Dôležité: Počkajte, prosím aspoň 30 dňový časový odstup, aby sa zaručilo, že sa nevyskytne chyba prístupu. Z dôvodu akomodácie tohto časového odstupu odporúčame prihlásiť si svoju licenčnú zmluvu Enterprise Term License Agreement (ETLA) predtým, ako vaša existujúca licencia uplynie. Ak máte otázky, kontaktujte, prosím, svojho zástupcu predaja spoločnosti Adobe.

Nemôžeme zaručiť žiadne predĺženia akomodácie procesu migrácie.

Táto stránka je určená pre IT správcov, ktorí migrujú používateľov do ovládacieho panela Adobe Enterprise Dashboard, aby sa zabezpečil prístup k dostupným aplikáciám a službám, ako je Creative Cloud pre firmy, Adobe Document Cloud pre firmu a Adobe Digital Publishing Solution (DPS). Tieto inštrukcie sú použiteľné pri migrácii z Creative Cloud pre tímy alebo Adobe Document Cloud zakúpeného cez plán Value Incentive Plan (VIP), individuálneho Creative Cloud alebo účtov Adobe a rozmiestnenia zostáv so sériovými číslami.

Ak chcete podrobné inštrukcie a máte špecifické otázky, môžete rýchlo otvoriť podporu pre otázky pomocou ovládacieho panelu Enterprise Dashboard a bude vás kontaktovať agent pre podporu Enterprise Customer Support.

Kroky uvedené nižšie pomáhajú zabezpečiť hladký prechod:

 • Vytvoriť ovládací panel Adobe Enterprise Dashboard
  • Zvoliť typ identity
  • Vyžiadať si doménu pre Podnikové a Federatívne ID
  • Pridať používateľov do ovládacieho panelu Enterprise Dashboard
 • Koncový používateľ: Migrácia nastavení a dát
 • Odstrániť používateľov pred rozmiestnením zostáv

Vytvoriť ovládací panel Adobe Enterprise Dashboard

Potom, ako spoločnosť Adobe oprávni ovládací panel Enterprise Dashboard pre vašu organizáciu na použitie všetkých dostupných produktov a služieb, váš určený IT správca obdrží emailom pozvanie na začatie konfigurácie ovládacieho panelu Enterprise Dashboard a na pridávanie používateľov.

Zvoliť typ identity

Spoločnosť Adobe používa systém riadenia identity na overovanie a autorizáciu používateľov. Použitie ovládacieho panelu Enterprise Dashboard vyžaduje použitie identít. Zvolený typ identity pre vašu organizáciu ovplyvní komplexnosť procesu migrácie.

Spoločnosť Adobe v súčasnosti podporuje tri identity alebo typy účtov:

Adobe ID je vytvorené, vlastnené a spravované používateľom. Správcovia môžu pozvať používateľov, aby sa stali členmi organizácie, a môžu ich odstrániť. Používateľom sa však nedá zakázať prístup k ich účtom Adobe ID. Toto môže byť dobrou voľbou pre freelancerov a zmluvných dodávateľov.

Podnikové ID vytvára, vlastní a spravuje organizácia. Správcovia vytvárajú podnikové ID a prideľujú ich používateľom. Správcovia môžu zrušiť prístup k produktom a službám prebratím účtu alebo vymazaním Podnikového ID, čím sa trvalo zablokuje prístup k príslušným používateľským dátam.

Federatívne ID, ktoré je prostredníctvom federácie prepojené na podnikový adresár, vytvára a vlastní organizácia. Organizácia si sama spravuje poverenia a procesy Single Sign-On (SSO) pomocou poskytovateľa identity SAML2.

Ak potrebujete doplňujúce informácie za účelom pomoci, zvoľte správny typ identity pre svoju organizáciu a pozrite si Správa typov identity.

Vyžiadajte si doménu pre Podnikové a Federatívne ID

Organizácie, ktoré chcú použiť Podnikové alebo Federatívne ID si musia najprv vyžiadať doménu vlastnenú organizáciou. Ak chcete viac informácií a podrobných inštrukcií, pozrite si Vyžiadanie domény.

Pridať používateľov na ovládací panel Enterprise Dashboard

Po prijatí pozvania do ovládacieho panelu Enterprise Dashboard a vyžiadaní domény môžete začať vytvárať skupiny, pridávať a pozývať používateľov. Skupiny tvoria základ pre doručenie licencií koncovým používateľom pre všetky tri typy identít. Licencie pridelené na úrovni skupiny určujú oprávnenosť používateľa na produkt. Napríklad ak máte skupinu Illustrator a skupinu Photoshop, používateľ musí byť členom obidvoch skupín, aby získal prístup k obidvom aplikáciám. Ak chcete viac informácií, pozrite si Správa skupín a Správa používateľov.

Koncový používateľ: Migrácia nastavení a dát

Existujúci používatelia musia migrovať svoje aktuálne nastavenia a dáta pre Creative Cloud a Document cloud. Poskytnite svojim používateľom inštrukcie týkajúce sa týchto jednoduchých krokov:

 1. Synchronizovať nastavenia
 2. Migrovať dáta (Podnikové a Federatívne ID)
 3. Odhlásiť sa z Creative Cloud a Document Cloud
 4. Prihlásiť sa k ovládaciemu panelu Enterprise Dashboard
 5. Synchronizácia a migrácia dokončená

Nastavenia pre synchronizáciu

Používatelia s Adobe ID musia synchronizovať svoje nastavenia predtým, ako sa odhlásia z Creative Cloud a znovu sa prihlásia. Poskytnite svojim používateľom kroky, ktoré sa nachádzajú v časti Synchronizácia nastavení aplikácií s aplikáciou Creative Cloud.

Migrovať dáta používateľa z Adobe ID do Podnikového a Federatívneho ID

Ak sú používatelia pozvaní do ovládacieho panelu Enterprise Dashboard pomocou Podnikového alebo Federatívneho ID, musia migrovať obsah svojho Adobe ID. Migrácia nie je potrebná ak používatelia budú pokračovať v používaní Adobe ID. Najjednoduchším spôsobom, ako migrovať účty je prevziať a potom ich nahrať pomocou aplikácie pracovnej plochy Creative Cloud, pričom sa synchronizácia súborov vykoná automaticky. Inštrukcie môžete nájsť v časti Migrácia účtov na strane Prenos účtov.

Odhlásiť sa a znova sa prihlásiť

Potom sa musí používateľ odhlásiť z Creative Cloud alebo z Document Cloud a znova sa prihlásiť pomocou vhodných poverení. Odhlásenie sa a prihlásenie späť je jednoduché.Pozrite si Odhlásenie sa z Creative Cloud, kde nájdete inštrukcie týkajúce sa odhlásenia a Podnikové ID, prihlásenie sa a pomoc s účtom, kde nájdete inštrukcie o tom, ako sa prihlásiť pomocou Podnikového alebo Federatívneho ID.

Odstrániť používateľov z predchádzajúceho rozmiestnenia zostáv

Odstrániť používateľov z konzoly správcu Admin Console

Organizácie migrujúce z konzoly správcu Admin Console (Creative Cloud pre tímy alebo Document Cloud) do ovládacieho panelu Enterprise Dashboard musia zabezpečiť minimálne 30 dňový časový odstup medzi spustením svojho ETLA a ukončením svojho predplatného.

Keď ste už nakonfigurovali ovládací panel Enterprise Dashboard podľa preferencií svojej organizácie a vaši používatelia sa prihlásili pomocou vhodného typu svojej identity, môžete používateľov odstrániť pomocou konzoly správcu Admin Console. Pozrite si Správa svojich tímov, kde nájdete inštrukcie.

Migrovať používateľov z rozmiestnenia zostáv so sériovými číslami na pomenovaných používateľov

Ak vaša organizácia používa sériové čísla a chcela by migrovať na model s pomenovanými používateľmi, vykonajte nasledovné inštrukcie v časti Migrácia z licencovania so sériovým číslom na pomenované licencie.

Migrácia z pomenovaného používateľa na rozmiestnenie zostáv so sériovými číslami

Organizácie môžu chcieť migrovať z existujúceho rozmiestnenia zostáv s pomenovaným používateľom na rozmiestnenie zostáv so sériovými číslami. Rozmiestnenie zostáv so sériovými číslami nezahŕňa úložisko a služby typu cloud. Koncoví používatelia stratia všetky svoje úložiská a služby typu cloud tým, že migrujú na rozmiestnenie zostáv so sériovými číslami.

 1. Používatelia sa musia odhlásiť z Creative Cloud na svojich počítačoch.
 2. Vytvorenie licenčného súboru pomocou aplikácie Creative Cloud Packager pre rozmiestnenie zostáv so sériovým číslom.
 3. Rozmiestnenie zostáv a spustenie balíka na požadovanom počítači.
 4. Odstránenie všetkých používateľov z konzoly správcu Admin Console.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online