Příručka uživatele Zrušit

Společná nastavení sdílení

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Přizpůsobení nastavení sdílení

Bez ohledu na typ souboru, který vyberete ke sdílení, jsou přednastavení (výchozí nastavení) odpovídající pro většinu aplikací a vytvoří výsledky s vysokou kvalitou. Máte-li však specifické požadavky, která přednastavení neřeší, můžete je změnit. Vlastní nastavení můžete určit při sdílení pomocí volby Počítač nebo Mobilní telefony a přehrávače.

Poznámka:

Změna nastavení Rozšířená nastavení bez důkladného pochopení videa může při přehrávání způsobit nežádoucí výsledky.

Nastavení exportu se při práci na projektu neaktualizují, je však vhodné se ujistit, že všechna nastavení exportu jsou stále vhodná. Když změníte nějakou možnost, vytvoříte tak přednastavení, které lze pojmenovat, uložit a následně použít v pozdějších projektech. Všechna přednastavení, která jste vytvořili, jsou uvedena v nabídce Přednastavení na panelu Publikování a sdílení.

Některé aplikace zachytávacích karet a zásuvné moduly poskytují vlastní dialogová okna s konkrétními možnostmi. Pokud uvidíte jiné možnosti, než které jsou popsány v tomto průvodci, přečtěte si dokumentaci pro zachytávací kartu nebo zásuvný modul.

Přizpůsobení dalších možností nastavení

Když sdílíte soubor pomocí jedné z možností na panelu Publikování a sdílení, můžete si možnosti přizpůsobit a uložit vlastní přednastavení v dialogovém okně Nastavení exportu.

 1. Na panelu Export a sdílení vyberte podle svých požadavků možnost Zařízení, Zvuk nebo Obraz.

 2. Klikněte na možnost Vlastní a potom na Rozšířená nastavení.

 3. V horní části dialogového okna Nastavení exportu zaškrtněte možnost Exportovat video, Exportovat zvuk, nebo obojí v závislosti na požadovaném typu exportovaných stop.
 4. Klikněte na kartu kategorie, kterou chcete upravit (Formát, Video, Zvuk, Multiplexer nebo Cílové skupiny), a upravte na panelu odpovídající možnosti. Zobrazené karty a možnosti závisí na typu exportu, který vyberete.
 5. Po nastavení možností klikněte na tlačítko OK.
 6. V dialogovém okně Vybrat název napište název přednastavení a potom klikněte na tlačítko OK.

Nastavení videa

Následující volby jsou k dispozici v dialogovém okně Nastavení exportu na panelu Video (uvidíte je při sdílení projektu pomocí volby Počítač nebo Mobilní telefony a přehrávače). Každé přednastavení může mít k dispozici pouze některé možnosti.

Export videa

Exportuje stopy videa. Zrušte zaškrtnutí, chcete-li zabránit exportu stop videa.

Exportovat zvuk

Exportuje zvukové stopy. Zrušte zaškrtnutí, chcete-li zabránit exportu zvukových stop.

Video kodek

Určuje kodek nebo schéma komprese, které je v systému k dispozici.

Kvalita

Určuje úroveň kvality finálního souboru. Nastavení 3.0 je dobré obecné nastavení. U videa, které obsahuje hodně pohybu, však bude výhodnější použít vyšší hodnotu. Čím vyšší je kvalita nastavení, tím déle trvá vykreslení souboru.

Televizní standard

Přizpůsobí výstup na standard NTSC nebo PAL.

Šířka snímku [obrazové body]

Změní měřítko vodorovné hrany výstupního snímku na zadanou šířku.

Výška snímku [obrazové body]

Změní měřítko svislé hrany výstupního snímku na zadanou výšku.

Kmitočet snímků [fps]

Určuje výstupní kmitočet snímků pro formát NTSC nebo PAL.

Pořadí půlsnímků (nebo Půlsnímky)

Určuje, zda jsou snímky výstupního souboru prokládané, a pokud ano, zda je dominantní horní, nebo dolní půlsnímek. Nastavení Žádné půlsnímky (progresivní skenování) je ekvivalentní s progresivním skenováním, je to správné nastavení pro obrazovku počítače a kinematografický film. Při exportu videa pro prokládané video (například NTSC, PAL nebo SECAM) vyberte možnost Nejprve horní půlsnímek nebo Nejprve dolní půlsnímek (výchozí). Záběry ve formátu DV mají obecně nejprve dolní půlsnímek. Některé novější videokamery bez kazet však vytvářejí video s opačným pořadím půlsnímků, takže je nutné pracovat podle jejich dokumentace.

Poměr stran obr. bodů

Určuje poměr šířky a výšky každého obrazového bodu, který stanovuje počet obrazových bodů, které jsou vyžadovány k dosažení daného poměru stran snímku. Některé formáty určují čtvercové obrazové body, zatímco jiné používají obdélníkové obrazové body.

Intervaly klíčových snímků (sekundy)

Určuje počet sekund, po kterých kodek při exportu videa vytvoří klíčový snímek.

Kódování přenosové rychlosti

Určuje, zda kodek v exportovaném souboru archivuje konstantní nebo proměnnou přenosovou rychlost.

Obecně je snímek složitý a obtížněji komprimovatelný, pokud obsahuje velké množství detailů nebo pokud se výrazně liší od okolních snímků, jako je tomu u scény obsahující pohyb.

poznámka: Při porovnání stejně velkých souborů CBR a VBR stejného obsahu lze konstatovat, že soubor CBR je možné přehrávat spolehlivěji ve větším rozsahu systémů, protože konstantní přenosová rychlost dat je méně náročná na přehrávač média a procesor počítače. Soubor VBR však má vyšší kvalitu obrazu, protože přizpůsobuje míru komprese obsahu obrazu.

CBR

Konstantní přenosová rychlost (CBR) udržuje rychlost exportovaného souboru konstantní v rámci pevně zadaného limitu. Protože jsou složité pasáže kódovány se stejnou přenosovou rychlostí jako jednoduché, pravděpodobněji se v nich objeví místa s nízkou kvalitou způsobená kompresí.

VBR

Proměnná přenosová rychlost (VBR) umožňuje, aby se rychlost dat exportovaného souboru lišila v mezích zadaného rozsahu, což umožňuje vyšší přenosové rychlosti, a tedy nižší kompresi, pro složitější části a nižší přenosové rychlosti pro méně složité části.

Přenosová rychlost

Určuje požadovanou rychlost v megabitech za sekundu, kterou má mít zakódovaný soubor. Tato možnost se objeví, pouze pokud vyberete v poli Kódování přenosové rychlosti položku CBR.

Následující možnosti se objeví, pouze pokud vyberete v poli Kódování přenosové rychlosti položku VBR:

Minimální přenosová rychlost [Mb/s]

Určuje požadovanou minimální rychlost v megabitech za sekundu, kterou kodér umožní. Minimální přenosová rychlost se liší podle formátu. Pro formát MPEG-2 DVD musí být minimální přenosová rychlost nejméně 1,5 Mb/s.

Cílová přenosová rychlost [Mb/s]

Určuje požadovanou rychlost v megabitech za sekundu (Mb/s), kterou má mít zakódovaný soubor.

Maximální přenosová rychlost [Mb/s]

Určuje požadovanou maximální povolenou rychlost v megabitech za sekundu, kterou kodér umožní.

Snímky M

Určuje počet snímků B (obousměrné snímky) mezi po sobě jdoucími snímky I (vnitřními snímky) a snímky P (předvídanými snímky). Tato možnost je dostupná pouze pro formáty MPEG.

Snímky N

Určuje počet snímků mezi snímky I (vnitřními snímky). Tato hodnota musí být násobkem počtu snímků M. Tato možnost je dostupná pouze pro formáty MPEG.

Uzavřít GOP v intervalu

Určuje frekvenci každé uzavřené skupiny obrazů, která nemůže odkazovat na snímky mimo uzavřenou skupinu obrazů. Skupina obrazů se skládá z posloupnosti snímků I, B a P. (Tato možnost je k dispozici, když vyberete jedno z přednastavení Kompatibilní s médii MPEG1 nebo Kompatibilní s médii MPEG2 z dialogového okna Export formátu MPEG a potom kliknete na tlačítko Další možnosti.)

Automatické umístění skupiny obrazů

Když je tato možnost zaškrtnutá, skupina obrazů se nastaví automaticky. (Tato možnost je k dispozici, když vyberete jedno z přednastavení Kompatibilní s médii MPEG1 nebo Kompatibilní s médii MPEG2 z dialogového okna Export formátu MPEG a potom kliknete na tlačítko Další možnosti.)

poznámka: Formáty MPEG-1 a MPEG-2 obsahují množství zde neuvedených pokročilých možností. Ve většině případů jsou při výběru formátu nebo přednastavení pro cílový výstup nastaveny příslušné možnosti automaticky. Podrobné informace o zde neuvedených možnostech naleznete ve specifikacích formátu MPEG-1 a MPEG-2.

Nastavení zvuku

Následující volby jsou k dispozici v dialogu Nastavení exportu na panelu Zvuk (uvidíte je při sdílení projektu pomocí volby Počítač nebo Mobilní telefony a přehrávače). Každé přednastavení může mít k dispozici pouze některé možnosti.

Zvukový formát

Určuje typ zvukového výstupu, například Dolby Digital nebo MP3 a může stanovit, který zvukový kodek se použije.

Zvukový kodek

Určuje kodek pro aplikaci Premiere Elements, který se aplikuje při kompresi zvuku. Dostupné kodeky závisí na typu souboru, který určíte v dialogovém okně Nastavení exportu na panelu Všeobecné. Některé typy souborů a zachytávací karty podporují pouze nekomprimovaný zvuk, který má nejvyšší kvalitu, ale zabírá více místa na disku. Než vyberete zvukový kodek, přečtěte si dokumentaci k zachytávací kartě.

Vzorkovací kmitočet

Určuje vzorkovací kmitočet pro export. Vyberte vyšší hodnotu pro vyšší kvalitu zvuku v exportovaném souboru, chcete-li však zkrátit dobu zpracování a požadavky na místo na disku, vyberte nižší hodnotu. Kvalita CD je 44,1 kHz. Převzorkování znamená nastavení jiného vzorkovacího kmitočtu, než který měl původní zvuk, také vyžaduje další čas zpracování navíc. Vyhněte se převzorkování zachytáváním zvuku s konečným vzorkovacím kmitočtem.

Typ vzorkování

Určuje bitovou hloubku pro export. Vyberte vyšší bitovou hloubku a stereo pro vyšší kvalitu, chcete-li však zkrátit dobu zpracování a požadavky na místo na disku, vyberte nižší bitovou hloubku a mono. Kvalita CD je 16bitové stereo.

Kanály

Určuje počet zvukových kanálů v exportovaném souboru. Ve výchozím nastavení stereo poskytuje dva kanály zvuku a mono jeden. Pokud budete exportovat stereo stopu jako mono, obě zvukové stopy se sloučí do jedné.

Prokládání

Určuje, jak často je v exportovaném souboru vkládána zvuková informace mezi snímky videa. Doporučené nastavení najdete v dokumentaci k zachytávací kartě. Hodnota 1 snímek znamená, že při přehrávání snímku je do paměti RAM načten zvuk na dobu tohoto daného snímku a může být tedy přehráván do okamžiku, než se objeví další snímek. Pokud se zvuk při přehrávání zasekává, hodnota prokládání může vyžadovat, aby počítač zvuk zpracovával častěji, než dokáže zpracovat. Vyšší hodnoty umožňují aplikaci Premiere Elements ukládat delší zvukové segmenty, které vyžadují méně častější zpracování. Vyšší hodnoty na druhou stranu vyžadují více paměti RAM. Většina současných pevných disků pracuje nejlépe s 1/2 a 1sekundovými intervaly.

Přenosová rychlost

Určuje požadovanou rychlost v megabitech za sekundu, kterou má mít zakódovaný soubor. Obecně vyšší přenosové rychlosti zvyšují kvalitu, ale i velikost souboru. Tato možnost je k dispozici pro kodeky Dolby Digital Stereo, MPEG a některé kodeky Windows Media Audio.

poznámka: Možnosti, které zde nejsou zdokumentovány, jsou specifické pro vybraný formát. Podrobné informace získáte ve specifikacích vybraného formátu.

Režim přenosové rychlosti

Určuje, zda kodek v exportovaném souboru archivuje konstantní nebo proměnnou přenosovou rychlost. Konstantní udržuje rychlost exportovaného souboru konstantní v rámci pevně zadaného limitu. Protože jsou složité pasáže kódovány se stejnou přenosovou rychlostí jako jednoduché, pravděpodobněji se v nich objeví místa s nízkou kvalitou způsobená kompresí. Proměnná umožňuje, aby se rychlost dat exportovaného souboru lišila v mezích zadaného rozsahu, což umožňuje vyšší přenosové rychlosti, a tedy nižší kompresi, pro složitější části a nižší přenosové rychlosti pro méně složité části.

Obecně je snímek složitý a obtížněji komprimovatelný, pokud obsahuje velké množství detailů nebo pokud se výrazně liší od okolních snímků, jako je tomu u scény obsahující pohyb.

poznámka: Při porovnání stejně velkých souborů CBR a VBR stejného obsahu lze konstatovat, že soubor CBR je možné přehrávat spolehlivěji ve větším rozsahu systémů, protože konstantní přenosová rychlost dat je méně náročná na přehrávač média a procesor počítače. Soubor VBR však má vyšší kvalitu obrazu, protože přizpůsobuje míru komprese obsahu obrazu.

Průchody kódování

Určuje počet, kolikrát kodér analyzuje klip před samotným kódováním. Více průchodů zvyšuje dobu kódování souboru, obecně však zajišťuje efektivnější kompresi a vyšší kvalitu obrazu.

poznámka: Možnosti, které zde nejsou zdokumentovány, jsou specifické pro vybraný formát. Podrobné informace získáte ve specifikacích vybraného formátu.

Nastavení multiplexu

Multiplex kombinuje několik datových streamů do jednoho signálu. Některé formáty (například Apple iPod) obsahují jednu nebo více z následujících možností multiplexu:

Multiplex

Určuje typ multiplexu, který chcete použít. Vyberte formát, ve kterém plánujete video přehrávat: DVD, 3GPP nebo MP4. Nechcete-li multiplex používat, vyberte položku Žádné.

Kompatibilita streamu

Určuje médium, ze kterého bude video přehráváno: PSP (PlayStation Portable), iPod nebo Standardní.

Aktivace komponenty ke sdílení

Aplikace Premiere Elements obsahuje několik komponent, například kodeků, které je nutné aktivovat při prvním použití. Když se například pokusíte poprvé exportovat určitý formát, můžete být požádáni, abyste aktivovali některou komponentu.

Jste-li připojeni k internetu, aktivace komponent probíhá automaticky. Nejste-li připojeni k internetu, zobrazí se dialogové okno Aktivace komponent.

 1. Když se objeví dialogové okno Aktivace komponent, připojte se k internetu.
 2. Kliknutím na tlačítko Kopírovat v dialogovém okně Aktivace komponent zkopírujte sériové číslo.
 3. Kliknutím na adresu URL přejděte na webové stránky aktivace.
 4. Na těchto webových stránkách vložte do pole ID zkopírované sériové číslo.
 5. Vyberte stát/oblast a produkt a potom klikněte na tlačítko Odeslat.

  Na aktivačních webových stránkách se zobrazí odemykací klíč.

 6. Zkopírujte odemykací klíč, vložte ho do dialogového okna Aktivace komponent a klikněte na tlačítko OK.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online