Pobieranie zdjęć z urządzenia do programu Bridge

Pobieranie zdjęć z aparatu fotograficznego

Uwaga:

Zanim rozpoczniesz importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader, upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję programu Bridge. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, wybierz opcję Pomoc > Aktualizacje. Aby dowiedzieć się, jak zaktualizować aplikację, patrz Aktualizowanie aplikacji Creative Cloud.

 1. Podłącz aparat, czytnik kart lub urządzenie mobilne do komputera za pomocą zgodnego przewodu.

  Uwaga:

  (Tylko macOS) Na komputerze Mac można skonfigurować program Adobe Bridge w taki sposób, aby automatycznie uruchamiał program Photo Downloader przy każdym podłączeniu aparatu do komputera. Wybierz kolejno Adobe Bridge > Preferencje. W sekcji Zachowanie panelu Ogólne zaznacz opcję Po podłączeniu aparatu i uruchom program Adobe Photo Downloader. Następnie kliknij przycisk OK.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Kliknij opcję Pobierz obrazy — użyj programu Adobe Bridge  w oknie automatycznego odtwarzania lub wybierz polecenie Plik > Pobierz obrazy z aparatu fotograficznego.

  • (macOS) W programie Adobe Bridge wybierz polecenie Plik > Pobierz obrazy z aparatu fotograficznego.

 3. Wyświetli się nowe okno programu Adobe Bridge CC Photo Downloader. Z poziomu tego okna wybierz urządzenie z menu Pobierz obrazy z.

  Adobe Bridge Photo Downloader
  Adobe Bridge Photo Downloader

  Uwaga:

  Jeśli w rozwijanym menu Pobierz obrazy z w oknie programu Photo Downloader nie wyświetla się podłączone urządzenie lub po wybraniu urządzenia pojawia się komunikat „Prawidłowe pliki nie zostały znalezione”, przeczytaj następujące instrukcje przeznaczone dla typu urządzenia, które chcesz podłączyć:

  • Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone za pomocą zgodnego przewodu USB.

  (iUrządzenia)

  • Jeśli podczas podłączania urządzenia mobilnego firmy Apple do komputera Mac wyświetli się komunikat Trust this Computer (Ufaj temu komputerowi), odblokuj urządzenie i dotknij opcji Trust (Ufaj).
  • Jeśli podczas podłączania urządzenia mobilnego firmy Apple do komputera z systemem Windows wyświetli się komunikat Allow this device to access photos and videos (Zezwól temu urządzeniu na dostęp do zdjęć i filmów), odblokuj urządzenie i dotknij opcji Allow (Zezwól). W oknie programu Photo Downloader wybierz opcję Odśwież z menu rozwijanego Pobierz zdjęcia z.

  (Urządzenia z systemem Android)

  • Jeśli podczas podłączania urządzenia mobilnego z systemem Android do komputera z systemem Windows lub komputera Mac na urządzeniu wyświetli się komunikat USB For (USB dla), odblokuj urządzenie i wybierz jeden z dostępnych trybów połączenia USB — MTP, PTP, USB.
  • Jeśli komunikat USB For (USB dla) się nie wyświetla, możesz ręcznie zmienić tryb w urządzeniu. W urządzeniu przejdź do opcji Settings > USB Settings > Mode (Ustawienia > Ustawienia USB > Tryb). Jeśli nie możesz zlokalizować tego ustawienia, zapoznaj się z dokumentacją przygotowaną przez producenta urządzenia.
  • Po wybraniu trybu transferu USB wybierz opcję Odśwież w menu rozwijanym Pobierz zdjęcia z w oknie programu Photo Downloader.

  (Aparaty cyfrowe)

  • Zapoznaj się z dokumentacją przygotowaną przez producenta aparatu, zanim podłączysz go do komputera.

 4. Aby wyświetlić miniatury obrazów zapisanych na urządzeniu, kliknij Okno dialogowe Zaawansowane w prawym dolnym rogu okna. Okno dialogowe Zaawansowane umożliwia wybór plików multimedialnych do zaimportowania oraz zapewnia więcej opcji importowania.

  Adobe Bridge CC — Photo Downloader (Okno dialogowe Zaawansowane)
  (Okno dialogowe Zaawansowane) Adobe Bridge CC — Photo Downloader

  Aby usunąć zdjęcia z sekwencji wsadowej importu, kliknij pole wyboru poniżej miniatury zdjęcia i usuń zaznaczenie w oknie dialogowym Zaawansowane. Domyślnie wybrane są wszystkie zdjęcia.

 5. Opcje zapisu

  Położenie:

  Aby zmienić domyślne położenie folderu, do którego program Bridge importuje wybrane pliki multimedialne, kliknij przycisk Przeglądaj (Windows) lub Choose (Mac OS) obok opcji Położenie. Określ nowe położenie.

 6. Utwórz podfolder(y):

  Aby zaimportować zdjęcia do podfolderu znajdującego się w powyższej lokalizacji, wybierz opcję z rozwijanej listy Utwórz podfolder(y).

  • Brak — nie tworzy podfolderu, a zdjęcia przechowywane są w lokalizacji określonej powyżej.
  • Nazwa własna — tworzy podfolder z nazwą wpisaną przez użytkownika.
  • Dzisiejsza data — tworzy podfolder z bieżącą datą w nazwie.
  • Data zrobienia zdjęcia — tworzy podfolder z datą i godziną zrobienia zdjęcia w nazwie. Możesz wybrać spośród dostępnych opcji formatu daty na liście rozwijanej.
 7. Zmień nazwę plików:

  Aby zmienić nazwy plików podczas ich importu, wybierz polecenie z menu Zmień nazwy plików. Wszystkie obrazy w sekwencji wsadowej importu maja wspólną nazwę w oparciu o dzisiejszą datę, datę zrobienia zdjęcia, nazwę własną lub kombinację daty zrobienia zdjęcia i nazwy własnej. Każde zdjęcie ma również niepowtarzalny numer zamieszczony na końcu nazwy. 

  • Jeśli nie chcesz zmieniać nazw zaimportowanych plików, z rozwijanej listy wybierz opcję Nie zmieniaj nazw plików.
  • Jeśli chcesz zmienić nazwy plików w oparciu o nazwę podfolderu, określoną w poprzednim kroku, z listy rozwijanej wybierz opcję Taka sama jak nazwa podfolderu.

  Tekst Przykład poniżej opcji Zmień nazwy plików wyświetla, jak będą wyglądać zmienione nazwy plików w oparciu o wybrane opcje.

  Aby zachować oryginalną nazwę pliku nadaną przez aparat fotograficzny w metadanych do późniejszego użytku, zaznacz opcję Zachowaj bieżącą nazwę pliku w XMP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge.

  (Tylko macOS) Z listy rozwijanej Zmień nazwy plików wybierz opcję Zaawansowana zmiana nazw, aby zmienić nazwy plików w oparciu o własną kombinację opcji Tekst, Nowe rozszerzenie, Zachowana nazwa pliku, Sekwencja cyfr, Sekwencja liter, Data i czas oraz Metadane. Wybór tej opcji powoduje otwarcie okna Photo Downloader – zaawansowana zmiana nazw, gdzie możesz stworzyć własną kombinację.

  Photo Downloader – zaawansowana zmiana nazw. Dostępne tylko w systemie macOS.
  (Tylko macOS) Photo Downloader – zaawansowana zmiana nazw

  W sekcji Nowe nazwy plików:

  • Kliknij przycisk (+), aby dodać niestandardowe pole i wybrać typ pola z listy rozwijanej — Tekst, Nowe rozszerzenie, Zachowana nazwa pliku, Sekwencja cyfr, Sekwencja liter, Data i czas oraz Metadane. W zależności od wybranego niestandardowego pola dostępne są powiązane opcje dodatkowe.
  • Aby usunąć niestandardowe pole, kliknij przycisk (-).

  W sekcji Opcje:

  • Możesz wybrać opcje Windows i Unix, aby pliki po zmianie nazwy były zgodne z tymi systemami operacyjnymi.

  Sekcja Podgląd wyświetla, jak będą wyglądać zmienione nazwy plików (Nowa nazwa pliku) po zastosowaniu wybranych opcji pól niestandardowych.

 8. Opcje zaawansowane

  Uruchom program Adobe Bridge

  Po zaimportowaniu plików otwórz program Adobe Bridge.

  Wybierz polecenie Konwertuj na DNG

  Po zakończeniu importu przekonwertuj pliki Camera Raw na format DNG. Kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno Ustawienia konwersji DNG (wyjaśnienie poniżej). Więcej informacji na temat formatu DNG można znaleźć w sekcji Digital Negative (DNG).

  Usuń oryginalne pliki

  Usuwa oryginalne zdjęcia z aparatu, czytnika kart lub urządzenia mobilnego po zakończeniu importu.

  Zapisz kopie w

  Zapisuje kopie obrazów po ich zaimportowaniu w określonym miejscu.

  Okno dialogowe Ustawienia konwersji DNG w programie Adobe Bridge
  Konfiguracja opcji konwersji DNG podczas importu obrazów do programu Bridge

  • Podgląd JPEG: wybierz opcję Średni rozmiar lub Pełny rozmiar, aby wygenerować podgląd JPEG obrazów przekonwertowanych do formatu DNG. Jeśli nie chcesz generować podglądu JPEG, z listy rozwijanej wybierz opcję Brak.
  • Skompresowany (bezstratnie): wybierz tę opcję, aby zmniejszyć rozmiar pliku przekonwertowanego obrazu.
  • Metoda konwersji obrazu: wybierz opcję Zachowaj obraz typu Raw, aby zachować maksymalną ilość danych w pliku konwertowanym na format DNG. W przeciwnym wypadku wybierz opcję Konwertuj na obraz liniowy.
  • Osadź oryginalny plik Raw: wybierz tę opcję, aby osadzić plik camera raw (nie DNG) w pliku DNG. Spowoduje to utworzenie większego pliku DNG, ale w razie potrzeby umożliwia późniejsze wydzielenie oryginalnego pliku raw. 
 9. Stosowanie metadanych

  (Opcjonalnie) Aby zastosować metadane, wybierz opcję Podstawowe metadane z listy rozwijanej Szablon do użycia. Następnie wprowadź informacje w pola tekstowe Autor i Prawa autorskie.

  Wszelkie niestandardowe szablony metadanych utworzone w programie Bridge są również dostępne w menu Szablon do użycia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Praca przy użyciu szablonów metadanych.

 10. Kliknij przycisk Pobierz multimedia. Obrazy zostaną wyświetlone w programie Adobe Bridge.

  Uwaga:

  Jeśli wybrane zostało pole wyboru Otwórz w Adobe Bridge, program Bridge automatycznie otwiera lokalizację, do której zaimportowane zostały pliki multimedialne, i wyświetla zdjęcia lub podfoldery z tej lokalizacji w panelu Zawartość

Importowanie z urządzenia w systemie macOS

W systemie macOS program Bridge udostępnia dodatkową opcję importowania multimediów z urządzeń: Plik > Importuj z urządzenia. Opcja ta ma ograniczone ustawienia importowania i można jej użyć jako alternatywy dla opcji Plik > Pobierz zdjęcia z aparatu, jeśli pracujesz w systemie macOS.

W przypadku urządzeń połączonych w trybie PTP lub MTP (takie jak aparaty lub urządzenia z systemem Android)

Zmień tryb z PTP/MTP na tryb USB / pamięci masowej, a następnie podłącz urządzenie do komputera.

Uwaga:

Instrukcje na temat zmiany trybu znajdują się w dokumentacji dostarczonej przez producenta urządzenia.

Program Adobe Bridge wykryje teraz urządzenie i można będzie rozpocząć importowanie z niego plików multimedialnych. Instrukcje znajdują się poniżej.

W przypadku iUrządzeń (np. iPad lub iPhone)

 1. Podłącz iUrządzenie do komputera.

 2. Kliknij polecenie Plik > Importuj z urządzenia. Wyświetlone okno dialogowe automatycznie rozpoznaje podłączone urządzenie.

 3. Zaznacz pliki multimedialne, które chcesz zaimportować, wybierz miejsce importu w opcji Importuj do i kliknij polecenie Pobierz.

  Importowanie z urządzenia w systemie macOS
  Importowanie z urządzenia w systemie macOS

  Wybrane pliki multimedialne zostaną zaimportowane do programu Adobe Bridge.

 4. Wybrane pliki multimedialne zostaną zaimportowane do programu Adobe Bridge. Domyślnie pliki w programie Bridge są importowane do katalogu /Users/<nazwa użytkownika>/Pictures w panelu Foldery.Można odszukać ten folder w panelu foldery.

  Panel Foldery

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online