Användarhandbok Avbryt

Skapa PDF-kontaktkarta på arbetsytan Utdata

Introducerades i oktober 2017-versionen av Adobe Bridge CC

Du kan använda den nya arbetsytan Utdata i Adobe Bridge till att skapa PDF-kontaktkartor för en eller flera bilder. På arbetsytan Utdata börjar du med att välja en mall för din PDF-kontaktkarta i panelen Utdatainställningar till höger. Sedan drar du bilder från panelen Innehåll (längst ned) till Arbetsyta i panelen Förhandsvisa utdata (mitten). Du kan välja att anpassa olika utdatainställningar - dokument, stödraster och marginaler, sidhuvud och sidfot, vattenstämpel och PDF-egenskaper - och även spara din anpassade mall så att du kan använda den senare. De inställningar du använder i panelen Utdatainställningar återges i panelen Förhandsvisa utdata. När du är klar kan du exportera PDF-utdata.

Arbetsytan Utdata

A. Panelen Förhandsvisa utdata B. Panelen Utdatainställningar C. Arbetsytan Utdata D. Knappen Exportera till PDF E. Panelen Innehåll F. Panelerna Filter och Samling G. Panelerna Favoriter och Mappar 

Panelen Förhandsvisa utdata

I panelen Förhandsvisa utdata visas en förhandsvisning av PDF-kontaktkartan där dina foton är justerade i rader och kolumner. Om du gör några ändringar i panelen Utdatainställningar återges de i panelen omedelbart i panelen Förhandsvisa utdata. Du kan dra foton från panelen Innehåll längst ned på skärmen till arbetsytan i panelen Förhandsvisa utdata.

Panelen Utdatainställningar

Du kan använda panelen Utdatainställningar till att välja en fördefinierad mall eller anpassa mallen för PDF-kontaktkartan. Du kan anpassa inställningar som DokumentStödraster och marginalerSidhuvud och sidfotVattenstämpel och PDF-egenskaper. De ändringarna du gör i den här panelen återges omedelbart i panelen Förhandsvisa utdata.

Skapa en PDF-kontaktkarta

 1. Klicka på Utdata på standardarbetsytan.

 2. Gör något av följande i panelen Utdatainställningar:

  • Välj en fördefinierad mall i listrutan Mall. Standardmallen är 2 x 2 celler.
  • Välj Anpassad i listrutan Mall och ange inställningar på dragspelsflikarna Dokument, Stödraster och marginaler, Sidhuvud och sidfot, Vattenstämpel och PDF-egenskaper. Om du vill ha mer information om inställningarna läser du i Använda Utdatainställningar.
  Obs!

  Om du väljer en fördefinierad mall och sedan gör några ändringar i panelen Utdatainställningar ändras mallen till Anpassad. 

  Om du gör några ändringar i panelen Utdatainställningar återges de omedelbart i panelen Förhandsvisa utdata.

 3. Dra bilder från panelen Innehåll till arbetsytan i panelen Förhandsvisa utdata.

  I ett förhandsvisningsdokument (arbetsytan Utdata) som innehåller flera medieresurser kan du dra en resurs eller en markering med resurser (både angränsande och inte angränsande) till en ny plats i förhandsvisningsdokumentet. När du drar för att ändra ordning visas en färgad markering med den nya platsen för att släppa. Du kan släppa markeringen i början av sidan, i slutet av sidan eller mellan andra medieresurser.

 4. (Valfritt) Du kan göra följande med arbetsytan:

  • Rotera en bild: om du vill rotera en bild klickar du på bilden och sedan på  eller .
  • Ta bort en bild: om du vill ta bort en bild från arbetsytan klickar du på bilden och sedan på Ta bort.
  • Visa stödlinjer: om du vill visa stödlinjer markerar du kryssrutan Visa stödlinjer i Förhandsvisa utdata
  • Återställa innehåll: om du vill återställa innehållet på kontaktkartan klickar du på Återställ i panelen Förhandsvisa utdata
 5. Klicka på Exportera till PDF i panelen Förhandsvisa utdata.

Använda utdatainställningar

Mall

Du kan välja mellan fördefinierade mallar eller att skapa en anpassad mall för PDF-kontaktkartor. Du kan även välja en fördefinierad mall och sedan anpassa den.

Utdatainställningar

 • Mall: visa en lisa över fördefinierade och anpassade mallar.
 • Spara mall: spara en anpassad mall.
 • Ta bort vald mall: ta bort den anpassade mall du har valt i listrutan Mall.
 • Inställningssnabbmeny: visa snabbmenyn för utdatainställningsalternativen.

Dokument

Dokumentinställningar

Du kan ange sidinställningar för PDF-kontaktkartor. På dragspelsfliken Dokument i panelen Utdatainställningar visas följande inställningar:

 • Sidstorlek: visa alternativen för sidstorlek för PDF-kontaktkartan.
 • Bredd/Höjd: ange bredd och höljd för sidan i pixlar, tum, centimeter eller millimeter.
 • Orientering: anger sidorienteringen till liggande () eller stående ().
 • Bakgrundsfärg: ange bakgrundsfärg för PDF-kontaktkartan. Du kan använda standardfärgrutan eller verktyget Pipett () till att välja bakgrundsfärg. Mer information om hur du använder verktyget Pipett finns i Använda verktyget Pipett till att välja färg.
 • Upplösning: visa upplösning för PDF-kontaktkartan i PPI (pixlar per tum).
 • Bildkvalitet: ange bildkvalitet för PDF-kontaktkartan.
 • Miniatyrbildsplacering: visa alternativen för bildplacering på PDF-kontaktkartan. Du kan montera bilden över rader (vänster till höger) eller kolumner (överkant till underkant).
 • Anpassa miniatyrbilden genom att rotera den: rotera miniatyrbilden så att den får plats i en cell.
 • Upprepa ett foto per sida: visa en bild per sida på PDF-kontaktkartan.
 • Inkludera filnamn: inkludera filnamnet på bilden på PDF-kontaktkartan.
 • Inkludera filtillägg: inkludera filtillägget på bilden på PDF-kontaktkartan.
 • Teckensnittsformatering av filnamn: ange teckensnittsformatering som teckensnitt, teckenfärg, teckenstorlek och teckensnittsformat.

Stödraster och marginaler

Inställningar för stödraster och marginaler

Du kan ange layout för kontaktkartan genom att ange rader och kolumner. På dragspelsfliken Stödraster och marginaler i panelen Utdatainställningar visas följande inställningar:

 • Stödrasterlayout: visa stödrasterlayout för kontaktkartan. Du kan ange antal rader och kolumner.
 • Cellmellanrum: visa mellanrummet mellan två celler. Du kan ange det vertikala och horisontella mellanrummet mellan två celler.
 • Cellstorlek: ange cellstorleken i centimeter. Du kan välja automatiskt mellanrum mellan två celler.
 • Marginaler: anger vänstermarginal, högermarginal, övre marginal och undre marginal för cellerna på kontaktkartan. Du kan klicka på   för att länka marginalen till höger/vänster och överst/nederst. 
Inställningar för sidhuvuden och sidfötter

Du kan lägga till sidhuvud, sidfot och sidnummer på kontaktkartan. På dragspelsfliken Sidhuvud och sidfot i panelen Utdatainställningar visas följande inställningar:

 • Sidhuvudinställningar:
  • Inkludera sidhuvud: visa ett sidhuvud på kontaktkartan.
  • Text: ange den text du vill ska visas i PDF-sidhuvudet.
  • Textjustering: använd ikonen (vänsterjustera), (centrera) och (högerjustera) till att justera textplaceringen i sidhuvudet.
  • Textformatering: välj teckensnitt, teckenstorlek och teckensnittsformat för texten i sidhuvudet från de olika listrutorna. Du kan välja teckenfärg från standardfärgrutan eller använda verktyget Pipett () till att välja färg. Mer information om hur du använder verktyget Pipett finns i Använda verktyget Pipett till att välja färg.
  • Sidhuvudstorlek: dra i skjutreglaget Sidhuvudstorlek för att justera sidhuvudområdet i förhandsvisningsdokumentet. 
  • Avgränsarstorlek: dra i skjutreglaget Avgränsarstorlek för att justera bredden på den avgränsare som visas i sidhuvudområdet. Du kan ange ett värde mellan 0 och 5 punkter.
  • Avgränsarfärg: välj en färg för avgränsaren från färgrutan eller använd verktyget Pipett () till att välja en färg. Mer information om hur du använder verktyget Pipett finns i Använda verktyget Pipett till att välja färg.
 • Sidfotinställningar:
  • Inkludera sidfot: visa en sidfot på kontaktkartan.
  • Text: ange den text du vill ska visas i PDF-sidfoten.
  • Textjustering: använd ikonen (vänsterjustera), (centrera) och (högerjustera) till att justera textplaceringen i sidfoten.
  • Textformatering: välj teckensnitt, teckenstorlek och teckensnittsformat för texten i sidfoten från de olika listrutorna. Du kan välja teckenfärg från standardfärgrutan eller använda verktyget Pipett () till att välja färg. Mer information om hur du använder verktyget Pipett finns i Använda verktyget Pipett till att välja färg.
  • Sidfotstorlek: dra i skjutreglaget Sidfotstorlek för att justera sidfotsområdet i förhandsvisningsdokumentet.
  • Avgränsarstorlek: dra i skjutreglaget Avgränsarstorlek för att justera bredden på den avgränsare som visas i sidfotsområdet. Du kan ange ett värde mellan 0 och 5 punkter.
  • Avgränsarfärg: välj en färg för avgränsaren från färgrutan eller använd verktyget Pipett () till att välja en färg. Mer information om hur du använder verktyget Pipett finns i Använda verktyget Pipett till att välja färg.
 • Sidnummer:
  • Inkludera sidnummer: visa sidnummer på kontaktkartan.
  • Plats: välj ett alternativ för visning av sidnummer i listrutan Placering: Sidhuvud, vänster, Sidhuvud, mitten, Sidhuvud, höger, Sidfot, vänster, Sidfot, mitten eller Sidfot, höger.
  • Textformatering: välj teckensnitt, teckenstorlek och teckensnittsformat för sidnumreringen från de olika listrutorna. Du kan välja teckenfärg från standardfärgrutan eller använda verktyget Pipett () till att välja färg. Mer information om hur du använder verktyget Pipett finns i Använda verktyget Pipett till att välja färg.

Vattenstämpel

Inställningar för vattenstämplar

Du kan lägga till en text- eller bildvattenstämpel på kontaktkartan. På dragspelsfliken Vattenstämpel i panelen Utdatainställningar visas följande inställningar:

 • Ingen vattenstämpel: som standard är alternativknappen Ingen vattenstämpel vald.
 • Textvattenstämpel: välj alternativknappen Textvattenstämpel om du vill lägga till en textvattenstämpel på kontaktkartan. 
  • Text: ange den text du vill ska visas i vattenstämpeln.
  • Textformatering: välj teckensnitt, teckenstorlek och teckensnittsformat för texten i vattenstämpeln från de olika listrutorna.
 • Bildvattenstämpel: välj alternativknappen Bildvattenstämpel om du vill lägga till en bild som vattenstämpel på kontaktkartan. Klicka på Välj fil och överför en bild.
 • Placering: eventuella placeringsinställningar du väljer används på text- eller bildvattenstämpeln, beroende på vilket alternativknappsalternativ du har valt.
  • Typ: i listrutan Typ väljer du om du vill placera text-/bildvattenstämpeln på de medieresurser som är tillagda i förhandsvisningsdokumentet eller på varje sida av det.
  • Rotation: i textfältet Rotation anger du ett värde mellan 0 och 359. När du gör det roteras text-/bildvattenstämpeln med det angivna antalet grader i förhandsvisningsdokumentet.
  • Placering: i fältet Placering väljer du ett alternativ i ankarpunktswidgeten för att placera text-/bildvattenstämpeln på medieresurserna eller i förhandsvisningsdokumentet.
  • Marginaler: använd skjutreglaget Horisontell marginal eller Vertikal marginal till att justera den horisontella eller vertikala förskjutningen av text-/bildvattenstämpeln. 
  • Skalförändra: skalförändring är endast tillämpligt för bildvattenstämplar. Använd skjutreglaget Skalförändra för att justera skalförändringen på bildvattenstämpeln.
  • Opacitet: använd skjutreglaget Opacitet till att justera opaciteten för vattenstämpeln 

PDF-egenskaper

PDF-egenskaper

Du kan skydda din PDF-kontaktkarta och ange uppspelningsinställningar. På dragspelsfliken PDF-egenskaper i panelen Utdatainställningar visas följande inställningar för säkerhet och uppspelning:

 • Skydd:
  • Lösenord för att öppna: om du aktiverar det här alternativet måste mottagaren ange det här lösenordet för att öppna den genererade PDF-kontaktkartan.
  • Lösenord för behörigheter: om du aktiverar det här alternativet måste mottagaren ange det här lösenordet för att ändra behörighetsinställningar för den genererade PDF-filen. Det här lösenordet krävs inte för att öppna dokumentet i Reader eller Acrobat. Det här lösenordet krävs endast för att ändra begränsningen du har angett.
  • Avaktivera utskrift: om du väljer det här alternativet går det inte att skriva ut den genererade PDF-filen. Om mottagaren vill ändra inställningen för utskriftsbehörighet måste han/hon ha behörighetslösenordet. Det här alternativet aktiveras endast när du har angett ett behörighetslösenord.
 • Uppspelning:
  • Öppna i helskärmsläge: öppna den genererade PDF-filen i helskärmsläge. PDF-filen fyller hela skärmen, och menyraden, verktygsfältet och fönsterkontrollerna för Acrobat döljs.
  • Fortsätt automatiskt till nästa sida: om du aktiverar det här alternativet visas nästa PDF-sida automatiskt i helskärmsläge efter det antal sekunder du har angett i fältet Tid.
  • Tid: uppspelningstid för varje sida i sekunder.
  • Upprepa efter sista sidan: om du väljer det här alternativet fortsätter PDF-dokumentsidorna att visas, och den första sidan visas när den sista har visats.
  • Övergång: välj en visningsövergångseffekt när PDF-filen visas i helskärmsläge. Om du inte vill använda några övergångseffekter väljer du Ingen i listrutan. Fälten Riktning och Hastighet avaktiveras när du anger Övergång till Ingen.
  • Riktning: ange riktningen på skärmen för den valda sidövergången, t.ex. Nedåt, Åt vänster eller Horisontellt. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på övergången.
  • Hastighet: välj ett hastighetsalternativ för valda övergångseffekten.

Använda verktyget Pipett för att välja färg

Du kan använda verktyget Pipett till att ta ett färgprov på skärmen.

 1. Klicka på verktyget Pipett bredvid en färginställning.

 2. Håll musen nedtryckt och dra på skärmen. Färgmarkeringsramen ändras när du drar.

 3. Välj färg genom att släppa musknappen.

Spara en anpassad mall

Du kan ange anpassade inställningar i panelen Utdatainställningar och spara dem som en mall.

 1. Gör något av följande:

  • Välj en fördefinierad mall i listrutan Mall.
  • Välj Anpassad i listrutan Mall.
 2. Använd obligatoriska inställningar i panelen Utdatainställningar. När du väljer en fördefinierad mall och sedan gör ändringar i Utdatainställningar ändras mallen till Anpassad.

  Om du vill ha mer information om inställningarna läser du i Använda Utdatainställningar.

 3. Klicka på ikonen  bredvid listrutan Mall.

 4. Ange ett namn på mallen och klicka sedan på Spara.

  Obs!

  Du kan välja en anpassad mall i listrutan Mall och sedan ta bort den genom att klicka på .

Utdatainställningar

 1. Gör något av följande:

  • (Windows) Klicka på Redigera > Inställningar > Utdata. Alternativt så trycker du på Ctrl+K
  • (macOS) Klicka på Adobe Bridge  > Inställningar >Utdata. Alternativt så trycker du på Kommando+K
  Obs!

  Du kan använda snabbmenyn () i panelen Utdatainställningar till att snabbt ange inställningar.

 2. Ange följande inställningar:

  • Visa PDF-filen efter export: om du väljer det här alternativet öppnas PDF-filen automatiskt i Acrobat eller Reader när du har sparat den.
  • Bevara inbäddad färgprofil: om du väljer det här alternativet bevaras den färgprofil som är inbäddad i bilden, om det går. Om profilen inte kan hanteras i JPEG-format konverterar Adobe Output Module profilen till sRGB.
  • Visa endast den aktiva fliken i panelen Utdata: Styr hur dragspelen öppnas/stängs i panelen Utdatainställningar - dokument, stödraster och marginal, sidhuvud och sidfot, vattenstämpel och PDF-egenskaper.
   • Om du markerar det här alternativet visas endast en dragspelsflik i taget.
   • Om du avmarkerar det här alternativet kan du visa flera dragspelsflikar i taget.
  • Föredra cellstorlek framför cellmellanrum vid ändring av marginalstorlek:
   • Om du markerar det här alternativet bevaras cellstorleken medan cellmellanrummen ändras när du gör marginalerna större eller mindre.
   • (Standardinställning) Om du avmarkerar det här alternativet bevaras cellmellanrummen medan cellstorleken ändras när du gör marginalerna större eller mindre. 
 3. Klicka på OK.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?