Zapisywanie stanów obrazu w postaci migawek

Stan obrazu można nagrać w dowolnej chwili, tworząc migawkę. Migawki to zapisane wersje obrazu zawierające pełen zestaw modyfikacji wprowadzonych do chwili utworzenia danej migawki. Tworząc migawki danego obrazu na różnych etapach jego edycji, można w łatwy sposób porównać efekty wprowadzonych dopasowań. Możesz też wrócić do wcześniejszego stanu, jeśli chciałbyś użyć go innym razem. Kolejną zaletą migawek jest to, że można pracować na wielu wersjach danego obrazu bez konieczności tworzenia kopii oryginału.

Twórz migawki i zarządzaj nimi przy użyciu zakładki Migawki okna dialogowego Camera Raw.

 1. Kliknij przycisk Nowa migawka  u dołu zakładki Migawki, aby utworzyć migawkę.
 2. Wpisz nazwę w oknie dialogowym Nowa migawka i kliknij OK.

  Migawka pojawia się na liście zakładki Migawki.

Pracując z migawkami, możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

 • Aby zmienić nazwę migawki, kliknij ją prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (macOS) i wybierz polecenie Zmień nazwę.

 • Kliknij migawkę, aby zmienić ustawienia bieżącego obrazu na ustawienia zaznaczonej migawki. Podgląd obrazu zostanie odpowiednio uaktualniony.

 • Aby zaktualizować lub nadpisać istniejącą migawkę bieżącymi ustawieniami obrazu, kliknij migawkę prawym przyciskiem myszy (Windows) lub naciśnij klawisz Control (macOS) i wybierz polecenie Uaktualnij zgodnie z bieżącymi ustawieniami.

 • Aby cofnąć zmiany wprowadzone w migawce, kliknij Anuluj.

  Uwaga! Klikając Anuluj, w celu cofnięcia zmian w migawce, należy zachować ostrożność. Wszystkie dopasowania obrazów dokonane w czasie bieżącej sesji zostaną również utracone.

 • Aby usunąć migawkę, zaznacz ją i kliknij przycisk Kosz  u dołu zakładki. Można również kliknąć daną migawkę prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (macOS) i wybrać polecenie Usuń.

Uwaga:

W przypadku zastosowania migawek w programie Lightroom Classic można edytować je w oknie dialogowym Camera Raw (i odwrotnie).

Zapisywanie, zerowanie i wczytywanie ustawień modułu Camera Raw

Możesz ponownie użyć dopasowań zastosowanych do obrazu. Możesz także zapisać wszystkie bieżące ustawienia obrazu modułu Camera Raw, albo tylko ich część, jako ustawienia wstępne albo jako nowe ustawienia domyślne. Ustawienia domyślne stosowane są do konkretnego modelu aparatu, konkretnego numeru seryjnego aparatu albo konkretnych ustawień ISO w zależności od ustawień w sekcji Ustawienia domyślne obrazu w preferencjach modułu Camera Raw.

Nazwy ustawień domyślnych są wyświetlane w zakładce Ustawienia domyślne, w menu Edycja > Ustawienia projektowania programu Adobe Bridge, w menu kontekstowym obrazów Camera Raw w programie Adobe Bridge oraz w podmenu Stosowanie ustawień domyślnych menu Ustawienia Camera Raw w oknie dialogowym Camera Raw. Ustawienia domyślne nie są wyświetlane, jeśli nie zostały zapisane w folderze ustawień modułu Camera Raw. Niezależnie od tego można użyć polecenia Wczytaj ustawienia, które pozwala odszukać i zastosować ustawienia zapisane w dowolnym miejscu.

 

 

Uwaga:

Ustawienia można zapisywać i usuwać, używając przycisków u dołu zakładki Ustawienia domyślne.

 1. Kliknij przycisk menu Ustawienia Camera Raw  i wybierz polecenie z menu:

  Zapisz ustawienia

  Zapisywanie bieżących ustawień jako ustawień wstępnych. Wybieranie które ustawienia mają być zapisane jako ustawienia wstępne i ich zapis.

  Zapis nowych ustawień domyślnych Camera Raw

  Umożliwia zapisanie ustawień bieżących jako nowych ustawień domyślnych innych zdjęć zrobionych tym samym aparatem, tym samym modelem aparatu albo przy tych samych ustawieniach ISO. Wybierz odpowiednie opcje w sekcji Ustawienia domyślne obrazu w preferencjach modułu Camera Raw, aby określić, czy ustawienia domyślne mają zostać powiązane z konkretnym numerem seryjnym aparatu czy z ustawieniami ISO.

  Wyzeruj domyślne ustawienia Camera Raw

  Powoduje przywrócenie oryginalnych ustawień domyślnych bieżącego aparatu, modelu aparatu lub ustawień ISO.

  Wczytaj ustawienia

  Otwiera okno dialogowe Wczytaj ustawienia konwersji formatu Raw, w którym można odszukać wybrany plik ustawień, zaznaczyć go i kliknąć przycisk Wczytaj.

Określanie miejsca przechowywania ustawień Camera Raw

Wybierz miejsce przechowywania plików ustawień. Pliki XMP są przydatne wtedy, gdy pliki obrazów mają być przeniesione lub zapisane, ale przy tym chcesz zachować ustawienia Camera Raw. W oknie dialogowym Camera Raw jest dostępne polecenie Eksportuj ustawienia, które pozwala skorzystać z bazy danych modułu Camera Raw i skopiować zapisane w niej ustawienia do towarzyszących plików XMP lub osadzić je w plikach DNG (Digital Negative).

Ustawienia plików przetwarzanych za pomocą modułu Camera Raw są zapisywane w dwóch miejscach: w pliku bazy danych modułu Camera Raw albo w pomocniczym pliku XMP. Ustawienia pliku DNG przetwarzanego w module Camera Raw są zapisywane w samym pliku DNG. Opcjonalnie mogą zostać zapisane również w towarzyszącym pliku XMP. Ustawienia plików TIFF i JPEG są zawsze zapisywane w tych samych plikach.

Uwaga:

Podczas importowania serii plików Camera Raw w programie After Effects ustawienia pierwszego pliku będą stosowane do wszystkich tych plików w serii, które nie mają własnych plików towarzyszących XMP. Program After Effects nie przegląda bazy danych Camera Raw.

Możesz ustawić preferencję określającą gdzie mają być zapisywane ustawienia. Dlatego też, po ponownym otwarciu pliku Camera Raw wszystkie ustawienia są takie, jak przed ostatnim zamknięciem pliku. W ustawieniach nie są zapisywane atrybuty obrazu (profil docelowej przestrzeni kolorów, głębia bitowa, rozmiar w pikselach oraz rozdzielczość).

 1. W programie Photoshop:
  wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Camera Raw (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Camera Raw (macOS).

  W programie Adobe Bridge:
  wybierz polecenie Edycja > Preferencje Camera Raw (Windows) lub Bridge > Preferencje Camera Raw  (macOS). 

  W oknie dialogowym Camera Raw:
  kliknij przycisk Otwórz okno dialogowe preferencji .

 2. W oknie dialogowym Preferencje Camera Raw wybierz jedną z następujących opcji z menu Zapisz ustawienia obrazu w:

  Baza danych Camera Raw

  Zapisywanie ustawień w pliku bazy danych Camera Raw w folderze Dokumenty i ustawienia/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/CameraRaw (Windows) lub Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences (macOS). Baza danych jest indeksowana według zawartości pliku, zatem ustawienia pozostają przyporządkowane do obrazka, nawet jeżeli przeniesie się albo zmieni nazwę pliku Camera Raw.

  Pliki towarzyszące „.XMP”

  Zapisywanie ustawień w oddzielnym pliku XMP w tym samym folderze co plik Camera Raw (pod tą samą nazwą, ale z rozszerzeniem .xmp). Jest to opcja przydatna do długotrwałej archiwizacji plików Camera Raw wraz z odpowiadającymi im ustawieniami w środowiskach wielodostępowych. Te same pliki XMP mogą zawierać dane IPTC (International Press Telecommunications Council) oraz inne metadane powiązane z plikiem Camera Raw. Jeżeli pliki Camera Raw są umieszczone na nośniku tylko do odczytu, np. dysku CD lub DVD, przed otwarciem skopiuj je na twardy dysk. Wtyczka Camera Raw nie może zapisać pliku XMP na nośniku tylko do odczytu. W takiej sytuacji ustawienia zostaną zapisane w pliku bazy danych modułu Camera Raw. Do wyświetlania plików XMP w programie Adobe Bridge służy polecenie Widok > Pokaż pliki ukryte.

  Uwaga:

  Korzystając z systemu kontroli wersji do zarządzania plikami i zapisując ustawienia w towarzyszących plikach XMP, należy pamiętać, że w przypadku wprowadzania zmian w plikach Camera Raw trzeba pobierać do edycji i odkładać na serwer również pliki towarzyszące. Pliki towarzyszące XMP muszą również podlegać wszystkim innym modyfikacjom (takim jak zmiana nazwy, przeniesienie, usunięcie) wraz z odpowiadającymi im plikami Camera Raw. Programy Adobe Bridge, Photoshop, After Effects oraz Camera Raw przeprowadzają taką synchronizacją plików, gdy użytkownik pracuje lokalnie.

  Uwaga:

  Jeśli ustawienia plików Camera Raw są przechowywane w bazie danych modułu Camera Raw, a zachodzi potrzeba przeniesienia ich w inne miejsce (na dysk CD, na dysk DVD, na inny komputer itp.), można skorzystać z polecenia Eksportuj ustawienia do XMP i za jego pomocą wyeksportować ustawienia plików do plików towarzyszących XMP.

 3. Jeśli chcesz zapisać wszystkie dostosowania wprowadzone w pliku DNG w tym samym pliku, zaznacz opcję Ignoruj pliki towarzyszące „.XMP” w sekcji Obsługa pliku DNG okna dialogowego Preferencje Camera Raw.

Kopiowanie i wklejanie ustawień modułu Camera Raw

Program Adobe Bridge umożliwia skopiowanie ustawień dotyczących danego pliku Camera Raw i wklejenie go w innym pliku Camera Raw.

 1. W programie Adobe Bridge zaznacz plik i wybierz polecenie Edycja > Ustawienia projektowania > Kopiuj ustawienia Camera Raw.

 2. Zaznacz co najmniej jeden plik i wybierz polecenie Edycja > Ustawienia projektowania > Wklej ustawienia Camera Raw.

  Uwaga:

  Polecenia kopiowania i wklejania można wybrać również z menu kontekstowego, które jest wyświetlane po kliknięciu plików obrazów prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (macOS).

 3. W oknie dialogowym Wklej ustawienia Camera Raw wybierz ustawienia, które mają zostać zastosowane.

Stosowanie zapisanych ustawień Camera Raw

 1. W programie Adobe Bridge albo w oknie dialogowym Camera Raw zaznacz jeden lub kilka plików.
 2. W programie Adobe Bridge wybierz polecenie Edycja > Ustawienia projektowania lub kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany plik. Można też w oknie dialogowym Camera Raw kliknąć menu Ustawienia Camera Raw .

 3. Wybierz jedno z następujących poleceń:

  Ustawienia obrazu

  Użycie ustawień wybranego obrazu Camera Raw. Opcja ta jest dostępna tylko w menu Ustawienia Camera Raw w oknie dialogowym Camera Raw.

  Ustawienia domyślne Camera Raw

  Użycie zapisanych ustawień domyślnych konkretnego aparatu, modelu aparatu lub ustawień ISO.

  Poprzednia konwersja

  Zostaną użyte ustawienia, które obowiązywały w przypadku poprzedniego obrazu z tego samego aparatu, modelu aparatu lub z tymi samymi ustawieniami ISO.

  Nazwa ustawień domyślnych

  Wykorzystanie ustawień (być może tylko niektórych ustawień obrazu) zapisanych jako ustawienia wstępne.

  Zastosowanie ustawień wstępnych
  Zastosowanie ustawień wstępnych

  Uwaga:

  Możesz także zastosować ustawienia wstępne w zakładce Ustawienia predefiniowane.

Eksportowanie ustawień Camera Raw i podglądów DNG

W oknie dialogowym Camera Raw jest dostępne polecenie Eksportuj ustawienia do XPM, które pozwala skorzystać z bazy danych modułu Camera Raw i skopiować zapisane w niej ustawienia do towarzyszących plików XMP lub osadzić je w plikach DNG. Dzięki wyeksportowaniu ustawień zyskuje się pewność, że ustawienia plików Camera Raw będą zachowywane mimo przenoszenia plików w różne miejsca.

Możesz również uaktualniać podglądy JPEG osadzone w plikach DNG.

 1. Otwórz pliki w oknie dialogowym Camera Raw.
 2. Jeśli chcesz wyeksportować ustawienia lub podglądy wielu plików, zaznacz ich miniaturki w widoku taśmy filmowej.
 3. W menu Ustawienia Camera Raw wybierz polecenie Eksport ustawień do XMP lub Uaktualnij podgląd DNG.

  Pliki pomocnicze XMP są tworzone w tym samym folderze, w którym są przechowywane pliki Camera Raw. Jeśli pliki Camera Raw zostały zapisane w formacie DNG, eksportowane ustawienia są osadzane w tych plikach DNG.

Określanie opcji przepływu pracy modułu Camera Raw

Opcje przepływu pracy określają ustawienia dla wszystkich plików wyjściowych modułu Camera Raw, wliczając w to głębię bitową, przestrzeń kolorów, wyostrzanie materiału wyjściowego i rozmiar. Opcje obiegu pracy decydują o tym, w jaki sposób program Photoshop będzie otwierał te pliki, ale nie mają wpływu na importowanie plików Camera Raw w programie After Effects. Ustawienia opcji obiegu pracy nie wpływają na dane pliku Camera Raw.

Możesz określić ustawienia opcji obiegu pracy, klikając podkreślony tekst w dolnej części okna dialogowego Camera Raw.

Przestrzeń

Określanie profilu kolorów. Na ogół należy ustawiać profil koloru Przestrzeń na taką, jakiej używa się w przestrzeni roboczej RGB w programie Photoshop. Profilem źródłowym plików Camera Raw jest zwykle przestrzeń kolorów właściwa dla danego aparatu. Profile wyświetlane w menu Przestrzeń są wbudowane w moduł Camera Raw. Aby używać przestrzeni kolorów, której nie ma w menu Przestrzeń, wybierz polecenie ProPhoto RGB, a następnie przekonwertuj do przestrzeni roboczej, którą wybierzesz przy otwieraniu pliku w programie Photoshop.

Głębia

Opcja decyduje o tym, czy plik zostanie otwarty w programie Photoshop jako obraz o 8 czy 16 bitach na kanał.

Rozmiar

Określanie rozmiarów obrazu w pikselach do importu w programie Photoshop. Ustawieniem domyślnym jest ta sama wielkość, której użyto przy wykonywaniu fotografii. Aby ponownie dokonać próbkowania obrazu, użyj menu Rozmiar kadru.

W przypadku aparatów o pikselach kwadratowych, gdy planujesz wykonanie mniejszego obrazu końcowego, wybranie rozmiaru mniejszego niż rozmiar własny aparatu skraca czas przetwarzania. Wybór większego rozmiaru daje efekt podobny do próbkowania w górę (w programie Photoshop).

W przypadku aparatów generujących piksele nie kwadratowe rozmiar właściwy to taki, który najlepiej zachowuje łączną liczbę pikseli. Wybór innego rozmiaru skutkuje mniejszym stopniem ponownego próbkowania, a w konsekwencji wyższą jakością obrazu. Rozmiar odpowiadający najwyższej jakości jest oznaczony w menu Wielkość gwiazdką (*).

Uwaga! Rozmiar obrazu w pikselach można zawsze zmienić po otwarciu go w programie Photoshop.

Rozdzielczość

Określanie rozdzielczości z jaką będzie drukowany obraz. Ustawienia te nie wpływają na rozmiary w pikselach. Na przykład, obrazek o wymiarach 2048 x 1536 wydrukowany z rozdzielczością 72 dpi będzie miał wielkość około 72,4 cm x 54 cm. Po zmianie rozdzielczości na 300 dpi, rozmiar drukowanego obrazu będzie wynosił około 17 cm x 13 cm. Można też użyć polecenia Rozmiar obrazu, aby dopasować rozdzielczość w programie Photoshop.

Wyostrzenie dla

Umożliwia wyostrzanie materiału wyjściowego zgodnie z jego przeznaczeniem: dla ekranu, papieru matowego lub papieru błyszczącego. Jeśli zastosujesz wyostrzanie materiału wyjściowego, możesz zmienić wartość w wysuwanym menu Stopień na Niska lub Wysoka, aby zmniejszyć lub zwiększyć stopień użytego wyostrzania. W większości przypadków możesz pozostawić domyślną, standardową wartość opcji Stopień.

Otwieranie w programie Photoshop jako obiektów inteligentnych

Po kliknięciu przycisku Otwórz obrazy Camera Raw otwierane są one w programie Photoshop jako warstwa obiektów inteligentnych, a nie warstwa tła. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift klikając Otwórz, by zastąpić te preferencje wybranych obrazów.

Wyzeruj ustawienia Camera Raw

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command i wybierz kolejno Photoshop > Preferencje > Camera Raw (macOS) lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i wybierz kolejno Edycja > Preferencje> Camera Raw (Windows).

 2. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym z pytaniem „Czy chcesz usunąć preferencje modułu Camera Raw?”
  .

  Usuń preferencje modułu Camera Raw

  Nowe pliki preferencji zostaną utworzone w ich pierwotnej lokalizacji (zob. tabele poniżej).

Lokalizacje preferencji w systemie macOS

Nazwa i opis Nazwa pliku Ścieżka
Preferencje modułu Camera Raw – zawiera wszystkie ustawienia określone w oknie dialogowym Preferencje modułu Camera Raw.
Preferencje modułu Adobe Camera Raw Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences

Lokalizacje preferencji w systemie Windows

Nazwa i opis Nazwa pliku Ścieżka
Preferencje modułu Camera Raw – zawiera wszystkie ustawienia określone w oknie dialogowym Preferencje modułu Camera Raw.
Preferencje modułu Adobe Camera Raw

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/CameraRaw/Setting

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/[wersja]