Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
  2. Panel Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Wprowadzono w wydaniu z października 2017 programu Adobe Bridge CC

Nowa przestrzeń robocza Wyjście w programie Adobe Bridge umożliwia tworzenie stykówek w formacie PDF jednego lub więcej obrazów. W przestrzeni roboczej Wyjście należy rozpocząć od wybrania szablonu dla stykówki w formacie PDF w panelu Ustawienia wyjścia z prawej strony. Następnie należy przeciągnąć obrazy z panelu Zawartość (na dole) do Obszaru roboczego w panelu Podgląd wyjściowy (na środku). Wiele ustawień wyjścia można dostosowywać ─ dokument, siatka i margines, nagłówek i stopka, znak wodny oraz właściwości PDF ─ jak również zapisać niestandardowy szablon do późniejszego wykorzystania. Ustawienia zastosowane w panelu Ustawienia wyjścia są bezpośrednio renderowane w panelu Podgląd wyjściowy. Po zakończeniu pracy plik wyjściowy PDF jest gotowy do eksportu.

Przestrzeń robocza Wyjście

A. Panel Podgląd wyjściowy B. Panel Ustawienia wyjścia C. Przestrzeń robocza Wyjście D. Przycisk Eksportuj do PDF E. Panel Zawartość F. Panele Filtruj i Kolekcja G. Panele Ulubione i Foldery 

Panel Podgląd wyjściowy

Panel Podgląd wyjściowy wyświetla podgląd stykówki w formacie PDF z obrazami wyrównanymi w rzędach i kolumnach. Każda zmiana w panelu Ustawienia wyjścia jest natychmiast renderowana w panelu Podgląd wyjściowy. Obraz z panelu Zawartość w dolnej części ekranu można przeciągać do obszaru roboczego w panelu Podgląd wyjściowy.

Panel Ustawienia wyjścia

Panelu Ustawienia wyjścia można użyć do wyboru predefiniowanego szablonu lub dostosowania szablonu dla stykówki w formacie PDF. Można dostosować ustawienia takie jak Dokument, Siatka i margines, Nagłówek i stopka, Znak wodny oraz Właściwości PDF. Zmiany dokonane w tym panelu są natychmiast renderowane w panelu Podgląd wyjściowy.

Tworzenie stykówki w formacie PDF

 1. Kliknij pozycję Wyjście w standardowej przestrzeni roboczej.

 2. W panelu Ustawienia wyjścia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz predefiniowany szablon z listy rozwijanej Szablon. Domyślny szablon to 2 x 2 komórki.
  • Wybierz opcję Niestandardowy z listy rozwijanej Szablon i określ ustawienia w harmonijkach Dokument, Siatka i margines, Nagłówek i stopka, Znak wodny oraz Właściwości PDF. Więcej informacji na temat ustawień można znaleźć w artykule Stosowanie ustawień wyjściowych.
  Uwaga:

  Jeśli wybierzesz predefiniowany szablon, a następnie dokonasz zmian w panelu Ustawienia wyjścia, szablon zostanie zmieniony na Niestandardowy.

  Zmiany w panelu Ustawienia wyjścia są natychmiast renderowane w panelu Podgląd wyjściowy.

 3. Przeciągnij obrazy z panelu Zawartość do obszaru roboczego w panelu Podgląd wyjściowy.

  W Podglądzie dokumentu (przestrzeń robocza Wyjście) zawierającym więcej niż jeden zasób multimedialny możesz przeciągnąć pojedynczy zasób lub kilka zaznaczonych zasobów (sąsiadujących i niesąsiadujących) do nowej lokalizacji w obrębie Podglądu dokumentu. Podczas przeciągania w celu zmiany kolejności pojawi się kolorowy nagłówek, wskazujący nową lokalizację upuszczenia. Zaznaczone zasoby można upuścić na początku strony, na jej końcu lub między innymi zasobami multimedialnymi.

 4. (Opcjonalnie) W obszarze roboczym można wykonać dowolną z poniższych czynności:

  • Obróć obraz: aby obrócić obraz, kliknij go, a następnie kliknij ikonę lub .
  • Usuń obraz: aby usunąć obraz z obszaru roboczego, kliknij obraz, a następnie kliknij ikonę lub .
  • Pokaż linie pomocnicze: aby wyświetlić linie pomocnicze, zaznacz pole wyboru Pokaż linie pomocnicze w panelu Podgląd wyjściowy.
  • Zresetuj zawartość: aby zresetować zawartość stykówki, kliknij przycisk Zresetuj w panelu Podgląd wyjściowy.
 5. Kliknij opcję Eksportuj do PDF w panelu Podgląd wyjściowy.

Stosowanie ustawień wyjścia

Szablon

Aby utworzyć stykówkę w formacie PDF, możesz wybrać jeden z predefiniowanych szablonów lub utworzyć własny. Możesz również wybrać predefiniowany szablon, a następnie dostosować go do swoich potrzeb.

Ustawienia wyjścia

 • Szablon: wyświetla listę predefiniowanych i niestandardowych szablonów.
 • Zapisz szablon : zapisuje niestandardowy szablon.
 • Usuń wybrany szablon : usuwa niestandardowy szablon wybrany z listy rozwijanej Szablon.
 • Menu szybkiego dostępu do preferencji : wyświetla szybki dostęp do opcji preferencji wyjściowych.

Dokument

Ustawienia dokumentu

Umożliwia określenie ustawień strony stykówki w formacie PDF. Harmonijka Dokument w panelu Ustawienia wyjścia wyświetla następujące ustawienia:

 • Rozmiar strony: wyświetla opcje rozmiaru strony dla stykówki w formacie PDF.
 • Szerokość/wysokość: określa szerokość i wysokość strony w pikselach, calach, centymetrach i milimetrach.
 • Orientacja: określa orientację strony jako poziomą lub pionową .
 • Kolor tła: określa kolor tła stykówki w formacie PDF. Do wyboru koloru tła możesz użyć standardowego pola kolorów lub narzędzia Kroplomierz . Więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Kroplomierz można znaleźć w artykule Używanie narzędzia Kroplomierz do wyboru koloru.
 • Rozdzielczość: wyświetla rozdzielczość stykówki w formacie PDF w pikselach na cale (ppi).
 • Jakość obrazu: określa jakość obrazu w stykówce w formacie PDF.
 • Rozmieszczenie miniatur: wyświetla opcje rozmieszczania obrazów w stykówce w formacie PDF. Obrazy można rozmieścić w rzędach (od lewej do prawej) lub w kolumnach (od góry do dołu).
 • Obróć miniaturę, aby uzyskać najlepsze dopasowanie: obraca miniaturę obrazu, tak aby zmieściła się w komórce.
 • Powtarzaj jedno zdjęcie na stronę: umożliwia ustawienie jednego obrazu na stronę w stykówce w formacie PDF.
 • Załącz nazwę pliku: umożliwia załączenie nazwy pliku obrazu w stykówce w formacie PDF.
 • Załącz rozszerzenie pliku: umożliwia załączenie rozszerzenia pliku obrazu w stykówce w formacie PDF.
 • Formatowanie czcionki nazwy pliku: określa formatowanie czcionki, takie jak czcionka, kolor czcionki, rozmiar czcionki i styl czcionki.

Siatka i marginesy

Ustawienia siatki i marginesów

Układ stykówki można dostosować, określając rzędy i kolumny. Harmonijka Siatka i margines w panelu Ustawienia wyjścia wyświetla następujące ustawienia:

 • Układ siatki: umożliwia ustawienie układu siatki dla stykówki w formacie PDF. Możesz określić liczbę wierszy i kolumn.
 • Odstępy między komórkami: umożliwia określenie odstępu między dwoma komórkami. Możesz określić pionowy lub poziomy odstęp między dwoma komórkami.
 • Rozmiar komórki: określa rozmiar komórek w centymetrach. Możesz wybrać automatyczne odstępy, aby umożliwić programowi Adobe Bridge dostosowanie odstępu między dwoma komórkami.
 • Marginesy: określa lewy, prawy, górny i dolny margines dla komórek w stykówce. Możesz kliknąć ikonę , aby powiązać prawy/lewy margines z górnym/dolnym.
Ustawienia nagłówka i stopki

Do stykówki można dodać nagłówek, stopkę i numer strony. Harmonijka Nagłówek i stopka w panelu Ustawienia wyjścia wyświetla następujące ustawienia:

 • Ustawienia nagłówka:
  • Załącz nagłówek: włącza ustawienia nagłówka dla stykówki.
  • Tekst: umożliwia wprowadzanie tekstu, który ma zostać wyświetlony w nagłówku pliku PDF.
  • Wyrównanie tekstu: umożliwia użycie ikony wyrównania do lewej , środka  lub prawej  w celu dostosowania położenia tekstu w nagłówku.
  • Formatowanie tekstu: umożliwia wybór czcionki, rozmiaru czcionki i stylu czcionki dla tekstu w nagłówku z odpowiedniej listy rozwijanej. Kolor czcionki można wybrać ze standardowego pola kolorów lub za pomocą narzędzia Kroplomierz . Więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Kroplomierz można znaleźć w artykule Używanie narzędzia Kroplomierz do wyboru koloru.
  • Rozmiar nagłówka: przeciągnięcie suwaka Rozmiar nagłówka umożliwia dostosowanie obszaru przeznaczonego na nagłówek w Podglądzie dokument.
  • Rozmiar separatora: przeciągnięcie suwaka Rozmiar separatora umożliwia dostosowanie szerokości separatora wyświetlanego w obszarze nagłówka. Można wybrać dowolną wartość z zakresu od 0 pkt do 5 pkt.
  • Kolor separatora: umożliwia wybór koloru separatora z pola kolorów lub za pomocą narzędzia Kroplomierz . Więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Kroplomierz można znaleźć w artykule Używanie narzędzia Kroplomierz do wyboru koloru.
 • Ustawienia stopki:
  • Załącz stopkę: włącza ustawienia stopki dla stykówki.
  • Tekst: umożliwia wprowadzanie tekstu, który ma zostać wyświetlony w stopce pliku PDF.
  • Wyrównanie tekstu: umożliwia użycie ikony wyrównania do lewej , środka  lub prawej  w celu dostosowania położenia tekstu w stopce.
  • Formatowanie tekstu: umożliwia wybór stylu czcionki, rozmiaru czcionki i szerokości czcionki dla tekstu w stopce z odpowiedniej listy rozwijanej. Kolor czcionki można wybrać ze standardowego pola kolorów lub za pomocą narzędzia Kroplomierz . Więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Kroplomierz można znaleźć w artykule Używanie narzędzia Kroplomierz do wyboru koloru.
  • Rozmiar stopki: przeciągnięcie suwaka Rozmiar stopki umożliwia dostosowanie obszaru przeznaczonego na nagłówek w Podglądzie dokument.
  • Rozmiar separatora: przeciągnięcie suwaka Rozmiar separatora umożliwia dostosowanie szerokości separatora wyświetlanego w obszarze stopki. Można wybrać dowolną wartość z zakresu od 0 pkt do 5 pkt.
  • Kolor separatora: umożliwia wybór koloru separatora z pola kolorów lub za pomocą narzędzia Kroplomierz . Więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Kroplomierz można znaleźć w artykule Używanie narzędzia Kroplomierz do wyboru koloru.
 • Numer strony:
  • Załącz numer strony: włącza numerowanie stron dla stykówki.
  • Położenie: umożliwia wybór dowolnej opcji wyświetlania numeru strony z listy rozwijanej Położenie – W nagłówku po lewej, W nagłówku na środku, W nagłówku po prawej, W stopce po lewej, W stopce na środku, W stopce po prawej.
  • Formatowanie tekstu: umożliwia wybór stylu czcionki, rozmiaru czcionki i szerokości czcionki dla numerów stron z odpowiedniej listy rozwijanej. Kolor czcionki można wybrać ze standardowego pola kolorów lub za pomocą narzędzia Kroplomierz . Więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Kroplomierz można znaleźć w artykule Używanie narzędzia Kroplomierz do wyboru koloru.

Znak wodny

Ustawienia znaku wodnego

Do stykówki można dodać znak wodny w postaci tekstu lub obrazu. Harmonijka Znak wodny w panelu Ustawienia wyjścia wyświetla następujące ustawienia:

 • Bez znaku wodnego: domyślnie wybrany jest przycisk opcji Bez znaku wodnego.
 • Tekstowy znak wodny: wybór przycisku opcji Tekstowy znak wodny umożliwia dodanie do stykówki tekstowego znaku wodnego.
  • Tekst: umożliwia wprowadzanie tekstu, który ma zostać wyświetlony jako znak wodny.
  • Formatowanie tekstu: umożliwia wybór stylu czcionki, rozmiaru czcionki i szerokości czcionki dla tekstu w znaku wodnym z odpowiedniej listy rozwijanej.
 • Znak wodny obrazu: wybór przycisku opcji Znak wodny obrazu umożliwia dodanie do stykówki obrazu jako znaku wodnego. Kliknij opcję Wybierz plik, aby przesłać obraz.
 • Położenie: wybrane ustawienia położenia zostaną zastosowane do znaku wodnego w postaci tekstu lub obrazu, w zależności od zaznaczonego przycisku opcji.
  • Typ: lista rozwijana Typ umożliwia określenie, czy znak wodny w postaci tekstu/obrazu ma zostać umieszczony na zasobie multimedialnym aktualnie dodanym do dokumentu wyświetlanego w podglądzie, czy na każdej stronie dokumentu wyświetlanego w podglądzie.
  • Obrót: w polu tekstowym Obrót można wprowadzić dowolną wartość z zakresu od 0 do 359. Znak wodny w postaci tekstu/obrazu zostanie obrócony o kąt określony w stopniach w Podglądzie dokumentu.
  • Pozycja: pole Pozycja umożliwia wybranie dowolnej opcji w widżecie zakotwiczania w celu dostosowania pozycji znaku wodnego w postaci tekstu/obrazu na zasobach multimedialnych lub na dokumencie wyświetlanym w podglądzie.
  • Marginesy: użycie suwaka Margines poziomy lub Margines pionowy umożliwia dostosowanie poziomego lub pionowego przesunięcia znaku wodnego w postaci tekstu/obrazu.
  • Skaluj: skalowanie dotyczy wyłącznie znaku wodnego w postaci obrazu. Użycie suwaka Skaluj umożliwia dostosowanie skalowania znaku wodnego w postaci obrazu.
  • Przezroczystość: użycie suwaka Przezroczystość umożliwia dostosowanie przezroczystości znaku wodnego w postaci obrazu 

Właściwości PDF

Właściwości PDF

Stykówkę w formacie PDF można zabezpieczyć i określić ustawienia odtwarzania. Harmonijka Właściwości PDF w panelu Ustawienia wyjścia wyświetla następujące ustawienia zabezpieczeń i odtwarzania:

 • Zabezpieczenia:
  • Hasło otwierania dokumentu: po włączeniu tej opcji odbiorca musi wprowadzić to hasło, aby otworzyć wygenerowaną stykówkę w formacie PDF.
  • Hasło przyzwolenia: po włączeniu tej opcji odbiorca musi wprowadzić to hasło, aby zmienić ustawienia przyzwolenia w wygenerowanej stykówce w formacie PDF. To hasło nie jest wymagane do otworzenia dokumentu w programie Reader lub Acrobat. To hasło jest wymagane wyłącznie do zmiany ustawionych ograniczeń.
  • Dezaktywuj drukowanie: zaznaczenie tej opcji ustawia ograniczenie drukowania w wygenerowanym pliku PDF. Aby zmienić ustawienia uprawnień druku, odbiorca musi wprowadzić hasło przyzwolenia. Ta opcja zostanie włączona dopiero po ustawieniu hasła przyzwolenia.
 • Odtwarzanie:
  • Otwórz w trybie pełnego ekranu: otwiera wygenerowany plik PDF w trybie pełnoekranowym. Plik PDF wypełnia cały ekran, a pasek menu, pasek narzędzi i elementy sterujące okna programu Acrobat są ukryte.
  • Automatycznie przewijaj do następnej strony: po zaznaczeniu tej opcji strony dokumentu PDF przewijają się automatycznie w trybie pełnoekranowym po określonej liczbie sekund, ustawionej w polu Czas wyświetlania (w sekundach).
  • Czas wyświetlania: czas wyświetlania każdej strony w sekundach.
  • Zawijaj po ostatniej stronie: po zaznaczeniu tej opcji strony dokumentu PDF są przewijane w sposób ciągły, wracając do pierwszej strony po wyświetleniu ostatniej.
  • Przejście: umożliwia wybór efektu przejścia używanego podczas wyświetlania dokumentu PDF w trybie pełnoekranowym. Jeśli nie chcesz stosować żadnych efektów przejścia, wybierz opcję Brak z listy rozwijanej. Pola Kierunek i Prędkość są wyłączone w przypadku wybrania ustawienia opcji Przejście jako Brak.
  • Kierunek: określa przepływ zaznaczonego przejścia strony na ekranie (np. w dół, w lewo, poziomo itp.). Dla różnych typów przejść są dostępne różne opcje.
  • Prędkość: umożliwia wybór żądanej opcji prędkości dla wybranego efektu przejścia.

Wybór koloru za pomocą narzędzia Kroplomierz

Narzędzia Kroplomierz można użyć do próbkowania koloru z dowolnego miejsca na ekranie.

 1. Kliknij narzędzie Kroplomierz obok dowolnego ustawienia koloru.

 2. Trzymając naciśnięty przycisk myszy, przeciągnij wskaźnik myszy w dowolne miejsce na ekranie. Pole wyboru kolorów zmienia się dynamicznie w miarę przeciągania wskaźnika.

 3. Gdy ukaże się w nim pożądany kolor, można zwolnić przycisk myszy.

Zapisywanie szablonu niestandardowego

W panelu Ustawienia wyjścia można określić własne ustawienia i zapisać je w formie szablonu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz predefiniowany szablon z listy rozwijanej Szablon.
  • Wybierz opcję Niestandardowy z listy rozwijanej Szablon.
 2. Zastosuj wymagane ustawienia w panelu Ustawienia wyjścia. Po wybraniu predefiniowanego szablonu, a następnie dokonaniu zmian w panelu Ustawienia wyjścia, szablon zostanie zmieniony na Niestandardowy.

  Więcej informacji na temat ustawień można znaleźć w artykule Stosowanie ustawień wyjściowych.

 3. Kliknij ikonę obok listy rozwijanej Szablon.

 4. Określ nazwę szablonu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  Szablon niestandardowy można wybrać z listy rozwijanej Szablon, a następnie usunąć go, klikając ikonę .

Preferencje wyjścia

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • (W systemie Windows) Kliknij Edycja > Preferencje > Wyjście. Możesz również nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+K.
  • (W systemie macOS) Kliknij Adobe Bridge > Preferencje > Wyście. Możesz również nacisnąć kombinację klawiszy Command+K.
  Uwaga:

  Do szybkiego ustawienia preferencji można użyć menu szybkiego dostępu w panelu Ustawienia wyjścia.

 2. Ustaw następujące preferencje:

  • Wyświetl PDF po wyeksportowaniu: po wybraniu tej opcji wyeksportowany plik PDF zostanie automatycznie otworzony w programie Acrobat lub Reader po jego zapisie.
  • Zachowaj osadzony profil koloru: wybór tej opcji powoduje zachowanie profilu koloru osadzonego w obrazie, jeśli jest to możliwe. Jeśli profil ten nie jest obsługiwany w formacie JPEG, moduł Adobe Output Module dokona jego konwersji na sRGB.
  • Użyj trybu pojedynczego dla panelu wyjścia: Steruje otwieraniem/zamykaniem menu typu harmonijka w panelu Ustawienia wyjściowe – Dokument, Siatka i margines, Nagłówek i stopka, Znak wodny i Właściwości dokumentów PDF.
   • Jeśli opcja jest zaznaczona, należy korzystać tylko z jednego menu typu harmonijka w tym samym czasie.
   • Jeśli opcja jest odznaczona, można otwierać wiele paneli harmonijka w tym samym czasie.
  • Zmieniając rozmiary marginesów, preferuj rozmiar komórki nad odstępami między komórkami:
   • Jeśli opcja jest zaznaczona, w trakcie zwiększania lub zmniejszania rozmiaru marginesów odstępy między komórkami zmieniają się, podczas gdy rozmiar komórki pozostaje ten sam.
   • (Opcja domyślna) Jeśli opcja jest odznaczona, w trakcie zwiększania lub zmniejszania rozmiaru marginesów rozmiar komórki zmienia się, podczas gdy odstępy między komórkami pozostają takie same. 
 3. Kliknij przycisk OK.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online