Användarhandbok Avbryt

Adobe Acrobat Sign för Salesforce: användarhandbok för mappningar och mallar

 1. Adobe Acrobat Sign-integreringar
 2. Nyheter
 3. Produktversioner och livscykel
 4. Acrobat Sign för Salesforce
  1. Installera paketet
  2. Konfigurera paketet
  3. Användarhandbok
  4. Användarhandbok för utvecklare
  5. Handbok om avancerad anpassning
  6. Användarhandbok för fältmappning och mallar
  7. Flödesautomatiseringsguide
  8. Användarhandbok för Document Builder
  9. Användarhandbok för uppgraderingar
  10. Versionsinformation
  11. Felsökningsguide
  12. Ytterligare artiklar
 5. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
   1. Installationshandbok
  2. Acrobat Sign för Outlook
   1. Användarhandbok
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
   1. Användarhandbok
  4. Acrobat Sign för Teams
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
   3. Microsoft Teams-godkännanden
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
   1. Översikt
   2. Dynamics Online: installationshandbok 
   3. Dynamics Online: användarhandbok 
   4. Dynamics On-Prem: installationshandbok 
   5. Dynamics On-Prem: användarhandbok
   6. Handbok för arbetsflöde för Dynamics
   7. Dynamics 365 för Talent
   8. Användarhandbok för uppgraderingar
   9. Versionsinformation
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
   1. Översikt
   2. SharePoint On-Prem: installationshandbok
   3. SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
   4. SharePoint On-Prem: användarhandbok
   5. SharePoint On-Prem: versionsinformation
   6. SharePoint Online: installationshandbok
   7. SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
   8. SharePoint Online: användarhandbok
   9. SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
   10. SharePoint Online: versionsinformation
 6. Acrobat Sign för ServiceNow
  1. Översikt
  2. Installationshandbok
  3. Användarhandbok
  4. Versionsinformation
 7. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  1. Installationshandbok
 8. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  1. Installationshandbok för Cockpit
  2. Installationsguide för rekrytering
  3. Användarhandbok för rekrytering
  4. Installationshandbok för Cloud Foundry
 9. Acrobat Sign för Workday
  1. Installationshandbok
  2. Snabbstart
  3. Självstudiekurs i konfiguration
 10. Acrobat Sign för NetSuite
  1. Installationshandbok
  2. Versionsinformation
 11. Acrobat Sign för SugarCRM
 12. Acrobat Sign för VeevaVault
  1. Installationshandbok
  2. Användarhandbok
  3. Användarhandbok för uppgraderingar
  4. Versionsinformation
 13. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  1. Installationshandbok
 14. Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
  1. Översikt
  2. Webhookar
  3. Texttaggar

Adobe Acrobat Sign för Salesforce: användarhandbok för fältmappningar och mallar innehåller instruktioner om hur du använder mallar och hur du konfigurerar funktionen för data- och kopplingsmappning.

Översikt

Acrobat Sign gör det möjligt att använda interaktiva formulär för att samla in data från undertecknare, placera ut signatur- och initialfält i dokument, samla in information från både avsändare och undertecknare, med mera.

Du kan skapa ett Acrobat Sign-mallbibliotek genom att lagra Acrobat Sign-formulär och -mallar under fliken Salesforce-dokument.

Adobe Acrobat Sign för Salesforce: användarhandbok för fältmappningar och mallar innehåller instruktioner om hur du kan:

Skapa formulär och texttaggar

Lyckad mappning kräver att du har färdiga formulär med definierade fältnamn så att du logiskt kan relatera SFDC-objektfältet till Acrobat Sign-formulärfältet. 

Nedan visas ett enkelt formulär.  Fälten definieras av klammerparenteser på varje sida (som definierar fältets bredd) och fältnamnet (textsträngen mellan klammerparenteserna). 

data-map-test
data-map-test

Du kan använda Acrobat Sign-texttaggar för att:

 • Ange specifika platser i dokument där kunder kan lägga till signaturer och initialer.
 • Du kan samla in information från signerare som senare sparas i Salesforce-kontot. 
 • Du kan koppla data från Salesforce till dokumentfält innan du skickar dokumentet för signering. 

Du kan skapa Acrobat Sign-formulär genom att lägga till speciella texttaggar till alla dokument (Word, PDF, Text med mera) som du skickar via Acrobat Sign. 

Texttaggar kan innehålla fler argument än bara namnets värde, till exempel valideringar, beräkningar och reguljära uttryck. En djupgående förståelse för formulärbyggnad kan dramatiskt förbättra kvaliteten på data som du inhämtar under signeringsprocessen.

Med förkortningsfunktionen för texttaggar kan du skapa formulär med fältmappning, vilket ger en standardiserad konvention för återkommande fältnamn i dokument. Den här funktionen har följande fördelar:

 • Spara tid genom att undvika behovet av att återskapa formella taggar.
 • Förbättra konsistensen för datakartläggning över flera formulär och fungera som referens för framtida formulär.

Mer information finns i Användarhandbok för texttaggning i Adobe Acrobat Sign.

Konfigurera Kopplings- och datamappningar

Du kan använda följande inställningar för att konfigurera Kopplings- och datamappningar i ditt Sign för Salesforce-konto:

Valfria inställningar

 • Aktivera meddelande för mappningsfel (aktiverad som standard): aktivera den här inställningen för att skicka e-postmeddelanden till ägaren av data- eller kopplingsmappningen om fel uppstår när mappningarna utförs.
 • Visa fältets API-namn (inaktiverat som standard): aktivera alternativet när du vill visa API-namnet för varje fält och förhållandet mellan Salesforce-objekten när du ställer in datamappning och kopplingsmappning.

Föreslagen inställning

 • Överför fältnamn till Salesforce-formulär: du kan fylla i SFDC-objektfält med fältnamn för Kopplings- och datamappning genom att överföra fältnamnen till Salesforce. Detta gör att du kan välja fältnamn från en listruta istället för att skriva in fältnamnen i ett textfält. 
  Följ stegen nedan för att överföra fältnamn till objektfält i Salesforce:
  1. Skapa ett formulär med alla fält definierade.
  2. Skicka formuläret för signering via Salesforce med ett tydligt avtalsnamn, som till exempel W4-fältmall. Det hjälper dig att hitta rätt mall när du mappar fälten.
  3. Ange innehåll i varje fält som du vill mappa och signera sedan avtalet så att det registreras som slutfört i Salesforce.
   Mallen är nu tillgänglig för dig att välja när du använder funktionen Importera för data- och kopplingsmappning

Använda Kopplingsmappningar för att generera dokument med Salesforce-data

Du kan använda Acrobat Sign-kopplingsmappningar för att sammanfoga fältdata från Salesforce med dokumentfälten innan du skickar dem för signering.

Du kan till exempel automatiskt fylla i adress och telefonnummer till en lead från en Salesforce-post i avtalet innan det skickas för signering. Du kan även ändra statusen för en möjlighet när avtalet har signerats och är komplett. Kopplade datafält kan uppdateras av signerare om du väljer att mappa signerarens uppdateringar tillbaka till Salesforce.

Du kan också använda kopplingsmappningar för att automatiskt lägga till produktlistorna som är kopplade till ett säljprojekt. Du kan ställa in vilka produktattribut (som kvantitet och pris) som ingår i dina avtal och även ange hur de associerade produkterna ska sorteras och filtreras. 

Om kopplingsmappningar

En datakälltyp för en kopplingsmappning kan vara ett specifikt konstantvärde eller ett värde från ett Salesforce-objektfält som kan refereras från Acrobat Sign-avtalet. Målet för varje objekt för kopplingsmappning är ett angivet fält på ett Acrobat Sign-avtal.

Till exempel uppdaterar mappningen nedan Acrobat Sign-dokumentfält för ”FirstName” och ”LastName” med fältdata för Salesforce-mottagaren (kontakt). Den fyller även i företagsfältet i dokumentet med namnet på kontot.

field-mappings

Obs!

När du väljer ett objekt att mappa börjar du med avtalsobjektet och går vidare till ett överordnat objekt/sökobjekt. Kopplingen mellan objekten måste redan har skapats under körningen.

Om du vill använda kopplingsmappning för att generera dokument med Salesforce-data måste du lära dig hur du:

Skapar en kopplingsmappning:

 1. Gå till appstartaren och välj från det övre högra hörnet Adobe Acrobat Sign.

 2. Välj fliken Kopplingsmappningar.

 3. Välj Ny på startsidan för Kopplingsmappningar.

  new-merge-mapping

  Sidan Ny kopplingsmappning visas.

  new-merge-mapping-details

 4. Under avsnittet Mappningsinformation:

  • Ange ett namn på mappningen.
  • Om du vill köra mappningen som standard när du skickar ett avtal för signering markerar du kryssrutan Standardkopplingsmappning
 5. För att importera och mappa formulärfältsnamn från ett befintligt dokument väljer du ett avtal som har skickats för signering och signerats.

  Du kan importera fält från andra avtal för att lägga till mer fält, enligt följande:

  1. Välj rubriken Importera formulärfält från dokument för att visa avsnittet Importera formulärfält från dokument.
  2. Välj sökikonen för Importera fält från.
  3. Markera avtalet som du vill importera fält från.
  4. Välj Importera formulärfält.

  Detta visar antalet importerade formulärfält. 

  Obs! Fält med namndubbletter importeras inte två gånger.

  merge-import-form-fields

  merge-fields-imported

 6. Under avsnittet Mappa Salesforce-objektfält till dokumentfält skapar du en mappning från fält som kan refereras från objektet Acrobat Sign-avtal (inklusive anpassade fält). Du kan också lägga till mappningsregler om du vill koppla data i Acrobat Sign-dokument. 

  Mappa Salesforce-objektfält

 1. Om du vill lägga till en ny tom rad väljer du Lägg till fältmappning.

 2. Definiera mappningarna och mappningsreglerna under följande fält:

  • Fält i måldokument – om du har importerat formulärfält markerar du dessa fält eller anger ett specifikt fältnamn. Klicka på ikonen till vänster om Fält i måldokument för att växla mellan ett textinmatningsfält och en valbar listruta som visar tillgängliga och importerade formulärfältsvärden.
  • Källtyp – välj antingen Salesforce-objektfält eller Konstant.
  • Källvärde – beror på den valda källtypen. Du måste ange följande:
   • Om källvärdet är Salesforce-objektfält måste du välja ett värde. Om du vill göra det väljer du markerat objekt och sedan från dialogrutan Objektväljare som visas väljer du källobjektfältet i Salesforce.
   • Om källvärdet är konstant måste du skriva in ett värde i fältet Källvärde.
  • Inaktivera – om det här alternativet är markerat kommer mappningsraden inte att köras.
  • Åtgärder – markera den här rutan om du vill radera raden.
  merge-object-selector

 3. Upprepa steg 1–2 för att lägga till fler mappningsrader.

I avsnittet Mappa fält för objekt på produktrader i Salesforce till Adobe dokumentfält kan du lägga till produktlistor till ett säljprojekt.

 1. Om du vill lägga till en ny tom rad väljer du Lägg till Fältmappning.

 2. Välj Markerat objekt.

  merge-object-selector

 3. Välj ett Salesforce-källfält i dialogrutan Objektväljare som öppnas, och välj sedan Säljprojekt och Produkt för säljprojekt. Lägg sedan till produktattributen, till exempel kvantitet, pris och radbeskrivning, som ingår i avtalen. Du kan också ange sorteringsfält och sorteringsordning.

  merge-source-field-selector

 4. Välj Klart.

 5. Upprepa steg 1–4 för att lägga till fler mappningsrader.

  När du har slutfört mallen för Kopplingsmappningen väljer du Spara.

Du kan skapa så många kopplingsmappningar du behöver, och en av mappningarna kan anges som den standardmappning som alltid ska användas när ett avtal skickas för signering. Endast en mappning kan vara standardmappningen.

Du kan också uttryckligen ange vilken kopplingsmappning du vill använda för ett avtal genom att referera till den i fältet ”Kopplingsmappning” (echosign_dev1__Merge_Mapping__c) i avtalet. Du kan använda ett Salesforce-arbetsflöde för att köra valfri anpassad affärslogik för att avgöra vilken mall som ska användas. Du behöver inte ange att fältet pekar på standardmappningen. Standardmappningen körs om fältet lämnas tomt.

Obs!

Det rekommenderas att stora eller komplexa distributioner endast använder standardmappning under den första testversionen/bevis av koncept. Att uttryckligen relatera mallar bör vara praxis.

Det finns inställningar för kopplingsmappning som definierar hur bifogade filer hanteras. Som standard kommer det ursprungliga bifogade dokumentet (t.ex. en NDA-mall) att tas bort och det sammanslagna dokumentet att bifogas till avtalsposten när avtalet skickas.

 • Bifoga sammanfogat dokument – dokumentet med de sammanfogade uppgifterna bifogas till avtalsposten efter att avtalet har skickats.
 • Ta bort originaldokument – detta tar bort det ursprungliga malldokumentet från avtalsposten efter att avtalet har skickats.

Så här ändrar du inställningarna för bifogade dokument:

 1. Gå till Konfiguration > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar.
 2. Välj Inställningar för kopplingsmappning i Adobe Sign.
 3. Välj Hantera.
 4. Välj Nytt.
 5. Redigera inställningarna efter behov och klicka på Spara.

Obs! Inställningarna för dokumentbilagor är globala och påverkar alla mallar för kopplingsmappning.

Salesforce-fält har verifieringsuttryck som kan göra att mappningen misslyckas. Om du till exempel mappar e-postfältet i Salesforce till ett Adobe Acrobat Sign-textfält kan det misslyckas, eftersom e-postadressen inte är giltig.

Om mappningen av någon anledning misslyckas loggas felmeddelandet i fältet ”Kopplingsmappningsfel” (echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) på Adobe Acrobat Sign-avtalsobjektet och ett e-postmeddelande som anger felet skickas till den som äger kopplingsmappningen.  

Obs! Du kan skapa en rapport eller listvy för att visa misslyckade mappningsfält.

 1. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar.

 2. Välj Inställningar för Adobe Sign.

  sign-custom-settings

 3. På sidan Inställningar för Adobe Sign väljer du Hantera.

 4. På sidan Anpassad inställning sidan väljer du Ny eller Redigera.

 5. Välj kryssrutan Aktivera meddelande om mappningsfel.

  custom-settins-enable-mapping-error

  Avisering via e-postmeddelande är aktiverat som standard, men kan inaktiveras genom att ändra inställningen:

 6. Välj Spara.

Använda datamappningar för att skicka undertecknardata och filer till Salesforce-poster

Datamappningar för Acrobat Sign-formulärfält hjälper dig att definiera hur Acrobat Sign ska uppdatera Salesforce-objekt med undertecknardata. Till exempel kan du uppdatera en undertecknares kontaktpost på Salesforce.com med den adress och det telefonnummer som de angav när de signerade ett dokument. Dessutom kan du skicka signerade Acrobat Sign-avtal, granskningsspår och överförda stöddokument från mottagare till Salesforce-objekt genom att använda filmappningar. 

Om Datamappningar

Acrobat Sign-datamappningar uppdaterar Salesforce-objekt när ett Acrobat Sign-avtal har signerats eller under en angiven fas i arbetsflödet. Varje datamappning konfigureras i förväg och innehåller datamappningsregler. Varje datamappningsregel anger datakällan och målfältet i Salesforce som måste uppdateras.

En datakälla för en mappning kan vara ett Acrobat Sign-formulärfält, ett angivet konstantvärde eller ett värde från ett Adobe Sign-avtalsfält. Målet för varje datamappningsobjekt kan vara valfritt fält i ett Salesforce-objekt som kan refereras från Acrobat Sign-avtalet.

Till exempel uppdaterar mappningen nedan signerarens för- och efternamn (som anges av signeraren) i kontaktobjektet. Den uppdaterar även säljprojektsfasen och lägger till det signerade avtalet och granskningsspåret till säljprojektet när avtalet är signerat. 

Andra exempel på att använda datamappningar för att uppdatera Salesforce inkluderar:

 • Uppdatera mottagarens kontaktinformation
 • Lägga till ett ordernummer till säljprojektet
 • Uppdatera betalningsinformation för kontot
 • Ändra säljprojektsfas när kontraktet har signerats
 • Lägga till signerad PDF-fil och granskningsspår till kontakten. 

Om du vill använda datamappningar för att skicka undertecknardata och filer till Salesforce-poster måste du lära dig hur du:

Skapa en Acrobat Sign-datamappning genom att följa stegen nedan:

 1. I det övre vänstra hörnet på sidan Appstartaren väljer du Adobe Acrobat Sign.

 2. Välj fliken Datamappningar.

 3. På startsidan för Datamappningar väljer du Ny.

 4. På sidan Ny datamappning:

  • Ange ett intuitivt namn för mappningen.
  • Om du vill ange den som standardmappning markerar du kryssrutan Standarddatamappning. Den utför mappningen som standard efter att avtalen har signerats.
  • Du kan också tilldela datamappningar till en Avtalsmall som ska användas när ett avtal skapas.
  new-data-mapping

 5. Om du vill spara mappningen nu utan definierade fält väljer du Spara.
  Annars fortsätter du till Definiera mappningar från fält till fält.

  Obs!

  Om du inte har anpassade Acrobat Sign-fält i dokumentet som du importerar från kan du inte importera standardfälten för Acrobat Sign som medföljer varje signerat avtal, till exempel signerat (datum), e-post, första, sista, rubrik och företag.

I avsnittet Fältmappning kan du definiera förhållandena från fält till fält mellan fälten i Salesforce-miljön och avtalets formulärfält. Du kan skapa mappningsregler för alla fält i Salesforce, inklusive anpassade fält.

Om du vill mappa avtalsformulärfält med fälten i Salesforce-miljön måste du:

 • Välj målobjektfältet i Salesforce som data ska hämtas från.
 • Definiera datakällan.
 • Ställ in den statushändelse som ska utlösa källfältets innehåll som ska skickas till målfältet.

För att importera fältnamnen från det signerade avtalet och aktivera val av fältnamn från en listruta måste administratörer överföra sina formulärfält till Salesforce.

Du kan importera fältnamn från ett signerat avtal om du vill att fälten ska vara tillgängliga i formuläret. Om du importerar fältnamn returneras bara fälten som uppdateras under signeringsprocessen och ignorerar de oförändrade fälten.

Så här importerar du fält från ett avtal:

 1. Intill Importera formulärfält, välj sökikonen för att öppna en söksida med en lista över dina senaste avtal.

 2. Markera avtalet som du vill importera fältnamnen från.

  data-import-form-fields

 3. Välj Importera formulärfält.
  Det visar antalet importerade fält.

  data-form-fields-imported

Så definierar du relationer från fält till fält:

 1. Under Fältmappningar väljer du Lägg till mappning för att lägga till en post.

  data-add-mappings

 2. Ange mål, källa och utlösare på följande sätt:

  • Under Vilket Salesforce-objekt som ska uppdateras, välj det Salesforce-målobjekt där data ska uppdateras.
  • Under Vilket Salesforce-objekt som ska uppdateras, välj det Salesforce-målfält där data ska uppdateras.
  • Under Var kommer data ifrån?– Välj typ, välj ett av följande alternativ:
   • Avtalsfält: det presenterar en lista av objekt för Avtalsobjekt i Salesforce.
   • Konstant: tillåter ett konstant (bokstavligen) värde att infogas.
   • EchoSign formulärfält: tillåter att en lista över fältnamn visas då de har importerats från signerade avtal.
    Obs! Du kan också manuellt skriva värdena för varje fält.
  • Under Vad är värdet av data väljer du ett av följande alternativ baserat på om Data kommer från markerat alternativ:
   • Datauppgifterna kommer från ett ”EchoSign-formulärfält” – välj ett EchoSign-formulärfält eller ange ett specifikt fältnamn. Klicka på ikonen till vänster om fältet för att växla mellan ett textinmatningsfält och en valbar listruta som visar tillgängliga och importerade formulärfältsvärden.
   • Data från ”konstant” – Ange ett specifikt värde. Du kan till exempel ange ett fältvärde som du vill ändra i en Salesforce-lista. Du kan även ange ett tal eller en text som du vill uppdatera i ett Salesforce-fält.
   • Data från ”avtalsfält” – Välj ett avtalsfält från listrutan.
  • Under När ska mappningen köras? – välj avtalsstatus, väljer du ett av följande statusalternativ för att köra när avtalsstatusen ändras till den angivna statusen:
   • Signerat/Godkänt/Accepterat/Formulär ifyllt/Levererat
   • Väntar på kontrasignering/Godkännande/Accepterande/Formulärifyllnad/Leverans
   • Skickat för signering/Godkännande/Accepterande/Formulärifyllnad/Leverans
   • Avbrutet/avvisat
   • Förfallen
  data-when-to-run-mapping

 3. Upprepa steg 1–2 tills alla fältrelationer har definierats och välj sedan Spara.

På postnivå kan du styra push-funktionen för en innehållsuppdatering. Så här gör du:

 1. Under Åtgärder, välj ikonen Inställningar (kugghjul).
 2. I dialogrutan Inställningar för fältmappningsvärde som öppnas väljer du ett av följande alternativ:
  • Skriv inte över befintlig – det förhindrar att värdet skrivs över om det redan finns ett värde i målfältet i Salesforce.
  • Skriv inte tomt – det förhindrar att ett tomt värde skrivs till målfältet i Salesforce om källvärdet från Acrobat Sign-avtalet är tomt.
 3. Om du vill inaktivera en mappningsrad så att den inte körs väljer du Inaktivera.

Du kan mappa det slutförda avtalet och/eller granskningsspåret i Acrobat Sign till önskat målobjekt i Salesforce. Följ instruktionerna nedan för att göra detta:

 1. Under avsnittet Filmappning, välj Lägg till mappning.

 2. Definiera de filer du vill lägga till, målobjekt som de ska läggas till i och stilen på tillägget, enligt följande:

  • Under Vilket objekt i Salesforce ska uppdateras, välj målobjektet i Salesforce som ska uppdateras med filerna.
  • Under Hur vill du lägga till filen? väljer du ett av följande alternativ:
   • Lägg till en referenslänk till filen – tillhandahåller URL till PDF-filen för avtalet. Referenslänkarna måste mappas till ett textbaserat fält, till exempel en sträng eller listruta. Referenslänkar har bara stöd för filtypen Signerat avtal – sammanfogad PDF-fil.
   • Bifoga filen direkt till objektet – bifogar PDF-dokumentet direkt till objektet som du mappar till om en bilagelista är tillgänglig för objektet. Alla Salesforce-objekt stöder inte bifogade filer, till exempel Användare.
   • Spara som bilaga – detta gör det möjligt för dokument att lagras som objekttypen Bilaga. Om alternativet inte är markerat lagras innehållet som ett fil-objekt.
  • Under Vilket fält ska läggas till i filens URL väljer du målfältet som URL:en kopieras till. Det krävs endast om du väljer Lägg till en referenslänk till filen.
  • Under Vilken fil ska läggas till väljer du ett av följande alternativ:
   • Signerat avtal – sammanfogad PDF-fil – välj det här alternativet om du skickar flera dokument för signering i en enda transaktion och vill att den slutgiltiga signerade PDF-filen ska lagras som en sammanfogad PDF-fil.
   • Signerat avtal – separata PDF-filer – välj det här alternativet om du skickar flera dokument för signering i en enda transaktion och vill att de enskilda filerna som bifogas till posten i Salesforce ska vara separata PDF:filer.
   • Granskningsspår – välj det här alternativet om du vill skicka granskningsspåret i PDF-format till Salesforce-posten.
   • Stöddokument – välj det här alternativet för att skicka eventuella stöddokument som laddas upp av mottagarna till Salesforce-posten.
 3. Under När ska mappningen köras? – Välj avtalsstatus, välj något av följande alternativ för att specificera avtalsstatusen som utlöser körningen av datamappningen:

  • Signerat/Godkänt/Accepterat/Formulär ifyllt/Levererat
  • Väntar på kontrasignering/Godkännande/Accepterande/Formulärifyllnad/Leverans
  • Skickat för signering/Godkännande/Accepterande/Formulärifyllnad/Leverans
  • Avbrutet/avvisat
  • Förfallen
 4. När du är klar väljer du Spara.

 5. Om du har en anpassad underdomän i din Adobe Acrobat Sign-URL (till exempel https://caseyjones.na1.adobesign.com) måste du lägga till URL:en i fjärrplatslista för Salesforce när det signerade avtalet mappas. Så här gör du:

  1. Gå till Konfiguration > Inställningar > Säkerhet > Inställningar för fjärrplats.
  2. Välj Ny fjärrplats.
  3. Lägg till Adobe Sign-URL:en som en ny fjärrwebbplats-URL.
  Inställningar för fjärrwebbplats

Du kan skapa flera datamappningar efter behov och definiera en av dem som standardmappning. Standardmappningen utförs när ett avtals status ändras. Endast en mappning kan vara standardmappning.

Du kan uttryckligen ange vilken mappning du vill använda för ett avtal genom att referera till den i fältet ”Datamappning” (echosign_dev1__Process_Template__c) i avtalet. Du kan använda ett Salesforce-arbetsflöde eller utlösare för att köra en anpassad affärslogik för att avgöra vilken datamappning som ska användas.

Obs! du behöver inte ställa in det fältet så att det pekar på standardmappningen, standardmappningen utförs automatiskt om det här fältet lämnas tomt.

Du kan också utföra mappningen före eller efter avtalsstatusen ändras till ”signerat” (utför t.ex. mappningen efter det att den första undertecknaren har signerat) genom att markera kryssrutan ”Utlös datamappning” (echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c). Du kan använda ett Salesforce-arbetsflöde eller en utlösare för att köra en anpassad affärslogik för att avgöra när datamappningen ska utföras.

Dessutom kan du koppla datamappningen till en avtalsmall. Mer information finns i Avtalsmallar.

Salesforce-fält har verifieringsuttryck som kan göra att mappningen misslyckas. Om du till exempel mappar ett Acrobat Sign-textfält till ett Salesforce-e-postfält kan valideringen misslyckas om innehållet i fältet inte är en giltig e-postadress.

Se till att använda verifieringsuttryck för Acrobat Sign-formulärfält när det är möjligt för att säkerställa att data som anges av undertecknare kan skickas till Salesforce. Med standard PDF-verifieringsuttryck för Acrobat Sign-formulärfält från PDF-dokument kan du skapa verifieringsuttryck när du använder Adobe Sign-texttaggar. Mer information finns i Dokumentation för texttaggar.

Om mappningen av någon anledning misslyckas loggas felmeddelandet i fältet ”Datamappningsfel” (echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c ) på Acrobat Sign-avtalsobjektet och ett e-postmeddelande som anger felet skickas till den som äger datamappningen.  

Obs!

Du kan även skapa en rapport eller listvy för att visa misslyckade mappningsfält.

E-postaviseringen är aktiverad som standard, men du kan stänga av den med följande steg:

 1. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar.
 2. Välj Inställningar för Adobe Sign.
 3. Välj Hantera.
 4. Välj Ny eller Redigera.
 5. Sök efter (ctrl/cmd + F) inställningen Aktivera meddelande för mappningsfel.
 6. Redigera inställningarna efter behov.
 7. Välj Spara.

Skapa Avtalsmallar och arbetsflöden

Med Adobe Acrobat Sign-avtalsmallar kan du konfigurera standardvärden och inställningar för dina avtal i förväg. Du kan även länka en avtalsmall till knappen ”Skicka för signering”.

Om avtalsmallar

Avtalsmallar låter dig fördefiniera avtalsfält inklusive namn, meddelande, språk, utgångsdatum och säkerhetsalternativ. Du kan också associera en viss datamappning, kopplingsmappning och objekt (som Säljprojekt, Konto, Kontakt, Lead, Säljprojekt, Kontrakt) till avtalsmallen. Dessutom kan du fördefiniera mottagarinställningar, mappa fält till avtalsfält och fördefiniera de bifogade filerna.

Du kan även konfigurera knappen ”Skicka för signering” som visas på en relaterad objektpost (t.ex. Säljprojekt) så att den länkar till en avtalsmall som standard. Om du vill skapa ett avtal med en avtalsmall kan du välja Skicka för signering.

Skapa en avtalsmall

Så här skapar du en ny avtalsmall:

 1. Gå till Appstartaren och välj Adobe Acrobat Sign från det övre högra hörnet.

 2. Klicka på fliken Avtalsmallar.

 3. På startsidan för Avtalsmallar väljer du Ny.

  new-agreement-template

 4. I dialogrutan som visas anger du ett mallnamn och väljer ett arbetsflöde för mallen, om så önskas.
  Obs! Alternativet att välja ett arbetsflöde visas bara om arbetsflöden är aktiverade och det länkade signeringskontot har aktiva arbetsflöden konfigurerade.
  Så här kan du Aktivera arbetsflöden.

  Namnge mallen

 5. Välj Spara.

  Det visar den nya sidan med Avtalsmallen med mallnamnet överst. I det övre högra hörnet väljer du rullgardinsikonen för att redigera följande alternativ:

  • Redigera namn – ändrar namnet på den aktuella mallen.
  • Byt ägare – Ändrar ägaren till den aktuella mallen. Måste tilldelas till en aktuell användare i Salesforce-organisationen.
  • Klona – duplicerar den aktuella mallen med ett unikt Salesforce-ID-nummer.
  • Ta bort – tar bort den aktuella mallen från Salesforce.
  template-edit-options

  Under knappen Spara visar sidan mallens ID och metadata om vem som skapade, äger och senast ändrade mallen. Du kan markera kryssrutan Aktiv för att göra mallen tillgänglig eller inte. Nya mallar skapas i aktivt läge.

  template-metadata

Ange mallinformation

template-details

Den innehåller kärninformation som relaterar till avtal som skapats av mallen genom att referera till ett Salesforce-objekt. Ange mallinformation genom att fylla i följande fält:

 • Avtalsnamn: detta definierar standardnamnet för avtalet. Alla avtal skapas inledningsvis med detta namn.
  Textfält, t.ex. Avtalsnamn, kan använda Salesforce-variabler som en del av definitionen för att dynamiskt generera meningsfulla fältvärden. Du kan till exempel anpassa Avtalsnamnet om du vill ta med en mottagares namn när avtalet skapas, till exempel Acme Corp Agreement – {!Name}.
 • Salesforce-objekt: välj det huvudobjekt i Salesforce som du vill använda som huvudreferens för några av de valfria definitionerna i avtalsmallen.
  Du kan till exempel ange mottagare, fältmappningar eller bilagor i avtalet med hjälp av fält och data från huvudobjektet eller relaterade sökobjekt. Om du har angett ett huvudobjekt i avtalsmallen bör du påbörja avtalet från knappen Skicka för signering på huvudobjektet. 
  Så här kan du Aktivera knappen Skicka för signering.
 • Mappade data: Välj Mappa data till avtalsfält och välj en mappningsmetod:
  • Välj från objekt: detta kräver att ett Salesforce-objekt ska definieras. Baserat på huvudobjektet du ställer in väljer du ett fält för Källa och ett Målavtalsfält. Till exempel, om huvudobjektet är ”Säljprojekt” väljer du på nästa skärm källfältet från ditt huvudobjekt (t.ex. Säljprojekt) och väljer även fältet målobjekt för avtalet där data ska mappas.
  • Ange specifikt värde: skicka ett bokstavligt värde till ett Målavtalsfält.
   Alla mappade fält visas på mallen där de kan redigeras individuellt eller tas bort.
map-data-to-fields

edit-mapped-data

Obs!

För att kunna mappa data till eller från ett sekundärt objekt som är länkat till huvudobjektet måste du implementera följande steg:

 1. Se till att det finns ett uppslagsfält för det sekundära objektet på huvudobjektet. Data kan inte mappas till eller från en relaterad lista.
 2. På objektet Avtal ser du till att det finns ett uppslagsfält för det sekundära objektet.
 3. På Avtalsmallen väljer du Mappa data till avtalsfält och väljer Markera från objekt.
 4. För fältet Källtyp markerar du uppslagsfältet för det sekundära objektet.
 5. För fältet Målavtal markerar du uppslagsfältet för det sekundära objektet.
 6. Välj Spara.
 7. I avtalsmallen väljer du Spara för att spara inställningarna.
 8. Följ stegen för att konfigurera Datamappningen eller Kopplingsmappningen som beskrivs i avsnitten nedan.
 • Skicka automatiskt: aktivera det här alternativet om du har automatiserade arbetsflöden som du vill använda för att utlösa sändning av avtal eller om du automatiskt vill skicka ett avtal efter att en användare väljer knappen Skicka för signering från en Salesforce-post. För att Skicka automatiskt ska fungera korrekt måste du ha angett minst en mottagare och en bilaga i avtalsmallen.
 • Avtalstyp: välj från listan över definierade avtalstyper.
 • Språk: definierar det språk som används i kommunikationen till mottagaren, inklusive e-postmeddelanden och instruktioner på skärmen
 • Välj signaturtyp för detta avtal:
  • E-signatur: om du vill samla in elektroniska signaturer som standard.
  • Skriven signatur: markera det här alternativet om du vill instruera mottagarna att hämta dokumentet, signera det fysiskt, skanna det signerade dokumentet och ladda upp det till Acrobat Sign.

Bifoga dokument

Du måste bifoga ett eller flera dokument som mallen förväntas leverera. Om inga dokument bifogas mallen måste avsändaren välja dokumentet när avtalet konfigureras.

Om mallen är inställd på Skicka automatiskt, måste minst ett dokument bifogas mallen.

Obs!

Alternativet Document Builder är inaktiverat för Government Cloud-kunder.

template-attachments

Så här bifogar du dokument:

 1. Välj Överför filer och överför en fil via en menystyrd guide.
  Du kan också dra och släppa en fil från skrivbordet.
  Obs! Alla överförda filer läggs till i innehållet Salesforce CRM och filer och ägs av den som utför överföringen.
 2. Under Välj för att lägga till dokument, väljer du ett av följande alternativ och söker efter ett dokument med specifika bibliotek med sökfältet:
  • Salesforce CRM och filer – ditt personliga bibliotek. Alla dokument som du överför från ditt system lagras i det här biblioteket för framtida bruk.
  • Salesforce-dokument – detta är Salesforce-biblioteket som delas av användare.
  • Acrobat Sign-bibliotek – detta avser det biblioteksinnehåll som lagras i Acrobat Sign-systemet.
  • Avancerad sökning – detta är ett gränssnitt med alla ovanstående alternativ.
 3. Under Avancerade alternativ, kan du välja Välj dokumentkälla. Detta gör att du kan välja ett dokument eller objekt från ett Salesforce-objekt eller en körningsvariabel. Vissa Salesforce-huvudobjekt erbjuder ytterligare alternativ för dokumentets källa. Till exempel, om Salesforce-objektet på fliken Mallinformation är Säljprojekt, har du ett extra källalternativ på Lägg till från möjlighetsoffert. Det finns tre alternativ:
  • Lägg till från Salesforce-objekt
   • Källtyp – välj objekttyp för dokumentet, välj mellan Fil eller Bilaga
   • Dokumentval – välj dokumentet som ska bifogas baserat på ett av dessa kriterier: Senaste dokument (skapad sist), Äldst
   • Dokument (skapad först) eller Alla dokument (alla dokument hittades).
  • Lägg till från möjlighetsoffert
   • Offerttyp: Senaste offert eller Äldsta offert.
   • Offerttyp som bestäms av: senast ändrat datum eller relaterat datum.
   • Offertdokumenttyp: Senaste dokument, Äldsta dokument eller Alla dokument.
  • Körningsvariabel
   • Lägg till en bilaga från ett objekt dynamiskt.
   • Lägg till namn för körningsvariabel: ange variabeln och ID-typen på ditt Salesforce-objekt.
 4. Om du vill importera en fältmall från Adobe Sign-biblioteket använder du sökfältet under fältet Lägg till formulärfältsmall.
doc-source-add-salesforce-object

add-from-opportunity-quote

runtime-variable

Lägg till mottagarnas information

Du kan använda fliken Mottagare för att lägga till mottagare och kontrollera stapeln av mottagare för avtalet. Fyll i följande uppgifter för att göra det:

 • Under arbetsflödet Signering väljer du ett av följande två alternativ:
  • Alla mottagare signerar: alla mottagare som definieras i mallen måste delta i processen, enligt de roller som de tilldelats. Välj detta för alla avtal som inte behöver signeras endast av avsändaren.
  • Endast avsändaren signerar: aktivera det här alternativet om du vill lägga till funktionen ”Endast jag signerar” i mallen. Du måste välja inställningen Aktivera Endast avsändaren signerar för att använda det här alternativet. Om du vill kan alternativet anges som skrivskyddat med inställningen Endast skrivskyddade sändarsignaturer.
 • Under Mottagare väljer du en mottagarroll från rullgardinsmenyn Undertecknare.
 • I fältet Sök efter kontakter söker du efter mottagarens kontakt. Annars väljer du E-post från rullgardinsmenyn och lägger till mottagarens e-postadress. Mottagare kan läggas till med:
  • Salesforce-objekt – Kontakt, Användare, Lead eller Grupp.
  • E-post – alla e-postadresser accepteras.
  • Körningsvariabel – infoga dynamiskt en mottagare baserat på ett importerat värde från en variabel på huvudobjektet (enligt definitionen på fliken Mallinformation ).
 • Om du vill lägga till fler mottagare väljer du Lägg till mottagare.
 • Om du vill lägga till dig själv som undertecknare väljer du Lägg till mig. Välj Signera sist eller Signera först för att ange signeringsordningen själv. Välj Värdsignering för den första undertecknaren vid behov.
 • Om du vill ändra metoden för identitetsverifiering väljer du E-post för att öppna menyn för identitetsverifiering. I listrutan väljer du en av följande verifieringsmetoder efter behov: Lösenord, KBA, Telefon eller Myndighets-ID.
 • Du kan även lägga till ett meddelande till avtalsmottagarna.
 • Under Avancerade alternativ:
  • För att underlätta värdbaserad personlig signering väljer du Aktivera värdbaserad signatur (personlig signatur).
  • Om du vill förhandsgranska avtalet och dra och släppa formulärfält på det innan du skickar det för signering, väljer du Aktivera förhandsvisnings- och positionsfält.
  • Om du vill skicka avtalet för en viss användares räkning väljer du Skicka på uppdrag av och anger ett användarpost-ID. Se hur du aktiverar funktionen Skicka på uppdrag av.
  • Alternativt väljer du Avancerade verifieringsmetoder för att konfigurera verifieringsmetoderna för mottagare om du styr verifiering av signerare baserat på intern eller extern mottagarstatus.
add-recipients-2

add-recipients-2

Lägg till datamappningar

På fliken Datamappning kan du välja att ange vilken datamappning eller kopplingsmappning (eller både och) som ska köras automatiskt när avtal skickas med avtalsmallen.

 • Kopplingsmappning: välj en kopplingsmappning som ska användas för att koppla Salesforce-fält till ett avtal innan du skickar det.
 • Datamappning: välj en datamappning som ska användas för att mappa indata från ett signerat avtal till Salesforce.
data-mapping

Konfigurera ytterligare regler

Du kan konfigurera ytterligare regler för att automatisera vanliga avtalsuppgifter. För att göra det fyller du i följande fält efter behov:

 • Under Automatiska påminnelser, väljer du något av följande alternativ i listrutan: AldrigVarje dag, Tills den signerasVarje vecka, tills den signeras.
 • Under Dagar till förfallodatum, anger du antalet dagar tills avtalet förfaller. Antalet dagar som anges läggs till det aktuella datumet när avtalsposten genereras från avtalsmallen för att dynamiskt beräkna förfallodatumet.
  Obs! Om du använder paketversion 21.x eller tidigare visas Dagar till förfallodatum som ett nummerfält. Kunder som använder paketversion 21.x eller senare ser fältet som ett textfält, vilket gör att det kan referera till andra fält i huvudobjektet, till exempel {!Expiry Date}. Kunder som har uppgraderat från en tidigare version än v21 kommer att ha båda fälten.
 • Under Omdirigerings-URL efter signering anger du en URL-adress för att automatiskt dirigera om undertecknare av ett avtal till den angivna URL-adressen när de har signerat. Inställningen Aktivera alternativ efter signering måste vara aktiverad om du vill använda det här alternativet.
 • Om du har aktiverat inställningen Alternativ efter signering och specificerat en Omdirigerings-URL efter signering anges under fältet Omdirigeringsfördröjning efter signering (sekunder), anger du antalet sekunder som ska förflyta innan omdirigeringen utförs.
 • Välj kryssrutan Lösenordsskydda det signerade dokumentet för att kryptera den signerade PDF-filen som skickas till undertecknare.
 • Välj kryssrutan Ange som standardmall för alla avtal för att ange den som standardavtalsmall för dina nya avtal. Du kan också ange en specifik avtalsmall som ska associeras med andra avtal som kan åsidosätta standardavtalsmallen. Du kan till exempel skapa en anpassad ”Skicka för signering”-knapp för kontoobjektet som är associerat med en specifik avtalsmall. Mer information om anpassade knappar finns i Aktivera knappen Skicka för signering.
 • Välj Aktiverad som Chatter-utgivaråtgärder för att aktivera avtalsmallen om du har aktiverat Chatter-utgivaråtgärder i din organisation. Med Chatter-utgivaråtgärder kan användare skicka avtal från Chatter. Markera kryssrutan för att aktivera avtalsmallen för Chatter-åtgärder för följande huvudobjekt: kontakt, konto eller säljprojekt. Till exempel, om huvudobjektet är Säljprojekt, kan användarna markera den här rutan för att skicka med den här avtalsmallen från valfritt säljprojekts Chatter-flöde. Om du lämnar huvudobjektet tomt kan du aktivera avtalsmallen på startsidans Chatter-flöde.
  Mer information finns i Adobe Acrobat Sign Chatter-utgivaråtgärd.
Obs!

Alternativet Aktiverad som en Chatter-publicerad åtgärd är inte synligt för Government Cloud-kunder, eftersom Chatter för närvarande bara stöds av Commercial Cloud.

template-rules

Aktivera Acrobat Sign-arbetsflöden

Salesforce kan enkelt konfigureras för att importera arbetsflöden från Acrobat Sign, vilket ger agenter flexibiliteten att skicka från båda miljöerna med samma mottagarstruktur, autentiseringsmetoder, e-postdistribution med mera.

Genom att använda arbetsflöden som källa för Salesforce-mallar kan du också använda dokumentmallar för flera syften, som enkelt kan inkludera eller hoppa över mottagare efter behov.

Välj ett arbetsflöde

Att definiera Salesforce-mallen ändras något när ett arbetsflöde bifogas, eftersom arbetsflödet ändrar fliken Mottagare så att den anpassas till arbetsflödet, samt infogar vissa konfigurerade element som du normalt skulle definiera i SFDC-mallen.

I listan nedan beskrivs skillnaderna i konfigurationsprocessen:

Obs!

Om du använder Adobe Acrobat Sign för Salesforce V 24.14 eller senare kan du hoppa över steget med förutsättningar. Paket V 24.14 eller senare kräver inte att användare konfigurerar Salesforce-kontot för push-avtal eller har en webbplatsadress för återanrop och avisering.

För att få åtkomst till arbetsflöden i Salesforce måste du:

 • Ha minst ett arbetsflöde tillgängligt i Acrobat Sign.
 • Konfigurera Salesforce-kontot för push-avtal. Den genererar URL:en för återanropswebbplats som du behöver i nästa steg.
 • Ange URL:en för återanropswebbplats i fältet Återanrops-URL för avtalsavisering i de anpassade Adobe Sign-inställningarna:
  1. Logga in som Salesforce-administratör.
  2. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar.
  3. Välj Inställningar för Adobe Sign.
  4. Välj Hantera.
  5. Välj Redigera.
  6. Kopiera värdet i Återanrops-URL för Adobe till Salesforce-webbplats och klistra in det i fältet Återanrops-URL för avtalsavisering
  7. Välj Spara.
Tillämpa Avtalsmeddelande för återanrops-URL

Nu kan du använda arbetsflöden i din Salesforce-organisation.

 1. I det övre högra hörnet på sidan appstartaren väljer du Adobe Acrobat Sign. 
 2. Klicka på fliken Avtalsmallar.
 3. På startsidan för Avtalsmallar väljer du Ny.
 4. Ange ett Mallnamn.
 5. Välj ett arbetsflöde i listrutan Välj arbetsflöde. Du kommer bara att se arbetsflöden som är tillgängliga för din användare i Adobe Sign.
Arbetsflödesmall

På fliken Mallinformation fylls värdet Avtalsnamn automatiskt i enligt arbetsflödet.

Alla andra fält är tillgängliga för att konfigureras som en standardmall.

Importerat avtalsnamn

Under fliken Bilaga visas bara de dokument som är tillgängliga enligt arbetsflödet i Acrobat Sign.

 • Värdena Dokumenttitel i Acrobat Sign importeras och visas i kolumnen Titel i Salesforce.
 • Dokument som är bifogade i Acrobat Sign-arbetsflödet importeras till en lista för Filväljaren i Salesforce.
  • Det finns bara ett alternativ i väljaren, den fil som definierats i Acrobat Sign-arbetsflödet. Filen måste uttryckligen väljas i väljaren när mallen skapas och den bifogas automatiskt när användare anropar mallen.
  • Dokument som definierats i Acrobat Sign och som inte bifogar filen visas som ett alternativ för Lägg till fil
   • Den här tomma filen kan fyllas i på mallnivå och fylls i när användarna anropar mallen. Om en fil inte läggs till på mallnivå förblir fältet öppet för avsändaren så att han eller hon kan lägga till en fil när avtalet skapas.
Importerade bifogade filer

På fliken Mottagare importeras mottagarlistan och beställningen från arbetsflödet i Acrobat Sign.

 • Mottagarnamnsvärdet i Acrobat Sign-arbetsflödet importeras som den vänstra ”titeln” på mottagarposten.
 • Mottagare som uttryckligen identifieras med ett e-postmeddelande i arbetsflödet fyller i det meddelandet i Salesforce-mallen.
  • Om arbetsflödet i Acrobat Sign inte tillåter redigering av mottagaren låser mallen fältet för den mottagaren, vilket förhindrar redigering.
  • Mottagare som inte uttryckligen identifieras i arbetsflödet är redigerbara i mallen.
  • Om ett värde läggs till i mallen infogas det värdet när mallen anropas och kan redigeras av avsändaren
 • Mottagare som är ”valfria” i Adobe Sign-arbetsflödet kan lämnas som tomma värden i Salesforce
Importerad mottagarlista

 

Avtalsmeddelandet och kopiemottagarna importeras också till fliken Mottagare(från avsnittet Avtalsinformation i Acrobat Sign-arbetsflödet).

Importerat meddelande och kopia

Obs!

Om ditt Acrobat Sign-arbetsflöde innehåller autentiseringsmetoder för mottagarna importeras även dessa, även om de inte visas i mallen.

Datamappning kan inte importeras från Acrobat Sign-arbetsflödet, men kan ändå konfigureras manuellt för mallen.

På fliken Regler importeras värdet Dagar till förfallodatum från arbetsflödet:

Importerat förfallodatum

Obs!

Ändringar som görs i en Salesforce-mall kommer inte att sparas automatiskt.

Se till att klicka på Spara i det övre högra hörnet av skärmen för att spara ändringarna.

Aktivera knappen ”Skicka för signatur”

Knappen ”Skicka för signering” är associerad med standardavtalsmallen eller en specifik avtalsmall som du konfigurerar. Som standard kan du lägga till en ”Skicka för signering”-knapp på sidlayouterna för säljprojekt, konto, kontakt, lead och kontrakt i Acrobat Sign för Salesforce-integreringen. Du kan också skapa flera anpassade ”Skicka för signering”-knappar som kan läggas till på andra objekt och associeras med olika avtalsmallar.

Här är ett exempel på hur du aktiverar knappen ”Skicka för signering” för objektet Säljprojekt:

 1. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanteraren.

 2. Välj objektet som du vill redigera (säljmöjlighet i det här exemplet) i listan med objekt till vänster.

 3. I den vänstra panelen väljer du Sidlayouter.

 4. Välj den sidlayout du vill redigera.

 5. I listan på den vänstra panelen väljer du Knappar.

 6. Dra knappen Skicka för signering från den övre delen till rutan ”Anpassade knappar” i Information om säljprojekt.

Du kan skapa anpassade ”Skicka för signering”-knappar för andra objekt. Du kan själv namnge knappen.

Här är ett exempel på hur du skapar en anpassad ”Skicka för signering”-knapp för objektet säljprojekt:

 1. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanteraren.

 2. Välj objektet som du vill redigera (säljmöjlighet i det här exemplet) i listan med objekt till vänster.

 3. När objektsidan laddas väljer du alternativet Knappar, Länkar och Åtgärder från den vänstra listen.

 4. I det övre högra hörnet väljer du Ny knapp eller länk

  Det visar Anpassad redigeringssida för knapp eller länk.

 5. Du kan kopiera konfigurationen för standardknappen för säljprojekt (se skärmbild nedan) men du måste ersätta variabeln för objekt-ID i slutet av sökvägen med variabeln för det objekt-ID som du vill lägga till:

  {! URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId=Opportunity.Id]) }

  Kod för att mappa en knapp

  • (Valfritt) Associera en specifik avtalsmall till en knapp:

  Om du vill associera en specifik avtalsmall till en specifik ”Skicka för signering”-knapp bör knappens sökväg vara:

  {!URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId = Opportunity.Id, templateId='a024J000002LuyBQAS'])}

  templateId ska vara ID för avtalsmallen som ska användas. Om det här värdet inte anges används standardavtalsmallen. Du kan hämta templateId från URL:en till sidan Avtalsmall:

  Mall-URL

  • Skicka användaren till en annan sida än avtalssidan med parametern ”retURL” när användaren har klickat på knappen och avtalet skapats (valfritt).

  Exempel: Du kan konfigurera en ”Skicka för signering”-knapp så att den dirigerar om användaren till en angiven URL eller tillbaka till posten i stället för till avtalssidan. Använd den här sökvägen som ett exempel när du konfigurerar knappen:

  /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}

  • Starta en ladda-åtgärd (onLoadAction) för ”Skicka” när användaren klickar på knappen (valfritt)

  Exempel: Du kan konfigurera en ”Skicka för signering”-knapp så att den dirigerar om användaren till avtalssidan, och när sidan har läst in ”skickas” avtalet utan att ytterligare användaråtgärder krävs. Använd den här sökvägen som ett exempel när du konfigurerar knappen:

  /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send

  Mer information om laddaåtgärder finns i onLoadActions. Alternativt kan du mappa värdet ”Skicka” till fältet ”Laddaåtgärd (lista)” på avtalsposten. Mer information om hur du konfigurerar mappningen finns i Mappa data till avtalsfält.

 6. Välj Spara.

  När du har skapat den anpassade knappen ska du gå till sidlayouten för objektet och lägga till knappen på sidan. Stegen liknar dem i exemplet ovan med säljprojektet.

Aktivera Efter signering-alternativ

Du kan aktivera alternativ efter signering för att ta undertecknarna till en valfri landningssida. Det gör att alternativen ”Omdirigerings-URL efter signering” och ”Omdirigering i sek. efter signering” blir tillgängliga på sidan Skicka avtal. Ett avtals signerare dirigeras om till den angivna URL:en när de har signerat. Till exempel kan du omdirigera undertecknare till företagets webbplats eller en undersökningssida. Det här alternativet kan konfigureras som skrivskyddat för avsändare med inställningen Skrivskyddade alternativ efter signering.

Så här aktiverar du alternativ efter signering:

 1. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar.

 2. Välj Inställningar för Adobe Sign.

 3. Välj Hantera.

 4. Klicka på Ny (eller Redigera).

 5. Hitta Aktivera alternativ efter signering och ändra efter behov.

  Valfritt, Hitta inställningen för Skrivskyddade alternativ efter signering och ändra efter behov.

 6. Välj Spara.

Aktivera Endast avsändaren signerar

Aktivera den här inställningen för att visa och aktivera alternativet ”Endast avsändaren signerar” i delen Mottagare på sidan Skicka avtal. När alternativet ”Endast avsändaren signerar” används visas avtalet eller dokumentet för avsändaren för signering. Den här funktionen liknar funktionen ”Fyll i och signera” i Adobes tjänster. Det här alternativet kan konfigureras som skrivskyddat med inställningen Endast skrivskyddade sändarsignaturer.

Så här aktiverar du funktionen Endast avsändaren signerar:

 1. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar.

 2. Välj Inställningar för Adobe Sign.

 3. Välj Hantera.

 4. Välj Ny (eller Redigera).

 5. Hitta inställningen Aktivera Endast avsändaren signerar och redigera efter behov. Valfritt, Hitta inställningen för Endast skrivskyddade sändarsignaturer och redigera efter behov.

 6. Välj Spara.

Lägg till komponenterna AgreementPanel (eller AgreementPanelWide) och AgreementList

Acrobat Sign för Salesforce låter dig visa och hantera avtal via avtalspanelen och avtalslistan. Du kan lägga till komponenterna AgreementPanel (eller AgreementPanel-wide) och AgreementList på Lightning-sidan för något av följande Salesforce-standardobjekt och använda dem för att skicka och hantera avtal för valfri post i det objektet:

 • Konto
 • Kontakt
 • Kontrakt
 • Lead
 • Säljprojekt
 • Användare

Följ stegen nedan för att lägga till AgreementPanel (eller AgreementPanelWide) och AgreementList till ett Salesforce-objekt:

 1. Se till att Min domän är konfigurerad för ditt konto.
  Se Så här konfigurerar du Min domän för att använda Adobe Acrobat Sign i Salesforce-miljön.

 2. Öppna valfri post för valfritt Salesforce-objekt. I exemplet nedan läggs komponenterna till i en post i objektet Säljprojekt.

  add-agreements-panel-1

 3. I det övre högra hörnet på postsidan väljer du ikonen Inställningar för att öppna menyn och väljer sedan Redigera sida.
  Sidan öppnas i redigeringsläge.

 4. Från den vänstra panelen bläddrar du ned till listan över komponenterna Anpassad–Hanterad.

 5. Du lägger till en avtalspanel genom att dra och släppa AgreementPanel till önskad plats, som visas nedan. 

  Om det behövs kan du lägga till AgreementPanelWide i stället för AgreementPanel. Båda komponenterna har liknande funktioner, men AgreementPanelWide ger en bredare vy.

  add-agreements-panel-2

 6. Du lägger till en avtalslista genom att dra och släppa AgreementList till önskad plats, som visas nedan. 

  add-agreements-panel-3

 7. I det övre högra hörnet väljer du Spara.

  add-agreements-panel-4

 8. Om du uppmanas att aktivera sidan för att göra den synlig för användarna väljer du Aktivera.

  add-agreements-panel-5

 9. I dialogrutan som öppnas väljer du önskad formfaktor och väljer sedan Nästa. Du granskar sedan uppdraget och väljer Spara.

  Ändringarna sparas och sidan aktiveras för användarna.

  add-agreements-panel-6

Använda onLoadActions

Salesforce kan automatiskt utlösa åtgärder via URL-parametern onLoadAction som stöds av Acrobat Sign för knappåtgärderna för avtal: Skicka, Påminn, Ta bort, Avbryt, Uppdatera och Visa. URL-parametern respekterar verktygsfältsinställningarna (se Användarhandboken för avancerad anpassning) som konfigureras av administratören så att endast de som är aktiverade är tillgängliga.

Exempel på URL:er med onLoadAction:

 • Skicka: kontrollera att kontot har ett avtal med status Utkast.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 • Påminn: kontrollera att kontot har ett avtal med status Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 • Ta bort: kontrollera att kontot har ett avtal med status Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 • Avbryt: kontrollera att kontot har ett avtal med status Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 • Uppdatera: kontrollera att kontot har ett avtal med status Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 • Visa: kontrollera att kontot har ett avtal med status Skickat för signering, Signerat eller Avbrutet.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto