Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

Om streckkoder

Streckkodsfält översätter användarens angivna data till ett visuellt mönster som kan skannas, tolkas och sparas i en databas. Streckkoder är användbara när användare skickar formuläret på papper eller via fax.

Fördelen med att använda streckkoder är att de sparar tid. De gör att du inte behöver läsa och registrera svaren manuellt. De minimerar även risken för fel som kan uppstå vid manuell registrering.

Arbetsgången vid användning av streckkoder ser normalt ut på följande sätt:

 • Formulärets författare markerar kryssrutan Automatisk beräkning av fältvärden på panelen Formulär i dialogrutan Inställningar och skapar sedan formuläret i Acrobat och ställer in alla övriga fält som vanligt.

 • Formulärets författare lägger in streckkodsfält i formuläret och konfigurerar streckkoden så att den fångar upp önskade data.

 • Formulärets författare aktiverar formuläret för Reader-användare (om författaren vill att Reader-användare ska kunna spara egna kopior av det ifyllda formuläret eller om det innehåller vissa streckkodsfält).

 • Formulärets författare distribuerar formuläret till andra användare.

 • Användare fyller i formuläret på sina datorer och skickar det elektroniskt eller skriver ut en kopia och levererar kopian till den som har distribuerat formuläret.

 • Mottagna streckkodsdata tolkas på något av nedanstående sätt. Informationen kan sedan granskas, sorteras och användas av den som tar emot formuläret.

  Formulär som faxas till en faxserver

  Formulärmottagaren kan använda Adobe Acrobat Capture® för att samla in TIFF-bilder från faxservern och placera dem i en Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder-bevakad mapp, om mottagaren äger de produkterna.

  Formulär som levereras på papper

  Formulärmottagaren kan skanna pappersformulär och sedan använda ett program som LiveCycle Barcoded Forms Decoder för att avkoda streckkoderna i formulären.

Obs!

Acrobat Capture och LiveCycle Barcoded Forms Decoder är fristående produkter som är lämpliga för företag. Produkterna säljs fristående från Acrobat.

Designtips för streckkoder

Viktiga faktorer att tänka på när du utformar och placerar streckkoderna är hur mycket data formuläret kommer att innehålla och hur det kommer att hanteras. Som ett exempel kan nämnas att streckkodsstorleken även kan begränsa mängden data som kan kodas. Följ riktlinjerna nedan för att få bäst resultat.

 • Placera streckkoden så att den inte riskerar att vikas när formuläret läggs i ett kuvert. Placera den även tillräckligt långt in på sidan för att den inte ska klippas av vid utskrift eller faxning.

 • Placera den så att den är enkel att se och skanna. Om en handskanner används bör du undvika streckkoder som är bredare än 10,3 cm. Höga, smala streckkoder fungerar i allmänhet bäst i detta fall. Undvik även att komprimera innehållet i streckkoden om du använder en handskanner.

 • Se till att storleken på streckkoden räcker för mängden data som ska kodas. Om streckkodsområdet är för litet visas det som ett helt grått område. Var noga med att testa det färdiga formuläret innan du distribuerar det för att kontrollera att streckkodsområdet är stort nog.

Skapa, testa och redigera streckkodsfält

Ett sätt att förbättra ett PDF-formulärs streckkod är att skapa egna skript. Att skriva skript kräver kunskap om JavaScript och erfarenhet av Acrobat-specifikt JavaScript. Mer information finns i Developing Acrobat® Applications Using JavaScript™www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_se (PDF, enbart på engelska). För information om grundläggande JavaScript finns det många källor att tillgå.

Obs!

Att ändra cellstorlek eller avkodningsvillkor när du har infogat en streckkod i maximal storlek kan få streckkoden att sträcka sig över till nästa sida. Du kan undvika detta genom att välja rätt cellstorlek och avkodningsvillkor för streckkoden.

Lägga till ett streckkodsfält

 1. Öppna formuläret i Acrobat, öppna dialogrutan Inställningar och välj sedan Formulär till vänster. Markera Automatisk beräkning av fältvärden.
 2. Välj Verktyg > Formulär > Redigera.
 3. Klicka på streckkodsverktyget  i snabbåtkomstfältet, eller välj Formulär > Åtgärder > Lägg till nytt fält > Streckkod.
 4. Dra en rektangel för att ange streckkodsområdet och dubbelklicka på streckkodsfältet för att öppna dialogrutan Egenskaper.
 5. Gör något av följande på fliken Värde:
  • Aktivera alternativet Koda med och välj sedan ett format (XML eller Tabbavgränsad). Klicka på knappen Välj och välj sedan de fält som ska kodas i streckkodsfältet. Om du inte vill inkludera fältnamnen i streckkodsdata ska du avmarkera kryssrutan Inkludera fältnamn.

  • Aktivera alternativet Eget beräkningsskript, klicka på Redigera och ange din egen JavaScript-kod i dialogrutan JavaScript-redigerare.

 6. Gör allt av följande på fliken Alternativ:
  • Välj ett symbolikalternativ: PDF417, QR-kod eller Datamatris.

  • Markera kryssrutan Komprimera data före kodning till streckkod om du vill använda denna komprimering. Använd inte det här alternativet om en bärbar skanner används för att skanna data i returnerade formulär.

  • Välj i listrutan Avkodningsvillkor vilken typ av maskinvara som bearbetar returnerade formulär: Bärbar streckkodsskanner, Faxserver, Dokumentskanner eller Egen.

  • Klicka vid behov på Egen och ange värden för X-dimension, X/Y-förhållande och Felkorrigeringsnivå.

 7. Gör eventuella ändringar på flikarna Allmänt och Åtgärder. Stäng sedan dialogrutan Egenskaper för streckkodsfält.

  JavaScript-kod genereras automatiskt för att koda de markerade fälten i XML- eller tabbavgränsat format. Dialogrutan Egenskaper för streckkodsfält stängs och streckkoden som du har angett värden för visas i formuläret.

  Obs!

  Om du lägger till ett nytt fält till ett formulär efter att du har skapat streckkoden inkluderas det inte automatiskt i data för befintliga streckkoder. Du kan dock inkludera ytterligare datafält i streckkoden manuellt.

Testa ett streckkodsfält

 1. Välj Formulär > Åtgärder > Stäng formulärredigering eller klicka på knappen Förhandsgranska i verktygsfältet Formulär.
 2. Fyll i formuläret. Använd exempeldata som motsvarar maximal mängd information som respektive fält rymmer eller som användarna förväntas fylla i.
 3. Om streckkodsfältet är nedtonat följer du instruktionerna för att ändra storlek på streckkodsfältet eller för att justera innehållsdata. (Se följande åtgärder.)
 4. Se till att streckkodsfältet är tillräckligt stort för alla inkommande data. Ta bort exempeldata genom att välja Formulär > Rensa formulär.
 5. Välj Arkiv > Spara.

Streckkodsformulärfältet är nu klart för distribution.

Inkludera ytterligare datafält i streckkoden

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget, väljer du Verktyg > Formulär > Redigera.
 2. Dubbelklicka på streckkodsfältet.
 3. Gör något av följande på fliken Värde:
  • Om alternativet Koda med är aktiverat klickar du på Välj och väljer sedan de ytterligare formulärfält som ska kodas.

  • Om Eget beräkningsskript är aktiverat klickar du på Redigera och skriver sedan JavaScript-kod för de ytterligare fält som ska kodas.

När du har inkluderar nya datafält i streckkoden måste du kontrollera att streckkodsområdet är stort nog att genom att testa med exempeldata. Om streckkodsområdet är nedtonat, justerar du streckkodens storlek eller textfältsegenskaper så att datainnehållet får plats i streckkodsområdet.

Anpassa datainnehåll till ett streckkodsfälts storlek

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget, väljer du Verktyg > Formulär > Redigera.
 2. Dubbelklicka på streckkodsfältet och gör något av följande om du vill redigera streckkodsegenskaperna så att mer data får plats:
  • Aktivera fliken Alternativ, klicka på knappen Egen och ange låga värden för Felkorrigeringsnivå och X/Y-förhållande.

  • Markera Komprimera data före kodning till streckkod på fliken Alternativ, men bara om du använder en Adobe-programavkodare (säljs separat).

  • Välj Tabbavgränsad i stället för XML som datakodningsformat på fliken Värde. XML kräver ett större streckkodsområde för att koda information än vad Tabbavgränsad gör.

  • Välj ett annat symbolikalternativ på fliken Alternativ.

  • Aktivera fliken värde, klicka på knappen Välj och avmarkera fält som inte behöver kodas. Inkludera till exempel inte fält med redundant information.

  • Aktivera fliken Värde och ange ett eget skript som konverterar användarangiven text till enbart gemener eller enbart versaler under kodningen.

  Obs!

  I NACTP:s (National Association of Computerized Tax Processors) riktlinjer, som används av Internal Revenue Service och skattemyndigheter på delstatsnivå i USA, rekommenderas att endast versaler används i tvådimensionella streckkodsdata.

 3. Om du vill redigera ett textfält och minimera den streckkodsområdesstorlek som behövs för givna data dubbelklickar du på streckkodsfältet, aktiverar fliken Validera och skriver ett eget skript som begränsar data till alfanumeriska tecken och till ett enda skiftläge. (Text med enbart stora eller enbart små bokstäver kräver ett mindre streckkodsområde än samma text skriven med en blandning av stora och små bokstäver.)

Obs!

Du kan även skapa ytterligare streckkodsfält i formuläret och mappa olika data till olika streckkodsfält.

Ställa in navigering i formulärfält

Om ett PDF-dokument inte har någon angiven tabbordning, baserar sig tabbordningen på dokumentstrukturen om inte användaren har avmarkerat alternativet Tabbordning i tillgänglighetsinställningarna.

Du kan ändra tabbordningen efter att du har skapat fälten. Om du är i formulärredigeringsläge kan du ordna tabbarna efter dokumenstruktur (standard), rad eller kolumn. Du kan också välja ordning manuellt genom att dra och släppa fält i Fältpanelen. Om du inte befinner dig i redigeringsläge kan du ändra sidans egenskaper för att ordna tabbarna efter rad eller kolumn. Men du kan inte anpassa tabbordningen manuellt.

Ange tabbordning i redigeringsläge

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget, väljer du Verktyg > Formulär > Redigera. Åtgärdsrutan Formulär öppnas.
 2. Se till att du har valt Sortera efter > Tabbordning på panelen Fält på höger sida.
 3. (Valfritt) Välj Formulär > Åtgärder > Redigera fält > Visa tabbnummer om du vill visa tabbordningen för fälten.
 4. Välj ett av alternativen för Tabbordning:

  Ordna tabbar efter struktur

  Tabbar som baseras på dokumentstrukturen och följer den ordning som är angiven i taggarna.

  Ordna tabbar efter rad

  Flyttar från det övre, vänstra fältet, först från vänster till höger och sedan nedåt en rad i taget.

  Ordna tabbar efter kolumn

  Flyttar från det övre, vänstra fältet, först uppifrån och ned och sedan från vänster till höger en kolumn i taget.

  Ordna tabbar manuellt

  Låter dig dra och släppa ett fält där du vill ha det inom panelen Fält. Du kan inte flytta ett fält till en annan sida, en alternativknapp till en annan grupp eller ett fält till en alternativknapp.

  Ordna odefinierade tabbar

  Ange att ingen tabbordning har definierats. Tabbordningen fastställs av inställningarna för sidegenskaper.

Ställa in tabbordning i Sidegenskaper

 1. Om du är i formulärredigeringsläget klickar du på Stäng formulärredigering för att avsluta.
 2. Klicka på knappen Sidminiatyrer  eller välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Sidminiatyrer för att öppna panelen Sidminiatyrer.
 3. Markera en eller flera sidikoner och välj Sidegenskaper på Alternativ-menyn på panelen Sidminiatyrer.
 4. Välj ett av alternativen för Tabbordning:

  Använd radordning

  Flyttar från det övre, vänstra fältet, först från vänster till höger och sedan nedåt en rad i taget.

  Använd kolumnordning

  Flyttar från det övre, vänstra fältet, först uppifrån och ned och sedan från vänster till höger en kolumn i taget.

  Använd dokumentstruktur

  För formulär med taggade fält. Följer den ordning som är angiven i taggarna.

  Odefinierad

  Använder befintlig ordning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy