Příručka uživatele Zrušit

Uspořádání klipů na časové ose expertního zobrazení

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Podívejte se na výukové video, které poskytuje přehled používání časové osy expertního zobrazení v aplikaci Adobe Premiere Elements.

Společnost Adobe doporučuje

Přehled časové osy expertního zobrazení

Časová osa expertního zobrazení graficky reprezentuje filmový projekt jako videoklipy a zvukové klipy uspořádané ve stopách umístěných svisle nad sebou. Během zachytávání videa z digitálního videozařízení se klipy objevují v pořadí, v jakém vznikají.

K zobrazení komponent filmu a jejich vzájemného vztahu v čase používá časová osa expertního zobrazení časové pravítko. Můžete oříznout nebo přidat scény, pomocí značek upozornit na důležité snímky, přidat přechody nebo řídit způsob prolínání a překrývání klipů.

Ovládací prvky zvětšení na časové ose expertního zobrazení umožňují zmenšením zobrazení sledovat celé video nebo zvětšením zobrazení sledovat klipy podrobněji. Můžete také změnit způsob zobrazení klipů ve stopách nebo změnit velikost stop a oblasti záhlaví.

Časová osa expertního zobrazení

A. Indikátor aktuálního času B. Časové pravítko C. Ovládání zvětšení D. Stopa videa E. Zvuková stopa 

Stopy na časové ose expertního zobrazení

Stopy umožňují vytvářet vrstvy videa nebo zvuku a přidávat složené efekty, efekty obrazu v obraze, překryvné titulky, zvukové stopy a mnoho dalšího. Pomocí více různých zvukových stop můžete do jedné stopy přidat mluvený komentář a do druhé hudbu na pozadí. Konečný film představuje sloučení všech stop videa a zvuku.

Ve výchozím nastavení obsahuje časová osa expertního zobrazení tři stopy pro video (nebo obrazy) a zvuk, stopu pro mluvený komentář a zvukovou stopu. Propojené klipy (klipy, které obsahují zvuk i video) můžete přetáhnout na stopu.

U propojených klipů se komponenty videa a zvuku zobrazují společně (video přímo nad zvukem) v příslušných stopách (např. Video1 a Zvuk1). Chcete-li vidět všechny stopy, bude pravděpodobně nutné rolovat časovou osu expertního zobrazení nahoru nebo dolů.

Pokud klip přetáhnete a uvolníte nad stopou videa úplně nahoře, bude vložena nová stopa. Počet stop, které může projekt obsahovat, není omezen. Stopy můžete přidávat nebo odstraňovat kdykoli, dokonce i před přidáním klipů.

Film musí obsahovat minimálně jednu stopu pro každý typ stop (stopa může být prázdná). Pořadí stop videa je důležité, protože všechny klipy umístěné ve stopě Video 2 také překrývají stopu Video 1. Zvukové stopy jsou při přehrávání kombinovány, takže na pořadí stop nezáleží.

Tip: V nových filmech můžete určit výchozí počet a typ stop.

Výchozí stopy

A. Stopa videa 2 B. Zvuková stopa 2 C. Stopa videa 1 D. Zvuková stopa 1 E. Stopa mluveného komentáře F. Skladba 

Nástroje časové osy expertního zobrazení

Pomocí nástrojů v horní části časové osy expertního zobrazení lze přehrát klip, zastavit přehrávání nebo změnit jeho rychlost. Panely v pruhu akcí slouží k přidávání titulků, přechodů, speciálních efektů a hudby. Lze také přidávat značky, detekovat hudební rytmy, otevřít panel míchání zvuku nebo přidat mluvený komentář.

Posouvání po časové ose expertního zobrazení

Při umístění a uspořádání klipů na časové ose expertního zobrazení přesuňte indikátor aktuálního času do vhodného umístění. Indikátor aktuálního času na časovém pravítku odpovídá snímku zobrazenému na panelu Monitor.

Z tohoto indikátoru aktuálního času vede napříč všemi stopami svislá čára. Zjišťování přesného místa pro umístění klipu nebo provedení úpravy může usnadnit zvětšení nebo zmenšení časové osy.

 1. Na časové ose expertního zobrazení proveďte některý z následujících úkonů:
  • Přetáhněte indikátor aktuálního času.

  • Klikněte na časové pravítko na místo, kam chcete indikátor aktuálního času umístit.

  • Podržte klávesu Shift a současně přetáhněte indikátor aktuálního času, takže bude přitáhnut k okraji nejbližšího klipu nebo značky.

  • Přetáhněte zobrazení času (pod panelem Monitor) na požadovanou hodnotu času.

  • Klikněte na zobrazení času (v dolní části panelu Monitor), zadejte platný čas a stiskněte klávesu Enter. (Nemusíte zadávat počáteční nuly, dvojtečky ani středníky. Aplikace Adobe Premiere Elements ale interpretuje čísla menší než 100 jako snímky.)

  Poznámka:

  Chcete-li přeskočit mezi začátkem a koncem filmu, můžete použít klávesy Home a End. Klávesy Page Up a Page Down posouvají indikátor aktuálního času na předchozí, resp. následující klip. Klávesa se šipkou doprava nebo doleva přesune indikátor aktuálního času dopředu nebo zpět o jeden snímek. Každým stisknutím kláves Shift+Šipka doprava nebo Shift+Šipka doleva posunete indikátor aktuálního času dopředu nebo zpět o pět snímků.

Přidávání klipů na časovou osu expertního zobrazení

Při vkládání klipu na časovou osu expertního zobrazení se sousedící klipy ve všech stopách posunou, aby uvolnily místo pro nový klip. Tím, že se všechny klipy posunou současně, se zachová synchronizace zvuku a videa ve stávajících klipech.

V některých případech není vhodné, aby se při každém vložení posunuly všechny klipy. Pokud například přidáváte hudební doprovod, který překryje celý film, není vhodné, aby se klipy posunuly.

Chcete-li posunout určité klipy společně, stiskněte při vkládání klávesu Alt. V jednom okamžiku můžete určité klipy posunout maximálně ve dvou stopách současně. Jedná se o stopu, která přijímá vložení, a stopu obsahující propojený zvuk nebo video (pokud existuje). Ovlivněné stopy se posunou společně a zůstanou zarovnané. Klipy na ostatních stopách se nezmění.

Vložení klipu, posun klipů na časové ose expertního zobrazení

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte klip z panelu Datové zdroje projektu do požadovaného umístění na časové ose expertního zobrazení. Až se ukazatel změní na ikonu vložení, uvolněte tlačítko myši.

  • Přesuňte indikátor aktuálního času do požadovaného umístění na časové ose expertního zobrazení. Pak vyberte klip na panelu Datové zdroje projektu a klikněte na položku Klip > Vložit.

Vložení klipu, posun klipů pouze v cílových a propojených stopách

 1. Podržte klávesu Alt a přetáhněte klip z panelu Datové zdroje projektu do požadovaného umístění na časové ose expertního zobrazení. Až se ukazatel změní na ikonu vložení, uvolněte tlačítko myši.

  Jestliže klip přetáhnete do prázdného prostoru nad stopou videa úplně nahoře (u videa) nebo pod stopu zvuku úplně dole (u zvuku), aplikace Adobe Premiere Elements vytvoří pro tento klip novou stopu. Pokud klip současně obsahuje zvuk i video, vytvoří aplikace novou stopu pro video i pro zvuk.

Překrytí klipu na časové ose expertního zobrazení

Nejjednodušší způsob nahrazení části videa je překrýt tuto část jiným záznamem. Při překrytí klipu nahradí přidávaný klip všechny stávající snímky od určeného místa.

Pokud je délka nového klipu 40 snímků, překryje 40 snímků stávajícího klipu. Pokud po překrytí následují i další snímky, zůstanou ve stopě na stejném místě. Pokud překrytí nepřesahují konec filmu, délku filmu nemění.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Podržte klávesu Ctrl nebo Apple a přetáhněte klip z panelu Datové zdroje projektu na první snímek, který chcete překrýt. Až se ukazatel změní na ikonu překrytí, uvolněte tlačítko myši.

  • Přesuňte indikátor aktuálního času na první snímek, který chcete překrýt, vyberte klip na panelu Datové zdroje projektu a pak klikněte na položku Klip > Překrýt.

Umístění jednoho klipu nad druhý na časové ose expertního zobrazení

Klip můžete umístit nad druhý klip, aniž by došlo k nahrazení úseku dolního klipu (jako u překrytí). Tento způsob skládání klipů lze například využít pro různé efekty klíčování.

 1. Na časové ose expertního zobrazení přetáhněte indikátor aktuálního času do místa nad videoklipem, kam chcete umístit druhý klip.
 2. Podržte klávesu Shift a přetáhněte klip z panelu Datové zdroje projektu na panel Monitor.
 3. Vyberte možnost Umístit nahoru.

Aplikace Adobe Premiere Elements vloží druhý klip do první dostupné stopy videa v umístění indikátoru aktuálního času.

Nahrazení klipu na časové ose expertního zobrazení

Chcete-li nahradit klip uprostřed časové osy expertního zobrazení beze změny délky, efektů nebo překrytí, použijte příkaz Nahradit klip. Tato možnost je užitečná při úpravách rozbalených rychlých filmů.

 1. Na panelu Datové zdroje projektu vyberte klip, který chcete použít.
 2. Na časové ose expertního zobrazení klikněte pravým tlačítkem nebo podržte klávesu Ctrl a klikněte na klip, který chcete nahradit, a vyberte příkaz Nahradit klip z datových zdrojů projektu.

  Pokud je nový klip delší, je na konci oříznut tak, aby odpovídal stávajícímu trvání nahrazovaného klipu.

  Pokud je nový klip kratší, zobrazí se zpráva s upozorněním. Tato zpráva vám poskytne výběr mezi možnostmi zrušit akci nahrazení nebo použít k vyplnění přesahující délky trvání černé snímky.

Výběr, přesouvání, zarovnávání a odstraňování klipů na časové ose expertního zobrazení

Po přidání klipu do filmu můžete změnit uspořádání klipů, kopírovat a vložit scény nebo odstranit jiné klipy. Existuje několik metod, které umožňují výběr jednotlivých klipů, rozsahu klipů nebo pouze části se zvukem nebo videem propojeného klipu.

Výběr klipů na časové ose expertního zobrazení

 1. Pomocí kurzoru myši proveďte jakýkoli z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat jeden klip, klikněte na něj na časové ose expertního zobrazení. Pokud je klip propojený nebo seskupený, vybere kliknutí na jeden klip i ostatní propojené nebo seskupené klipy.

  • Chcete-li u propojených klipů vybrat pouze část se zvukem nebo videem, podržte klávesu Alt a klikněte na požadovaný klip.

  • Chcete-li vybrat jediný klip uvnitř skupiny, podržte klávesu Alt a klikněte na požadovaný klip.

  • Chcete-li vybrat více klipů, podržte klávesu Shift a klikněte na jednotlivé klipy, které chcete vybrat. (Klipy odznačíte tak, že podržíte klávesu Shift a kliknete na vybrané klipy.)

  • Chcete-li vybrat po sobě jdoucí klipy, přetáhněte obdélník výběru přes klipy, které chcete vybrat.

  • Chcete-li k současnému výběru přidat rozsah klipů, podržte klávesu Shift a přetáhněte přes tyto klipy výběr.

  Výběr rozsahu klipů přetažením obdélníkového výběru

Přesunutí klipu na časové ose expertního zobrazení

Uspořádání klipů na časové ose expertního zobrazení můžete snadno změnit přetažením. Pomocí stejných metod, jako slouží k přidání klipu, můžete během přesunutí klipy vložit nebo překrýt.

 • Chcete-li klip přesunout a vložit (vsunout), takže po vložení dojde k posunutí všech stop, přetáhněte klip do požadovaného umístění. Až se ukazatel změní na ikonu vložení, uvolněte tlačítko myši.
 • Chcete-li přesunout klip a překrýt jiný klip ve filmu, přetáhněte ho na první snímek, který chcete překrýt, a stiskněte klávesu Ctrl nebo Apple. Až se ukazatel změní na ikonu překrytí, uvolněte tlačítko myši.
 • Chcete-li přesunout pouze jeden klip propojeného páru, podržte klávesu Alt a vyberte klip, který chcete přesunout. Přetáhněte klip do požadovaného umístění. Pokud chcete posunout pouze klipy v cílových stopách, uvolněte tlačítko myši, až se ukazatel změní na ikonu vložení. Pokud chcete překrýt jiný klip, stiskněte klávesu Ctrl, a až se ukazatel změní na ikonu překrytí, uvolněte tlačítko myši.

Zarovnání klipů pomocí možnosti Přitahovat

Možnost Přitahovat (povolena ve výchozím nastavení) usnadňuje vzájemné zarovnání klipů nebo určitých časových bodů. Klip lze přesunout s vybranou volbou Přitahovat. Klip se automaticky zarovná s okrajem druhého klipu, značkou, začátkem a koncem časového pravítka nebo s indikátorem aktuálního času.

Přitahování také pomáhá zajistit, aby během tažení nedošlo k neúmyslnému vložení nebo úpravě překrytím. Během tažení klipů se v místním okně zobrazuje vzdálenost v počtu snímků, o niž jste klipy přesunuli. Záporné číslo znamená, že jste klipy přesunuli směrem k začátku filmu.

 1. Vyberte příkaz Časová osa > Přitahovat. Zaškrtnutí označuje, že je tato možnost povolena.

Odstranění klipu na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení

Když klip odstraníte z filmu, neodstraníte jej z projektu. Klip je i nadále k dispozici na panelu Datové zdroje projektu.

 1. Na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení vyberte jeden nebo více klipů. (Chcete-li vybrat pouze část klipu se zvukem nebo videem, podržte klávesu Alt a klikněte.)
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li klipy odstranit a ponechat mezeru se stejnou délkou trvání, což je označováno jako vymazání, klikněte na položku Úpravy > Odstranit.

  • Chcete-li klip odstranit a výslednou mezeru uzavřít (což je označováno jako odstranění s posunutím), vyberte příkaz Úpravy > Odstranit a uzavřít mezeru nebo stiskněte klávesy Delete nebo Backspace.

  Poznámka:

  Po odstranění klipu z časové osy rychlého zobrazení bude odstraněn i přechod, který po něm následuje. Když odstraníte klip z časové osy expertního zobrazení, bude odstraněn přechod před i za klipem.

Odstranění prázdného místa mezi klipy na časové ose expertního zobrazení

Prázdné místo mezi klipy na časové ose expertního zobrazení lze rychle odstranit pomocí příkazu Odstranit a uzavřít mezeru. Také je možné stisknout klávesu Delete nebo Backspace. Obě metody posunou sousedící klipy tak, že vyplní mezeru.

 1. Na časové ose expertního zobrazení proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na prázdné místo pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit a uzavřít mezeru.

  • Vyberte místo, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu Delete nebo Backspace.

   poznámka: Pokud je mezera malá, takže ji lze obtížně vybrat, přesuňte nad mezeru indikátor aktuálního času a klikněte na tlačítko Zvětšit zobrazení.

Vytvoření duplicitního klipu na časové ose expertního zobrazení

Pokaždé, když přetáhnete zdrojový klip z panelu Datové zdroje projektu na časovou osu expertní zobrazení, vytvoříte instanci klipu. Tato instance sdílí výchozí počáteční a koncový bod zdrojového klipu. Pokud odstraníte zdrojový klip na panelu Datové zdroje projektu, budou odstraněny všechny instance tohoto klipu na časové ose expertního zobrazení.

Chcete-li vytvářet instance klipu s odlišnými výchozími počátečními a koncovými body, duplikujte zdrojový klip na panelu Datové zdroje projektu. Pokud odstraníte duplicitní klip na panelu Datové zdroje projektu, budou odstraněny všechny jeho instance na časové ose expertního zobrazení.

 1. Na panelu Datové zdroje projektu vyberte klip a klikněte na položku Úpravy > Duplikovat.
 2. Chcete-li duplicitní klip přejmenovat, vyberte jej na panelu Datové zdroje projektu a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte příkaz Klip > Přejmenovat a zadejte nový název.

  • Klikněte na text a zadejte nový název.

  Poznámka:

  Duplicitní klip lze také vytvořit kopírováním a vložením nebo přetažením na panel Datové zdroje projektu se stisknutou klávesou Ctrl.

Zobrazení doby trvání vybraných klipů na časové ose expertního zobrazení

Panel Informace zobrazuje celkovou dobu trvání více klipů vybraných na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení. Tyto informace jsou často užitečné při úpravách filmu. Chcete například hledat hudbu vhodnou pro určitou scénu nebo nahradit několik klipů jiným záběrem.

Pokud vyberete klipy na panelu Datové zdroje projektu, na panelu Informace se zobrazí celková doba trvání všech klipů, které vyberete. Pokud klipy vyberete na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení, na panelu Informace se zobrazí celková doba trvání vybraných klipů.

Doba trvání se počítá od počátečního bodu prvního vybraného klipu po koncový bod posledního vybraného klipu. Pokud na sebe klipy ve stopách nenavazují, může být doba trvání delší než součet dob trvání klipů.

 1. Ujistěte se, zda je viditelný panel Informace. Pokud viditelný není, vyberte příkaz Okna > Informace.
 2. Na panelu Datové zdroje projektu, na časové ose rychlého zobrazení nebo na časové ose expertního zobrazení vyberte požadované klipy. Panel Informace zobrazí celkový počet vybraných položek a celkovou dobu trvání těchto položek.
  Poznámka:

  Dobu trvání jednoho klipu uvidíte v tipu nástroje, když umístíte kurzor na klip na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení.

Přizpůsobení stop na časové ose expertního zobrazení

Stopy na časové ose expertního zobrazení lze přizpůsobit požadavkům projektu.

Přidání stopy na časovou osu expertního zobrazení

 1. Vyberte příkaz Časová osa > Přidat stopy.
 2. V dialogovém okně Přidat stopy zadejte do pole Přidat pro stopy videa a zvuku počet stop, které chcete přidat.
 3. Chcete-li určit umístění přidávaných stop, vyberte pro každý typ přidávané stopy možnost z rozevírací nabídky Umístění a klikněte na tlačítko OK.

Změna velikosti stop

Existují tři přednastavení velikosti stop – Malé, Střední a Velké. Velké zobrazení je vhodné k zobrazování miniatur klipů a k nastavení efektů, jako je krytí nebo hlasitost klipu. Velikost stop lze také změnit ručně. Můžete změnit šířku oblasti záhlaví stopy, aby se do ní vešly dlouhé názvy stop. Pokud film obsahuje několik stop, můžete nastavit jejich relativní poměr ve prospěch stop, které potřebujete vidět.

Názvy stop jsou ve výchozím nastavení skryté. Chcete-li názvy stop zobrazit, změňte velikost oddílu záhlaví stopy.

Změna výšky stopy

 1. Na časové ose expertního zobrazení proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte pravým tlačítkem nebo podržte klávesu Ctrl a klikněte na prázdnou stopu na časové ose expertního zobrazení a vyberte příkaz Velikost stopy. Pak vyberte možnost Malá, Střední nebo Velká.

  • V oblasti záhlaví stopy na časové ose expertního zobrazení umístěte ukazatel mezi dvě stopy, aby se zobrazila ikona nastavení výšky. Pak tažením nahoru nebo dolů změňte velikost stopy pod ikonou (u videa) nebo stopy nad ní (u zvuku).

  Změna výšky stopy na časové ose expertního zobrazení

Změna velikosti oddílu záhlaví stopy na časové ose expertního zobrazení

 1. Na časové ose expertního zobrazení umístěte ukazatel na pravý okraj záhlaví stopy (kde jsou umístěny ikony stop), aby se objevila ikona změny velikosti. Pak přetáhněte pravý okraj. (Minimální šířka záhlaví stopy je omezena ikonami v horní části. Maximální šířka je přibližně dvojnásobek minimální šířky.)

Přejmenování stopy

 1. Na časové ose expertního zobrazení klikněte pravým tlačítkem nebo přidržte klávesu Ctrl a klikněte na název stopy (například Video 1) a vyberte příkaz Přejmenovat.
 2. Zadejte nový název stopy a stiskněte klávesu Enter nebo klikněte mimo pole.

Odstraňování prázdných stop z časové osy expertního zobrazení

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte příkaz Časová osa > Odstranit prázdné stopy.

  • Klikněte pravým tlačítkem nebo podržte klávesu Ctrl a klikněte na prázdnou stopu na časové ose expertního zobrazení a vyberte příkaz Odstranit prázdné stopy.

Přizpůsobení zobrazení klipů na časové ose expertního zobrazení

V závislosti na potřebách uživatele nebo na aktuální úloze lze klipy na časové ose expertního zobrazení zobrazovat různými způsoby. Je možné určit, aby se na začátku klipu zobrazil miniaturní obraz. Miniaturní obraz lze také zobrazit na začátku a na konci nebo po celé délce klipu (výchozí zobrazení). U zvukových stop můžete určit, zda se má zobrazit nebo skrýt časový průběh zvukového obsahu.

Tlačítka pro nastavení stylu zobrazení umožňují nastavit způsob zobrazení stop na časové ose expertního zobrazení.

Když zobrazíte obrazy miniatury po celou dobu trvání klipu, získáte povědomí o průběhu klipu. Ohraničení mezi jednotlivými miniaturami ale nezaměňujte se skutečným ohraničením mezi jednotlivými snímky. Miniatury si můžete představit jako obrázkový scénář nebo skicu obsahu klipu.

 1. Klikněte na tlačítko Nastaví styl zobrazení stopy videa nebo Nastaví styl zobrazení zvukové stopy v levém rohu stopy. Při každém kliknutí se styl zobrazení stopy přepne na jiné zobrazení.
  Poznámka:

  Chcete-li při zobrazování časového průběhu zvuku na časové ose expertního zobrazení podrobněji sledovat hlasitost, zvětšete výšku stopy.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?