Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

V programu Adobe Acrobat XI je množství ovládacích prvků a mnoho možností, jak provádět efektivní a rychlé hledání. Hledání může být povšechné nebo podrobné, s použitím mnoha různých typů dat a ve více souborech Adobe PDF.

Pokud pracujete s velkým množstvím navzájem souvisejících souborů PDF, můžete je v aplikaci Acrobat Pro definovat jako katalog, pro který se vygeneruje PDF index pro soubory PDF. Prohledávání indexu PDF — místo prohledávání samotných souborů PDF — podstatně urychlí hledání. Viz Vytváření indexů PDF.

Přehled funkcí hledání a nahrazení

Pomocí vyhledávání hledáte v PDF určité položky. Můžete spustit jednoduché hledání a hledat výrazy v jednom souboru nebo spustit složitější prohledávání a hledat různé druhy dat v jednom nebo více PDF. Můžete selektivně nahrazovat text.

Hledání lze spustit pomocí okna Prohledat nebo pruhu nástrojů Hledat. V každém případě Acrobat prohledá hlavní text PDF, vrstvy, pole formulářů a digitální podpisy. Do hledání můžete zahrnout také záložky a poznámky. Volbu Nahradit za obsahuje pouze pruh nástrojů Hledat.

Pruh nástrojů Hledat s volbami Hledat a nahradit
Pruh nástrojů Hledat s volbami Hledat a nahradit

Okno Prohledat nabízí více možností a více druhů hledání než pruh nástrojů Hledat. Když použijete okno Prohledat, budou se prohledávat i data objektů a obrazová metadata XIF (extended image file format). Při hledání ve více PDF prohledá Acrobat také vlastnosti dokumentu a metadata XMP a při hledání v indexu PDF se prohledávají také indexované tagy struktury. Pokud jsou k prohledávaným PDF přiloženy jiné soubory PDF, můžete je také zahrnout do hledání.

Poznámka:

PDF mohou mít více vrstev. Pokud je ve výsledku obsažen výskyt ze skryté vrstvy, pak když tento výskyt vyberete, objeví se výstražná zpráva s dotazem, zda chcete tuto vrstvu změnit na viditelnou.

Přístup k funkcím pro hledání

Způsob zahájení hledání závisí na typu hledání, které chcete spustit. Pruh nástrojů Hledat můžete použít pro rychlé prohledání aktuálního PDF a k nahrazení textu. Chcete-li hledat slova nebo vlastnosti dokumentu ve více PDF, používat rozšířené volby hledání a prohledávat indexy PDF, použijte okno Prohledat.

Zobrazení pruhu nástrojů Hledat

 1. Otevřete volbou Úpravy > Hledat (Ctrl/Command+F).
Dialogové okno Hledat
Hledat

A. Hledání pole B. Hledat předcházející C. Hledat další D. Nabídka Nahradit za se rozbalí a zobrazí textové pole 

Otevření okna Prohledat

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Úpravy > Pokročilé hledání (Shift+Ctrl/Command+F).

  • V pruhu nástrojů Hledat klikněte na šipku a zvolte Otevřít plné prohledávání Acrobatu.

  Okno Prohledat se zobrazí jako samostatné okno, které můžete přesunout, zvětšit nebo zmenšit, minimalizovat nebo umístit částečně nebo úplně za okno PDF.

Uspořádání okna dokumentu PDF a okna Prohledat

 1. V okně Prohledat klikněte na Uspořádat okna .

  Acrobat změní velikost oken a uspořádá je vedle sebe tak, aby téměř zaplňovala celou obrazovku.

  Poznámka: Další kliknutí na tlačítko Uspořádat okna změní velikost okna dokumentu, ale nechá okno Prohledat beze změny. Pokud chcete okno Prohledat zvětšit nebo zmenšit, přetáhněte jeho okraj nebo roh, jako u kteréhokoliv jiného okna ve vašem operačním systému.

   

Hledání a nahrazení textu v dokumentech PDF

Hledání a nahrazení textu v dokumentu PDF

Pruh nástrojů Hledat prohledává právě otevřený PDF. Vyhledaný výraz můžete selektivně nahradit alternativním textem. Text se nahrazuje po jednom výskytu. Nemůžete provést globální změnu v celém dokumentu PDF nebo ve více dokumentech PDF.

 1. Vyberte možnost Upravit > Hledat (Ctrl/Command+F).
 2. Do textového pole v pruhu nástrojů Hledat napište text, který chcete vyhledat.
 3. Chcete-li nahradit text, tak kliknutím na možnost Nahradit za rozbalte pruh nástrojů, a poté zadejte text nahrazení do textového pole Nahradit za.
 4. (Volitelně) Klikněte na šipku vedle textového pole a zvolte jednu nebo více z následujících voleb:

  Pouze celá slova

  Hledá pouze výskyty celého slova, které zadáte do textového pole. Když například hledáte slovo rum, nenajdou se slova um ani brum.

  Rozlišovat malá a VELKÁ

  Hledá pouze takové výskyty slov, které odpovídají zadání velkých nebo malých písmen. Pokud například hledáte slovo Web, nenajdou se slova web ani WEB.

  Zahrnout záložky

  Prohledá také text v panelu Záložky.

  Vložit poznámky

  Prohledá také text všech poznámek.

 5. Klikněte na Další.

  Acrobat přeskočí na první výskyt hledaného výrazu, který se zobrazí zvýrazněně.

 6. Kliknutím na možnost Nahradit proveďte nahrazení zvýrazněného textu nebo kliknutím na možnost Další přejděte na další výskyt hledaného výrazu. Pomocí možnosti Předchozí se můžete vrátit na předchozí výskyt hledaného výrazu.

Hledání textu ve více PDF

Okno Prohledat umožňuje hledání výrazů ve více PDF. Můžete například hledat ve všech souborech PDF v konkrétním umístění nebo ve všech souborech v otevřeném portfoliu PDF. Volba Nahradit za není dostupná v okně Hledat.

Poznámka:

Pokud jsou dokumenty zašifrované (mají nastavené zabezpečení), nemůžete je prohledávat v rámci prohledávání více dokumentů. Tyto dokumenty nejprve otevřete a pak je prohledejte jednotlivě. Výjimkou jsou ale dokumenty zašifrované jako digitální publikace Adobe Digital Editions, které můžete prohledávat při prohledávání více dokumentů.

 1. Spusťte Acrobat v počítači (ne ve webovém prohlížeči).
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů.
  • V pruhu nástrojů Hledat zadejte text, který chcete vyhledat, a pak z rozbalovací nabídky zvolte Otevřít plné prohledávání Acrobatu.

  • V okně Prohledat zadejte hledaný text.

 3. V okně Prohledat vyberte Všechny dokumenty PDF v. Z rozbalovací nabídky přímo pod touto volbou zvolte Vyhledat umístění.
 4. Ve svém počítači nebo v síti vyberte umístění a klikněte na OK.
 5. Chcete-li určit další kritéria vyhledávání, klikněte na pole Zobrazit další volby a určete příslušné volby.
 6. Klikněte na Hledat.

  Poznámka:

  V průběhu hledání můžete kliknout na výsledek nebo použít klávesové zkratky pro procházení výsledků, aniž byste prohledávání přerušili. Kliknutí na tlačítko Stop pod pruhem postupu hledání zruší další prohledávání a omezí výsledky hledání na dosud nalezené výskyty. Okno Prohledat se nezavře ani se nesmaže seznam výsledků. Chcete-li zobrazit více výsledků, spusťte hledání znovu.

Kontrola a uložení výsledků hledání v dokumentu PDF

Prohlížení výsledků hledání

Po spuštění vyhledávání z okna Prohledat se výsledky zobrazí podle pořadí stránek, seskupené pod názvy jednotlivých prohledávaných dokumentů. Každá položka v seznamu obsahuje několik okolních slov (pokud je to možné) a ikonu, která označuje typ výskytu.

Přechod na určitý výskyt ve výsledcích hledání (pouze jednotlivé soubory PDF)

 1. V případě potřeby rozevřete výsledky hledání. Pak vyberte výskyt ve výsledcích, čímž tento výskyt zobrazíte v PDF.
 2. Chcete-li zobrazit další příklady, klikněte na další příklad ve výsledcích.

Uspořádání výskytů ve výsledcích hledání

 1. Vyberte volbu z nabídky Uspořádat podle u spodního okraje okna Prohledat. Výsledky mohou být uspořádány podle Relevance,Data změny, Názvu souboru nebo Umístění.

Ikony zobrazené u výsledků prohledávání

Ikona vedle výskytu ve výsledcích hledání označuje prohledávanou oblast, ve které se výskyt objevuje. Výběr ikony způsobí následující:

Ikona dokumentu

Aktivuje dokument v okně dokumentu. Rozšířením seznamu zobrazíte jednotlivé výsledky hledání v daném dokumentu.

(Všeobecné) Ikona výsledku hledání

V souborech PDF přejde k danému výskytu hledaného výrazu, obvykle v základním textu PDF. Výskyt hledaného výrazu se v dokumentu zvýrazní.

Výsledky vyhledávání mimo soubor PDF nebo ikona Metadata [ [

V jiných než PDF souborech otevře soubor. Pokud je otevření tohoto typu souboru zakázáno, otevře dialogové okno se zprávou.

Ikona záložky

Otevře panel Záložky a zvýrazní v něm výskyty hledaných výrazů.

Ikona poznámek

Otevře panel Poznámky a zvýrazní v něm výskyty hledaných výrazů.

Ikona vrstvy

Může otevřít zprávu oznamující, že je vrstva skrytá, a s dotazem, zda ji chcete změnit na viditelnou.

Ikona přílohy

Otevře soubor, který je přiložený k původnímu prohledávanému PDF, a zobrazí v něm zvýrazněné výskyty hledaných výrazů.

Uložení výsledků vyhledávání

Výsledky vyhledávání lze uložit jako soubor PDF nebo CSV. Viz video Uložení výsledků hledání v aplikaci Acrobat.

 1. Klikněte na položku a vyberte možnost Uložit výsledky do PDF nebo Uložit výsledky do CSV.

Rozšířené volby hledání

Standardně se v okně Prohledat zobrazují základní volby prohledávání. Kliknutím na možnost Zobrazit více voleb u dolní části okna zobrazíte další volby. Chcete-li obnovit základní volby, klikněte na možnost Zobrazit méně voleb u dolní části okna.

Poznámka:

Můžete nastavit předvolby tak, aby se v okně Hledání vždy objevila možnost Více možností hledání. V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Hledat.

Hledat v

Omezí hledání na současný soubor PDF, celé právě otevřené portfolio PDF (pokud je nějaké otevřeno), index nebo umístění v počítači. Pokud zvolíte, že chcete prohledat index, umístění nebo portfolio PDF, zobrazí se další volby v části Použít tato další kritéria.

Jaké slovo nebo slovní spojení chcete vyhledat

Zadejte hledaný text nebo frázi.

Vrátit výsledky obsahující

Omezí výsledky hledání podle vybrané volby:

Hledat přesné slovo nebo frázi

Hledá celý řetězec znaků, včetně mezer, ve stejném pořadí, jak jsou zadány v textovém poli.

Hledat libovolné ze slov

Hledá všechny výskyty, které obsahují alespoň jedno ze zadaných slov. Hledáte-li například slova každý zadaný , budou výsledky zahrnovat všechny výskyty, ve kterých se vyskytuje jedno nebo obě tato slova: každý, zadaný, každý zadaný nebo zadaný každý.

Hledat všechna slova

Hledá výskyty, které obsahují všechna hledaná slova, která ale nemusejí být ve stejném pořadí, jak jste je zadali. Dostupné pouze pro prohledávání více PDF nebo indexů.

Logický dotaz

Použije logické operátory, které zadáte s hledanými výrazy do pole Jaké slovo nebo slovní spojení chcete vyhledat. Dostupné pouze pro prohledávání více PDF nebo indexů PDF.

Poznámka: Nemůžete provádět prohledávání se zástupnými znaky s použitím hvězdiček (*) nebo otazníků (?) při prohledávání indexů PDF.

Použít tato další kritéria (textové volby)

Zahrnuje základní volby hledání plus čtyři další volby:

Blízkost

Hledá dvě nebo více slov, mezi kterými není více než určený počet slov, podle nastavení v předvolbách Prohledat. Tato volba je dostupná pouze při hledání ve více dokumentech nebo v souborech indexu, a když je vybraná volba Hledat všechna slova.

Odvozování slov

Hledá slova, která obsahují část (slovní základ) určeného hledaného slova. Pokud budete například hledat slovo otevření, najdou se výskyty slov otevřít, otevřel, otevře a otevřeně. Tato volba platí pro jednotlivá slova a fráze při prohledávání aktuálního PDF, složky nebo indexu vytvořeného s Acrobatem 6.0 nebo novějším. Zástupné znaky (*, ?) nejsou při hledání odvozených slov povoleny. Odvozování slov není dostupné, pokud je vybraná volba Pouze celá slova nebo Rozlišovat malá a VELKÁ.

Zahrnout záložky

Prohledá také text všech záložek, které se zobrazují v panelu Záložky.

Vložit poznámky

Prohledá text ve všech poznámkách přidaných do PDF, které se zobrazují v panelu Poznámky.

Zahrnout přílohy

Prohledá soubory, které jsou přiložené k současnému PDF nebo k ostatním přiloženým PDF (do dvou úrovní vnoření).

Použít tato další kritéria (vlastnosti dokumentu)

Objeví se pouze při prohledávání více PDF nebo indexů PDF. Můžete vybrat více kombinací vlastnost-modifikátor-hodnota a použít je pro prohledávání. Toto nastavení se nevztahuje na soubory jiného typu než PDF v portfoliích PDF.

Poznámka: Můžete hledat pouze podle vlastností dokumentů, a to použitím voleb odpovídajících příslušným vlastnostem v kombinaci s hledáním konkrétního textu.

Zaškrtávací pole

Použije pro hledání sadu kritérií ve třech k němu připojených volbách. (Zaškrtávací pole se vybere automaticky, když zadáte informace do některé ze tří voleb v této sadě. Po zadání voleb se odstraněním zaškrtnutí zaškrtávacího pole položky zadání nevymaže, pouze se nepoužije pro hledání.)

První nabídka (vlastnost)

Označuje vlastnost dokumentu, kterou chcete hledat. Dostupné volby jsou Datum vytvoření, Datum změny, Autor, Titul, Předmět, Název souboru, Klíčová slova, Záložky, Poznámky, Obrazy JPEG, Metadata XMP a Data objektu.

Druhá nabídka (modifikátor)

Určuje úroveň shody. Pokud jste v první nabídce vybrali datum, dostupné volby v druhé nabídce jsou Je přesně, Je před, Je za a Není. V ostatních případech jsou dostupné volby Obsahuje a Neobsahuje.

Třetí pole (hodnota nebo text)

Označuje vyhledávanou informaci, kterou zadáte. Pokud jste v první nabídce vybrali datum, můžete kliknutím na šipku otevřít kalendář, ve kterém můžete najít a vybrat požadované datum.

Logické operátory

Běžně používané logické operátory jsou následující:

AND

Použijte mezi dvěma slovy, chcete-li najít dokumenty, které obsahují oba výrazy v jakémkoliv pořadí. Zadejte například Paříž AND Francie, chcete-li vyhledat dokumenty, které obsahují jak Paříž tak Francie. Vyhledáváním s operátorem AND bez dalších logických operátorů získáte stejné výsledky jako s volbou Hledat všechna slova.

NOT

Použijte před hledaným výrazem, chcete-li vyloučit všechny dokumenty, které obsahují tento výraz. Zadejte například NOT voda, chcete-li najít všechny dokumenty, které neobsahují slovo voda. Nebo zadejte Paříž NOT voda, chcete-li najít všechny dokumenty, které obsahují slovo Paříž, ale neobsahují slovo voda.

OR

Použijte, chcete-li najít všechny výskyty obou výrazů. Zadejte například email OR e-mail, chcete-li najít dokumenty, obsahující jeden nebo druhý způsob zápisu. Vyhledáváním s operátorem OR bez dalších logických operátorů získáte stejné výsledky jako s volbou Hledat libovolné ze slov.

^ (výhradní nebo)

Použijte, chcete-li najít všechny výskyty, které obsahují jeden nebo druhý termín, ale ne oba. Zadejte například kočka ^ pes, chcete-li najít dokumenty, které obsahují buď slovo kočka nebo pes, ale ne obě slova kočka a pes zároveň.

( )

Použijte závorky, chcete-li určit pořadí vyhodnocování výrazů. Například když zadáte bílá AND (velryba OR achab), najdou se všechny dokumenty, které obsahují buď slova bílá a velryba nebo bílá a achab. (Při zpracování dotazu se provede dotaz OR se slovy velryba a achab a pak se provede dotaz AND s výsledky a slovem bílá.

Chcete-li se dozvědět více o logických dotazech, syntaxi a dalších logických operátorech, které můžete použít při vyhledávání, doporučujeme standardní tištěné, webové nebo jiné zdroje, které obsahují kompletní informace o logických výrazech.

Prohledávání souborů indexů katalogizovaných souborů PDF

Když pomocí Acrobatu definujete katalog souborů PDF, vytvoří se fulltextový index. Je vhodnější prohledávat tento index místo spouštění fulltextového prohledávání každého jednotlivého souboru PDF v katalogu. Výsledkem prohledání indexu je seznam výsledků s odkazy na výskyty v indexovaných dokumentech.

Poznámka:

Chcete-li prohledávat index PDF, musíte spustit Acrobat jako samostatnou aplikaci, ne ve webovém prohlížeči.

V operačním systému Mac OS nejsou indexy vytvořené v některých starších verzích aplikace Acrobat kompatibilní s funkcí Hledat aplikace Acrobat X. Pokud jste nedávno provedli upgrade, aktualizujte index před použitím aplikace Acrobat X pro hledání.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Pokročilé vyhledávání.
 2. Zadejte hledaný text a klikněte na možnost Zobrazit více voleb u dolní části okna.
 3. Ve volbě Hledat v zvolte Vybrat index.
 4. V seznamu vyberte požadovaný index nebo klikněte na tlačítko Přidat a příslušný index přidejte. Podle potřeby tento postup opakujte.

  Poznámka:

  Chcete-li si přečíst údaje o souborech ve vybraném indexu, klikněte na Informace. Chcete-li vyloučit index z hledání, vyberte jej a klikněte na Odstranit.

 5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Výběr indexu a pak zvolte položku Nyní vybrané indexy v nabídce Hledat v.
 6. Postupujte ve vyhledávání obvyklým způsobem.

  Poznámka:

  Zapnutí volby Pouze celá slova při prohledávání indexů podstatnězkracuječas potřebný k vrácení výsledků. Viz Vytváření indexů PDF.

Předvolby funkcí prohledávání

V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Hledat.

Ignorovat šířky asijských znaků

Nerozlišuje při hledání znaky asijských jazyků poloviční šířky a plné šířky.

Ignorovat diakritiku a akcenty

Hledá zadané výrazy se všemi variantami písmen abecedy. Když například jako hledaný text zadáte cafe, najde se jak cafe tak café Podobně když zadáte café, najdou se také obě verze. Pokud tato volba není vybraná a zadáte cafe, café se nenajde.

Vždy zobrazit více voleb v pokročilém vyhledávání

Zobrazí v okně Prohledat vedle základních voleb také další volby.

Zobrazit titul dokumentu ve výsledcích vyhledávání

Zobrazí tituly dokumentů ve výsledcích vyhledávání Pokud dokument nemá titul, zobrazí se název souboru. Pokud tato volba není vybraná, zobrazí ve výsledcích vyhledávání názvy souborů.

Maximální počet dokumentů ve výsledku

Omezí počet nalezených výsledků v okně Prohledat PDF na zadaný počet dokumentů. Výchozí hodnota je 500, ale můžete zadat jakékoli číslo od 1 do 10 000.

Rozsah slov pro hledání blízkých slov

Omezí výsledky hledání na ty, ve kterých počet slov mezi hledanými slovy není větší než určené číslo. Je možné zadat hodnotu od 1 do 10 000.

Zapnout rychlé hledání

Generuje vyrovnávací paměť s informacemi z každého PDF, které jste prohledali. Tato vyrovnávací paměť pak zkrátí časy dalších hledání v těchto PDF.

Maximální velikost vyrovnávací paměti

Omezí dočasnou vyrovnávací paměť informací pro volbu Rychlého hledání na určenou velikost v megabytech (mezi 5 a 100 000). Výchozí nastavení je 100.

Vyprázdnit obsah vyrovnávací paměti

Vymaže celou dočasnou vyrovnávací paměť s informacemi pro volbu Rychlého hledání.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online