Användarhandbok Avbryt

Adobe Acrobat Sign för Salesforce: användarhandbok för utvecklare

 1. Adobe Acrobat Sign-integreringar
 2. Nyheter
 3. Produktversioner och livscykel
 4. Acrobat Sign för Salesforce
  1. Installationshandbok
  2. Användarhandbok
  3. Användarhandbok för utvecklare
  4. Handbok om avancerad anpassning
  5. Användarhandbok för fältmappning och mallar
  6. Handbok för processverktyg
  7. Användarhandbok för Document Builder
  8. Användarhandbok för uppgraderingar
  9. Versionsinformation
  10. Ytterligare artiklar
 5. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
   1. Installationshandbok
  2. Acrobat Sign för Outlook
   1. Användarhandbok
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
   1. Användarhandbok
  4. Acrobat Sign för Teams
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
   3. Microsoft Teams-godkännanden
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
   1. Användarhandbok
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
   1. Översikt
   2. Dynamics Online: installationshandbok 
   3. Dynamics Online: användarhandbok 
   4. Dynamics On-Prem: installationshandbok 
   5. Dynamics On-Prem: användarhandbok
   6. Handbok för arbetsflöde för Dynamics
   7. Dynamics 365 för Talent
   8. Användarhandbok för uppgraderingar
   9. Versionsinformation
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
   1. Översikt
   2. SharePoint On-Prem: installationshandbok
   3. SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
   4. SharePoint On-Prem: användarhandbok
   5. SharePoint On-Prem: versionsinformation
   6. SharePoint Online: installationshandbok
   7. SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
   8. SharePoint Online: användarhandbok
   9. SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
   10. SharePoint Online: versionsinformation
 6. Acrobat Sign för ServiceNow
  1. Översikt
  2. Installationshandbok
  3. Versionsinformation
 7. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  1. Installationshandbok
 8. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  1. Installationshandbok för Cockpit
  2. Installationsguide för rekrytering
  3. Användarhandbok för rekrytering
  4. Installationshandbok för Cloud Foundry
 9. Acrobat Sign för Workday
  1. Installationshandbok
  2. Snabbstart
  3. Självstudiekurs i konfiguration
 10. Acrobat Sign för NetSuite
  1. Installationshandbok
  2. Versionsinformation
 11. Acrobat Sign för SugarCRM
 12. Acrobat Sign för VeevaVault
  1. Installationshandbok
  2. Användarhandbok
 13. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  1. Installationshandbok
 14. Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
  1. Översikt
  2. Webhookar
  3. Texttaggar

Översikt

Adobe Acrobat Sign för Salesforce: användarhandbok för utvecklare är utformad för att hjälpa Salesforce-utvecklare att lära sig mer om de objekt och parametrar som krävs för att integrera Salesforce-paketet med Adobe Acrobat Sign.

Viktigt:

Adobe Acrobat Sign för Salesforce-objekt kan ändras i en framtida version. Om du skapar en anpassad lösning som är beroende av objekt som sedan ändras kanske anpassningen måste uppdateras.

Riktlinjer för integrering

 • Om du behöver veta när avtalet är helt signerat implementerar du en Apex-utlösare på objektet echosign_dev1__SIGN_Agreement__c, efter eller före uppdatering (beroende på typ av användning och krav). När fältet echosign_dev1__Status__c ändras till Signerat eller Godkänt eller annan slutlig status, är avtalet slutfört. 
 • Om du behöver veta när varje enskild signerad PDF-fil infogas, om du t.ex. behöver få varje mellanliggande signerad PDF-fil, ska du implementera en Apex-utlösare på objekten Attachment eller ContentVersion, efter infogning, och vara uppmärksam på ett överordnat avtal och ett namn som slutar på "signed.pdf" eller "approved.pdf" eller någon annan slutlig status
 • Om du vill veta när en enskild mottagare har signerat eller godkänt implementerar du en Apex-utlösare på objektet echosign_dev1__SIGN_Recipients__c, efter eller före uppdatering (beroende på typ av användning och krav). När fältet echosign_dev1__Status__c ändras till Signerat eller Godkänt eller annan slutlig status, slutförs mottagaren.  
 • Om du behöver veta när en viss händelse som ingår i signeringsprocessen inträffar, till exempel ett avtal som skickas för signering eller en påminnelse som skickas, kan en utlösare skapas på avtalshändelseobjektet (echosign_dev1__SIGN_AgreementEvent__c) och kontrollera händelsetypen
 • Statusnamn för slutgiltiga avtal för ett slutfört avtal är: "Signerat", "Godkänt", "Accepterat", "Formulär ifyllt" och "Levererat"
 • Statusnamn för det slutliga avtalet för ett avslutat avtal är: "Avbrutet/avvisat", "Avbrutet/avvisat", "Utgånget"

Uppdatera order

I v21 har uppdateringsordningen ändrats. Nedan visas den nya sekvensen när avtal och relaterade objekt uppdateras:

 1. Bifogade filer 
 2. Mottagare 
 3. Avtal (status och övriga attribut)
 4. Avtalshändelser 
 5. Chatter-flöden 

Apex-tjänster

Apex-metod som används

Från och med Acrobat Sign för Salesforce v 21.0 har alla asynkrona processer (som inkluderar automatiska uppdateringar och datamappningar) växlats från framtida metoder till köbara, vilket rekommenderas av Salesforce.

Med denna ändring kommer alla anpassningar i den prenumererande organisationen som lägger till jobb i Salesforce-kön som en del av den automatiska uppdateringen eller datamappningsprocessen misslyckas med ett fel "System.LimitException: för många köbara jobb har lagts till i kön: 2".

Felet beror på att en köbar process kan bara lägga till ett underordnat köbart jobb, som redan har tagits i anspråk av Acrobat Sign. Mer information finns i köbara Apex-gränser.

Fel: "När jobb länkas kan du bara lägga till ett jobb från ett jobb som körs med System.enqueueJob, vilket innebär att endast ett underordnat jobb kan existera för varje överordnat köande jobb. Att starta flera underordnade jobb från samma köbara jobb stöds inte."

Ovanstående fel uppstår när avtalsstatusen inte ändras eller datamappningen inte körs korrekt. Åtgärda felet genom att leta efter utlösaren, processbyggaren eller arbetsflödet som orsakar problemet och inaktivera den, ändra den till synkrona anrop eller schemalägga den för senare.

Avtalsmalltjänst

Avtalsmalltjänsten visas som en global Apex-tjänst av det hanterade paketet. Detta gör att Apex-kod utanför det hanterade paketet kan läsa in avtal som baseras på befintliga avtalsmallar. Klassen och alla exponerade metoder markeras som global för att medge sådan tillgång.

Apex-tjänsten visas genom följande anropsklass: echosign_dev1.AgreementTemplateService

Obs!

Inläsning av en avtalsmall med e-Sign biblioteksmallar stöds för närvarande inte. Vi föreslår att du flyttar dokumentmallarna till ett Salesforce-dokumentbibliotek.

  Metoder

Global

static Id load()

Läser in ett avtal med en avtalsmall som är markerad som standard och som inte har någon huvudobjekttyp.

Global

static Id load(String templateId)

Läser in ett avtal med den angivna avtalsmallens ID, som inte har någon huvudobjekttyp.

 

Global

static Id load(String templateId, String masterId)

Läser in ett avtal med den angivna avtalsmallens ID och den angivna huvudpostens ID, vars typ måste matcha huvudobjekttypen som konfigurerats i den angivna avtalsmallen.

Global

static Id load(String templateId, String masterId, Map<String,AgreementTemplateVariable> agreementTemplateVariables)

Läser in ett avtal med den angivna avtalsmallens ID och den angivna huvudpostens ID, vars typ måste matcha huvudobjekttypen som konfigurerats i den angivna avtalsmallen. Skickar även de angivna körningsvariablerna som namnvärdepar.

 

Global

static List<AgreementTemplateService.AgreementTemplateBasicInfo> getAgreementTemplateList(AgreementTemplateListOptions options)

Hämta en lista över avtalsmallar baserat på filtreringsalternativ. Returnera en tom lista om ingen avtalsmall hittas med filtreringsalternativen.

Global

static AgreementTemplateService.AgreementTemplateDetails getAgreementTemplateDetails(String templateId)

Hämta information om avtalsmallar för den angivna avtalsmallens ID.

Returnera ett tomt objekt om ingen avtalsmall hittades.

Global

static String getAgreementTemplateUrl(String templateId)

Hämta URL:en för att redigera avtalsmallen utifrån avtalsmallens ID.

Global

static String getNewAgreementTemplateUrl()

Hämta URL:en för att skapa en ny avtalsmall i Adobe Sign.

 Konstruktörer (1)

Åtkomst

Signatur

Global

AgreementTemplateListOptions()

Global

AgreementTemplateListOptions(String masterObjectType, Boolean isActive, Boolean hasAttachment, Boolean hasRecipient, Boolean autoSend)

global class AgreementTemplateService.AgreementTemplateListOptions

Egenskaper (5)

Åtkomst

Namn

Global

masterObjectType

Global

isActive

Global

hasAttachment

Global

hasRecipient

Global

autoSend

Obs!

Inget filter tillämpas på dess motsvarande fält när frågor ställs till avtalsmallar om ett fält som anges ovan har ett null-värde.

global class AgreementTemplateService.AgreementTemplateBasicInfo

Egenskaper (6)

Åtkomst

Namn

Global

name

Global

recordId

Global

url

Global

isDefault

Global

daysUntilExpiration

Global

språk

global class AgreementTemplateService.AgreementTemplateDetails

Egenskaper (6)

Åtkomst

Namn

Global

meddelande

Global

ccList

Global

dataMappingName

Global

mergeMappingName

Global

url

Global

mottagare

global class AgreementTemplateService.RecipientInfo

Egenskaper (4)

Åtkomst

Namn

Global

recipientRole

Global

recipientType

Global

recipientName

Global

signOrder

  Körningsvariabler

Den globala klassen echosign_dev1.AgreementTemplateVariable har två globala fält.

 • namn: variabelnamnet, som måste matcha ett körningsvariabelnamn som konfigurerats i avtalsmallen.
 • värde: värdet på den variabel som ska användas när mallen läses in. Värdet beror på var variabeln användes. För en mottagare måste det till exempel vara ett kontakt-, lead- eller användarpost-ID eller ett e-postmeddelande. För en dokumentvariabel måste det vara ett post-ID för en bifogad fil.

Resultat

Varje metod returnerar antingen ID för den nyligen skapade avtalsposten eller genererar ett undantag med ett detaljerat felmeddelande om något gick fel under inläsningen.

API-tjänst

API-malltjänsten Adobe e-Sign visas som en global Apex-tjänst av det hanterade paketet. Detta gör att Apex-kod utanför det hanterade paketet kan anropa en uppsättning API:er för Adobe e-Sign via dessa omslag. Omslagen förenklar API-anropet avsevärt eftersom konsumenterna inte behöver skapa begärande- och svarsdatamodeller. Konsumenterna behöver inte heller hantera omvandlingen av Salesforce-data till e-Sign-datamodeller. Det mesta av komplexiteten tas ifrån konsumenten. Om du t.ex. vill skicka ett avtal som konsumenten just skickar i avtalspost-ID, kommer tjänsten att hantera frågor om det, extrahera alla relevanta data, skicka dem till API för analys av resultatet.

Klassen och alla exponerade metoder markeras som global för att medge sådan tillgång.

 • v17 och tidigare anropar SOAP API:er
 • v18 och högre anropar REST API:er

Apex-tjänsten visas genom följande anropsklass: echosign_dev1.EchoSignApiService

Metoder

Global

static void cancelDocument(Id agreementId)

Avbryter avtalet med angivet avtals-ID.

Global

static void delegateSigner(Id agreementId, string delegatedEmail)

Delegera signering till angiven e-post.

Global

static void delegateSigner(Id agreementId, string delegatedEmail, String message)

Delegera signering till angiven e-post med angivet meddelande.

Global

static echosign_dev1.EchoSignApiService.DocumentInfo getDocumentInfo(Id agreementId)

Hämtar detaljerad information för angivet avtals-ID.

Global

static List<EchoSignApiService.SigningUrl>

getSigningUrls(Id agreementId) 

Hämtar alla signerings-URL för angivet avtals-ID.

Global

static void removeDocument(Id agreementId)

Avbryter avtalet med angivet avtals-ID och tar bort avtalsposten i Salesforce (avtalet tas inte bort från Adobe e-Sign-konto).

Global

static void replaceSigner(Id replacementRecipientId)

Ersätter den angivna undertecknaren.

Global

static void replaceSigner(Id replacementRecipientId, String message)

Ersätter den angivna undertecknaren med det angivna meddelandet.

Global

static echosign_dev1.EchoSignApiService.

SendDocumentResult sendDocument(Id agreementId)

Skickar ut avtalet med angivet avtals-ID och returnerar resultatet med dokumentnyckeln och URL:er.

Global

static void sendReminder(Id agreementId)

Skickar en påminnelse till den aktuella undertecknaren för angivet avtals-ID.

Global static void updateAgreement(Id agreementId)  Uppdaterar avtalet med angivet avtals-ID
Global static EchoSignApiService.AgreementViewUrl getViewAgreementUrl(Id agreementId)
Hämtar sidan visa/hantera från Signera för angivet avtals-ID, som har en viewURL-egenskap.
Obs! Av säkerhetsskäl har den genererade avtals-URL:en bara en temporär livslängd, så den genererar ett REST-HTTPS-anrop för att hämta en ny URL från Adobe Sign-tjänster.

Inre klasser

global class DocumentHistoryEvent

Egenskaper (2)

Åtkomst

Namn

Global

String eventType

Global

String participantEmail

Konstruktörer (1)

Åtkomst

Signatur

Global

DocumentHistoryEvent()


global class DocumentInfo

Egenskaper (5)

Åtkomst

Namn

Global

Map<string,list> historyByEmail

Global

Map participantsByEmail

Global

Map participantsByName

Global

String senderEmail

Global

Strängstatus

  Konstruktörer (1)

Åtkomst

Signatur

Global

DocumentInfo()

global class ParticipantInfo

Egenskaper (5)

Åtkomst

Namn

Global

Strängföretag

Global

Strängmeddelande

Global

Strängnamn

Global

Strängstatus

Global

Strängtitel

  Konstruktörer (1)

Åtkomst

Signatur

Global

ParticipantInfo()

global class SendDocumentResult

Egenskaper (3)

Åtkomst

Namn

Global

String documentKey

Global

Undantagsfel

Global

Sträng-URL

Konstruktörer (1)

Åtkomst

Signatur

Global

SendDocumentResult()

global class SigningUrl

Egenskaper (3)

Åtkomst

Namn

Global

Strängmeddelande

Global

String esignUrl

Global

String simpleEsignUrl

Konstruktörer (1)

Åtkomst

Signatur

Global

 

Apex-grupptjänster

Visar de huvudsakliga e-signeringsavtalsåtgärderna på gruppnivå, vilket gör att en åtgärd kan utföras på en uppsättning avtal. Den här klassen implementerar Salesforce-gränssnittet Database.batchable. Den kan behandla valfritt antal poster, som kommer att delas upp i uppsättningar om 5 och bearbeta varje uppsättning som en enskild transaktion, vilket gör att styrningsgränser respekteras.

Apex-grupptjänsten visas via följande anropsklass: echosign_dev1.EchoSignActionBatch

Parametrar

Följande parametrar måste anges för att initiera en gruppåtgärd.

En lista över avtalspost-ID som den angivna åtgärden ska utföras på. Åtgärden som ska utföras, ett av följande värden som stöds:

 • Påminn
 • Skicka
 • Avbryt
 • Ta bort
 • Uppdatera

Aktuellt användarsessions-ID. Krävs endast för en uppdateringsåtgärdstyp.

Uppgiftslämnarens användarpost, som används för att meddela användaren via ett e-postmeddelande när gruppbearbetningen har slutförts.

Användningsexempel

User submitterUser = UserInfo.getUserId();

EchoSignActionBatch batch = new EchoSignActionBatch( agreementIds, 'Remind', UserInfo.getSessionId(), submitterUser); syncProcessId = Database.executeBatch(batch, 5);

Mallgrupp för avtal

Tar in en SOQL-fråga och ett post-ID för avtalsmallen. Frågan körs för att hämta en uppsättning huvudobjektsposter, som sedan körs via den angivna avtalsmallen för att generera en avtalspost. Den här klassen implementerar Salesforce-gränssnittet Database.batchable. Den kan behandla valfritt antal poster, som kommer att delas upp i uppsättningar om 5 och bearbeta varje uppsättning som en enskild transaktion, vilket gör att styrningsgränser respekteras.

De posttyper som returneras av SOQL-frågan måste matcha den angivna huvudobjekttypen för avtalsmallen. För varje post anropas avtalsmalltjänsten.

Apex-grupptjänsten visas via följande anropsklass:

echosign_dev1.AgreementTemplateBatch

Parametrar

Följande parametrar måste anges för att initiera en gruppåtgärd.

SOQL-fråga som ska köras måste innehålla post-ID som ett valt fält. Alla andra fält är valfria.

Post-ID för avtalsmall som används i samband med huvudpost-ID för att läsa in ett avtal.

Användningsexempel

String agreementTemplateId = [SELECT Id from echosign_dev1__Agreement_Template__c where Name = 'Default Template']; String soqlQuery = 'SELECT Id from Contact where Account.IsActive = true';

AgreementTemplateBatch batch = new AgreementTemplateBatch(soqlQuery, agreementTemplateId); syncProcessId = Database.executeBatch(batch, 5);

Tjänstgrupp för avtalsmall

Tar in en lista över huvudobjektspost-ID och huvudobjekttyp, som sedan efterfrågas, och som sedan körs genom den angivna avtalsmallen för att generera en avtalspost. Den här klassen implementerar Salesforce-gränssnittet Database.batchable. Den kan behandla valfritt antal poster, som kommer att delas upp i uppsättningar om 5 och bearbeta varje uppsättning som en enskild transaktion, vilket gör att styrningsgränser respekteras.

Den angivna huvudobjekttypen måste matcha den angivna huvudobjekttypen för avtalsmallen. För varje post anropas avtalsmalltjänsten.

Apex-grupptjänsten visas via följande anropsklass:

echosign_dev1.AgreementTemplateServiceBatch

Parametrar

Följande parametrar måste anges för att initiera en gruppåtgärd.

 • Lista över huvudpost-ID.
 • Post-ID för avtalsmall som används i samband med huvudposterna för att läsa in ett avtal.
 • Huvudobjektnamn som ska efterfrågas för huvudposterna.

Användningsexempel

String agreementTemplateId = [SELECT Id from echosign_dev1__Agreement_Template__c where Name = 'Default Template'];

AgreementTemplateBatch batch = new AgreementTemplateServiceBatch(new List<Id>{'01p50000000HoMB'}, agreementTemplateId, 'Contact');
syncProcessId = Database.executeBatch(batch, 5);

REST-tjänster

Avtalsmalltjänst

Avtalsmalltjänsten visas som en Salesforce REST-webbtjänst av det hanterade paketet. Detta gör att externa system utanför Salesforce-organisationen kan läsa in avtal som baseras på befintliga avtalsmallar. Se artikeln Skapa REST API:er med Apex REST för mer information om hur du får åtkomst till och anropar anpassade REST Apex-tjänster inifrån Salesforce. Anrop måste innehålla ett giltigt sessions-ID för autentisering och auktorisering.

Webbtjänsten visas från följande URL:

https://<instance_name>.salesforce.com/services/apexrest/echosign_dev1/template/load/<template_id>?masterId=<master_id>&varName1=var Value1&varName2=varValue2

Obs!
 • Instansnamnet varierar beroende på din organisationsinstans.
 • https://_<instance_name>_.salesforce.com/services/apexrest/echosign_dev1/template/load/<template_id> är en POST HTTP-metod för paketversion 20.0 och senare.
  • Versioner före v20 använder en GET-metod.

Mall-ID

Den sista delen av URL:en är ID:t för avtalsmallposten i den aktuella Salesforce-organisationen som ska användas för att läsa in avtalet. Den här delen av URL:en är valfri. Om den utelämnas läses avtalsmallen som är markerad som standard in. Om mall-ID:t utelämnas och det inte finns något standardavtalsmall-ID returneras ett fel.

Mall-ID:t kan vara i formatet med 15 eller 18 tecken.

Master ID

Parametern masterId anger vilken huvudpost som ska användas för att läsa in avtalet från den specifika avtalsmallen. Den här parametern är valfri, men måste anges för alla avtalsmallar som anger en huvudobjekttyp och refererar till huvudobjektet i mallen.

Master-ID:t kan vara i formatet med 15 eller 18 tecken.

Körningsvariabler

Eventuella ytterligare parametrar används som körningsvariabler, som namnvärdepar, som används för att fylla i eventuella körningsvariabler som anges i avtalsmallen.

Resultat

REST-webbtjänsten returnerar ett LoadResult-objekt som innehåller följande fält:

 • agreementId: om inläsningen av avtalet lyckades innehåller detta ID:t för den nyligen skapade avtalsposten.
 • fel: om det uppstod något fel när avtalet lästes in, innehåller det här fältet ett detaljerat felmeddelande.

Bakgrundstjänst

Bakgrundstjänstens kapacitet gör att paketanvändare kan anropa olika åtgärder på ett avtalsobjekt genom att uppdatera fältet Bakgrundsåtgärd (echosign_dev1 Background_Actions c) till motsvarande värde. När fältvärdet har ändrats från ett tomt värde eller ett annat värde till ett av följande värden, utförs åtgärden från en utlösare som ingår i det e-Sign-hanterade paketet.

 • Påminn
 • Skicka
 • Avbryt
 • Ta bort
 • Uppdatera

Alla åtgärder körs i ett asynkront framtida läge, så statusen lagras i fältet Fel i avtalet.

Ändringar av bakåtkompatibilitet

 • Avtalsstatusen uppdateras nu efter det att dokumenten och mottagarna har uppdaterats
  • Före v21 ställdes statusen in först.
 • Det signerade avtalsobjektet (som lagrar bildens URL-adresser) infogas inte alls
  • Före v21 infogades det när alla andra uppdateringar slutförts
 • Den största storleken på en begäran eller ett svar begränsas till 12 MB för asynkron Apex enligt Salesforce-gränserna: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
  • Dokument som är större än 12 MB kan inte hämtas från Sign på grund av gränsen ovan.
 • Avtalshändelsernas beskrivningar har ändrats. De matchar nu beskrivningarna som returneras av Signs API och revideringsrapporterna.
 • Uppdateringsprocessen körs nu som en inbyggd Apex-batchprocess (en asynkron process) i Salesforce
  • Tidigare var det en uppdatering med API-anrop utanför Salesforce
  • Utlösare för statusuppdateringar som startar asynkrona processer fungerar inte längre eftersom Salesforce begränsar anrop från en asynkron process till en annan asynkron process
 • Före v21 delades uppdateringar av avtalsattribut upp i separata uppdateringsanrop, nu uppdateras alla avtalsobjekt i en transaktion.
 • Före v21 kunde misslyckade avtal endast utföras på nytt genom en manuell uppdatering i Salesforce
  • Nu är uppdateringarna tillförlitligare eftersom Signs backend automatiskt försöker göra om misslyckade händelser ett visst antal gånger.
 • Manuella uppdateringar uppdaterar nu alla aspekter av avtal, inklusive relaterade objekt.
 • Push-avtal körs nu i asynkront läge och ytterligare attribut uppdateras på samma sätt som i vanliga uppdateringar.
 • Det finns nya inställningar som gör att uppdateringar av olika aspekter av avtal kan inaktiveras.
 • När en signerad PDF-fil lagras i Salesforce kommer det inte längre att finnas en beskrivning (-signerad eller -godkänd) i slutet av PDF-filnamnet.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto