Překrývání a průhlednost

Informace o překrývání a průhlednosti

Překrývání popisuje proces kladení vrstev přes sebe a kombinování několika obrazů. Videoklipy jsou ve výchozím nastavení neprůhledné, ale jejich překrývání vyžaduje průhlednost. Když klipy v horních stopách videa změníte na průhledné, odkryjí klipy v nižších stopách.

V aplikaci Premiere Elements můžete všechny klipy snadno a rychle změnit na průhledné použitím efektu Krytí. Navíc můžete aplikovat jakoukoliv kombinaci krytí, masek, podkladů a klíčování k upravení alfa kanálu, který definuje v klipu průhledné oblasti. Pokročilejší efekty klíčování umožní změnit konkrétní barvy nebo tvary na průhledné.

Poznámka:

Titulky, které vytvoříte v aplikaci Premiere Elements, automaticky obsahují alfa kanál. Můžete rovněž importovat soubory s předdefinovanými průhlednými oblastmi. Aplikace Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements a Adobe Illustrator® mohou uložit průhlednost. Soubor bude mít nejen alfa kanál, ale také se přizpůsobí nastavení projektu. Informace o ukládání souborů s průhledností najdete v jednotlivých příručkách.

Aplikace Premiere Elements používá následující pojmy týkající se průhlednosti:

Alfa kanál

Kanál, který definuje průhledné oblasti klipu. Tento neviditelný kanál doplňuje viditelné kanály barev červené, modré a zelené (RGB).

Krytí

Nastavení, které definuje míru neprůhlednosti nebo průhlednosti klipu. (Například 75% krytí je rovné 25% průhlednosti.)

Snížení krytí horního videoklipu (vlevo) odkryje nižší videoklip (uprostřed) a zkombinuje oba obrazy (vpravo).

Maska

Někdy se tento pojem používá namísto slova alfa kanál. Rovněž popisuje proces úpravy alfa kanálu.

Oddělené kanály barev červená, zelená a modrá (vlevo). Alfa kanál nebo maska (uprostřed). Všechny kanály zobrazené dohromady (vpravo).

Podklad

Soubor nebo kanál, který definuje průhledné oblasti klipu. Podklad definuje úroveň průhlednosti ve zbývajícím obraze. V aplikaci Premiere Elements se podklady používají ve spojení s klíčováním podkladu.

Podklad (vlevo) definuje průhledné oblasti v horním klipu (uprostřed) a tím odhalí spodní klip (vpravo).

Klíčování

Definování průhledných oblastí s určitou barvou (klíč barvy) nebo hodnotou jasu (klíč jasu). Obrazové body odpovídající klíči se stanou průhlednými. Klíčování je běžně používáno k nahrazení jednobarevného pozadí (například modrého plátna) jiným obrazem. (V televizi je například modré plátno za komentátorem počasí nahrazena mapami počasí.) Efekt Sloučení videa používá klíčování k automatickému určení primární barvy pozadí jako průhledné.

Nahrazení barvy pozadí jiným obrazem

A. Horní klip B. Efekt Klíčování modré definuje průhledné oblasti C. Dolní klip D. Zkombinované klipy 

Nastavení krytí

Ve výchozím nastavení se klipy zobrazují s maximálním krytím (100 %) a tím zakrývají veškeré klipy ve stopách pod nimi. Aby se nižší klipy odkryly, jednoduše určete hodnotu krytí menší než 100 %. Při krytí 0 % je klip zcela průhledný. Pokud se pod průhledným klipem nenachází žádný další klip, bude viditelné černé pozadí filmu.

 1. Kliknutím na tlačítko Použité efekty otevřete panel Použité efekty.
 2. Vyberte klip, který chcete změnit na průhledný, a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu Použité efekty rozbalte efekt Krytí a přetáhněte posuvník Krytí klipu na požadovanou hodnotu.

  • Na časové ose expertního zobrazení vyberte z místní nabídky nad klipem položky Krytí > Krytí. (Aby byla tato nabídka viditelná, pravděpodobně budete muset zvětšit zobrazení.) Klikněte na nástroj pro výběr, umístěte ho na graf krytí klipu a jakmile se ukazatel změní na ikonu dvojité šipky, přetáhněte graf krytí nahoru nebo dolů.

  Vytváření průhlednosti na časové ose expertního zobrazení

  Poznámka:

  Chcete-li, aby klip časem mizel nebo se objevoval, vytvořte animaci krytí. Pokud chcete jednoduše vytvořit přechod do černé, klikněte na panelu Použité efekty na možnost Objevovat se nebo Mizet. Průhlednost můžete rovněž vytvořit pomocí efektů klíčování.

Klíčování barvy

Chcete-li určité oblasti klipu změnit na průhledné, aplikujte efekt klíčování založený na barvě, podkladu nebo alfa kanálu. Obrazové body odpovídající zadanému klíči se stanou průhlednými.

Efekty klíčování založené na barvě

(Sloučení videa, Klíčování modré, Klíčování chroma, Klíčování zelené a Klíčování bez červené) Přidají průhlednost tam, kde se daná barva v klipu vyskytuje. Efekty klíčování založené na barvě můžete například použít k odstranění pozadí, které má jednotnou barvu, například modrého plátna.

Efekty klíčování založené na podkladu

(Čtyř, Osmi a Šestnáctibodové klíčování podkladu a Klíčování podkladu) Umožňují pomocí masky odstranit oblasti klipu s využitím jiného klipu, nebo ručně určených oblastí Průhlednost můžete přidat podle tvaru masky, kterou umístíte do klipu, nebo podle tónů stupňů šedi v souboru používaného jako podklad. Efekt Klíčování podkladu můžete rovněž použít ke kreativním kompozicím.

Efekt klíčování založený na alfa kanálu

Efekt Upravit alfa kanál umožňuje invertovat nebo vypnout alfa kanál klipu, nebo převést oblasti bez průhlednosti na masku.

Poznámka:

Další informace o klíčování barev najdete v nápovědě.

Vytvoření průhlednosti pomocí efektu Sloučení videa

Chcete-li automaticky vytvořit průhlednost na pozadí klipu, aplikujte efekt Sloučení videa. Tento efekt umožňuje snadno překrývat klipy.

 1. Na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení klikněte pravým tlačítkem (nebo podržte klávesu Ctrl a klikněte) na klip, který chcete změnit na průhledný. Potom vyberte možnost Použít sloučení videa. (Také můžete na panelu Efekty vybrat možnost Sloučení videa.)

  Tento efekt automaticky detekuje a odstraní barvu pozadí, čímž se podkladové klipy stanou viditelné skrz průhledné oblasti.

 2. (Volitelné) Kliknutím na tlačítko Použité efekty otevřete panel Použité efekty. Potom rozbalte název efektu a zobrazte nebo upravte jeho volby.
  Efekt Sloučení videa

  A. Klip v popředí se zbarveným pozadím B. Pozadí automaticky změněné na průhledné pomocí efektu Sloučení videa C. Klip na pozadí, který se zobrazí skrz průhledné oblasti D. Zkombinované klipy 

  Poznámka:

  V systému Mac OS se při přetažení klipu s plným pozadím nezobrazí dialogové okno Sloučení videa. Chcete-li použít efekt Sloučení videa v systému Mac OS, přetáhněte klip na panel Monitor a poté vyberte možnost Sloučení videa. Možnost Sloučení videa můžete také použít na panelu Efekty.

Vytvoření průhlednosti pomocí efektu klíčování

Chcete-li vytvořit průhlednost bez ohledu na to, kde se daná barva v klipu objeví, aplikujte efekt klíčování založený na barvě. Tyto efekty se běžně používají k odstranění barevného pozadí.

 1. Na panelu akcí klikněte na tlačítko Efekty a zobrazte panel Efekty.
 2. Vyberte efekt klíčování (chroma, modré, zelené nebo bez červené).
 3. Přetáhněte efekt na klip na časové ose rychlého nebo expertního zobrazení.
 4. (Volitelné) Kliknutím na tlačítko Použité efekty otevřete panel Použité efekty. Potom rozbalte název efektu a zobrazte nebo upravte jeho volby.
  Nahrazení barvy pozadí jiným obrazem

  A. Horní klip B. Efekt Klíčování modré automaticky převede pozadí na průhledné C. Dolní klip D. Zkombinované klipy 

Vytvoření průhlednosti pomocí efektu Klíčování podkladu

 1. Pokud jste tak dosud neučinili, přidejte do projektu soubor podkladu: Klikněte na tlačítko Přidat média a vyberte možnost Soubory a složky. Přejděte k souboru podkladu a klikněte na tlačítko Otevřít. Soubor podkladu by měl přednostně obsahovat pouze jeden tvar (například hvězdu nebo květinu).
 2. Přidejte klip pozadí do stopy na časové ose expertního zobrazení.
 3. Přidejte klip, který chcete překrýt přes klip pozadí, na libovolnou stopu, která je výše než klip pozadí. Toto je klip, který se objeví díky podkladu stopy.
 4. Na třetí stopu přidejte klip, který slouží jako podklad. (Chcete-li přidat třetí stopu, přetáhněte pozadí na prázdné místo na časové ose expertního zobrazení nad nejvyšší stopu videa. Automaticky se vytvoří nová stopa.)
 5. Na panelu Efekty rozbalte složku kategorie Klíčování a přetáhněte efekt Klíčování podkladu na překrývající klip (klip nad klipem pozadí).
 6. Kliknutím na tlačítko Použité efekty otevřete panel Použité efekty.
 7. Na panelu Použité efekty rozbalte efekt Klíčování podkladu.
 8. V poli Podklad vyberte videostopu, která obsahuje podklad.
 9. Podle potřeby nastavte možnosti:

  Složit pomocí

  Vyberte položku Alfa podkladu ke složení pomocí hodnot v alfa kanálu stopy podkladu. Vyberte položku Alfa jasu ke složení pomocí hodnot jasu obrazu.

  Obrátit

  Invertuje hodnoty podkladu stopy.

  Tip: Chcete-li uchovat původní barvy v horním klipu, použijte pro podklad obraz ve stupních šedi. Jakákoliv barva v podkladu odstraní stejnou úroveň barvy z horního klipu.

Skrytí nechtěných objektů pomocí klíčování podkladu

Někdy efekt klíčování na základě barvy pozadí správně odstraní, ale nežádoucí objekty (například mikrofon nebo kabel) budou stále vidět. Chcete-li tyto objekty odstranit, použijte efekt klíčování podkladu. Klíčování podkladu funguje dobře pro oblasti, které mají jasně definované hranice, ale nemají jednotnou barvu pro klíč. Klíčování podkladu lze také dobře použít k vyčištění nežádoucích předmětů, které po sobě zanechal efekt klíčování na základě barvy.

Nežádoucí pozadí (vlevo) je zamaskováno na panelu Monitor změnou tvaru čtyřbodového klíčování podkladu. Potom je aplikován efekt Klíčování zelené (uprostřed), aby obraz chlapce překryl spodní stopu (vpravo).

 1. Umístěte klip do stopy.
 2. Na panelu Efekty rozbalte kategorii Klíčování a přetáhněte efekt klíčování podkladu na klip.
 3. Kliknutím na tlačítko Použité efekty otevřete panel Použité efekty.
 4. Na panelu Použité efekty rozbalte efekt kliknutím na šipku vedle jeho názvu.
  Poznámka:

  Název každého efektu klíčování podkladu odpovídá počtu poskytovaných táhel: Čtyřbodové klíčování podkladu, Osmibodové klíčování podkladu a Šestnáctibodové klíčování podkladu.

 5. Jedním z následujících úkonů změňte tvar podkladu:
  • Klepnutím na název efektu zobrazte body táhel daného efektu klíčování podkladu na panelu Monitor a přetáhněte táhla.

  • Na panelu Použité efekty změňte hodnoty efektu klíčování podkladu.

Invertování nebo skrytí alfa kanálů

Chcete-li změnit způsob, jakým aplikace Premiere Elements interpretuje alfa kanál v celém projektu, můžete použít příkaz Interpretovat záběr.

Poznámka:

Chcete-li ignorovat nebo invertovat alfa kanál pouze pro jedinou instanci klipu, aplikujte namísto toho efekt klíčování Upravit alfa kanál.

 1. Na panelu Datové zdroje projektu vyberte klip.
 2. Zvolte příkaz Soubor > Interpretovat záběr, podle potřeby upravte možnosti alfa kanálu a potom klikněte na tlačítko OK.

  Ignorovat alfa kanál

  Ignoruje alfa kanál obsažený v klipu.

  Invertovat alfa kanál

  Obrátí světlé a tmavé oblasti alfa kanálu, čímž se prohodí průhledné a neprůhledné oblasti klipu.

  Tip: Pokud máte potíže rozpoznat, které části klipu jsou průhledné, dočasně přidejte na stopu pod klíčovaným obrazem podklad světlé barvy. (Viz Vytvoření barevného podkladu pro pozadí.)

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.