Podręcznik użytkownika Anuluj

Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
  2. Panel Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Uruchamianie zadań z menu Narzędzia

Korzystanie z rozszerzeń Photoshop i Illustrator w programie Adobe Bridge

Menu Narzędzia zawiera podmenu dla różnych poleceń dostępnych w innych aplikacjach pakietu Adobe. Na przykład jeśli w systemie zainstalowany jest program Adobe Photoshop, można używać poleceń menu podrzędnego Narzędzia > Photoshop do przetwarzania zdjęć wybranych w programie Adobe Bridge. Wykonywanie takich operacji z poziomu programu Adobe Bridge skraca czas pracy, ponieważ poszczególne pliki nie muszą być oddzielnie otwierane.

Uwaga:

Inne firmy mogą także dodawać swoje produkty do menu Narzędzia i rozszerzać w ten sposób zakres możliwości pracy programu Adobe Bridge. Informacje na temat tworzenia skryptów znajdują się na stronie Centrum programistów Bridge.

Program Adobe Bridge zawiera również przydatne skrypty automatyzujące wykonywane operacje. W programie Adobe Bridge, skrypt Adobe Output Module umożliwia m.in. tworzenie internetowych galerii zdjęć, generowanie stykówek Adobe PDF oraz prezentacji pełnoekranowych. Skrypt Auto Collection CC 2014 łączy w stosy zestawy zdjęć, które mają zostać przetworzone do postaci panoramy lub obrazu HDR w programie Photoshop.

 1. Zaznacz pliki lub foldery, których chcesz użyć. Jeśli zaznaczono folder, to polecenie zostanie zastosowane w ramach możliwości do wszystkich plików w tym folderze.
 2. Wybierz polecenie z menu Narzędzia > [Komponent] i wybrane polecenie. (Jeśli w danym komponencie pakietu nie są dostępne żadne zautomatyzowane zadania, nie pojawi się on w menu Narzędzia).

Aby uzyskać informacje na temat konkretnego komponentu, należy zapoznać się z dokumentacją z nim związaną lub przeszukać jej zawartość.

Seryjna zmiana nazw plików

Wsadowa zmiana nazw plików w programie Adobe Bridge

Możesz zmienić nazwy plików w grupie lub wsadzie. Podczas wsadowej zmiany nazw można wybrać te same ustawienia dla wszystkich zaznaczonych plików. W przypadku innych operacji przetwarzania wsadowego można skorzystać ze skryptów automatyzujących wykonywanie zadań.

 1. Zaznacz pliki, których nazwy mają być zmienione.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Wsadowa zmiana nazw.
 3. Ustaw następujące opcje:

  Folder docelowy

  Umieść pliki ze zmienionymi nazwami w tym samym folderze, przenieś je do innego folderu lub umieść kopie w innym folderze. Jeśli zdecydujesz się umieścić pliki ze zmienionymi nazwami w innym folderze, kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać folder.

  Nowe nazwy plików

  Możliwość wyboru elementów menu oraz wprowadzania tekstu w celu utworzenia nowych nazw plików. Do dodawania lub usuwania elementów służą przyciski Plus (+) i Minus (-).

  Podstawienie ciągu

  Umożliwia zmianę całej lub części nazwy pliku na własny tekst. Najpierw określ, co chcesz zastąpić: Oryginalna nazwa pliku zastępuje ciąg znaków z oryginalnej nazwy pliku. Nazwa pliku pośredniego zastępuje ciąg znaków określony w opcjach wyskakujących menu Nowe nazwy plików. Opcja Użyj wyrażenia regularnego pozwala użyć wyrażeń regularnych do odnajdywania ciągów na podstawie wzorców w nazwach plików. Opcja Zastąp wszystko zastępuje wszystkie ciągi podrzędne zgodne z wzorcem w ciągu źródłowym.

   

  Opcje

  Opcja Zachowaj bieżącą nazwę pliku w metadanych XMP zachowuje oryginalną nazwę pliku w jego metadanych. W części Zgodność wybierz systemy operacyjne, z którym mają być zgodne pliki o zmienionych nazwach. Aktualny system operacyjny jest zaznaczony domyślnie i nie można go odznaczyć.

  Podgląd

  W obszarze Podgląd u dołu okna dialogowego Wsadowa zmiana nazw pojawia się jedna bieżąca oraz jedna nowa nazwa pliku. Aby zobaczyć, w jaki sposób zostaną zmienione nazwy wszystkich plików, kliknij Podgląd.

 4. (Opcjonalnie) Aby zmieniać nazwy przy użyciu często wykorzystywanego schematu, z menu Ustawienia predefiniowane wybierz jedno z dostępnych ustawień. Aby zapisać ustawienia seryjnej zmiany nazw na przyszłość, kliknij przycisk Zapisz.

Więcej informacji na temat seryjnej zmiany nazw podano w poniższych samouczkach.

Automatyczne tworzenie stosów obrazów HDR i panoramicznych

Tworzenie stosów obrazów HDR i panoramicznych w programie Adobe Bridge

Skrypt Auto Collection w programie Adobe Bridge tworzy stosy zdjęć przeznaczone do dalszej obróbki w programie Photoshop jako kompozycje HDR lub panoramiczne. Skrypt łączy obrazy w stosy na podstawie czasu zarejestrowania, ustawień ekspozycji i wyrównania. Znaczniki czasu muszą zawierać się w przedziale 18 sekund, aby skrypt Auto Collection był w stanie przetworzyć zdjęcia. Jeśli ustawienia ekspozycji różnią się, a zawartość nakłada się w więcej niż 80%, skrypt interpretuje obrazy jako zestaw HDR. Jeśli ekspozycja jest stała, a zawartość nakłada się w mniej niż 80%, skrypt interpretuje obrazy jako części panoramy.

Uwaga:

Skrypt Auto Collection jest dostępny wyłącznie w przypadku korzystania z programu Adobe Bridge w połączeniu z programem Photoshop CS5.

 1. Aby włączyć skrypt Auto Collection, wybierz kolejno polecenia Edycja > Preferencje (Windows) lub Adobe Bridge > Preferencje (Mac OS).

 2. W panelu Skrypty startowe wybierz pozycję Auto Collection, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Wybierz folder zawierający obrazy HDR lub ujęcia panoramiczne i wybierz opcje Stosy > Automatyczne tworzenie stosów obrazów HDR i panoramicznych.

  Uwaga:

  Jeśli funkcja automatycznego tworzenia stosów nie działa w przypadku folderu, wybierz w nim ręcznie żądane obrazy HDR / pliki panoram, a następnie wybierz opcje Stosy > Automatyczne tworzenie stosów obrazów HDR i panoramicznych.

 4. Wybierz opcje Narzędzia > Photoshop > Przetwarzaj kolekcje w programie Photoshop, aby automatycznie połączyć obrazy i wyświetlić wyniki w programie Adobe Bridge.
  Uwaga:

  Więcej informacji o pracy z obrazami panoramicznymi i obrazami HDR w programie Photoshop zawierają następujące tematy: Tworzenie obrazów panoramicznych przy użyciu funkcji Photomerge i Obrazy HDR.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?