Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Prehľad nástrojov anotácií a kreslených označení

Poznámka:

V aplikácii Readersú všetky nástroje na pridávanie poznámok k dispozícii len v súboroch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Na pridávanie poznámok môžete používať nástroje anotácií a kreslených označení (tabla Poznámka). Poznámky sú lístočky s poznámkami alebo kresby, ktoré vyjadrujú nápady alebo poskytujú spätnú odozvu pre súbory PDF. Môžete zadať textovú správu pomocou nástroja Lístok s poznámkou. Prípadne môžete pomocou nástroja na kreslenie pridať čiaru, kruh alebo iný tvar a potom zadať správu v priradenej rozbaľovacej poznámke. Nástroje na úpravu textu umožňujú pridať korektúrne značky na vyznačenie zmien, ktoré chcete vykonať v zdrojovom dokumente. Väčšina nástrojov na pridávanie poznámok a označení sa na paneli s nástrojmi nezobrazí, kým ich nepridáte.

Poznámka:

Ak otvoríte dokument PDF v prehliadači po ukončení zdieľanej recenzie, nástroje na pridávanie poznámok nie sú k dispozícii.

Väčšina poznámok sa skladá z dvoch častí: z ikony alebo označenia, ktoré sa zobrazuje na strane, a z textovej správy, ktorá sa zobrazí v rozbaľovacej poznámke po kliknutí alebo dvojitom kliknutí na ikonu alebo po umiestnení ukazovateľa nad ikonu.

Po pridaní poznámky zostane poznámka vybratá, kým nekliknete niekde inde na strane. Aplikácia Acrobat zvýrazní vybratú poznámku pomocou modrej aureoly, aby ste mohli označenie nájsť na strane. Na kreslených označeniach a pečiatkach sa zobrazí drôtový model s tiahlami výberu, aby ste mohli upraviť ich veľkosť a tvar.

V aplikácii Acrobat Pro môžete k poznámkam pridať tagy, aby ich mohli čítať aj čitatelia so zrakovým alebo pohybovým obmedzením pomocou asistenčných technológií.

Panel Anotácie
Panel Anotácie

A. Pridanie lístka s poznámkou B. Zvýraznenie textu C. Priloženie súboru D. Nahratie zvuku E. Pridanie nástroja a menu pečiatka F. Vloženie textu v mieste kurzora G. Nahradenie textu H. Prečiarknutie I. Podčiarknutie J. Pridanie poznámky k textu 
Panel Nakreslené označenia
Panel Nakreslené označenia

A. Pridanie textového rámčeka B. Pridanie textového štítka C. Nakreslenie čiary D. Nakreslenie šípky E. Nakreslenie elipsy F. Nakreslenie obdĺžnika G. Nakreslenie obláčika H. Nakreslenie mnohouholníka I. Nakreslenie spojených čiar J. Kreslenie voľnou rukou K. Zmazanie kresby voľnou rukou 
Typy poznámok v súbore PDF
Typy poznámok v súbore PDF

A. Pečiatka B. Úpravy textu C. Prechod poznámok (tip nástroja) D. Lístok s poznámkou 

Ďalšie zdroje

Videá a kurzy o pridávaní poznámok nájdete v týchto zdrojoch informácií:

Zobrazenie nástrojov anotácií a kreslených označení

Nástroje anotácií a kreslených označení sa štandardne nezobrazia, okrem prípadu, keď otvoríte súbor PDF v pracovnom postupe spravovanej recenzie.

 1. Kliknite na tlačidlo pracovnej tably Poznámka a potom kliknite na panel Anotácie alebo Kreslené označenia.

Výber nástroja anotácie alebo kresleného označenia

 • Vyberte voľby Poznámka > Anotácie > [nástroj].
 • Vyberte voľby Poznámka > Nakreslené označenia > [nástroj].

Poznámka:

Po vytvorení prvej poznámky sa nástroj zmení späť na nástroj na výber, aby ste mohli poznámku presunúť, upraviť alebo zmeniť jej veľkosť. (Nástroje ceruzkazvýraznenie textu zostávajú vybraté.)

Ponechanie nástroja anotácie ako vybratého

Môžete pridať viac poznámok bez nutnosti opätovného výberu nástroja.

 1. Vyberte nástroj, ktorý chcete použiť (ale ešte ho nepoužite).
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši (Windows) alebo kliknite so stlačeným klávesom Control (Mac OS) a vyberte voľbu Nechať nástroj vybratý.

Predvoľby pre poznámky

Predvoľby pre poznámky ovplyvňujú vzhľad, ako aj spôsob zobrazovania anotácií a označení v súboroch PDF.

Poznámka:

Recenzent môže poznámky umiestniť kamkoľvek v rámci dokumentu. V dôsledku toho budete niekedy musieť zobrazenie strany posunúť alebo zmenšiť, aby ste videli poznámky umiestnené mimo strany.

V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte voľbu Pridávanie poznámok.

Písmo, Veľkosť písma

V systéme Windows môžete určiť písmo a veľkosť textu v rozbaľovacích poznámkach. V systéme Mac OS môžete pre písmo vybrať len nastavenie Veľké, Stredné alebo Malé. Tieto nastavenia sa použijú pre všetky nové aj existujúce poznámky.

Nepriehľadnosť rozbaľovacích okien

Určuje nepriehľadnosť rozbaľovacích poznámok v hodnotách od 1 do 100. Ak je rozbaľovacia poznámka otvorená, ale nie je vybratá, hodnota nepriehľadnosti 100 nastaví nepriehľadnú poznámku, pričom s nižšími hodnotami bude poznámka priehľadnejšia.

Zapnúť indikátory textu a tipy

Keď umiestnite ukazovateľ nad poznámku, ktorá obsahuje rozbaľovaciu poznámku, zobrazí sa tip. Tip obsahuje meno autora, stav poznámky a dva riadky textu. Táto voľba je štandardne vybratá.

Tlačiť poznámky a rozbaľovacie okná

Určuje, či sa rozbaľovacie poznámky spojené s poznámkami a ikony pre lístky s poznámkou, zvuky a priložené súbory budú tlačiť rovnako, ako sa zobrazujú na strane.

Namiesto výberu tejto voľby môžete text poznámky vytlačiť v rôznych rozloženiach tak, že vyberiete voľby Súbor > Tlačiť a kliknete na položku Prehľad poznámok.

Pri prejdení myšou zobraziť čiary spojujúce poznámky s ich rozbaľovacími oknami

Keď umiestnite ukazovateľ nad označenie poznámky (napríklad zvýraznenie alebo ikonu lístka s poznámkou), zobrazí sa tieňová spojovacia čiara. Táto voľba je štandardne vybratá.

Zabezpečiť viditeľnosť rozbaľovacích okien pri rolovaní dokumentu

Pri rolovaní dokumentu PDF sa rozbaľovacie poznámky na danej strane posúvajú, aby zostali zobrazené na table dokumentu. Táto voľba je štandardne vybratá.

Automaticky otvárať rozbaľovacie okná pre iné typy poznámok ako lístky s poznámkami

Keď vytvoríte poznámku pomocou nástroja na kreslenie, nástroja Pečiatka alebo nástroja Ceruzka, zobrazí sa rozbaľovacia poznámka.

Skryť rozbaľovacie okná poznámok, keď je otvorený Zoznam poznámok

Táto voľba vám pomôže udržať na obrazovke poriadok, keď je na strane mnoho poznámok. Táto voľba je štandardne vybratá.

Automaticky otvárať rozbaľovacie okná pri prejdení myšou

Keď umiestnite ukazovateľ myši nad poznámku ľubovoľného typu, vrátane kreslených označení a pečiatok, otvorí sa rozbaľovacia poznámka.

Vždy použiť prihlasovacie meno ako meno autora

Určuje, aké meno sa zobrazí vo vytvorenej rozbaľovacej poznámke. Ak je táto voľba vybratá, použije sa Prihlasovacie meno z panelu Identita v dialógovom okne Predvoľby. Ak táto voľba nie je vybratá, použije sa namiesto toho predvolené meno, ktoré určíte vo voľbe Autor v dialógovom okne vlastností poznámky. Táto voľba je štandardne vybratá.

Vytvárať nové rozbaľovacie okná zarovnané podľa okrajov dokumentu

Zarovná rozbaľovacie poznámky na pravú stranu okna dokumentu, bez ohľadu na to, kam pridáte označenia poznámky (napríklad ikonu lístka s poznámkou alebo zvýraznenie). Ak táto voľba nie je vybratá, zobrazí sa rozbaľovacia poznámka hneď vedľa označenia poznámky. Táto voľba je štandardne vybratá.

Kopírovať uzatvorený text do rozbaľovacích okien kreslených poznámok

Skopíruje text ohraničený nástrojom na kreslenie do rozbaľovacej poznámky spojenej s kresleným označením.

Kopírovať vybratý text do rozbaľovacích okien poznámok Zvýraznenie, Prečiarknutie a Podčiarknutie

Skopíruje vybratý text do rozbaľovacej poznámky spojenej s poznámkou pre úpravy textu vytvorenou napríklad nástrojom Zvýraznenie textu.

Zmena vzhľadu poznámok

Poznámka:

V aplikácii Reader sú dostupné všetky nástroje na pridávanie poznámok len v súboroch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Môžete zmeniť farbu a vzhľad poznámok a označení, a to pred alebo po ich vytvorení. Nový vzhľad môžete nastaviť ako predvolený vzhľad pre daný nástroj.

Poznámka:

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania svojho mena v poznámkach, otvorte dialógové okno Predvoľby, vyberte položku Pridávanie poznámok a potom zrušte výber položky Vždy použiť prihlasovacie meno ako meno autora.

Vlastnosti
Vlastnosti

A. S vybratou ikonou lístka s poznámkou B. S vybratým textom v rozbaľovacom okne 

Zmena vzhľadu poznámky a jeho použitie ako predvoleného nastavenia

 1. Po vytvorení poznámky vyberte voľbu Vlastnosti v menu Voľby rozbaľovacej poznámky.
 2. V dialógovom okne Vlastnosti vykonajte ľubovoľné z týchto úkonov, a potom kliknite na Zatvoriť:
  • Kliknite na kartu Vzhľad a zmeňte voľby ako použitá farba a typ ikony. Typ vybratej poznámky určuje, ktoré voľby sú k dispozícii.

  • Ak chcete zmeniť meno autora a predmet poznámky, kliknite na kartu Všeobecné.

  • Kliknite na kartu História recenzie, aby ste zobrazili históriu zmien stavu poznámky, ktoré rôzni ľudia vykonali v priebehu recenzie.

  • Vyberte voľbu Zamknuté v dolnej časti dialógového okna Vlastnosti, aby ste zabránili úpravám a odstráneniu poznámky.

  • Ak chcete tieto vlastnosti aplikovať na všetky nasledujúce poznámky tohto typu, v dolnej časti dialógového okna Vlastnosti vyberte položku Nastaviť vlastnosti ako predvolené.

Nastavenie predvoleného vzhľadu pre nástroj

 1. Na paneloch Anotácie a Kreslené označenia na pracovnej table Poznámka kliknite pravým tlačidlom myši na nástroj, ktorý chcete používať, a vyberte voľbu Predvolené vlastnosti nástroja.
 2. Nastavte vlastnosti podľa potreby a kliknite na tlačidlo OK.

  Všetky poznámky, ktoré vytvoríte s použitím tohto nástroja, budú mať vami nastavené vlastnosti. Neovplyvnia sa tým ani aktuálne poznámky, ani vzhľad textu v rozbaľovacích oknách.

Pridanie lístka s poznámkou

Poznámka:

V aplikácii Reader sú dostupné všetky nástroje na pridávanie poznámok len v súboroch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Najbežnejším typom poznámky je lístok s poznámkou. Lístok s poznámkou má ikonu poznámky, ktorá sa zobrazí na strane, a rozbaľovaciu poznámku pre textovú správu. Lístok s poznámkou môžete pridať kdekoľvek na strane alebo v oblasti dokumentu.

 Nástroj <span class="uicontrol">Lístok s poznámkou</span>
Ak chcete pridať textovú správu do rozbaľovacej poznámky, použite nástroj Lístok s poznámkou.

A. Panel Anotácie B. Nástroj lístok s poznámkou C. Menu volieb D. Časová pečiatka E. Textová správa 

Pridanie poznámky v podobe lístka s poznámkou

 1. Vyberte nástroj lístok s poznámkou  na paneli Anotácie a kliknite na miesto, kam chcete poznámku umiestniť, alebo ťahaním vytvorte poznámku s požadovanou veľkosťou.
 2. Zadajte text do rozbaľovacej poznámky. Môžete tiež pomocou nástroja na Výber skopírovať a vložiť do poznámky text z dokumentu PDF.

  Poznámka:

  Ak zatvoríte rozbaľovaciu poznámku, váš text sa zachová.

Úprava lístka s poznámkou

 1. Kliknite alebo kliknite dvakrát na ikonu poznámky.
 2. Vykonajte zmeny podľa potreby:
  • Ak chcete zmeniť veľkosť rozbaľovacej poznámky, myšou posuňte jej pravý alebo ľavý dolný roh.

  • Ak chcete zmeniť formátovanie textu, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Položky panela s nástrojmi > Lišta vlastností, vyberte text a potom na paneli s nástrojmi vyberte požadovanú vlastnosť.

  Poznámka:

  Pomocou panela Poznámky v dialógovom okne Predvoľby zmeňte veľkosť písma, predvolené správanie rozbaľovacieho okna a ďalšie nastavenia na vytváranie a prezeranie poznámok

  Po skončení kliknite na minimalizačné tlačidlo v pravom hornom rohu rozbaľovacej poznámky alebo kliknite mimo rozbaľovaciu poznámku.

Odstránenie lístka s poznámkou

 1. Vyberte nástroj Lístok s poznámkou , nástroj Ruka  alebo nástroj na Výber .
 2. Vyberte ikonu lístka s poznámkou a stlačte kláves Delete.

  Prípadne dvakrát kliknite na ikonu lístka s poznámkou a vyberte voľbu Odstrániť z menu Voľby pre rozbaľovaciu poznámku.

Pridanie textovej poznámky

Pomocou nástroja Pridať textovú poznámku <<ICON>> môžete zadať text kdekoľvek na strane dokumentu PDF. Nástroj Pridať textovú poznámku je podobný ako nástroj Pridať textový rámček.

 1. Vyberte voľby Poznámka > Anotácie a potom vyberte nástroj Pridať textovú poznámku.
 2. Kliknutím umiestnite na stranu kurzor.
 3. V nástroji Pridať textovú poznámku zadajte písmo, veľkosť písma a ďalšie atribúty textu.

Pridanie čiary, šípky alebo tvaru

Poznámka:

V aplikácii Reader sú nástroje na kreslenie dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Keď vyberáte nástroj na kreslenie, vychádzajte z toho, aký efekt chcete dosiahnuť:

 1. Vyberte voľby Poznámka > Nakreslené označenia a vyberte nástroj na kreslenie:

   

  • Pomocou nástrojov Obdĺžnik , Elipsa , Šípka  a Čiara  môžete vytvárať jednoduché tvary.

  • Nástroje obláčik  a mnohouholník  vytvárajú uzavreté tvary s viacerými segmentmi. Nástroj mnohouholníková čiara  vytvára otvorené tvary s viacerými segmentmi.

  • Nástroj Ceruzka  vytvára kresby od ruky a nástroj Guma  odstráni označenie ceruzkou.

   

  Poznámka:

  Ak chcete zadať hrúbku čiary, farbu a ďalšie vlastnosti ešte pred tým, ako začnete kresliť, kliknite pravým tlačidlom myši na nástroj na kreslenie, vyberte voľbu Vlastnosti a v dialógovom okne Vlastnosti nastavte požadované voľby.

 2. Kreslite v PDF:
  • Ak chcete vytvoriť obláčik alebo mnohouholníkový tvar, vytvorte kliknutím počiatočný bod, presuňte ukazovateľ a ďalšími kliknutiami vytvárajte jednotlivé segmenty. Ak chcete skončiť kreslenie príslušného tvaru, kliknite na začiatočný bod alebo kliknite pravým tlačidlom myši a v menu vyberte voľbu Dokončiť. Mnohouholníkovú čiaru uzatvoríte dvojitým kliknutím.

  • Ak chcete nakresliť čiaru, šípku alebo obdĺžnik, ťahajte cez oblasť, kde sa má označenie zobraziť alebo dvakrát kliknite: jedným kliknutím vytvoríte začiatočný bod, druhým kliknutím koncový bod.

  • Ak chcete nakresliť štvorec, kruh alebo čiaru, ktorá je vodorovná, zvislá alebo pod uhlom 45 stupňov, stlačte pri kreslení kláves Shift.

  • Ak chcete nakresliť čiary od ruky nástrojom Ceruzka , ťahajte v mieste, kde chcete začať kresliť. Môžete tlačidlo myši krátko uvoľniť, presunúť ukazovateľ inam a pokračovať v kreslení. Ak chcete odstrániť časti kresby, vyberte nástroj guma  a ťahajte cez oblasti kresby, ktoré chcete odstrániť.

 3. Ak chcete označenie upraviť alebo zmeniť jeho veľkosť, vyberte ho a vykonajte zmeny potiahnutím jedného z ťahadiel.
 4. Ak chcete k označeniu pridať rozbaľovaciu poznámku, vyberte nástroj Ruka a kliknite dvakrát na zvýraznenie.
 5. (Voliteľne) Kliknite na zatváracie tlačidlo v rozbaľovacej poznámke. Vpravo od označenia sa zobrazí ikona poznámky, ktorá označuje prítomnosť textu v rozbaľovacej poznámke.

  Poznámka:

  Ak chcete odstrániť nakreslené označenie, vyberte ho a stlačte Delete.

Zoskupenie označení a rozdelenie skupiny označení

Môžete zoskupiť dve alebo viac označení, takže sa tieto poznámky budú chovať ako jedna poznámka. Označenia môžete zoskupiť dočasne, aby ste ich presunuli na iné miesto, alebo aby ste upravili ich vlastnosti súčasne a nie jednotlivo. Zoskupenie tiež pomáha odlíšiť vaše označenie od označení ostatných recenzentov pri recenzii dokumentu.

Poznámka:

Označenia úprav textu nemožno zoskupiť.

Zoskupenie označení

 1. Pomocou nástroja na Výber alebo nástroja Ruka vyberte označenie.
 2. Kliknutím s klávesom Ctrl/Apple vyberte ďalšie označenia, ktoré chcete zoskupiť.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a vyberte voľbu Skupina.

Rozdelenie skupiny označení

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na zoskupený výber a vyberte voľbu Rozdeliť skupinu.

Pridanie poznámok v textovom rámčeku alebo štítku

Poznámka:

V aplikácii Reader sú nástroje pridávania poznámok dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Nástrojom Textový rámček  môžete vytvoriť rámček, ktorý obsahuje text. Môžete ho umiestniť kdekoľvek na strane a nastaviť ho na akúkoľvek veľkosť. Textový rámček zostáva viditeľný na strane dokumentu stále, nezatvára sa ako rozbaľovacia poznámka.

Iným spôsobom ako pridať textový rámček, je jednoducho vložiť do PDF skopírovaný text. Veľkosť a písmo textu sa riadi podľa predvoleného systémového nastavenia.

Pridanie poznámok s nástrojom Textový rámček

Poznámka:

S nástrojom Textový rámček môžete vytvárať poznámky s japonským, čínskym a kórejským textom, ale musíte mať nainštalované súbory podpory pre ázijské jazyky. Textové rámčeky dovoľujú len vodorovný text.

Pomocou nástroja štítok môžete vytvoriť štítok s textovým rámčekom. Štítky s textovým rámčekom sú zvlášť užitočné, keď chcete vyznačiť (ale nie zakryť) určitú oblasť dokumentu. Štítky s textovým rámčekom majú tri časti: textový rámček, spojovaciu čiaru a koncovú čiaru. Veľkosť každej z týchto častí môžete nastaviť potiahnutím tiahla. Veľkosť spojovacej čiary môžete zmeniť iba v jednom smere; vodorovné spojovacie čiary je možné nastaviť iba vodorovne; zvislé spojovacie čiary je možné nastaviť iba zvislo. Textový rámček sa zvisle rozširuje, keď píšete, aby bol stále viditeľný celý text.

Textový rámček môžete premiestňovať samostatne alebo spolu s koncovou čiarou. Textový rámček sa pohybuje okolo nepohyblivého kotevného bodu (šípky na konci koncovej čiary), ktorý sa vytvorí po prvom kliknutí v dokumente PDF. Môžete upraviť farbu a vzhľad textového rámčeka a ku koncovej čiare môžete pridať šípky alebo výplň.

Pridanie štítkov s textovým rámčekom

Pridanie textového rámčeka

 1. Vyberte voľby Poznámka > Nakreslené označenia > Pridať textový rámček .
 2. Kliknite v dokumente PDF.
 3. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Položky panela s nástrojmi > Lišta vlastností a nastavte farbu, zarovnanie a atribúty písma pre text.
 4. Napíšte text.

  Text sa po dosiahnutí pravého okraja rámčeka automaticky zalamuje.

 5. (Voliteľne) Ako vykonať ďalšie zmeny textového rámčeka:
  • Nástrojom na výber alebo nástrojom textový rámček kliknite na okraj textového rámčeka, aby ste ho vybrali, a potom potiahnutím tiahla zmeňte jeho veľkosť. Pomocou panela s nástrojmi Vlastnosti zmeňte vlastnosti ohraničenia a výplne.

  • Dvakrát kliknite na textový rámček, aby ste mohli upraviť text alebo zmeniť atribúty textu. Vyberte text ťahaním a potom vyberte voľby na paneli s nástrojmi Vlastnosti.

 6. Ak chcete odstrániť textový rámček, vyberte ho a potom stlačte kláves Delete.

  Poznámka:

  Ak chcete vložiť blok textu vybratý a skopírovaný z ľubovoľnej aplikácie, vyberte v aplikácii Acrobat nástroj Ruka a vyberte voľby Úpravy > Vložiť.

Pridanie štítka

 1. Vyberte voľby Poznámka > Kreslené označenia > Nástroj štítok .
 2. Jedným kliknutím nastavte umiestnenie koncového bodu a ďalším kliknutím nastavte polohu textového rámčeka.
 3. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Položky panela s nástrojmi > Lišta vlastností a vyberte farbu, zarovnanie a atribúty písma pre text.
 4. Napíšte text.

  Text sa po dosiahnutí pravého okraja rámčeka automaticky zalamuje.

 5. (Voliteľne) Ako vykonať ďalšie zmeny textového rámčeka:
  • Ak chcete zmeniť veľkosť štítka, vyberte ho a potom pretiahnite ľubovoľné z ťahadiel, ktoré sa na ňom zobrazia.

  • Ak chcete textový rámček premiestniť, kliknite vo vnútri rámčeka a pretiahnite ho.

  • Ak chcete premiestniť celý štítok, kliknite na koncovú čiaru alebo na okraj textového rámčeka a posuňte ho myšou.

  • Ak chcete zmeniť farbu, nepriehľadnosť alebo vlastnosti čiary, kliknite na štítok pravým tlačidlom myši s použitím nástroja na výber, vyberte voľbu Vlastnosti a potom vyberte požadované voľby.

Pridanie zvukovej poznámky

Poznámka:

V aplikácii Reader sú nástroje pridávania poznámok dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Pomocou nástroja Nahrať zvukovú poznámku môžete pridať vopred nahraný súbor WAV alebo AIFF ako poznámku alebo môžete nahrať zvukovú poznámku a umiestniť ju do dokumentu. Zvukové prílohy sa zobrazia v zozname poznámok a môžu sa prehrávať na ľubovoľnej platforme. Musí ale byť nainštalovaný príslušný hardvér a softvér pre prehrávanie zvukových súborov.

Pridanie vopred nahratej zvukovej poznámky

 1. Vyberte voľby Poznámka > Anotácie > Nahrať zvukovú poznámku a potom kliknite v súbore PDF na miesto, kam chcete umiestniť zvukovú poznámku.
 2. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať (Windows) alebo Vybrať (Mac OS) a vyberte zvukový súbor, ktorý chcete pridať.
 3. (Voliteľne) Ak si chcete zvukovú poznámku prehrať, kliknite na tlačidlo Spustiť . Keď skončíte, kliknite na tlačidlo Stop a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Určite voľby v dialógovom okne Vlastnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Nahratie zvukovej poznámky

 1. Vyberte voľby Poznámka > Anotácie > Nahrať zvukovú poznámku a potom kliknite v súbore PDF na miesto, kam chcete umiestniť zvukovú poznámku.
 2. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na tlačidlo Nahrávať  a potom začnite hovoriť do mikrofónu. Keď nahrávanie dokončíte, kliknite na tlačidlo Stop  a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Určite voľby v dialógovom okne Vlastnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie poznámok v priloženom súbore

Poznámka:

V aplikácii Reader sú nástroje pridávania poznámok dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Pomocou nástroja Priložiť súbor môžete vložiť súbor do vybratého miesta v súbore PDF, takže ho čitateľ môže otvoriť a prezrieť si ho. Keď pridáte prílohu ako poznámku, môžete použiť dlhší dokument, ktorý nemožno jednoducho vložiť do rozbaľovacej poznámky ani do textového rámčeka. Ak súbor PDF premiestnite do nového umiestnenia, vložený súbor sa automaticky premiestni spolu s ním. Aby mohol používateľ prezerať prílohu, musí mať nainštalovanú aplikáciu, ktorá prílohu vie otvoriť.

Poznámka:

Na priloženie súborov na recenziu dokumentu použite nástroj Priložiť na paneli Anotácie. Súbory priložené na úrovni dokumentu pomocou ikony kancelárskej sponky (nástroj Priložiť súbor) z panela Nástroje > Obsah nie sú v pracovnom postupe recenzie sledované spolu s ostatnými poznámkami a vaše priložené poznámky by sa mohli stratiť.

 1. Vyberte voľby Poznámka > Anotácie > Priložiť súbor .
 2. Kliknite v dokumente PDF na miesto, kam chcete prílohu umiestniť.
 3. Vyberte súbor, ktorý chcete priložiť, a potom kliknite na tlačidlo Vybrať. Ak prikladáte súbor PDF, môžete v súbore zvýrazniť dôležité oblasti pomocou poznámok.
 4. V dialógovom okne Vlastnosti priloženého súboru vyberte nastavenia pre ikonu súboru, ktorá sa zobrazí v dokumente PDF.

  Príloha v poznámke sa zobrazí aj na karte Prílohy s číslom strany, na ktorej je umiestnená.

  Poznámka:

  Ak chcete odstrániť prílohu, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu pripojenej poznámky a vyberte voľbu Odstrániť.

Vkladanie obrázkov ako poznámok

Poznámka:

V aplikácii Reader sú nástroje pridávania poznámok dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Ak chcete do PDF pridať obrázky, môžete použiť nástroj pre vloženie obrázka zo schránky ako pečiatky. Môžete skopírovať väčšinu obrázkových formátov z aplikácií na kreslenie alebo úpravy obrázkov, ako je napríklad Adobe Photoshop alebo Adobe Illustrator. Ak chcete pridávať obrázok do dokumentov PDF opakovane, vytvorte si vlastnú pečiatku s týmto obrázkom.

Poznámka:

Nástroj na vloženie obrázka zo schránky ako pečiatky nie je dostupný, kým neskopírujete nejaký obrázok.

 1. Skopírujte obrázok jedným z týchto úkonov:
  • V aplikácii Acrobat vyberte položku Úpravy > Vytvoriť snímku  a vyberte obrázok zo súboru PDF. 

  • V inej aplikácii vyberte obrázok a vyberte Úpravy > Kopírovať.

 2. Otvorte PDF.
 3. Vyberte voľby Poznámka > Anotácie > Pečiatky > Nástroj na vloženie obrázka zo schránky ako pečiatky.
 4. Kliknite v PDF na miesto, kam chcete prílohu umiestniť.
 5. Vykonajte ľubovoľné z týchto úkonov:
  • Ak chcete obrázok premiestniť, pretiahnite ho.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, vyberte ho a potom pretiahnite jedno z jeho ťahadiel. Podržte kláves Shift pri zmene veľkosti obrázka, aby ste zachovali pôvodný pomer strán.

  • Ak chcete zmeniť vlastnosti obrázka, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Vlastnosti.

  • Ak chcete odstrániť obrázok, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Odstrániť.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online