Användarhandbok Avbryt

Arbeta med Bridges delade cache

Med Bridge kan du hantera cachen på ett effektivt sätt och generera den delade cachen i en samarbetsmiljö. Tack vare delningsmekanismen för cachar i Bridge kan du importera den delade cachen som redan har genererats och använda den igen när du arbetar i delade enheter.

Obs!

I Bridge CC 2018 och tidigare versioner låg cachens huvudfokus på att låta individuella användare arbeta i sina egna mappar. Då genererades och underhölls cacharna separat på respektive användares dator vilket gjorde att det tog mycket längre tid att arbeta i en samarbetsmiljö (delade enheter i flera nätverk, externa hårddiskenheter).

När och varför behöver jag en delad cache?

När du arbetar i en samarbetsmiljö kan du bygga en delad cache för andra Bridge-användare. Cachedelning har följande fördelar:

 • Bättre prestanda. Det går snabbare att bläddra bland, söka efter och filtrera cachade objekt. 
 • Cachen behöver inte byggas om, vilket innebär att andra inte behöver generera cachen.
Obs!

Hanteringsfunktionen för den delade cachen är bara användbar när du arbetar i en samarbetsmiljö med flera andra användare. Det finns inga fördelar med att använda en delad cache om du är ensam användare. Det kan leda till utrymmesproblem.

Vi rekommenderar inte att du använder en delad cache om du är ensam användare. Då fungerar genereringen och underhållningen på samma sätt som i Bridge CC 2018.

För att lättare förstå hur cachen fungerar kan du föreställa dig en grupp med designers, illustratörer och fotografer som ofta arbetar med bilder. Bilderna finns tillgängliga i ett bildarkiv som de använder Bridge till att bläddra efter, lägga till, visa, redigera eller söka efter bilder.

Om du använder Bridge CC 2018 eller tidigare versioner så genereras en separat cache för alla bilder på varje persons dator vilket tar väldigt lång tid. 

Med Bridge CC 2019 kan du använda delningsfunktionen för att exportera den delade cachen och låta andra användare importera en kopia av den delade cachen till sina lokala system. Om systemen synkroniseras och hanteringen av cachen utförs på en central plats kan du använda en cache som redan exporterats utan att behöva återskapa cachen på olika användares datorer.

Dela en cache i en samarbetsmiljö
Dela en cache i en samarbetsmiljö | Användare A exporterar en cache och skapar en delad cachemapp | Användare B och C importerar cachen från den delade cachemappen till sina lokala system

Obs!

Följande mappar är de två viktigaste cachemapparna som du bör känna till:

 • Delad cachemapp (.BridgeSharedCache): Mapp på den delade nätverksplatsen där den exporterade cachen finns och kan återanvändas av andra Bridge-användare. Mappen skapas när du bygger och exporterar den delade cachen.
 • Importerad cachemapp: Mapp på din lokala dator där den importerade, delade cachen finns. Mappen skapas automatiskt när du importerar den delade cachen.

När ska jag exportera, importera och rensa uppgifter på en delad cache?

Du kan utföra följande åtgärder när du arbetar i en fleranvändarmiljö med en delad Bridge-cache:
 • Export: Du kan utföra exportåtgärden för att generera en cache i vald mapp eller undermapp manuellt. Under exportprocessen genererar Bridge miniatyrbilder, förhandsvisningar och index internt och sparar dem i den delade cachemappen i den valda mappen. Mappen innehåller den delade cachen som kan återanvändas av andra användare. I en fleranvändarmiljö rekommenderar vi att endast en användare som har skrivbehörighet utför exportåtgärden för att generera den delade cachemappen och att ingen användare ändrar den delade cachemappen.
 • Import: När den delade cachen har exporterats för återanvändning kan du utföra importåtgärden för att få en lokal kopia av den delade cachen på din dator. En cache kan importeras på två sätt:
  • Explicit import (genom att använda dialogrutan Hantera cache): Importerar (kopierar) den exporterade cachen från alla mappar samtidigt.
  • Automatisk cacheimport (kontrolleras av ett förinställningsalternativ): Importerar (kopierar) cachen varje gång du bläddrar efter mappen via Bridge.

När importen görs på ett av de här sätten kopierar Bridge innehållet i de delade cachemapparna till en mapp (importerad cachemapp) på din dator.  

 • Rensa: Du kan utföra följande åtgärder för att rensa en cache:
  • Rensa exporterad (delad) cache: Den exporterade cachen placeras i den delade cachemappen. Du kan rensa den här mappen för att ta bort en delad cache genom att välja Rensa en viss plats i dialogrutan Hantera cache eller högerklicka på cachen och välja Rensa cachen för markeringen
  • Rensa den importerade cachen för en mapp: Du kan rensa den importerade cachen för en mapp genom att välja Rensa en viss plats i dialogrutan Hantera cache eller högerklicka på mappen och välja Rensa cachen för markeringen
  • Rensa hela importerade cachen: Du kan rensa hela den importerade cachen i den importerade cachemappen genom att välja Rensa alla lokala cachefiler i dialogrutan Hantera cache.
Obs!

Bridge CC 2019 SDK innehåller objektet ManageCache med funktionerna att exportera, importera och rensa en delad cache. Du kan också använda objektet till att automatisera åtgärderna. Mer information finns i https://www.adobe.io/apis/creativecloud/bridge.html.

Hur exporterar, importerar och rensar jag en cache?

Om du vill skapa och hantera cachen för en mapp som du vill dela mellan flera användare väljer du VerktygHantera cache. Dialogrutan Hantera cache visas. 

Dialogrutan Hantera cache

Dialogrutan Hantera cache visas. Gör så här:

 1. Om du vill skapa cachen för den valda mappen och alla undermappar väljer du Bygg och exportera cache för mappen <namnet på den valda mappen> och alla undermappar. Det här alternativet är aktiverat som standard.

  Obs! När du skapar cachen används åtkomstnivåerna för alla mappar. Exportåtgärden skapar index, miniatyrbilder, förhandsvisningar internt och lagrar information om exportversionen i den delade cachemappen. Bridge exporterar också metadatainformation om filerna.

  • Om du vill skapa fullständiga förhandsvisningar av bilderna i cachen väljer du Bygg förhandsvisningar med 100 % av storleken. Det här alternativet är avaktiverat som standard.

  Tips: Om du ofta behöver arbeta med förstorade eller zoomade bilder bör du välja alternativet Bygg förhandsvisningar med 100 % av storleken, men det krävs mer diskutrymme och den ursprungliga bearbetningstiden blir avsevärt längre.

  • Klicka på OK.
 2. Om du vill importera cachen från en angiven delad mapp väljer du Importera cache. Klicka på Nästa och välj den delade mapp du vill importera cachen från.

  Under importprocessen kopierar Bridge miniatyrbilder, förhandsvisningar, metadatainformation och index internt till din lokala dator i en delad cachemapp. Det går snabbare att kopiera än att återgenerera cacheminiatyrbilder- och förhandsvisningar. Därför kan du visa och söka efter bilderna snabbare. När cachen har importerats och är tillgänglig i den delade cachemappen uppdateras filen varje gång den importerade cachekopian i den delade cachemappen uppdateras.

  När du bläddrar i en mapp som innehåller en delad mapp hämtas som standard cachen automatiskt till datorn. Om du vill avaktivera den här funktionen för automatisk import väljer du RedigeraInställningarCache och avmarkerar alternativet Importera cachen från mappar automatiskt när det går.

  Inställning för att importera cachen automatiskt

  Information om hur du anger cacheinställningar finns i Arbeta med Adobe Bridge-cachen.

 3. Om du vill ta bort cachen väljer du Rensa cache. Du kan använda det här alternativet om du tror att cachen för en mapp är gammal och måste genereras om (till exempel om miniatyrbilder och metadata inte uppdateras).

  • Om du vill ta bort alla cachefiler från datorn väljer du Rensa alla lokala cachefiler. Det här alternativet är aktiverat som standard. När du klickar på Nästa visas ett varningsmeddelande om att du måste bekräfta åtgärden.
  Varningsmeddelande

  • Om du vill ta bort cachefilerna från en viss mapp väljer du Rensa cachen för en viss plats. Klicka på Nästa och välj den mapp du vill ta bort filerna från. Om mappen du väljer för att ta bort cachefiler är en mapp med en exporterad cache visas en varningsdialogruta. Välj ett av följande alternativ i den dialogrutan:
   • Rensa endast min cache: ta endast bort den lokala kopian av cachefilerna. De delade cachefilerna påverkas inte. 
   • Rensa cachen för alla användare: ta bort de delade cachefilerna och lokala kopior av cachefilerna.
  • Om du vill ta bort cachen för undermapparna väljer du Inkludera undermappar.
  • Klicka på Fortsätt.
  Varningsmeddelande

  • Om den exporterade cachen inte finns i mappen du vill radera cachefiler från visas en dialogruta med ett varningsmeddelande.
   • Om du vill ta bort cachen för undermapparna väljer du Inkludera undermappar.
   • Om du vill stänga dialogrutan klickar du på Avbryt.
   • Om du vill ta bort den lokala cachen klickar du på Fortsätt.
  Varningsmeddelande

Vilken behörighet behöver jag för att exportera och importera en delad cache?

Om du exporterar cachen måste du ha läs- och skrivbehörighet till hela arkivet. Under exportprocessen försöker Bridge skapa den delade cachemappen som innehåller cachen (miniatyrbilder, förhandsvisningar och index) som andra användare kan importera. Du kan inte skapa den delade cachemappen om du inte har skrivbehörighet.

På samma sätt gäller att import och automatisk import endast importerar cachar för mappar som du har läsbehörighet till. Om du inte har läsbehörighet till mappen kan Bridge inte läsa den delade cachemappen eller komma åt den delade cachen.

Begränsning

Med Bridge CC 2019 behöver du starta en export för att uppdatera den delade cachen för ett arkiv eller använda Bridge SDK för att schemalägga exporter.

Om mängden filer som läggs till eller tas bort från ett arkiv är stor kan exportprocessen ta lång tid eftersom disken får jobba extra mycket. 

Felscenarion

Bridge stoppar exportåtgärden och visar ett felmeddelande i följande fall:

 • Disken är full: Om disken eller nätverksplatsen är full vid genereringen av cachen.
 • Läs- eller skrivbehörighet saknas: Om du inte har behörighet till mappen som du försöker exportera.
 • Nätverksproblem: Om nätverket är nere och en export från en nätverksplats pågår.

Vanliga frågor (FAQs)

Det finns inga fördelar med att skapa och exportera en delad cache om du har filerna på din lokala dator och är den enda som arbetar på dem. Du kan bläddra efter filerna i Bridge, och den befintliga cachemekanismen i Bridge kan generera cachen för filerna.

En delad cache är bara användbar om resurserna befinner sig i en samarbetsmiljö och flera användare jobbar i den. 

När du bläddrar efter en mapp som innehåller en delad cache känner Bridge automatiskt av den delade cachemappen och kopierar de index, miniatyrbilder och förhandsvisningar som finns i den till den importerade cachemappen. Funktionen för automatisk import är aktiverad som standard. Om du vill avaktivera den automatiska importen avmarkerar du Importera cachen från mappar automatiskt när det går i dialogrutan Inställningar > Cache.

Den delade cachen genereras i samma mapp som dina filer finns i. När du exporterar cachen för en delad mall skapar Bridge en delade cachemapp (.BridgeSharedCache) i den överordnade mappen och alla dess undermappar. Cachefilerna (miniatyrbilder för 256, 1024, förhandsvisningar i full storlek och indexinformation) för respektive mapp genereras och sparas i den delade cachemappen.

Den importerade cachen finns på följande plats på en lokal dator efter import: 
macOS: ~/Library/Caches/Adobe/Bridge/SharedCache
Windows: %appdata%\Adobe\Bridge\SharedCache

Platsen för den importerade cachemappen kan inte ändras.

Ja, den exporterade cachen (som finns i mappen) blir gammal och vi rekommenderar att du exporterar cachen igen.

Om du importerar en gammal cache känner Bridge av att filen har uppdaterats och uppdaterar automatiskt den importerade cachen på din lokala dator.

Bridge känner av och uppdaterar en delad cache
Användare B importerar cachen från den delade cachemappen (som har exporterats av användare A) | Användare C uppdaterar de ursprungliga filerna på nätverket som den delade cachen skapats för | Bridge på användare B:s dator känner av att cachen är gammal och uppdaterar automatiskt den lokala kopian

Efter att du har exporterat en delad cache och lägger till nya filer eller ändrar de befintliga filerna måste du exportera samma mapp igen. Endast cachen för nya eller ändrade filer exporteras om du exporterar mappen igen. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online