Sdílení pro přehrávání v počítači

Sdílení filmu pro přehrávání v osobním počítači

Video, které upravujete na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení, není k dispozici jako samostatný soubor videa, dokud je neexportujete (nebo nesdílíte) ve formátu videa. Po exportu ho můžete přehrát v počítači, v jiných přehrávačích médií nebo programech pro střih, případně ho přesunout do jiného počítače. Přednastavení MPEG a MPEG2 jsou vhodná pro export v kvalitě AVCHD.

 1. Na panelu Publikování a sdílení klikněte na tlačítko Počítač.
 2. Ze seznamu v horní části obrazovky vyberte požadovaný formát. Projděte si v seznamu všechny možnosti.
 3. Určete přednastavení, název souboru a umístění k uložení souboru.
 4. (Volitelné) Klepněte na tlačítko Další možnosti a určete požadované možnosti.

Export do formátu AVCHD pro přehrávání v počítači

Pomocí exportu do formátu AVCHD můžete video exportovat do počítače jako soubor s vysokým rozlišením ve formátu MP4 nebo M2T. V případě potřeby můžete soubory MP4 a M2T později importovat do aplikace Premiere Elements.

 1. Klikněte na možnosti Sdílení > Počítač.

 2. V poli Počítač: Vybrat umístění a nastavení vyberte položku AVCHD.

 3. Na základě vašich požadavků vyberte volbu z nabídky Přednastavení.

 4. Zadejte název vytvořeného souboru AVCHD.

 5. U možnosti Uložit do zadejte umístění. Klepnutím na tlačítko Další možnosti určete podle potřeby další nastavení exportu a klepněte na tlačítko OK.

 6. Pokud chcete exportovat pouze část filmu vybranou v časové ose, vyberte možnost Sdílet pouze pruh pracovní oblasti.

Export pouze zvuku

Když exportujete z filmu pouze zvuk pomocí panelu Publikování a sdílení, můžete použít formát souboru podle vlastního výběru.

 1. Na panelu Publikování a sdílení klikněte na tlačítko Počítač nebo Mobilní telefony a přehrávače.
 2. Ze seznamu v horní části panelu vyberte požadovaný formát. Projděte si v seznamu všechny možnosti.
 3. Určete přednastavení, název souboru a umístění k uložení souboru.
 4. Klepněte na Další možnosti a zrušte zaškrtnutí možnosti Export videa.
 5. (Volitelné) Klepněte na kartu Zvuk a určete požadované možnosti.

Export snímku jako statického obrazu

Jakýkoliv snímek nebo klip statických obrazů můžete exportovat jako soubor statických obrazů. Snímek bude exportován od aktuální pozice v čase na časové ose expertního zobrazení nebo na panelu Monitor. Po exportu se snímek objeví na panelu Datové zdroje projektu.

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  • Pokud používáte časovou osu rychlého zobrazení, přetáhněte indikátor aktuálního času na panelu Monitor na snímek, který chcete exportovat.

  • Pokud používáte časovou osu expertního zobrazení, přetáhněte indikátor aktuálního času na snímek, který chcete exportovat.

  Poznámka:

  Nejlepších výsledků dosáhnete, když vyberete snímek, ve kterém není příliš mnoho pohybu.

 2. (Volitelný krok) Odstraněním prokládání snímku výrazně zvýšíte kvalitu exportovaného obrazu. Na časové ose expertního zobrazení vyberte klip obsahující prokládání. Potom zvolte příkaz Klip > Možnosti videa > Možnosti půlsnímků. Zaškrtněte možnost Odstranit prokládání a klepněte na tlačítko OK.
  Poznámka:

  Máte-li nainstalovanou aplikaci Photoshop Elements, můžete prokládání z exportovaného obrazu odstranit v této aplikaci. V editoru zvolte příkaz Filtr > Video > Odstranit prokládání.

 3. Pod panelem Monitor klikněte na položku Zastavit snímek v nabídce Nástroje.
 4. Podle potřeby vyberte nastavení a klepněte na tlačítko Export.
 5. Zadejte název souboru a jeho umístění a klepněte na tlačítko Uložit. Chcete-li export zrušit, stiskněte klávesu Esc. Někdy dokončení zrušení trvá několik sekund.

Export snímku jako obrazu JPEG

Snímek můžete exportovat jako obraz JPEG.

 1. Umístěte indikátor aktuálního času na snímek, který chcete exportovat, a kliknutím na tlačítko Publikování a sdílení zobrazte panel Publikování a sdílení.
 2. Klepněte na tlačítko Počítač a v seznamu vyberte položku Obraz.
 3. Vyberte přednastaveného JPEG.

Export klipů jako sekvence statických obrazů

Klip nebo film můžete exportovat jako sekvenci statických obrazů, přičemž každý snímek je uložen jako samostatný soubor statického obrazu. Export jako sekvence může být užitečný v následujících situacích:

 • Chcete-li použít klip v animaci, která nepodporuje videoformáty nebo vyžaduje sekvenci statických obrazů.

 • Chcete-li použít klip v aplikaci 3D, která nepodporuje videoformáty, nebo vyžaduje sekvenci statických obrazů.

Při exportu klipu aplikace Premiere Elements automaticky soubory čísluje.

poznámka: Pokud chcete nastavit číslování sekvence, napište název číslovaného souboru. Chcete-li určit počet číslic v názvu souboru, stanovte počet číslic potřebných k očíslování snímků a podle potřeby přidejte doplňující nuly. Pokud například chcete exportovat 20 snímků, jejichž název obsahuje pět číslic, pro první název souboru napište Car000. (Zbývající soubory budou automaticky pojmenovány Car00001, Car00002, ..., Car00020.)

 1. Importujte do aplikace Adobe Premiere Elements klip, který chcete exportovat jako sekvenci statických obrazů.

 2. Přetáhněte klip na časovou osu rychlého zobrazení.

 3. Klikněte na položku Publikování a sdílení > Počítač > Obraz.

 4. Vyberte z nabídky přednastavení (JPEG) a klikněte na tlačítko Další možnosti.

 5. V dialogovém okně Další možnosti vyberte položku Exportovat jako sekvenci.

 6. Kliknutím na tlačítko OK uložte přednastavení.

 7. Vyberte nově vytvořené přednastavení, určete umístění pro exportované soubory statických obrazů, určete název souboru a klepněte na tlačítko Uložit. Doporučujeme určit vyhrazenou prázdnou složku, aby se soubory sekvence nemíchaly s ostatními soubory.

Export samotného zvuku pomocí příkazu Publikování a sdílení > Počítač

Chcete-li z filmu exportovat pouze zvuk, můžete použít příkaz Publikování a sdílení > Počítač > Zvuk. Když vyberete tuto možnost, aplikace Adobe Premiere Elements uloží zvuk do formátu Windows Waveform (.wav), MP3 (.mp3), AAC (.aac) nebo AIFF (.aiff). Pokud chcete zvuk uložit jako soubor MP3 nebo AAC pro zvukový podcast, vyexportujte ho pomocí možnosti Mobilní telefony a přehrávače na panelu Publikování a sdílení.

 1. Vyberte časovou osu rychlého nebo expertního zobrazení a klikněte na položku Publikování a sdílení > Počítač > Zvuk.
 2. Vyberte možnost z nabídky Přednastavení. Chcete-li například soubor uložit ve formátu MP3, vyberte položku MP3 – vysoká kvalita. V poli Uložit do určete umístění a zadejte název souboru. Klepnutím na tlačítko Další možnosti určete podle potřeby další nastavení exportu a klepněte na tlačítko OK.

Export videa pomocí příkazu Publikování a sdílení > Počítač

Když exportujete video pomocí příkazu Publikování a sdílení > Počítač, můžete změnit nastavení a uložit vlastní nastavení.

 1. Klikněte na položku Publikování a sdílení > Počítač a vyberte médium, které chcete exportovat.
 2. Vyberte přednastavení exportu, podle kterých chcete exportovat, a klepněte na tlačítko Další možnosti.
 3. Podle potřeby proveďte změny výchozího přednastavení a klepnutím na tlačítko OK uložte změny.

  I když klip není v tomto kroku uložen, aplikace Premiere Elements aplikuje nová nastavení při všech následujících exportech.

  Nastavení exportu se při práci na projektu neaktualizují, je však vhodné se ujistit, že všechna nastavení exportu jsou stále vhodná. Změníte-li nějakou možnost, vytvoříte tak přednastavení, které lze pojmenovat, uložit a použít v pozdějších projektech. Všechna vámi vytvořená přednastavení jsou uvedena v zobrazení Sdílení v nabídce Přednastavení spolu s výchozími přednastaveními.

  Některé aplikace zachytávacích karet a zásuvné moduly poskytují vlastní dialogová okna s konkrétními možnostmi. Pokud uvidíte jiné možnosti, než které jsou popsány v tomto průvodci, přečtěte si dokumentaci pro zachytávací kartu nebo zásuvný modul.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.