových snímků upravit hlasitost v jednotlivých částech klipu.

 • Pokud je původní úroveň hlasitosti klipu příliš vysoká nebo nízká, můžete změnit vstupní úroveň. Nastavení vstupní úrovně ale neodstraní zkreslení vzniklá v důsledku zaznamenání klipu s příliš vysokou hlasitostí. V takových případech je lepší klip znovu zaznamenat.

Nastavení hlasitosti a míchání zvuku v nástroji míchání zvuku

Pomocí nástroje míchání zvuku můžete upravovat vyvážení zvuku a hlasitost pro různé stopy v projektu. Můžete upravit vyvážení a úroveň zvuku obsaženého ve videoklipech a ve zvukové stopě nebo v mluveném komentáři. Můžete například chtít zvýšit hlasitost mluveného komentáře a snížit hlasitost zvukové stopy v různých místech za účelem zdůraznění nebo proto, aby bylo slyšet tiché hlasy přes hudbu.

Nastavení můžete upravovat v průběhu poslouchání zvukových stop a sledování video stop. Každá stopa na panelu míchání zvuku odpovídá zvukové stopě na časové ose expertního zobrazení a má odpovídající název. Při provádění změn se do stopy přidávají klíčové snímky. V předvolbách zvuku můžete nastavit výchozí minimální interval pro klíčové snímky.

Poznámka:

V ideálním případě byste měli smíchat hlasitost pro jednu stopu od začátku až do konce a teprve poté přejít na další stopu. Totéž platí pro míchání vyvážení.

 1. (Volitelný krok) Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Zvuk / Adobe Premiere Elements 13 > Předvolby > Zvuk a nastavením hodnoty v rozsahu 1 až 2 000 milisekund pro položku Minimální zkrácení časových intervalů omezte klíčové snímky na intervaly větší, než je tato hodnota. Pokud při procházení zvukem tento zvuk nechcete poslouchat, zrušte zaškrtnutí možnosti Při procházení přehrávat zvuk.

 2. Na časové ose expertního zobrazení klikněte na panel Nástroje a vyberte možnost Míchání zvuku nebo klikněte na položku Nástroje > Míchání zvuku.
  Poznámka:

  Chcete-li skrýt nebo zobrazit stopy, vyberte v nabídce panelu míchání zvuku možnost Zobrazit/skrýt stopy a určete, které stopy mají být zobrazeny.

 3. Přetáhněte indikátor aktuálního času do místa, kde chcete začít míchat zvuk.
 4. Klepněte na tlačítko Spustit v okně Monitor a upravením ovládacích prvků v nástroji míchání zvuku můžete automaticky přidávat klíčové snímky do stopy:
  • Chcete-li upravit vyvážení stopy, přetáhněte ovládací prvek Vyvážení vlevo nebo vpravo.

  • Chcete-li zvýšit hlasitost stopy, přetáhněte ovládací prvek Úroveň nahoru nebo dolů.

   poznámka: V předvolbách zvuku můžete určit mezery mezi klíčovými snímky.

   Chcete-li ztlumit stopu v průběhu míchání, klepněte na možnost Ztlumit. Tato možnost neztlumí tuto stopu trvale, ale pouze po dobu míchání.

Inteligentní míchání

Někdy je hudba na pozadí hlasitá a dialogy v klipu nejsou slyšitelné. Aby bylo dialogy slyšet, je nutné snížit hlasitost hudby na pozadí. Funkce Inteligentní míchání umožňuje automatickou úpravu hlasitosti hudby na pozadí. Nejlepších výsledků dosáhnete, když umístíte klipy s dialogy do stopy Zvuk 1 nebo do stopy Mluvený komentář (stopy na popředí) a hudbu do stopy Zvuková stopa (stopy na pozadí). Aplikace Premiere Elements analyzuje klipy ve všech stopách na popředí, jestli obsahují dialogy. Poté dojde k inteligentnímu a automatickému vytvoření klíčových snímků, které sníží úroveň hlasitosti tak, aby byl dialog ve stopě na popředí slyšitelný. Úpravy na panelu Inteligentní míchání se vztahují na všechny zvukové klipy na časové ose expertního zobrazení, nikoliv pouze na vybraný klip. Použijete-li funkci Inteligentní míchání na určitou zvukovou stopu, dojde k vymazání klíčových snímků, které jste dříve u této zvukové stopy aplikovali.

Změna stop v popředí a na pozadí

Když ve výchozím nastavení vytvoříte stopu, bude se jednat o stopu na popředí. Typ stopy můžete ale změnit podle potřeby. Určitou stopu můžete také zakázat, aby byla ignorována při provádění funkce Inteligentní míchání.

 1. Klikněte na položku Nástroje > Inteligentní míchání.
 2. Na panelu Inteligentní míchání v nabídce pod názvem stopy vyberte jednu z následujících možností.
  • Popředí

  • Pozadí

  • Zakázáno

   poznámka: Možnost Zakázáno vyberte, když chcete při inteligentním míchání příslušnou stopu ignorovat.

Změna předvoleb inteligentního míchání

Chcete-li změnit volby inteligentního míchání, klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Zvuk / Adobe Premiere Elements 13 > Předvolby > Zvuk. Můžete změnit následující možnosti:

Výchozí kritéria stopy

Určete typ stopy. Dostupné možnosti: Popředí, Pozadí a Zakázat. Nově vytvořená stopa je ve výchozím nastavení stopa na pozadí.

Sloučit pauzu

Zadejte prahovou hodnotu v sekundách.

Dolní pozadí

Zadejte hodnotu v procentech, na kterou chcete snížit hlasitost.

Normalizovat

Normalizuje dialogy tak, aby byla jejich hlasitost konstantní po celou dobu trvání klipu.

Nastavení hlasitosti na časové ose expertního zobrazení

Hlasitost klipu můžete upravit přímo ve zvukové stopě na časové ose expertního zobrazení. Přetažením grafu Hlasitost nahoru nebo dolů můžete například srovnat hlasitost klipu s hlasitostí okolních klipů nebo jej zcela ztlumit.

Poznámka:

Hlasitost můžete také zvýšit nebo snížit pomocí klíčových snímků.

 1. Chcete-li změnit velikost zvukové stopy, aby byla lépe viditelná, umístěte ukazatel mezi dvě stopy v oblasti záhlaví stop tak, aby se zobrazila ikona nastavení výšky, kterou přetáhnete nahoru nebo dolů.
 2. V levém horním rohu klipu vyberte možnost Hlasitost. Pak vyberte možnost Hlasitost > Hlasitost klipu.
 3. Umístěte ukazatel na graf hlasitosti, což je žlutá čára probíhající vodorovně zvukovou stopou klipu. Ukazatel se změní na bílou ikonu dvojité šipky.
 4. Přetažením nahoru nebo dolů upravte jednotnou úroveň. Přetažením přesuňte existující klíčové snímky.

  V průběhu přetahování se zobrazuje úroveň v decibelech. Kladné číslo představuje zvýšení hlasitosti, záporné číslo představuje snížení.

Nastavení vstupní úrovně klipů

Je-li původní hlasitost klipu příliš vysoká nebo nízká, můžete ještě před nastavením výstupních úrovní změnit vstupní úroveň, neboli zisk. Pokud byla ale v průběhu záznamu úroveň zdrojového zvuku nastavená příliš nízko, způsobí zvýšení zisku zesílení šumu. Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li zaznamenávat zvuk s nastavenou vysokou úrovní hlasitosti, která ale nebude tak vysoká, aby způsobila zkreslení. Bez nastavení má dobře zaznamenaný zvuk na panelu Měřiče zvuku špičky v rozmezí 0 dB až -6 dB. Zaznamenávání zvuku na úrovni vyšší než 0 dB má za následek omezení.

 1. Vyberte klip na časové ose expertního zobrazení. Chcete-li pracovat s více klipy, proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li vybrat nesousedící klipy, podržte klávesu Ctrl nebo Apple a klepněte na jednotlivé klipy.

  • Chcete-li vybrat za sebou následující klipy, klikněte na panel Datové zdroje projektu a tažením rámečku vyberte požadované klipy.

  • Chcete-li vybrat všechny klipy, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A nebo Apple+A.

 2. Vyberte příkaz Klip > Volby zvuku > Zesílení zvuku.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na nulovou hodnotu a zadejte hodnotu zesílení (0 dB se rovná původnímu zisku klipu).

  • Kliknutím na tlačítko Normalizovat můžete automaticky zesílit zisk tam, kde je příliš ticho nebo zeslabit zisk tam, kde je příliš hlasitý zvuk. Aplikace Premiere Elements zobrazí množství potřebné k dosažení maximálního zisku bez omezení.

Ztlumení klipu

 1. Na časové ose expertního zobrazení proveďte jeden z následujících kroků:
  • Pokud je klip propojen s videem, stiskněte klávesu Alt a kliknutím na zvukovou stopu klipu na časové ose expertního zobrazení vyberte pouze jeho zvukovou část.

  • Pokud klip není propojený s videem, vyberte ho kliknutím.

 2. Vyberte příkaz Klip > Zapnout. (Pokud klip zakážete, zmizí zaškrtnutí vedle této možnosti v nabídce klipu a název klipu ve stopě zešedne).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?