Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
  2. Panel Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw

 

Program Bridge umożliwia zaawansowane zarządzanie pamięcią podręczną oraz generowanie udostępnionej pamięci podręcznej w środowisku współpracy. Podczas pracy na dyskach udostępnionych mechanizm udostępnionej pamięci podręcznej w programie Bridge umożliwia zaimportowanie wcześniej wygenerowanej pamięci podręcznej i ponowne jej wykorzystanie.

Uwaga:

W programie Bridge CC 2018 i wcześniejszych pamięć podręczna była przeznaczona głównie dla indywidualnych użytkowników pracujących nad własnymi folderami. Pamięć podręczna była generowana i utrzymywana oddzielnie dla każdego użytkownika, dlatego podczas pracy w środowisku współpracy (dyski udostępnione w sieciach, zewnętrzne dyski twarde) tworzenie pamięci podręcznej i wykonywanie działań konserwacyjnych w komputerze każdego użytkownika zajmowało sporo czasu.

Dlaczego i kiedy jest potrzebna udostępniona pamięć podręczna?

Pracując w środowisku współpracy, można utworzyć udostępnioną pamięć podręczną dla innych użytkowników programu Bridge. Udostępniona pamięć podręczna zapewnia następujące korzyści:

 • zwiększa wydajność poprzez szybsze przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie elementów zapisanych w pamięci podręcznej;
 • zapobiega konieczności ponownego budowania pamięci podręcznej i uwalnia innych od wysiłków związanych z generowaniem pamięci podręcznej.
Uwaga:

Funkcja zarządzania udostępnioną pamięcią podręczną jest przydatna tylko w przypadku pracy w środowisku współpracy wielu użytkowników. Jeśli jesteś jedynym użytkownikiem, udostępniona pamięć podręczna nie jest przydatna i może powodować problemy z dostępnym miejscem.

Zaleca się, aby nie korzystać z funkcji udostępnionej pamięci podręcznej w przypadku pojedynczego użytkownika. W takim przypadku tworzenie pamięci podręcznej i zarządzanie nią odbywa się w taki sam sposób, jak w programie Bridge CC 2018.

Aby lepiej zobrazować problem, rozważmy organizację, w której znajdują się projektanci, ilustratorzy i fotografowie, którzy często pracują nad obrazami. Obrazy są dostępne w repozytorium obrazów, które pracownicy obsługują za pomocą programu Bridge, aby przeglądać, dodawać, wyświetlać, edytować lub wyszukiwać obrazy.

W przypadku korzystania z programu Bridge CC 2018 oraz jego wcześniejszych wersji dla wszystkich obrazów na poszczególnych komputerach generowana jest oddzielna pamięć podręczna, co jest czasochłonnym procesem. 

Program Bridge CC 2019 umożliwia użycie funkcji zarządzania udostępnioną pamięcią podręczną do jej eksportowania, a inni użytkownicy mogą zaimportować kopię udostępnionej pamięci podręcznej do swoich systemów lokalnych. Z uwagi na fakt, że komputery są zsynchronizowane, zarządzanie pamięcią podręczna w scentralizowanej lokalizacji umożliwia ponowne wykorzystanie wyeksportowanej pamięci bez konieczności ponownego tworzenia jej na innych komputerach użytkowników.

Udostępnianie pamięci podręcznej w środowisku współpracy
Udostępnianie pamięci podręcznej w środowisku współpracy | Użytkownik A eksportuje pamięć podręczną i tworzy folder udostępnionej pamięci podręcznej | Użytkownicy B i C importują pamięć podręczną z folderu udostępnionej pamięci podręcznej do swoich systemów lokalnych

Uwaga:

Poniżej znajdują się dwa ważne foldery pamięci podręcznej, które należy znać:

 • Folder udostępnionej pamięci podręcznej (.BridgeSharedCache): folder w udostępnionej lokalizacji sieciowej, w którym znajduje się wyeksportowana pamięć podręczna. Inni użytkownicy programu Bridge mogą ponownie wykorzystać tę pamięć. Ten folder jest tworzony podczas generowania i eksportowania udostępnionej pamięci podręcznej.
 • Folder zaimportowanej pamięci podręcznej: folder na komputerze lokalnym, w którym znajduje się zaimportowana udostępniona pamięć podręczna. Ten folder jest tworzony automatycznie po zaimportowaniu udostępnionej pamięci podręcznej.

Kiedy należy wykonywać zadania eksportu, importu i czyszczenia udostępnionej pamięci podręcznej?

Podczas pracy z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge w środowisku wielu użytkowników można wykonywać następujące operacje:
 • Eksportowanie: operacja eksportu służy do ręcznego generowania pamięci podręcznej dla wybranego folderu i jego podfolderów. Podczas eksportowania program Bridge wewnętrznie generuje miniatury, podglądy oraz indeksy i zapisuje je w wybranym folderze udostępnionej pamięci podręcznej. Ten folder zawiera udostępnioną pamięć podręczną, która może być ponownie wykorzystana przez innych użytkowników. W środowisku wielu użytkowników zaleca się, aby operację eksportowania w celu wygenerowania udostępnionej pamięci podręcznej wykonywał tylko jeden użytkownik, który ma dostęp do zapisu. Żaden użytkownik nie powinien modyfikować folderu udostępnionej pamięci podręcznej.
 • Importowanie: po wyeksportowaniu udostępnionej pamięci podręcznej do ponownego użycia można wykonać operację importu, aby utworzyć lokalną kopię tej udostępnionej pamięci podręcznej. Importowanie można wykonać na dwa sposoby:
  • Jawny import (przy użyciu okna dialogowego Zarządzaj pamięcią podręczną): importuje (kopiuje) wyeksportowaną pamięć podręczną ze wszystkich folderów za jednym razem. 
  • Automatyczny import pamięci podręcznej (kontrolowany za pomocą opcji preferencji): importuje (kopiuje) pamięć podręczną za każdym razem, gdy użytkownik przegląda folder za pomocą programu Bridge. 

W przypadku przeprowadzenia importowania za pomocą jednego z tych sposobów program Bridge kopiuje zawartość folderów udostępnionej pamięci podręcznej do folderu (folderu zaimportowanej pamięci podręcznej) na komputerze.  

 • Czyszczenie: umożliwia wykonywanie następujących operacji czyszczenia pamięci podręcznej:
  • Wyczyść wyeksportowaną (udostępnioną) pamięć podręczną: wyeksportowana pamięć podręczna jest umieszczana w folderze udostępnionej pamięci podręcznej. Możesz wyczyścić ten folder, aby usunąć udostępnioną pamięć podręczną, wybierając opcję Wyczyść określoną lokalizację w oknie dialogowym Zarządzaj pamięcią podręczną lub klikając prawym przyciskiem myszy pamięć podręczną i wybierając opcję Wyczyść wybraną pamięć podręczną
  • Wyczyść folder zaimportowanej pamięci podręcznej: możesz wyczyścić folder zaimportowanej pamięci podręcznej, wybierając opcję Wyczyść określoną lokalizację w oknie dialogowym Zarządzaj pamięcią podręczną lub klikając folder prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Wyczyść wybraną pamięć podręczną
  • Wyczyść całą zaimportowaną pamięć podręczną: możesz wyczyścić całą zaimportowaną pamięć podręczną w folderze importowanej pamięci podręcznej, wybierając opcję Wyczyść wszystkie lokalne pliki pamięci podręcznej w oknie dialogowym Zarządzaj pamięcią podręczną.
Uwaga:

Program Bridge CC 2019 SDK zawiera obiekt ManageCache z funkcją eksportowania, importowania i czyszczenia udostępnionej pamięci podręcznej. Obiekt ten można również wykorzystać do automatyzacji tych operacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.adobe.io/apis/creativecloud/bridge.html.

Jak eksportować, importować i czyścić udostępnioną pamięć podręczną?

W celu utworzenia pamięci podręcznej folderu udostępnianego wielu użytkownikom i zarządzania nią należy wybrać kolejno polecenia Narzędzia Zarządzanie pamięcią podręczną. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zarządzaj pamięcią podręczną.

Okno dialogowe Zarządzaj pamięcią podręczną

W oknie dialogowym Zarządzaj pamięcią podręczną wykonaj następujące czynności:

 1. Aby utworzyć pamięć podręczną dla wybranego folderu i jego podfolderów, wybierz opcję Utwórz i eksportuj pamięć podręczną dla folderu „wybrana nazwa folderu” i wszystkich dołączonych folderów. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona.

  Uwagapoziom dostępu do każdego folderu zostanie uwzględniony podczas tworzenia pamięci podręcznej. Operacja eksportu wewnętrznie tworzy indeksy, miniatury i podglądy oraz przechowuje informacje o wersji eksportu  w folderze udostępnionej pamięci podręcznej. Program Bridge eksportuje również informacje dotyczące metadanych plików.

  • Aby utworzyć pełen podgląd obrazów w pamięci podręcznej, wybierz Utwórz podglądy 100%. Opcja ta jest domyślnie wyłączona.

  Wskazówka: jeśli często pracujesz z powiększonymi zdjęciami, zaleca się wybranie opcji Utwórz podglądy 100%. Należy jednak pamiętać, że zużywa to więcej miejsca na dysku i znacznie zwiększa początkowy czas przetwarzania.

  • Kliknij przycisk OK.
 2. W celu importowania pamięci podręcznej z konkretnego udostępnionego folderu należy wybrać opcję Importuj pamięć podręczną. Kliknij przycisk Dalej i wybierz folder udostępniony, z którego chcesz importować pamięć podręczną.

  Podczas importowania program Bridge wewnętrznie kopiuje miniatury, podglądy, informacje o metadanych i indeksy na komputer lokalny, umieszczając je w folderze udostępnionej pamięci podręcznej. Operacja kopiowania jest szybsza niż ponowne generowanie miniaturek i podglądów w pamięci podręcznej, dzięki czemu można szybciej przeglądać i wyszukiwać obrazy. Po zaimportowaniu pamięci podręcznej będzie ona dostępna w folderze udostępnionej pamięci podręcznej. Wszystkie dalsze aktualizacje pliku również uaktualnią zaimportowaną kopię pamięci podręcznej znajdującą się w folderze udostępnionej pamięci podręcznej.

  Podczas przeglądania folderu zawierającego udostępnioną pamięć podręczną domyślnie program Birdge automatycznie pobiera pamięć podręczną do komputera. Aby wyłączyć funkcję automatycznego importu, należy usunąć zaznaczenie opcji Automatycznie importuj pamięć podręczną z folderów, gdy to możliwe, wybierając kolejno opcje Edytuj Preferencje Pamięć podręczna.

  Preferencja automatycznego importowania pamięci podręcznej

  Informacje na temat ustawiania preferencji dotyczących pamięci podręcznej zawiera temat Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge.

 3. Aby usunąć pamięć podręczną, wybierz opcję Wyczyść pamięć podręczną. Możesz użyć tej opcji, jeśli podejrzewasz, że pamięć podręczna dla folderu jest nieaktualna i wymaga odtworzenia (np. miniatury i metadane nie zostały zaktualizowane).

  • Aby usunąć wszystkie pliki pamięci podręcznej zapisane na komputerze, wybierz polecenie Wyczyść wszystkie lokalne pliki pamięci podręcznej. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona. Po kliknięciu przycisku Dalej wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy z prośbą o potwierdzenie operacji.
  Komunikat z ostrzeżeniem

  • Aby selektywnie usunąć pliki pamięci podręcznej z określonego folderu, wybierz polecenie Wyczyść pamięć podręczną dla określonej lokalizacji. Kliknij przycisk Dalej i wybierz folder, z którego chcesz usunąć pliki. Jeśli folder, z którego chcesz usunąć pliki pamięci podręcznej, jest folderem zawierającym eksportowaną pamięć podręczną, zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem. W tym oknie zaznacz jedną z poniższych opcji:
   • Wyczyść tylko moją pamięć podręczną: usuwa tylko kopię lokalną plików w pamięci podręcznej Udostępnione pliki pamięci podręcznej pozostaną nienaruszone.
   • Wyczyść pamięć podręczną wszystkich użytkowników: usuwa zarówno pliki w pamięci podręcznej i kopie lokalne plików w pamięci podręcznej.
  • Zaznacz opcję Dołącz podfoldery, aby usunąć pamięć podręczną z podfolderów.
  • Kliknij przycisk Kontynuuj.
  Komunikat z ostrzeżeniem

  • Jeśli folder, z którego chcesz usunąć pliki pamięci podręcznej, nie zawiera eksportowanej pamięci, zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem.
   • Zaznacz opcję Dołącz podfoldery, aby usunąć pamięć podręczną z podfolderów.
   • Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe.
   • Kliknij przycisk Kontynuuj, aby usunąć lokalną pamięć podręczną.
  Komunikat z ostrzeżeniem

Jakie uprawnienia są potrzebne do eksportowania i importowania udostępnionej pamięci podręcznej?

W przypadku eksportowania pamięci podręcznej konieczny jest dostęp do odczytu i zapisu w całym repozytorium. Podczas eksportowania program Bridge próbuje utworzyć folder udostępnionej pamięci podręcznej, który zawiera pamięć podręczną (miniatury, podglądy i indeksy) przeznaczoną do zaimportowania przez innych użytkowników. Jeżeli nie masz dostępu do zapisu, nie możesz utworzyć folderu udostępnionej pamięci podręcznej.

Operacje importu i automatycznego importu importują pamięć podręczną tylko tych folderów, w przypadku których masz dostęp do odczytu. Jeśli nie masz dostępu do odczytu folderu, program Bridge nie może odczytać folderu udostępnionej pamięci podręcznej ani uzyskać do niej dostępu.

Ograniczenie

W przypadku korzystania z programu Bridge CC 2019 należy zainicjować operację eksportu, aby zaktualizować udostępnioną pamięć podręczną repozytorium. Można też użyć programu Bridge SDK w celu zaplanowania operacji eksportu.

Jeśli jednak częstotliwość dodawania lub usuwania plików w repozytorium jest wysoka, powodując tym samym znaczne obciążenie dysku, proces eksportu może być żmudny. 

Scenariusze błędów

Program Bridge zatrzymuje operację eksportu i wyświetla komunikat o błędzie w następujących przypadkach:

 • Dysk zapełniony: jeśli dysk lub lokalizacja sieciowa jest zapełniony(-a) podczas tworzenia pamięci podręcznej.
 • Brak uprawnień do odczytu lub zapisu: jeśli nie masz dostępu do folderu, który próbujesz wyeksportować.
 • Problem z siecią: jeśli sieć nie działa podczas eksportowania z lokalizacji sieciowej.

Często zadawane pytania

Jeśli pliki są przechowywane na lokalnym komputerze i jesteś jedynym użytkownikiem, który nad nimi pracuje, tworzenie i eksportowanie udostępnionej pamięci podręcznej nie jest przydatne. Możesz przeglądać pliki w programie Bridge, a istniejący mechanizm pamięci podręcznej programu utworzy pamięć podręczną dla tych plików.

Udostępniona pamięć podręczna jest przydatna tylko wtedy, gdy zasoby znajdują się w środowisku współpracy i pracuje nad nimi wielu użytkowników. 

Podczas przeglądania folderu zawierającego udostępnioną pamięć podręczną program Bridge automatycznie wykrywa obecność folderu udostępnionej pamięci podręcznej i kopiuje indeksy, miniatury i podglądy do folderu zaimportowanej pamięci podręcznej. Domyślnie funkcja automatycznego importu jest włączona. Aby wyłączyć automatyczne importowanie, usuń zaznaczenie opcji Automatycznie importuj pamięć podręczną z folderów, gdy to możliwe w oknie dialogowym Preferencje > Pamięć podręczna.

Udostępniona pamięć podręczna jest tworzona w tym samym folderze, w którym znajdują się pliki. Podczas eksportowania pamięci podręcznej folderu udostępnionego program Bridge tworzy folder udostępnionej pamięci podręcznej (.BridgeSharedCache) w folderze nadrzędnym i jego podfolderach. Pliki pamięci podręcznej (miniatury dla 256 i 1024 oraz pełnowymiarowy podgląd i informacje dotyczące indeksów) dla odpowiednich folderów są tworzone i zapisywane w udostępnionym folderze pamięci podręcznej.

Zaimportowana pamięć podręczna znajduje się na komputerze lokalnym w następującej lokalizacji: 
macOS: ~/Library/Caches/Adobe/Bridge/SharedCache
Windows: %appdata%\Adobe\Bridge\SharedCache

Nie można zmienić lokalizacji zaimportowanego folderu pamięci podręcznej.

Tak, wyeksportowana pamięć podręczna (obecna w folderze) przestaje być aktualna i zaleca się jej ponowne wyeksportowanie.

Jeżeli zaimportujesz nieaktualną udostępnioną pamięć podręczną, program Bridge w inteligentny sposób wykryje, że plik został zaktualizowany i automatycznie uaktualni zaimportowaną pamięć podręczną na komputerze lokalnym.

Program Bridge wykrywa i aktualizuje udostępnioną pamięć podręczną
Użytkownik B importuje pamięć podręczną z folderu udostępnionej pamięci podręcznej (eksportowanego przez użytkownika A) | Użytkownik C aktualizuje oryginalne pliki w sieci, dla których istnieje udostępniona pamięć podręczna | Program Bridge na komputerze użytkownika B wykrywa nieaktualną pamięć podręczną i automatycznie aktualizuje kopię lokalną

Jeżeli dodano nowe pliki lub zmodyfikowano istniejące pliki po wyeksportowaniu udostępnionej pamięci podręcznej, konieczne będzie ponowne wyeksportowanie tego samego folderu. Podczas ponownego eksportu eksportowana jest pamięć podręczna tylko dla nowych lub zmodyfikowanych plików. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?