Posouvání a zvětšování pro vytvoření filmových efektů

Pomocí nástroje posouvání a zvětšování aplikace Adobe Premiere Elements můžete vytvářet snímky a videoklipy s filmovým efektem. U videoklipů tento efekt nejlépe vynikne, pokud se objekty v klipu pohybují co nejméně.

Při práci s nástrojem posouvání a zvětšování vybíráte objekty a pořadí, ve kterém se budou posouvat a zvětšovat. Software Adobe Premiere Elements poskytuje přizpůsobené možnosti, pomocí nichž můžete efekt použít podle vlastních požadavků.

Používání efektu posouvání a zvětšování

Společnost Adobe doporučuje

Efekt posouvání a zvětšování můžete použít na jakýkoliv obrázek ve formátu, který aplikace Adobe Premiere Elements podporuje. Seznam podporovaných formátů obrázků najdete na adrese Podporovaná zařízení a formáty souborů.

Z videoklipů je možné vytvořit ze snímku obrázek pomocí funkce zastavení snímků. Importujte obrázek do časové osy aplikace Adobe Premiere Elements a použijte efekt posouvání a zvětšování.

Otevření nástroje posouvání a zvětšování

 1. Vyberte obrázek, u kterého chcete použít efekt posouvání a zvětšování.

 2. Přetáhněte obrázek na časovou osu.

 3. V pruhu akcí vyberte položku Nástroje > Posunout a zvětšit.

Přidávání zaostřovacích rámečků

Než použijete efekt posouvání a zvětšování, identifikujte objekty v obrázku, které chcete posunout nebo zvětšit, pomocí zaostřovacích rámečků. Zaostřovací rámečky jsou obdélníky s měnící se velikostí, které identifikují umístění objektu na obrázku.

U obrázků s více než třemi zaostřovacími rámečky se zobrazují pouze vybraný zaostřovací rámeček a jeho v pořadí předchozí a následující zaostřovací rámeček.

Jestliže ještě nebyla provedena analýza obrázku, zobrazí se po kliknutí na ikonu nástroje posouvání a zvětšování další zaostřovací rámeček:

Zaostřovací rámeček

A. Úchyty pro změnu velikosti B. Zaostřovací rámeček C. Číslo snímku D. Odstranit zaostřovací rámeček E. Doba posouvání F. Možnosti zvětšování pro zaostřovací rámečky 

Nástroj posouvání a zvětšování: Časová osa a zobrazení miniatur

A. Časová osa B. Značka zaostřovacího rámečku C. Zobrazení miniatur D. Indikace aktuálního času (CTI) 

 • Zaostřovací rámeček přes celý obrázek.

 • Zaostřovací rámeček uprostřed obrázku.

 1. Pokud chcete do média přidat zaostřovací rámečky, klikněte v nástroji posouvání a zvětšování na možnost Nový rámeček.

Ruční přidávání zaostřovacích rámečků

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Dvakrát klikněte na objekt nebo oblast, kolem které chcete zobrazit zaostřovací rámeček.

  • Vyberte rámeček, po kterém se má nový zaostřovací rámeček zobrazit, a klikněte na možnost Nový rámeček. Uprostřed zobrazení se zobrazí nový zaostřovací rámeček.

   Vyberte nový zaostřovací rámeček a přesuňte kurzor nad rámeček, dokud se neobjeví ikona posouvání (ruka). Přetažením přesuňte zaostřovací rámeček nad požadovaný objekt.

  • Na časové ose přesuňte indikaci aktuálního času. Na obrazovce se zobrazí předběžný rámeček (prázdný rámeček ohraničený tečkami). Přesuňte indikaci aktuálního času do místa, kam chcete přidat nový rámeček, a klikněte na předběžný rámeček. V daném umístění se zobrazí nový zaostřovací rámeček.

  • Chcete-li přidat zaostřovací rámeček mezi dva jiné zaostřovací rámečky, přesuňte indikaci aktuálního času mezi příslušné značky zaostřovacích rámečků na časové ose. Klikněte na možnost Nový rámeček.

U obrázků s více než třemi zaostřovacími rámečky se zobrazují pouze vybraný zaostřovací rámeček a jeho v pořadí předchozí a následující zaostřovací rámeček.

Přidávání zaostřovacích rámečků do již analyzovaných obrázků

Naznačené rámečky jsou červené obdélníky zobrazené na médiích. Když na naznačený rámeček kliknete, převede se na zaostřovací rámeček.

Poznámka:

Na náznak rámečku je potřeba kliknout jen jednou. Dvojím kliknutím na náznak rámečku přidáte dva zaostřovací rámečky.

Úpravy zaostřovacích rámečků

Přesouvání zaostřovacích rámečků

 1. Vyberte zaostřovací rámeček.

 2. Přesuňte kurzor nad hranici zaostřovacího rámečku, a počkejte, až se zobrazí ikona posouvání (ruka).

 3. Přetažením přesuňte zaostřovací rámeček nad požadovaný objekt.

Změna pořadí zaostřovacích rámečků pro úpravy pořadí posouvání (pouze u fotografií)

Číslo na zaostřovacích rámečcích určuje pořadí posouvání, pořadí, ve kterém se objekty posouvají. Ohnisko se například přesune na objekt se zaostřovacím rámečkem č. 3 jakmile se posune objekt se zaostřovacím rámečkem č. 2.

 1. Změnu pořadí zaostřovacích rámečků provedete jedním z následujících postupů:

  • Na časové ose přesuňte značky zaostřovacích rámečků podle pořadí, v jakém chcete, aby se příslušné zaostřovací rámečky zobrazovaly. Změna pozice značek zaostřovacích rámečků automaticky přečísluje zaostřovací rámečky do pořadí, v jakém jsou zobrazeny na časové ose.

  • Přesuňte zaostřovací rámečky v pruhu miniatur.

Změna velikosti zaostřovacích rámečků

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Vyberte zaostřovací rámeček a přesuňte myš nad kterýkoliv jeho roh, dokud se nezobrazí ikona změny velikosti (oboustranná šipka). Přetažením změňte velikost rámečku.

  • Postupného zvětšování dosáhnete výběrem zaostřovacího rámečku, nad který přesunete kurzor myši. Klikáním na ovládací tlačítka přibližování „+“ nebo „-“ změňte velikost rámečku.

Odstranění zaostřovacích rámečků

 1. Přesuňte kurzor myši nad zaostřovací rámeček. Klikněte na tlačítko „X“ nebo stiskněte klávesu Delete (Odstranit).

Změna doby posouvání

Změnou doby posouvání měníte čas pro přechod od jednoho zaostřovacího rámečku k následujícímu. Doba posouvání se zobrazuje v konektoru mezi dvěma zaostřovacími rámečky.

 1. Klikněte na možnost Doba posouvání.

 2. V dialogovém okně Doba posouvání přesuňte čas na požadovanou hodnotu nebo ji do dialogového okna zadejte.

Případně můžete změnit dobu posouvání úpravou značek zaostřovacích rámečků na časové ose.

Změna doby přidržení

Doba přidržení je doba, po kterou zůstává objekt zaostřen, než dojde k posunutí. Zvýšením doby přidržení se prodlouží čas, po který je objekt zobrazen v zaostřeném stavu.

 1. Vyberte zaostřovací rámeček a přesuňte nad něj kurzor myši.

 2. Klikněte na možnost Doba přidržení.

 3. V dialogovém okně Doba přidržení přesuňte čas na požadovanou hodnotu.

  Změna doby přidržení

Případně můžete změnit dobu přidržení vodorovným přetažením pravé strany značky zaostřovacího rámečku na časové ose.

Náhled efektu posouvání a zvětšování

 1. Kliknutím na možnost Přehrát výstup zobrazíte náhled efektu posouvání a zvětšování v panelu náhledu. Případně přehrajte náhled efektu ručním přesunem indikace aktuálního času CTI.

Změna výchozího nastavení

 1. V nástroji posouvání a zvětšování klikněte na možnost Nastavení.

 2. Upravte hodnoty doby posouvání a přidržení podle svých požadavků.

Používání zvětšování ke správnému umístění zaostřovacích rámečků

Možnosti zvětšování v panelu nástrojů posouvání a zvětšování pomáhají zmenšovat zaostřovací rámečky i nad rámec možností běžného zobrazení.

Možnosti zvětšování

Například zaostřovací rámeček je v běžném zobrazení zmenšen na velikost, kdy jej již dále není možné zmenšovat. Nicméně vzhledem k objektu, který chcete zaostřit, není velikost dostatečně malá. V takových případech objekt přibližte a poté zaostřovací rámeček zmenšete.

Používání efektu posouvání a zvětšování ve videu

Efekt posouvání a zvětšování nejlépe vynikne ve videonahrávkách s minimálním pohybem objektů.

Můžete vytvořit pouze jeden zaostřovací rámeček na jeden filmový snímek videoklipu.

 1. Na panelu Média klikněte pravým tlačítkem myši na videoklip a vyberte možnost Spustit automatický analyzátor.

 2. Přetáhněte videoklip na časovou osu.

 3. Klikněte na ikonu posuvu a lupy.

 4. Chcete-li vytvořit zaostřovací rámeček, přesuňte indikaci aktuálního času do pozice na časové ose, kde není žádný jiný zaostřovací rámeček. Klikněte na možnost Nový rámeček.

Se zaostřovacími rámečky ve videu je možné pracovat stejným způsobem jako se zaostřovacími rámečky pro obrázky. Nicméně v nástroji posouvání a zvětšování se zobrazí pouze ty možnosti, které se týkají videoklipů.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.