Podręcznik użytkownika Anuluj

Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw

 

Panel Zawartość wyświetla miniatury, szczegółowe miniatury lub listę plików i folderów z wybranego katalogu. Program Adobe Bridge generuje domyślnie miniatury z włączoną funkcją zarządzania kolorami i wyświetla je w panelu Zawartość, podając nazwę pliku lub folderu obok takich informacji, jak oceny i etykiety.

Widok w panelu Zawartość można dostosować, wyświetlając szczegółowe informacje tekstowe wraz z miniaturami lub listę miniatur. Można również zmieniać rozmiary i określać jakość miniatur. Wybierz polecenie Układ poziomy lub Układ pionowy z menu panelu Zawartość, aby rozmieścić paski przewijania. Zastosowanie opcji Układ automatyczny sprawia, że program Adobe Bridge będzie przełączać się pomiędzy układem poziomym i pionowym wedle potrzeb.

Wybieranie trybu widoku

Wybierz jedną z następujących opcji z menu Widok:
 • Jako miniatury — pliki i foldery wyświetlane są w postaci miniatur. Podawana jest nazwa pliku lub folderu oraz oceny i etykiety.

 • Jako szczegóły — miniatury są wyświetlane z dodatkowymi informacjami tekstowymi.

 • Jako lista — wyświetlanie plików i folderów w formie listy nazw plików z powiązanymi metadanymi w formacie kolumny.

 • Pokaż tylko miniatury — wyświetlanie miniatur bez żadnych informacji, etykiet czy ocen.

   

Uwaga:

Kliknij przyciski w prawym dolnym rogu okna programu Adobe Bridge, aby wyświetlić zawartość jako miniatury, jako szczegóły lub jako listę.

Określanie jakości miniatury

Program Adobe Bridge umożliwia wybór różnych opcji wyświetlania miniatur obrazu.

Aby zapewnić szybsze przeglądanie, wybierz folder i kliknij ikonę Szybkie przeglądanie dzięki wbudowanym obrazom () na pasku aplikacji Adobe Bridge.

Aby wyświetlić podgląd miniaturek wyższej jakości, kliknij ikonę Opcje jakość miniaturek i generowania podglądu () na pasku aplikacji Adobe Bridge, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: Rozmiar podglądu, Jakość podglądu, Generowanie podglądu oraz Podgląd powiększenia. Zalecane ustawienia będą działać w przypadku większości obiegów pracy. Jeśli jednak wymagana jest wyższa jakość podglądu, można zmienić ustawienia zgodnie z konkretnymi potrzebami.

Ulepszona jakość podglądu

Rozmiar podglądu

 • Osadzone (najszybsze): preferuj tę opcję, aby używać miniatur niskiej rozdzielczości osadzonych w pliku źródłowym dla szybszych obiegów pracy. Miniatury te nie podlegają zarządzaniu kolorami. Ta opcja jest równoważna z wybraniem opcji Szybkie przeglądanie dzięki wbudowanym obrazom.
 • Standardowe (zalecane): korzystaj z osadzonych miniaturek do momentu uzyskania podglądu obrazu, gdy program Adobe Bridge tworzy miniaturki zarządzane kolorami wygenerowane z plików źródłowych.
 • Pełnoekranowe (monitory HiDPI): podglądy pełnoekranowe są generowane na podstawie rozdzielczości monitora. Przy włączonych podglądach pełnoekranowych obrazy w panelu podglądu lub w widoku pełnoekranowym mają dużą ostrość.

Jakość podglądu

 • Standardowa (zalecana): ta opcja umożliwia szybsze tworzenie normalnych podglądów.
 • Wysoka (mocno obciąża procesor): ta opcja umożliwia generowanie podglądów wyższej jakości. Wybranie tej opcji spowoduje wysokie obciążenie procesora, a wygenerowanie podglądu zajmie więcej czasu.

generowania podglądów

 • Na żądanie (generowanie podglądu tylko w razie potrzeby): ta opcja umożliwia generowanie miniaturek i podglądów zarządzanych kolorami tylko wtedy, gdy są potrzebne. Na przykład wyświetlanie w trybie pełnoekranowym lub w panelu podglądu.
 • Zawsze generuj (zalecane): użyj tej opcji, aby zawsze generować miniatury i podglądy zarządzane kolorami dla wszystkich obrazów.

Podgląd powiększenia

 • Zawsze generuj podgląd w 100% (mocno obciąża procesor i pamięć): użyj tej opcji, aby utworzyć 100% podgląd obrazów w tle dla narzędzia Lupka i powiększania w widokach pokaz slajdów / pełny ekran. Opcja ta przyspiesza działanie funkcji Lupka i Pokaz slajdów, ale też wykorzystuje więcej miejsca na dysku i spowalnia początkowe przeglądanie. Zobacz temat Użycie narzędzia Lupka oraz Wyświetlanie obrazów w pokazie slajdów.

Wyświetlanie podglądów pełnoekranowych

Podglądy w rozmiarze monitora generują podglądy na podstawie rozdzielczości monitora. Przy włączonych podglądach pełnoekranowych obrazy w panelu podglądu lub w widoku pełnoekranowym mają dużą ostrość.

Aby wybrać podglądy pełnoekranowe dla zasobów, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przejdź do pozycji Edycja (Windows) / Adobe Bridge (Mac) > Preferencje > Zaawansowane i włącz opcję Generuj podglądy pełnoekranowe.
 • Na pasku aplikacji Adobe Bridge kliknij ikonę Opcje dotyczące jakości miniatur i generowania podglądów ()  i wybierz Pełnoekranowe w sekcji Rozmiar podglądu.

Dopasowanie rozmiaru miniatur

Zmniejszanie miniatur, pozwala na wyświetlenie większej ilości miniatur jednocześnie, natomiast powiększanie miniatur pokazuje je bardziej szczegółowo.

 • Przeciągaj suwak Miniaturki  w dolnej części okna programu Adobe Bridge.
Uwaga:

Podczas zmiany rozmiaru okna programu Adobe Bridge w trybie Układ automatyczny zmienia się też rozmiar miniatur w panelu Zawartość. Aby temu zapobiec, wybierz opcję Układ poziomy lub Układ pionowy z menu panelu Zawartość.

Uwaga:

Jeśli nazwa pliku lub inne metadane w miniaturze obrazu w panelu Zawartość nie są widoczne, przesuń suwak w prawo, aby powiększyć miniatury.

 • Kliknij przycisk Mniejszy rozmiar miniatur po lewej stronie suwaka Miniatura, aby zmniejszyć o jeden liczbę kolumn w panelu Zawartość. Kliknij przycisk Większy rozmiar miniatur po prawej stronie suwaka Miniatura, aby zwiększyć o jeden liczbę kolumn w panelu Zawartość. Program Adobe Bridge automatycznie wybiera największy rozmiar miniatur dopuszczalny przy danej liczbie kolumn.

Blokowanie siatki

Zablokuj siatkę, aby program Adobe Bridge mógł zawsze wyświetlać pełne miniatury w panelu Zawartość. Gdy siatka jest zablokowana, miniatury zachowują konfigurację, jeśli rozmiar okna zostanie zmieniony lub panele zostaną otwarte albo zamknięte.

 1. Wybierz polecenie Widok > Blokada siatki lub kliknij przycisk Blokada siatki obok suwaka Miniaturka u dołu okna programu Adobe Bridge.

Wyświetlanie dodatkowych metadanych miniatur

Preferencja Dodatkowe wiersze metadanych miniatury określa zasady wyświetlania dodatkowych informacji metadanych miniatur w panelu Zawartość.

 1. Wybierz kolejno Edycja > Preferencje (Windows) lub Adobe Bridge > Preferencje (Mac ), a następnie kliknij pozycję Miniatury.

 2. W sekcji Dodatkowe wiersze metadanych miniatury wybierz typ metadanych do wyświetlania. Na ekranie można wyświetlić maksymalnie cztery dodatkowe wiersze informacji.

Ograniczanie rozmiaru pliku dla miniatur

Można ograniczać rozmiar pliku, dla którego program Adobe Bridge tworzy miniatury (wyświetlanie dużych plików może ograniczyć wydajność systemu). Jeśli program Adobe Bridge nie może utworzyć miniatur, wyświetla ikonę powiązaną z określonym typem pliku. To ustawienie jest ignorowane podczas wyświetlania miniatur plików wideo.

 1. Wybierz kolejno Edycja > Preferencje (Windows) lub Adobe Bridge > Preferencje (Mac ), a następnie kliknij pozycję Miniatury.

 2. Wprowadź liczbę w polu Nie przetwarzaj plików większych niż.

Dostosowywanie widoku listy

Można dostosować widok listy, sortując dane i zmieniając wielkość kolumn, a także wybierając kategorie metadanych, które mają być wyświetlane.

 1. Wybierz polecenie Widok > Jako listę.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij nagłówek kolumny, aby zmienić kolejność sortowania.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub naciśnij klawisz Control i kliknij (Mac OS) dowolny nagłówek kolumny, aby zmienić kategorię metadanych, zamknąć kolumnę, wstawić nową kolumnę, zmienić rozmiar kolumny lub przywrócić domyślną konfigurację.

  Uwaga:

  Kolumna Nazwa zawsze znajduje się po lewej stronie.

  • Przeciągnij pionowy separator umieszczony między dwiema kolumnami, aby je poszerzyć lub zwęzić.

  • Kliknij dwukrotnie pomiędzy nagłówkami dwóch kolumn, aby automatycznie zmienić rozmiar kolumny po lewej stronie.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto