Podręcznik użytkownika Anuluj

Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw

 

Dowiedz się, jak używać paneli i kolorów oraz zarządzać nimi, dostosowywać ustawienia językowe, preferencje i więcej w programie Adobe Bridge.

Przestrzenie robocze w programie Adobe Bridge

Omówienie przestrzeni roboczej

Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge składa się z trzech kolumn lub okienek zawierających różne panele. Okno programu Adobe Bridge można dostosować, przenosząc panele lub zmieniając ich rozmiar. Można też tworzyć własne przestrzenie robocze lub wybierać spośród wielu wstępnie skonfigurowanych przestrzeni roboczych programu Adobe Bridge.

Interfejs użytkownika programu Adobe Bridge

Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge zawiera następujące główne elementy.

Pasek menu

Użyj paska menu, aby uzyskać dostęp do opcji Plik, Edycja, Widok, Stosy, Etykieta, Narzędzia, Okno i Pomoc, a następnie kliknij dowolną z nich, aby wyświetlić dostępne dla danej aplikacji opcje menu rozwijanego.

Pasek aplikacji

Zawiera przyciski umożliwiające wykonywanie podstawowych zadań, takich jak publikowanie w usłudze Adobe Stock i Adobe Portfolio, tworzenie stykówek w formacie PDF, przeglądanie hierarchii folderów, przełączanie przestrzeni roboczych i wyszukiwanie plików.

Pasek ścieżki

Pokazuje ścieżkę wyświetlanego folderu i pozwala przejść do katalogu.

Panel Ulubione

Umożliwia szybki dostęp do najczęściej przeglądanych folderów.

Panel Foldery

Wyświetla hierarchię folderów. Używaj go do przeglądania folderów.

Panel Filtr

Pozwala sortować i filtrować pliki wyświetlane w panelu Zawartość.

Panel Kolekcje

Pozwala tworzyć, odnajdywać i otwierać kolekcje oraz kolekcje inteligentne.

Panel Eksportuj

Umożliwia konwertowanie zasobów, takich jak pliki wideo, pliki PDF lub obrazy, oraz eksportowanie ich do formatu pliku obrazu do szybkiego stosowania na stronach internetowych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj.

Panel Zawartość

Wyświetla pliki określone przez przyciski w menu nawigacji, na pasku ścieżki bądź w panelach Ulubione, Foldery lub Kolekcje. Marginesy i odstępy w panelu Zawartość zostały efektywnie wykorzystane, aby więcej miniatur zmieściło się w widoku domyślnym.

Panel Publikuj

Umożliwia przesyłanie zawartości do usług Adobe Stock oraz Adobe Portfolio z poziomu programu Bridge. Więcej szczegółów można znaleźć w artykule Publikowanie w usłudze Adobe Stock oraz Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio.
Aby wyświetlić ten panel w dowolnej przestrzeni roboczej, wybierz opcję Okno > Panel Publikuj.

Panel Podgląd

Wyświetla podgląd zaznaczonego pliku lub kilku zaznaczonych plików. Podglądy są oddzielone i zwykle większe od miniatur wyświetlanych w panelu Zawartość. Rozmiar podglądu można zmniejszyć lub zwiększyć, zmieniając rozmiar panelu.

Panel Metadane

Zawiera informacje o metadanych zaznaczonego pliku. Jeśli zaznaczonych jest kilka plików, to na liście znajdują się ich dane wspólne (np. słowa kluczowe, data utworzenia, ustawienie ekspozycji).

Panel Słowa kluczowe

Ułatwia organizację obrazów przez przypisanie im słów kluczowych.

Panel Wyjście

Zawiera opcje tworzenia stykówki w formacie PDF. Uaktywnia się po wybraniu przestrzeni roboczej Wyjście. Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście.

Wyszukiwanie w Adobe Stock

Oprócz wyszukiwania zasobów w programie Bridge lub na komputerze można także używać pola szybkiego wyszukiwania (z prawej strony paska Aplikacja), aby wyszukiwać wysokiej jakości ilustracje, grafiki wektorowe i zdjęcia w usłudze Adobe Stock. Wyniki wyszukiwania wyświetlają się na stronie internetowej Adobe Stock w domyślnej przeglądarce internetowej. Aby poznać więcej informacji o usłudze Adobe Stock, zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi i pomocą techniczną usługi Adobe Stock.

Aby przełączyć wyszukiwanie między usługą Adobe Stock i funkcjami przeszukiwania Windows (Win) / Spotlight (Mac), użyj rozwijanej listy w polu szybkiego wyszukiwania.

Opcja wyszukiwania Adobe Stock

Dopasowanie paneli

Okno programu Adobe Bridge można dostosować, przenosząc panele lub zmieniając ich wielkość. Należy jednak pamiętać, że nie można umieścić paneli poza oknem programu Adobe Bridge.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Przeciągnij panel za jego zakładkę do innego panelu.

 • Przeciągnij poziomy pasek podziału pomiędzy panelami tak, by je powiększyć lub zmniejszyć.

 • Przeciągnij pionowy pasek podziału pomiędzy panelami i panelem Zawartość, aby zmienić wielkość paneli lub panelu Zawartość.

 • Aby pokazać lub ukryć wszystkie panele z wyjątkiem panelu centralnego, naciśnij klawisz Tab (panel centralny różni się w zależności od wybranej przestrzeni roboczej).

 • Wybierz polecenie Okno i nazwę panelu, który ma być wyświetlony lub ukryty.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) zakładkę panelu i wybierz nazwę panelu, który chcesz wyświetlić.

Korzystanie z ulubionych

 • Aby określić preferencje ulubionych, wybierz polecenie Edytuj > Preferencje (Windows) lub Adobe Bridge > Preferencje (system operacyjny Mac). Kliknij Ogólne i zaznacz wymagane opcje w sekcji Ulubione pozycje okna dialogowego Preferencje.
 • Aby dodać pozycje do ulubionych, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij plik lub folder z Eksploratora Windows (Windows), programu Finder (Mac OS) lub z panelu Zawartość albo Foldery (Adobe Bridge) do panelu Ulubione.
  • Zaznacz plik, folder lub kolekcję w programie Adobe Bridge i wybierz polecenie Plik > Dodaj do ulubionych.

Uwaga:

Aby usunąć element z panelu Ulubione, zaznacz go i wybierz polecenie Plik > Usuń z ulubionych. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy (Windows) lub nacisnąć klawisz Control i kliknąć (Mac OS) element i wybrać w menu kontekstowym polecenie Usuń z ulubionych.


Wybór przestrzeni roboczych i zarządzanie nimi

Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge stanowi określoną konfigurację lub układ paneli. Możesz wybrać wstępnie skonfigurowaną lub własną, wcześniej zapisaną przestrzeń roboczą.

Poszczególne konfiguracje przestrzeni roboczej programu Adobe Bridge można zapisywać. Dzięki temu można pracować w różnych układach i szybko między nimi przełączać. Na przykład użyj jednej przestrzeni roboczej do sortowania zdjęć, a innej do pracy z materiałem filmowym z programu After Effects.

Program Adobe Bridge udostępnia następujące, wstępnie skonfigurowane przestrzenie robocze:

Podstawy

Wyświetla panele: Ulubione, Foldery, Filtr, Kolekcje, Zawartość, Podgląd, Metadane i Słowa kluczowe. Jest to domyślna przestrzeń robocza.

Biblioteki

Wyświetla panele: Biblioteka, Podgląd, Foldery, Zawartość i Metadane. Ponadto wyświetla podgląd zaznaczonych plików w panelu Podgląd.

Taśma filmowa

Wyświetla miniatury na przewijanym poziomym pasku (w panelu Zawartość) wraz z podglądem aktualnie wybranej pozycji (w panelu Podgląd). Wyświetla również panele: Ulubione, Foldery, Filtr i Kolekcje.

Wyjście

Wyświetla opcje tworzenia stykówki w formacie PDF.

Metadane

Wyświetla panel Zawartość w widoku listy wraz z panelami Ulubione, MetadaneFiltr.

Słowa kluczowe

Wyświetla panel Zawartość w widoku Szczegóły wraz z panelami Ulubione, Słowa kluczowe i Filtr.

Podgląd

Wyświetla duży panel Podgląd, wąski, pionowy panel Zawartość w widoku Miniatury, a także panele Ulubione, Foldery, Filtr i Kolekcje.

Lekki pulpit

Wyświetla tylko panel Zawartość. Pliki są wyświetlane w widoku Miniatury.

Foldery

Wyświetla panel Zawartość w widoku Miniatury wraz z panelami Ulubione i Foldery.

Uwaga:

W systemie Mac OS naciśnięcie klawiszy Command+F5 w celu wywołania przestrzeni roboczej Słowa kluczowe domyślnie uruchamia program Mac OS VoiceOver. Aby wywołać przestrzeń roboczą Podgląd za pomocą skrótu klawiaturowego, należy najpierw wyłączyć skrót programu VoiceOver w preferencjach skrótów klawiaturowych Mac OS. Instrukcje można znaleźć w pomocy systemu Mac OS.

 • Aby wybrać przestrzeń roboczą, wybierz polecenie Okno > Przestrzenie robocze. Następnie wybierz pożądaną przestrzeń. Można również kliknąć przycisk przestrzeni roboczej na pasku aplikacji Adobe Bridge.
Uwaga:

Przeciągnij pionowy pasek na lewą stronę przestrzeni roboczej, aby wyświetlić więcej lub mniej przycisków. Przeciągnij przyciski, aby zmienić ich kolejność.

 • Aby zapisać bieżący układ jako przestrzeń roboczą, wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Nowa przestrzeń robocza. W oknie dialogowym Nowa przestrzeń robocza wpisz nazwę i wybierz opcje dla przestrzeni roboczej, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 • Aby usunąć lub przywrócić własną przestrzeń roboczą, wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza, a następnie jedno z następujących poleceń:

Usuń przestrzeń roboczą

Usuwa zapisaną przestrzeń roboczą. Wybierz przestrzeń roboczą z menu Przestrzeń robocza w oknie dialogowym Usuń i kliknij Usuń.

Wyzeruj przestrzeń roboczą

Przywraca ustawienia domyślne aktualnie wybranej, zapisanej przestrzeni roboczej.

Wyzeruj standardową przestrzeń roboczą

Przywraca domyślne ustawienia przestrzeni roboczych zdefiniowanych uprzednio przez firmę Adobe (Istotne elementy, Wyjście itp.)

Obsługa przezroczystości

W panelu Zawartość możesz wybrać opcję wyświetlania przezroczystości miniatur i podglądu dla obsługiwanych formatów plików. Opcje przezroczystości są domyślnie włączone. 

Program Bridge obsługuje przezroczystość w następujących formatach plików:

 • AI
 • EPS
 • PSD
 • PNG
 • SVG
Przełączanie przezroczystości
Włącz opcję Pokaż przezroczystość, aby wyświetlić przezroczyste obszary plików w aplikacji Bridge.

Aby wyświetlić przezroczystość plików, wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Przejdź kolejno do Edycja > Preferencje > Miniatury (Windows) lub Adobe Bridge > Preferencje > Miniatury (macOS) i wybierz opcję Pokaż przezroczystość.
 • Aby wyświetlić opcje jakości miniatur i generowania podglądu, kliknij ikonę  w prawym górnym rogu panelu Zawartość. W menu rozwijanym wybierz Pokaż przezroczystość.

Po włączeniu przezroczystości w panelu Zawartość można również zobaczyć tło siatki i zidentyfikować przezroczyste obszary plików. Aby wyświetlić siatkę przezroczystość zasobów, wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Przejdź kolejno do Edycja > Preferencje > Miniatury (Windows) lub Adobe Bridge > Preferencje > Miniatury (macOS) i wybierz opcję Pokaż siatkę przezroczystości.
 • Kliknij ikonę jakości miniatury () w prawej górnej części panelu zawartości. W menu rozwijanym wybierz Pokaż siatkę przezroczystości.

Możesz wyłączyć opcje przezroczystości dla miniatur zasobów. Po wyłączeniu opcji pokazywania przezroczystości opcja Pokaż siatkę przezroczystości zostanie automatycznie wyłączona, a tło w kratę w przezroczystych plikach zostanie zastąpione matowo białym tłem.

Włączone opcje pokazywania przezroczystości i siatki przezroczystości
Włącz opcje pokazywania przezroczystości i siatki przezroczystości, aby zidentyfikować przezroczyste obszary pliku, zastąpione tłem w kratę.

Wyłączona przezroczystość
Wyłącz opcje przezroczystości, aby wyłączyć widoczność przezroczystych obszarów w plikach i zastąpić je matowo białym tłem.

Właściwości miniatury

 • Na dole panelu Zawartość widnieje pole wyboru Kafelki. Opcja Kafelki jest domyślnie zaznaczona i w panelu Zawartość wyświetlane są kafelki wszystkich zasobów programu Bridge. Gdy opcja Kafelki jest odznaczona, zasoby kafelków powiększą się, by wypełnić pustą przestrzeń. Możesz wyłączyć Kafelki dla wszystkich rodzajów widoków: widoku siatki, widoku miniatur, widoku szczegółowego i widoku listy.
  Kafelki dotyczą wyłącznie wybranego obszaru roboczego. Ponownie ustaw preferencje Kafelków po przełączeniu obszaru roboczego.
tiles-on1 tiles-on2
 • Możesz zobaczyć pole wyboru Tylko miniatury obok opcji widoku na dole panelu Zawartość. Użyj tej opcji do ukrywania ocen w formie gwiazdek, nazw plików i innych szczegółów. Zmniejsza to przestrzeń między każdym plikiem w panelu Zawartość i poprawia widok.

Miniaturki dotyczą wyłącznie wybranego obszaru roboczego. Ponownie ustaw preferencje Tylko miniatury po przełączeniu obszaru roboczego.

no-thumbnails thumbnails-on1
 • Ikona oznaczenia null zostaje zachowana i jest widoczna nawet po usunięciu oceny zasobu i wyboru miniatury.

Jednoklawiszowe oceny i etykiety

Możesz teraz z łatwością przełączać się między ocenami/etykietami i nawigacją w plikach w programie Adobe Bridge. Opcja Użyj klawiszy Ctrl/Cmd do ocen i etykiet jest domyślnie wyłączona. Po wyłączeniu zastosuj etykiety i oceny do zasobów w panelu sterowania przy użyciu pojedynczych klawiszy numerycznych bez przytrzymywania klawiszy Ctrl/Cmd. 

Dostęp do opcji Jednoklawiszowe oceny i etykiety można uzyskać z dowolnej z następujących lokalizacji:

 • Pole wyboru Użyj klawiszy Ctrl/Cmd do ocen i etykiet w dolnej części panelu Zawartość.
 • Etykieta > Użyj klawiszy Ctrl/Cmd, aby uzyskać skróty.
 • Edycja > Preferencje > Etykiety i oceny > Opcje klawiatury > Użyj klawiszy Ctrl/Cmd, aby zastosować etykiety i oceny.

Po włączeniu tej opcji możesz użyć klawiszy numerycznych 0–9 do nawigacji w plikach. 

Jednoklawiszowe oceny i etykiety

Zarządzanie kolorami

Jeśli korzystasz z pakietu Adobe Creative Cloud, możesz automatycznie zsynchronizować ustawienia kolorów we wszystkich aplikacjach tego pakietu za pomocą programu Adobe Bridge. Synchronizacja daje pewność, że we wszystkich aplikacjach firmy Adobe, w których jest włączona funkcja zarządzania kolorami, kolory będą wyglądały tak samo.

Jeśli ustawienia kolorów nie są synchronizowane, to na górze okna dialogowego Ustawienia kolorów w każdej z aplikacji będzie wyświetlany komunikat ostrzegawczy. Firma Adobe zaleca zsynchronizowanie ustawień kolorów przed rozpoczęciem pracy z nowymi lub istniejącymi dokumentami.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Edycja > Ustawienia kolorów.
  • Naciśnij kombinację klawiszy Control+Shift+K (Windows) lub Command+Shift+K (macOS).
 2. Wybierz z listy ustawienie kolorów i kliknij przycisk Zastosuj.

  Uwaga:

  Wybierz opcję Pokaż rozszerzoną listę plików ustawień kolorów, aby rozwinąć listę.

Zmiana ustawień językowych

Program Adobe Bridge może wyświetlać menu, opcje i wskazówki w wielu językach. W programie Adobe Bridge można także ustawić język używany w odniesieniu do skrótów klawiaturowych.

 1. Wybierz kolejno polecenia Edycja > Preferencje (Windows) lub Adobe Bridge > Preferencje (Mac OS), a następnie kliknij pozycję Zaawansowane.

 2. Wykonaj jedną lub obie następujące czynności:
  • Z menu Język wybierz język, w jakim mają być wyświetlane menu, opcje i podpowiedzi narzędzi.
  • Z menu Klawiatura wybierz język, który ma być używany dla skrótów klawiaturowych.
 3. Kliknij przycisk OK i uruchom ponownie program Adobe Bridge.

  Nowy język jest wprowadzany po następnym uruchomieniu programu Adobe Bridge.

Włączanie skryptów startowych

Skrypty startowe można włączać lub wyłączać w preferencjach programu Adobe Bridge. Lista skryptów może mieć różną zawartość w zależności od zainstalowanych programów pakietu Creative Suite®. Wyłącz skrypty startowe, aby zwiększyć wydajność lub rozwiązać konflikt niezgodności skryptów.

 1. Wybierz kolejno polecenia Edycja > Preferencje (Windows) lub Adobe Bridge > Preferencje (Mac OS), a następnie kliknij pozycję Skrypty startowe.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Zaznacz lub odznacz wymagane skrypty.
  • Aby włączyć lub wyłączyć wszystkie skrypty, kliknij opcję Włącz wszystkie lub Wyłącz wszystkie.
  • Kliknij polecenie Pokaż skrypty startowe, aby przejść do folderu skryptów startowych programu Adobe Bridge na dysku twardym.

Obsługa wyświetlaczy HiDPI i Retina

Wprowadzono w programie Bridge CC 2015 w wersji 6.3

Monitory HiDPI oraz wyświetlacze Retina firmy Apple umożliwiają wyświetlanie na ekranie większej liczby pikseli. Aby wykorzystać postęp w technologiach wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości, w programie Adobe Bridge zawarto natywną obsługę monitorów o wysokiej rozdzielczości dla systemów Windows i Mac OS X (np. MacBook Pro z wyświetlaczem Retina).

Program Bridge rozpoznaje różne ustawienia liczby punktów na cal (DPI). Podczas pracy na monitorze HiDPI przy ustawieniu rozdzielczości DPI na 150% lub więcej interfejs użytkownika programu Bridge automatycznie ustawia skalę na 200%, dzięki czemu elementy interfejsu nadal będą wyraźnie widoczne, czcionka będzie czytelna, a ikony ostre przy całym szeregu ustawień DPI wyświetlacza.

Uwaga:

Minimalna rozdzielczość ekranu obsługiwana przez program Bridge wynosi 2560 x 1600. Podczas pracy na ekranach HiDPI o rozdzielczości mniejszej niż 2560 x 1600 obcinany jest interfejs użytkownika programu Bridge, przez co niektóre jego elementy mogą nie zmieścić się na ekranie.

Preferencje interfejsu użytkownika

Preferencje skalowania

W przypadku obsługi wysokich rozdzielczości DPI w systemie Windows interfejs użytkownika ustawia skalę na 200% na monitorach HiDPI. Można również ręcznie ustalić preferencję skalowania w programie Bridge:

 1. Wybierz kolejno polecenia Edycja > Preferencje > Interfejs.

 2. Kliknij pozycję Interfejs w oknie dialogowym Preferencje.

  Wygląd:

  W wyświetlonym panelu kontekstowym wybierz Motyw Color w części Wygląd. Użyj suwaka Obraz tła, aby dostosować poziomy kontrastu tła paneli Zawartość i Podgląd zgodnie z własnymi preferencjami. Dostosowany kolor tła jest niezależny od wybranego motywu kolorystycznego interfejsu. Pasek menu jest również zgodny ze schematem kolorów wybranego motywu kolorystycznego interfejsu w systemach Windows 10 i macOS.

  Opcja Skalowanie interfejsu użytkownika w preferencjach programu Bridge
  Ustawianie preferencji interfejsu w menu Wygląd

  Tekst:

  W menu Tekst wybierz z wyświetlonego panelu kontekstowego opcję Rozmiar tekstu. Z listy rozwijanej Skalowanie interfejsu użytkownika wybierz jedną z następujących opcji skalowania:

  • Automatycznie: (domyślna) automatyczne skalowanie interfejsu użytkownika programu Bridge do następujących wartości procentowych na podstawie ustawienia DPI monitora: 
   1. 200% przy DPI >= 150% 
   2. 100% przy DPI < 150%
  • 100%: otwiera aplikację Bridge przy skalowaniu na poziomie 100%. Wybierz tę opcję, aby przywrócić widok z przed trybu HiDPI.
  • 200%: otwiera aplikację Bridge przy skalowaniu na poziomie 200%. Wybierz tę opcję w przypadku pracy na monitorach HiDPI.
  Uwaga:

  Wybór opcji skalowania 200% w przypadku pracy na monitorach, które nie obsługują trybu HiDPI spowoduje obcięcie interfejsu użytkownika.

  Opcja Skalowanie interfejsu użytkownika w preferencjach programu Bridge
  Ustawianie preferencji interfejsu w menu Tekst

 3. Kliknij przycisk OK. Ponownie uruchom program Bridge.

  Skalowanie jest wprowadzane po następnym uruchomieniu programu Adobe Bridge.

Przywracanie preferencji

W pliku preferencji Adobe Bridge zapisanych jest wiele ustawień programu, między innymi opcje wyświetlania, programu Adobe Photo Downloader, wydajności i obsługi plików.

Przywrócenie preferencji powoduje powrót do ustawień domyślnych i często może skorygować niewłaściwe działanie aplikacji.

 1. Uruchamiając program Adobe Bridge, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Option (Mac OS).
  Okno dialogowe Przywróć ustawienia

 2. W oknie dialogowym Wyzeruj ustawienia wybierz jedną lub kilka z poniższych opcji:

  Wyzeruj preferencje

  Przywraca domyślne ustawienia preferencji. Może się to wiązać z utratą niektórych etykiet i ocen. Program Adobe Bridge tworzy plik preferencji podczas uruchamiania.

  Wyczyść wszystkie lokalne pliki pamięci podręcznej

  Wyczyszczenie lokalnej pamięci podręcznej może być pomocne, jeśli program Adobe Bridge nie wyświetla miniatur prawidłowo. Program Adobe Bridge odtwarza pamięć podręczną podczas uruchamiania.

  Przywróć standardową przestrzeń roboczą

  Przywraca domyślne konfiguracje przestrzeni roboczych zdefiniowanych uprzednio przez firmę Adobe.

 3. Kliknij przycisk OK lub kliknij Anuluj, aby otworzyć program Adobe Bridge bez zerowania preferencji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto