Installasjonspakken for Adobe Sign for SharePoint Online er tilgjengelig for alle Enterprise-kontonivåene som er interessert i å installere Adobe Sign-løsningen. Før installasjonen må du kontakte din kundeansvarlige for å sikre at kontoen er opprettet i riktig kanal for å aktivere den nødvendige API-funksjonaliteten.

Oversikt

Adobe Sign-integreringen for Microsoft SharePoint gir en integrert løsning for å opprette, sende, spore og behandle elektroniske signaturer.

Denne dokumentasjonen, og installasjonspakken den henviseringen,er utviklet for Microsoft SharePoint Online flerleier (generelt referert til som “SharePoint” gjennom denne veiledningen).

Løsningen er utviklet som en tilleggsapplikasjon for SharePoint som gjør det mulig å:

 • Sende en avtale til signering fra alle SharePoint-dokumentbibliotek eller -lister.
 • Sende dokumenter til én enkelt mottaker eller mottakergruppe fra et dokumentbibliotek eller egendefinerte SharePoint-lister.
 • Tilordne data fra SharePoint-lister og dokumentbiblioteker til dokumenter ved hjelp av tilordning for sammenslåing når dokumentene sendes til signering.
 • Tilordne data fra skjemafelt i signerte avtaler til tekstkolonner og dokumentbibliotek ved hjelp av datatilordning, når dokumentet er signert og statusen er oppdatert automatisk eller manuelt på siden for avtalestatus
 • Arkivere alle signerte avtaler i SharePoint.
 • Legge til Behandle-siden for Adobe Sign som en SharePoint-webdel, som kan brukes av SharePoint-brukere til sporing og oppdatering av avtaler.

Krav

Hvis du skal konfigurere løsningen, MÅ du være både en SharePoint-områdeadministrator og en Adobe Sign-kontoadministrator. Hvis du ikke er Adobe Sign-kontoadministrator, må du arbeide sammen med ham eller henne for å konfigurere integrasjonen. 

Adobe Sign-løsningen kan bare installeres og konfigureres av administrator for Microsoft SharePoint-område. Se SharePoint-dokumentasjonen og organisasjonens SharePoint-område, eller leieradministrator, for flere systemtillatelser som kan være nødvendig for å installere SharePoint-områdeløsninger.

I Microsoft Office 365-leieren må fornavn, etternavn og e-postadresse for jobb angis for alle SharePoint-brukere som vil ha tilgang til Adobe Sign-tillegget på SharePoint-områdene.

Alle brukere av Adobe Sign-løsningen må være i SharePoint-områdets gruppe for standard områdemedlemmer eller standard områdeeiere. Alle Adobe Sign-brukere må ha minst Redigere-tillatelser på området.


Nettlesere som støttes

Nettleserne Chrome, Firefox og Safari støttes.

Internet Explorer 11 og nyere (inkludert Edge)

For at SharePoint-tillegg skal fungere kreves det konfigurasjon av Klarerte områder i Internet Explorer / Edge.  Internet Explorer 10 og eldre støttes ikke.

I tillegg må brukere av IE 11 / Edge eksplisitt redigere innstillingene for Klarerte områder slik at følgende nettadresser er inkludert:

 • https://*.microsoftonline.com
 • https://*.sharepoint.com
 • https://*.echosign.com

 

Slik redigerer du Klarerte områder:

1. Åpne IE 11.

► Edge-brukere trykker på Windows + S.

2. Klikk på Verktøy-ikonet (tannhjul). og velg Alternativer for Internett fra rullegardinmenyen.

► Edge-brukere skriver inn Alternativer for Internett og trykker på Enter.

IE11 Options

3. Menyen Alternativer for Internett åpnes. Velg kategorien Sikkerhet.

4. Klikk på ikonet Klarerte områder.

5. Klikk på Nettsteder-knappen.

6. Skriv inn en av nettadressene ovenfor, og klikk på Legg til.

7. Gjenta for alle nettadressene ovenfor.

8. Lukk menyen Alternativer for Internett når du er ferdig.

Trusted Sites HelpX


Installasjon

Slik installerer du den nettbaserte versjonen av Adobe Sign for SharePoint-pakken:

1. Godkjenne mot området.

2. Gå til: Områdeinnhold > Ny > App.

Nav to App

 

3. Klikk på SharePoint Store.

SharePoint Store

 

4. Søk etter Adobe Sign i søkefeltet Finn en app (øverst til høyre på siden).

5. Klikk én gang på Adobe Sign-ikonet for å velge det fra søkeresultatene.

AS in Store-rebranded

 

6. Klikk på LEGG DEN TIL-knappen for å starte den automatiske installasjonen.

Appinstallasjonen kan ta noen minutter.

Konfigurasjon – Kreves

Når applikasjonen er installert, er det bare to trinn som kreves for å begynne å sende avtaler:

 • Gi brukere tilgang til tillegget
 • Koble til Adobe Sign


Legge til brukere i standard medlemsgruppe eller eiergruppe for området

Brukere av Adobe Sign-løsningen må legges til i standardgruppen for Eiere eller Medlemmer på området, og de må minst ha tillatelser på Redigere-nivå.

Synligheten av Adobe Sign-brukergrensesnittet angis av brukerautoritet:

 • Grensesnittet for Adobe Sign-administrator vises for brukeren når:
  • Brukeren finnes i AssociatedOwnerGroup
 • Standard Adobe Sign-brukergrensesnitt vises når:
  • Brukeren finnes i AssociatedMemberGroup

Løsningen fungerer ikke for brukere som bare er i Besøkende-gruppen.

Merk:

Administratoren for området må legge til seg selv som vanlig bruker, til én (eller begge) områdegruppene med spesifikke tillatelser. Områdeadministratoren må aktivere tillatelsene nedenfor forbrukerne sine,avhengig av gruppen de er lagt til i:

 • <SITE_COLLECTION_NAME>-medlemmer → Aktiver Rediger
 • <SITE_COLLECTION_NAME>-eiere → Aktiver Full kontroll

 

De tilknyttede gruppene kan ha forskjellige navn. 

En bruker med Full kontroll på et gitt SharePoint Online-område kan se gjennom standardgruppene sine ved å gå til https://[leiernavn].sharepoint.com/sites/[områdenavn]/_layouts/permsetup.aspx.

[områdenavn] kan være tegnstrengen for et område på øverste nivå eller et nestet underområde.

Site Collection Admin Group Permissions
SetDefaultgroups

Forsiktig!

Når brukere er lagt til i gruppene, kan det ta flere minutter før Microsoft-serverne synkroniseres.  Dette har ikke innvirkning på videre konfigurasjon, men brukertesting/-bruk må utsettes i denne perioden.


Opprette en klarert relasjon til Adobe Sign

Adobe Sign oppretter en OAuth-tilkobling med SharePoint-miljøet for å tilrettelegge for den sømløse bruken av applikasjonen for alle brukere.

Hvis du vil opprette relasjonen, må du være kontoadministrator i Adobe Sign-applikasjonen og i SharePoint.  Det anbefales bruk av en funksjonell e-postadresse (for eksempel AdobeSignAdministrator@MittDomene.com) hvis mulig, for å redusere risikoen for at administratorkontoen deaktiveres.

Slik oppretter du OAuth-tilkoblingen:

1. Gå til Innstillinger-siden for Adobe Sign.

2. Klikk på koblingen Logg på Adobe Sign.

3. Velg omfanget som du vil installere Adobe Sign for:

► Koble Adobe Sign-kontoen til gjeldende SharePoint-område (Lokalt omfang)

• Denne funksjonaliteten kobler tillegget til en Adobe Sign-konto på gjeldende SharePoint-områdenivå

a. Klikk på Logg på Adobe Sign.

enable_oauth_-_currentsite-updated

b. Godkjenn til Adobe Sign med administratorlegitimasjon.

c. Klikk på Tillat tilgang for å godkjenne den klarerte relasjonen mellom Adobe Sign og SharePoint.

○ En suksessmelding vises kort når forbindelsen er etablert

 

local_auth
local_approve_access

 

► Koble Adobe Sign-kontoen til hele SharePoint-leieren (kun for O365-leieradministrator)

• Dette er standardomfanget for nye installasjoner

• Det kreves ingen gjentatt OAuth-pålogging til Adobe Sign for tilleggsforekomster som er tilkoblet i globalt omfang

• Adobe Sign OAuth utført på en enkelt tilleggsforekomst i det globale omfanget, setter Sign-konlingen til alle andre installerte forekomster som er koblet i det globale omfanget

○ OAuth må utføres på minst ett tillegg i det globale omganget

• Alle nylig installerte tilleggsforekomster kobles automatisk til Adobe Sign-kontoen som er tilgjengelig i det globale omfanget

a. Klikk på Logg på Adobe Sign.

select_tenant_install

b. Godkjenn til SharePoint med administratorlegitimasjon.

c. Klikk på Godta for å godkjenne tilgang til SharePoint-ressursene.

1_tenant_auth1
2_tenant_approveaccess

d. Godkjenn til Adobe Sign med administratorlegitimasjon.

e. Klikk på Tillat tilgang for å godkjenne den klarerte relasjonen mellom Adobe Sign og SharePoint.

○ En suksessmelding vises kort når forbindelsen er etablert

 

3_tenant_auth2
4_tenant_approveaccess2

Merk:

Hvis en bruker brukes til å opprettholde OAuth-tilkoblingen, vil knappeteksten angi at du kan logge på med en annen konto, og gjeldende bruker som godkjenner relasjonen vises tydelig under knappen.

logged_in_-_currentsite-updated

Konfigurasjon – Valgfritt

De valgfrie konfigurasjonen nedenfor er ikke nødvendig, men de kan forbedre nytteverdien av Adobe Sign.

Lager for signert dokument

Du kan som administrator definere en global målmappe der alle fullførte avtaler lagres for hele området. Dette konfigureres på siden Adobe Sign-kontoinnstillinger.

Når en global lagringsmappe defineres, blir alle PDF-filer med signerte avtaler og revisjonsspor automatisk lagret i den globale lagringsmappen. Dette inkluderer avtaler som er sendt fra dokumentbiblioteker samt lister.

defined_global_storagefolder

Hvis det ikke er angitt noen global lagringsmappe på siden Adobe Sign-kontoinnstillinger, blir en ny mappe med navnet Signerte avtaler automatisk opprettet i dokumentbiblioteket som avtalen ble opprettet/sendt fra. Alle fullførte avtaler som sendes fra det samme biblioteket, får de fullførte PDF-filene returnert til den samme Signerte avtaler-mappen.

Default folder

 

Avtaler som er sendt fra lister, knyttes til listeelementet (som vedlegg) hvis ingen global standardfil er angitt.

List Attachments

Revisjonsspor

Adobe Sign returnerer som standard bare den signerte PDF-avtalen.  Hvis du aktiverer Lagre revisjonsspor med signert avtale, returneres imidlertid en ekstra PDF-fil, som inneholder det fullstendige revisjonssporet for avtalen.

Document stoprage

Malsammenslåing

Adobe Sign støtter relasjoner mellom data i SharePoint-lister og skjemafeltene i avtaler.

Ved å bruke arbeidsflyter og tilordning av listefeltene til skjemafeltene, kan du automatisk forhåndsutfylle dokumenter før sending, redusere tiden det tar for avsendere og/eller signatarer å fylle ut skjemaet, og redusere sjansen for feilregistrering av data.

Du kan også opprette en tilordning som trekker ut skjemafeltdata fra en signert avtale for å fylle ut en SharePoint-liste.

Merknad om skjemaer og ”tekstkoder”

Vellykket tilordning krever at du har forhåndsbygde skjemaer med definerte navnefelt, slik at du kan logisk relatere listefeltet til Adobe Sign-skjemafeltet. 

Et enkelt skjema er illustrert nedenfor.  Feltene er definert av par med klammeparenteser på hver side (definerer feltbredden) og feltnavnet (tegnstrengen mellom klammeparentesene). Denne tekstbaserte syntaksen kalles ”tekstkoder”.

Data Mapping Example Form

Tekstkoder kan inneholde tilleggsargumenter i tillegg til navneverdi, inkludert valideringer, beregningerogvanlige uttrykk. En grundig beskrivelse av skjemabygging finner du her, og denne kan dramatisk forbedre kvaliteten på dataene du registrerer under signeringsprosessen.

PDF-skjemaer kan også bygges med Acrobat.

Redigeringsmiljøet for Adobe Sign kan også brukes til å lage skjemaer hvis du lar bruker legge ved dokumenter som er lagret i Adobe Sign-biblioteket.

 

Tilordne felt

Tilknytning av liste- og skjemafeltnavn er en enkel og grei operasjon når du har definert listen og skjemaet.  

Merk:

Følgende typer SharePoint-kolonner støttes: Enkeltlinje med tekst, Tall, Valg (“Valgknapper”), Flere linjer med tekst, Ja/nei (avmerkingsboks). 

SharePoint-kolonnetype Sign-tekstkode Eksempelkoder i et dokument
Enkeltlinje med tekst Tekst {{text}}
Tall Tekst {{number:num}}
Valg (“Valgknapper”) Valgknapper {{(Red)Color_es_:signer1}}
Flere linjer med tekst Flerlinjetekst {{largeField2_es_:signer1:multiline(5)}}
Ja / Nei (avmerkingsboks) Avmerkingsboks {{ck_es_:checkbox:label("Jeg godtar.")}}

Slik lager du en tilordningsliste:

1. Gå til Innstillinger-siden for Adobe Sign.

2. Klikk på kategorien Maltilordninger.

3. Velg hvilken tilordning du vil definere:

► Tilordning fra SharePoint til avtale – Forhåndsutfyll felt fra en liste.

► Tilordning fra avtale til SharePoint – Samle inn feltinformasjon fra fullførte avtaler.

Obs! Hver tilordning er diskret. Hvis du vil opprette en prosess der du laster inn et skjema med listeinformasjon, og vil tillate at oppdatert innhold sendes tilbake til listen når avtalen er fullført, må du lage begge malene.

4. Velg listen du vil bruke til tilordningen.

Mapping - Select Tempalate

 

Siden oppdateres for å vise den valgte listen i rullegardinfeltet, et plussikon for å sette inn nye radpar og to nye feltoverskrifter:

○ SharePoint-felt – Navnet på listefeltet

○ Avtalefelt – Navnet på skjemafeltet

Template Mapping fields

 

5. Klikk på plussikonet nederst i feltparene for å åpne et nytt feltpar.

Det vises to nye felt etter klikkingen. Én rullegardinmeny inneholder alle SharePoint-listefeltene og ett tekstfelt for å skrive inn navnet på avtaleskjemafeltet.

6. Velg feltnavnet for SharePoint-feltet fra rullegardinmenyen.

7. Skriv inn navnet på avtaleskjemafeltet som du vil opprette tilordningsrelasjonen med.

8. Gjenta trinn 6 og 7 for alle feltene som skal tilknyttes.

Hver feltnavntilknytning må konfigureres eksplisitt.  Hvis et par må slettes, klikker du på papirkurvikonet helt til venstre i raden.

9. Når alle feltparene er definert, klikker du på Lagre-knappen.

Tilordningsmaler beholdes og gjelder for alle avtaler som sendes med dokumentet eller listen som tilordningen er tilknyttet. Når som helst etter oppretting av malen, kan administrator gå tilbake til funksjonen for maltilordninger, velge et dokument eller en liste, og vise eksisterende tilordnede relasjoner. Administrator kan også redigere, legge til eller slette enkeltrelasjonspar etter behov.

Hvis administrator vil fjerne alle maltilordningsradene som er definert for et bibliotekdokument eller en SharePoint-liste med ett enkelt klikk, kan dette gjøres ved å velge ønsket dokument eller liste, og klikke på knappen Fjern tidligere tilordning.  Slettede tilordningsrader kan ikke gjenopprettes. De må opprettes på nytt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet