Användarhandbok Avbryt

Importera foton med hjälp av Photo Downloader

Hämta foton från enheten till Bridge

Hämta foton från kameran

Viktigt:

Innan du börjar importera dina bilder med hjälp av Photo Downloader kontrollerar du att du har uppdaterat Bridge till den senaste versionen. Om du vill söka efter uppdateringar väljer du Hjälp > Uppdateringar. Mer information om hur du uppdaterar program finns i Uppdatera Creative Cloud-program.

 1. Anslut kameran, kortläsaren eller den mobila enheten till datorn med en kabel som stöds.

  Obs!

  (Endast macOS) Du kan konfigurera Adobe Bridge så att Photo Downloader öppnas automatiskt när du ansluter en kamera till datorn. Välj Adobe Bridge > Inställningar. I området Beteende i panelen Allmänt markerar du Starta Adobe Photo Downloader när en kamera är ansluten. Klicka på OK.

 2. Gör något av följande:
  • (Windows) Klicka på Hämta bilder – använd Adobe Bridge i fönstret för automatisk uppspelning eller välj Arkiv > Hämta foton från kameran.

  • (macOS) Välj Arkiv > Hämta foton från kameran i Adobe Bridge.

 3. Ett nytt Adobe Bridge CC Photo Downloader-fönster öppnas. Välj namnet på enheten på menyn Hämta foton från.

  Adobe Bridge Photo Downloader
  Adobe Bridge Photo Downloader

  Obs!

  Om den anslutna enheten inte visas i listrutan Hämta foton från i fönstret Photo Downloader eller om meddelandet Inga giltiga filer hittades visas när du har valt enheten läser du i följande instruktioner beroende på vilken typ av enhet du vill ansluta:

  • Kontrollera att enheten är på och att du använder en USB-kabel som stöds.

  (Enheter med iOS)

  • När du ansluter en mobil Apple-enhet till en macOS-dator och varningen Lita på den här datorn visas låser du upp enheten och trycker på Lita på.
  • När du ansluter en mobil Apple-enhet till en dator med Windows och varningen Tillåt att den här enheten får åtkomst till foton och videofilmer visas låser du upp enheten och trycker på Tillåt. Photo Downloader-fönstret visas. Välj Uppdatera i listrutan Hämta foton från.

  (Android-enheter)

  • När du ansluter en mobil Android-enhet till en macOS- eller Windows-dator och varningen USB för visas på enheten låser du upp enheten och väljer något av de tillgängliga USB-anslutningslägena: MTP, PTP eller USB-massöverföring. 
  • Om inte varningen USB för visas kan du ändra läge på enheten manuellt. Välj Inställningar > USB-inställningar > Läge på enheten. Om du inte hittar den inställningen läser du i tillverkarens dokumentation för enheten.
  • När du har valt USB-överföringsläge väljer du Uppdatera i listrutan Hämta foton från i Photo Downloader-fönstret.

  (Digitalkameror)

  • Mer information om hur du ansluter kameran till datorn finns i tillverkarens dokumentation.
 4. Om du vill visa miniatyrbilder av de bilder som är sparade på enheten klickar du på Avancerad dialogruta längst ned till höger i fönstret. När du gör det kan du välja vilka mediefiler du vill importera och dessutom finns det fler importalternativ som du kan använda.

  Adobe Bridge - Photo Downloader (Avancerad dialogruta)
  (Avancerad dialogruta) Adobe Bridge - Photo Downloader

  Om du vill ta bort ett foto från importgruppen i Avancerad dialogruta avmarkerar du kryssrutan under miniatyrbilden. Som standard markeras alla foton.

 5. Alternativ för att spara

  Plats:

  Om du vill ändra standardmapp för import av mediefiler i Bridge klickar du på Bläddra (Windows) respektive Välj (macOS) bredvid Plats och sedan anger du en annan plats.

 6. Skapa undermappar:

  Om du vill importera fotona till undermappar till den plats du angav ovan väljer du ett alternativ i listrutan Skapa undermappar.

  • Inget – skapar inga undermappar och fotona lagras i den mapp du angav ovan.
  • Anpassat namn - skapa en undermapp med det namn du anger.
  • I dag - skapa en undermapp med dagens datum.
  • Bilddatum - skapa en undermapp med datum och tid för när du tog fotot. Du kan välja mellan de alternativ för datumformat som finns i listrutan.
 7. Ändra namn på filer:

  Om du vill ändra namn på filer när du importerar dem väljer du ett alternativ på menyn Ändra namn på filer. Alla foton i importgruppen får samma namn baserat på I dag, Bilddatum och Anpassat namn, eller en kombination av Bilddatum och Anpassat namn. Alla foton har ett unikt nummer i slutet. 

  • Om du inte vill ändra namn på dina importerade filer väljer du Ändra inte namn på filer i listrutan.
  • Om du vill ändra namn på filerna baserat på namnet på den undermapp du angav i föregående steg väljer du Samma namn som undermappens namn i listrutan.

  I exempeltexten under alternativet Ändra namn på filer visas hur de filer som namnet har ändrats på kommer att se ut baserat på de alternativ du har valt. 

  Om du vill behålla de ursprungliga kamerafilnamnen i XMP-metadata markerar du Behåll aktuellt filnamn i XMP. Mer information finns i Arbeta med metadata i Adobe Bridge.

  (endast macOS) Om du vill ändra namn på filerna baserat på en anpassad kombination av Text, Nytt filtillägg, Sparat filnamn, Ordningstal, Ordningsbokstav, Datum och tid och Metadata väljer du Avancerad namnändring i listrutan Ändra namn på filer. Om du väljer det här alternativet öppnas fönstret Photo Downloader - Avancerad namnändring där du kan skapa en anpassad kombination.

  Photo Downloader - Avancerad namnändring. Endast tillgänglig i macOS.
  (Endast macOS) Photo Downloader - Avancerad namnändring

  I avsnittet Nya filnamn:

  • Klicka på (+) om du vill till ett anpassat fält och välja typ av anpassat fält i listrutan: Text, Nytt filtillägg, Sparat filnamn, Ordningstal, Ordningsbokstav, Datum och tid och Metadata. Beroende på vilket anpassat fält du väljer visas ytterligare alternativ för det fältet.
  • Klicka på (-) om du vill ta bort ett anpassat fält.

  I avsnittet Alternativ:

  • Du kan välja Windows eller Unix för att se till att de namnändrade filerna blir kompatibla med respektive operativsystem.

  I avsnittet Förhandsvisa visas hur filerna med ändrade namn (Nytt filnamn) kommer att se ut baserat på den kombination av anpassade fält du har skapat.

 8. Avancerade alternativ

  Öppna Adobe Bridge

  Öppna Adobe Bridge när du har importerat fotona.

  Välj Konvertera till DNG

  Konvertera Camera Raw-filer till DNG när du importerar dem. Klicka på Inställningar för att öppna fönstret Konverteringsinställningar för DNG (förklaras nedan). Mer information om formatet DNG finns i DNG (Digital Negative).

  Ta bort ursprungliga filer

  Ta bort de ursprungliga fotona från kameran, kortläsaren eller den mobila enheten när du har importerat dem.

  Spara kopior i

  Spara kopior av fotona när du importerar dem till den angivna platsen.

  Dialogrutan Konverteringsinställningar för DNG i Adobe Bridge
  Ange konverteringsinställningar för DNG när du importerar foton till Bridge

  • JPEG-förhandsvisning: välj Medelstor storlek eller Fullständig storlek om du vill generera JPEG-förhandsvisningar av de konverterade DNG-bilderna. Om du inte vill generera JPEG-förhandsvisningar väljer du Inget i listrutan.
  • Komprimerad (icke-förstörande): välj det här alternativet om du vill minska filstorleken på det konverterade fotot.
  • Bildkonverteringsmetod: välj Bevara Raw-bild om du vill maximera den mängd data som sparas i den konverterade DNG-filen. I annat fall väljer du Konvertera till linjär bild.
  • Bädda in ursprunglig Raw-fil: välj det här alternativet om du vill bädda in Raw-filen från kameran (inte DNG) i DNG-filen. När du väljer det här alternativet blir DNG-filen större men det innebär att du kan extrahera den ursprungliga Raw-filen senare, om det behövs. 
 9. Använd metadata

  (Valfritt) Om du vill använda metadata väljer du Grundläggande metadata i listrutan Mall. Därefter anger du information i textrutorna Skapare och Copyright.

  Eventuella anpassade metadatamallar du har skapat i Bridge visas också på menyn Mall. Mer information finns i Arbeta med metadatamallar.

 10. Klicka på Hämta media. Fotona visas i Adobe Bridge.

  Obs!

  Om du har markerat kryssrutan Öppna i Adobe Bridge öppnas automatiskt den plats du har importerat mediefilerna till och dina foton eller undermappar på den platsen visas i panelen Innehåll

Importera från enheter i macOS

I macOS visas alternativet Arkiv > Importera från enhet som du kan använda till att importera mediefiler från enheter. Om du använder macOS kan du använda det här alternativet, som har begränsade importinställningar, som alternativ till Arkiv > Hämta foton från kameran.

Enheter som är anslutna i PTP- eller MTP-läge (som en kamera eller Android-baserade enheter)

Byt enhetsläge från PTP/MTP till USB/Masslagring och anslut sedan enheten till datorn.

Obs!

Information om hur du byter läge finns i dokumentationen från enhetstillverkaren.

Nu känns enheten igen i Adobe Bridge och du kan börja importera mediefiler från den. Om du vill göra det följer du stegen nedan.

iPad och iPhone

 1. Anslut din iPad eller iPhone till datorn.

 2. Välj Arkiv > Importera från enhet. Den anslutna enheten känns igen automatiskt i den dialogruta som öppnas.

 3. Välj de mediefiler du vill importera, välj vart du vill importera dem i Importera till och klicka sedan på Hämta.

  Importera från enheter i macOS
  Importera från enheter i macOS

  De valda mediefilerna importeras till Adobe Bridge.

 4. De valda mediefilerna importeras till Adobe Bridge. Som standard importeras mediefiler i Bridge till mappen /Users/<användarnamn>/Pictures. Den här mappen finns i panelen Mappar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online