Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

Een formulier maken van een bestaand document

U kunt een bestaand elektronisch document (zoals een Word-, Excel- of PDF-document) converteren of een papieren document scannen naar een PDF-formulier. Acrobat voegt automatisch interactieve formuliervelden aan het formulier toe. U kunt het formulier vervolgens bewerken om gespecialiseerde formuliervelden, zoals een vervolgkeuzelijst, een keuzelijst of knoppen toe te voegen.

Typen formuliervelden die u aan een PDF kunt toevoegen
Typen formuliervelden die u aan een PDF kunt toevoegen

A. Op een certificaat gebaseerd handtekeningenveld B. Vervolgkeuzelijstvakje C. Tekstvelden D. Automatische berichtenbalk E. Selectievakjes F. Keuzerondjes G. Keuzelijst H. Knoppen 
 1. In het menu Maken op de werkbalk kiest u Formulier maken.

 2. Selecteer Van bestaand document en klik op Volgende.

 3. Kies een van de volgende opties:

  Huidige document gebruiken

  De momenteel geopende PDF converteren naar een interactief formulier.

  Een ander bestand kiezen

  Een bestaand elektronisch document (bijvoorbeeld Word, Excel of PDF) converteren naar een interactief PDF-formulier. Klik op Bladeren om het bestand te zoeken.

  Een papieren formulier scannen

  Hiermee scant u een papieren formulier scannen en converteert u dit naar een interactief PDF-formulier.

 4. Klik op Doorgaan en volg de aanwijzingen op het scherm.

  Acrobat maakt het formulier en opent het in de modus Formulier bewerken. Het taakvenster Formulieren geeft opties weer voor het bewerken van het formulier. De werkbalk bevat gereedschappen voor formuliervelden om extra velden toe te voegen.

 5. Controleer de formuliervelden die Acrobat heeft gemaakt. Voeg gebieden toe met de gereedschappen voor formuliervelden in de taakbalk. U kunt zo nodig velden verwijderen, vergroten of verkleinen en rangschikken. U kunt de volgende typen formuliervelden toevoegen:

  Streepjescodes

  Hiermee wordt de invoer van bepaalde velden gecodeerd en weergegeven als een visueel patroon dat kan worden geïnterpreteerd door decoderingssoftware of -hardware (apart verkrijgbaar).

  Knoppen

  Hiermee wordt een handeling gestart op de computer van de gebruiker, bijvoorbeeld het openen van een bestand, het afspelen van een geluid of het verzenden van gegevens naar een webserver. Deze knoppen kunnen worden aangepast met afbeeldingen, tekst en visuele wijzigingen die worden geactiveerd door muishandelingen.

  Selectievakjes

  Selectievakjes vertegenwoordigen ja/nee-keuzen voor afzonderlijke items. Als het formulier meerdere selectievakjes bevat, kan de gebruiker meestal net zo veel of weinig vakjes selecteren als hij of zij wil.

  Veld voor digitale handtekening

  Hiermee kan de gebruiker een PDF-document elektronisch ondertekenen met een digitale handtekening.

  Vervolgkeuzelijst

  Hiermee kan de gebruiker een item in een pop-upmenu kiezen of een waarde typen. U kunt een eigenschap voor een formulierveld instellen die de gebruiker de mogelijkheid geeft een eigen waarde in te voeren.

  Keuzelijsten

  Met een keuzelijst wordt een lijst met opties weergegeven die de gebruiker kan selecteren. U kunt een formulierveldeigenschap instellen waardoor de gebruiker meerdere items in de lijst kan selecteren door Shift ingedrukt te houden tijdens het klikken.

  Keuzerondjes

  Met keuzerondjes wordt een groep items gepresenteerd waaruit de gebruiker één item kan selecteren. Alle keuzerondjes met dezelfde naam fungeren samen als één groep.

  Tekstvelden

  Hierin kan de gebruiker tekst typen, bijvoorbeeld een naam, adres of telefoonnummer.

  Zie voor meer informatie Beginselen van formuliervelden.

 6. Als u tevreden bent met het formulier, klikt u op Formulier bewerken sluiten.

Kijk voor een videozelfstudie over het maken van PDF-formulieren op basis van bestaande documenten: http://tv.adobe.com/watch/acrobat-xi-tips-tricks/how-to-create-new-pdf-forms-from-existing-documents/

Formulieren maken voor Adobe Sign

U kunt een bestaand formulier converteren naar een Adobe Sign-formulier of Adobe Sign-velden gemakkelijk naar een PDF slepen. U kunt het formulier verzenden om te worden ingevuld en ondertekend met de Adobe Sign-service. Niet alle velden kunnen worden geconverteerd naar Adobe Sign-velden, zoals bijvoorbeeld de velden Keuzelijst, Vervolgkeuzelijst of Knop. U kunt extra Adobe Sign-velden toevoegen vanaf de werkbalk.

 1. Open de PDF die u naar een Adobe Sign-formulier wilt converteren.

 2. Kies Gereedschappen > Formulieren > Bewerken

 3. Als u wordt gevraagd of u wilt dat Acrobat formuliervelden voor u detecteert, klikt u op Ja.

 4. Als u bericht krijgt dat u naar de formulierbewerkingsmodus gaat, klikt u op OK.

 5. In het deelvenster Formulieren dat wordt geopend, kiest u Taken > Converteren naar Adobe Sign-formulier.

 6. Als u bericht krijgt dat Acrobat formuliervelden verwijdert die niet worden ondersteund door Adobe Sign, klikt u op Volgende en in het daaropvolgende bericht op OK.

 7. Als u een gebied aan het formulier wilt toevoegen, selecteert u het pictogram in de taakbalk. Plaats de aanwijzer op de positie waar u het veld wilt plaatsen en klik om het in te voegen.

 8. Geef het gebied een naam en geef op wie het moet invullen of ondertekenen. Als u de eigenschappen wilt instellen zoals de randkleur, opvulling, lettertype en lettergrootte, dubbelklikt u op het veld.

  Eigenschappen van formuliervelden
  Als u een Adobe Sign-veld voor het eerst plaatst, kunt u het een naam geven en opgeven wie het veld moet ondertekenen of invullen.

 9. Wanneer het formulier is voltooid, klikt u op Formulier bewerken sluiten op de taakbalk.

 10. Als u het formulier wilt uploaden naar Adobe Sign, kiest u Ondertekenen > Anderen moeten ondertekenen > Verzenden ter ondertekening.

 11. Als het bericht 'Het document is geüpload naar Adobe Sign' wordt weergegeven, klikt u op Ga naar Adobe Sign om door te gaan. Wanneer de Adobe Sign-website wordt geopend, volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Gespecialiseerde Adobe Sign-velden toevoegen

U kunt speciale Adobe Sign-velden maken, zoals vervolgkeuzelijsten of velden waarin gegevens worden gevalideerd of tot specifieke waarden worden beperkt. U geeft het veld een naam met een speciale tekstcode. De syntaxis van de code bevat alle informatie die nodig is om het veld te maken. U ziet de eigenschappen van het veld niet in Acrobat. Adobe Sign gebruikt de code om het veld te maken nadat u het formulier naar de Adobe Sign-website hebt geüpload.

U geeft de tekstcode op in het veld Naam wanneer u het plaatst. Desgewenst kunt u de naam bewerken op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Eigenschappen (dubbelklik op het veld om de eigenschappen te openen). Zie Adobe Sign-formulieren met tekstlabels maken voor een lijst met tekstlabels voor Adobe Sign. Wanneer u een tekstcode in Acrobat invoegt, laat u de haken om de code weg: {{code}}.

Gebruikers van Reader toestaan formuliergegevens op te slaan

Doorgaans kunnen gebruikers van Reader X en eerder geen kopieën maken van de door hen ingevulde formulieren. U kunt echter de rechten van een PDF uitbreiden zodat deze gebruikers hun formuliergegevens kunnen opslaan. Als u Acrobat Pro hebt, kunt u extra mogelijkheden voor Reader-gebruikers opnemen, zoals tekst toevoegen aan niet-interactieve formulieren.

Opmerking:

In tegenstelling tot eerdere versies van Reader bevat Reader XI zowel het gereedschap Tekst toevoegen als de mogelijkheid om formuliergegevens op te slaan. Acrobat-gebruikers kunnen in niet-invulbare formulieren typen, opmerkingen toevoegen en PDF's digitaal ondertekenen zonder bepaalde extra rechten nodig te hebben.

 1. Open één PDF of bekijk een voorbeeld van een deel-PDF in een PDF-portfolio.

 2. Als u het formulier aan het bewerken bent, klikt u in het taakvenster Formulieren op Formulierbewerking sluiten.

 3. Kies Bestand > Opslaan als > Uitgebreide PDF Reader en kies een van de volgende opties:

  Tekst toevoegen inschakelen in PDF's (die geen PDF-formulieren zijn)

  (Acrobat Pro) Hiermee kunnen gebruikers tekst toevoegen aan PDF's of aan vlakke, niet-invulbare formulieren (voor eerdere versies van Reader).

  Opmerkingen en meten

  (Acrobat Pro) Hiermee kunnen gebruikers opmerkingen toevoegen of toegang krijgen tot Objectgegevens, Meten en Georuimtelijke gereedschappen.

  Meer gereedschappen inschakelen (inclusief invullen en opslaan)

  Hiermee kunnen gebruikers gegevens opslaan die in interactieve of invulbare formulieren zijn ingevoerd.

Beperkingen bij het lokaal opslaan van ingevulde formulieren

Met Acrobat Standard en Acrobat Pro kunnen gebruikers van Adobe Reader 8 of hoger PDF-formulieren lokaal invullen en opslaan. Het gebruik van de Reader-uitbreidingen voor het lokaal opslaan van PDF-formulieren (zogenaamde uitgebreide documenten) is op twee manieren beperkt:

Het aantal uitgebreide documenten dat wordt ingezet

Een klant van Acrobat Standard of Acrobat Pro kan een uitgebreid document naar een onbeperkt aantal ontvangers verzenden en door hen laten invullen. Een klant van Acrobat kan bijvoorbeeld een sjabloon van een leeg formulier op een webpagina plaatsen, zodat gebruikers PDF-formulieren lokaal kunnen invullen en opslaan. De sjabloon kan door een onbeperkt aantal personen worden geopend. De klant van Acrobat kan echter niet meer dan 500 reacties van het ingevulde formulier verzamelen. Deze beperking omvat zowel hardcopy (indienen van formulier in papiervorm) als elektronische versies van het ingevulde formulier.

Aantal ontvangers van het uitgebreide document

Een klant van Acrobat Standard of Acrobat Pro kan een uitgebreid document naar maximaal 500 unieke ontvangers verzenden. Een klant van Acrobat maakt bijvoorbeeld deel uit van een organisatie met 500 of minder medewerkers. De klant van Acrobat kan een onbeperkt aantal exemplaren van het uitgebreide document verzenden naar deze 500 ontvangers en een onbeperkt aantal reacties van het ingevulde formulier ontvangen.

Beide beperkingen gelden per entiteit/onderneming en meerdere gebruikers in een entiteit kunnen deze functie niet misbruiken. Het aanschaffen van meer licenties voor Acrobat betekent niet dat het maximale aantal ontvangers groter wordt. Vijf gebruikers van Acrobat Standard 9 in een onderneming kunnen bijvoorbeeld niet hetzelfde uitgebreide document verzenden om gezamenlijk meer dan 500 keer gegevens te ontvangen en te extraheren.

Acrobat Standard en Acrobat Pro zijn uitgerust met technologie die bepaalde functies in PDF-documenten kan inschakelen door een digitale referentie te gebruiken. Die referentie bevindt zich in de software (“Sleutel”). U verklaart dat u de Sleutel niet voor enig doeleinde zal benaderen, proberen te benaderen, besturen, uitschakelen, verwijderen of distribueren.

JavaScript toevoegen aan formulieren

Met de taal JavaScript kunt u interactieve webpagina's maken. Adobe heeft JavaScript uitgebreid, zodat u deze interactiviteit eenvoudig in PDF-formulieren kunt integreren. JavaScript wordt in Acrobat-formulieren meestal gebruikt voor opmaak, berekeningen, gegevenscontrole en het toewijzen van een handeling. In Windows kunt u Adobe PDF-formulieren ook zo configureren dat direct met databases verbinding wordt gemaakt via ODBC (Open Database Connection).

Opmerking:

Als u dynamische formulieren maakt, moet u er rekening mee houden dat Reader bepaalde aangepaste JavaScripts niet ondersteunt. Het is dus mogelijk dat het formulier niet goed werkt als het in Reader wordt weergegeven, tenzij aanvullende gebruiksrechten zijn toegevoegd aan de PDF.

Aanvullende bronnen

Zie deze bronnen voor meer informatie over Acrobat JavaScript:

Formulieren distribueren naar (verzenden aan) ontvangers

PDF- of webformulieren distribueren

Nadat u een formulier hebt gemaakt, kiest u een methode om het naar ontvangers te verzenden.

 1. Kies Gereedschappen > Formulieren > Distribueren.

 2. Er kan een reeks berichten worden weergegeven, afhankelijk van de voorwaarden die in het formulier worden gedetecteerd. Reageer zo nodig op de weergegeven instructies en sla het formulier op.
 3. Kies een distributie- en verzamelingsmethode:

  E-mail

  Antwoorden verzamelen in uw postvak IN.

  Interne server

  Verspreid de antwoorden en verzamel deze op een interne server zoals SharePoint of een netwerkmap. Zie Een server opgeven voor meer informatie.

 4. Klik op Doorgaan en volg de aanwijzingen op het scherm op om het formulier te distribueren.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit als u de reacties wilt verzamelen in uw e-mailpostvak:

Opmerking:

Als u het e-mailadres van uw ontvangers niet kent, voert u uw eigen e-mailadres in. Het systeem stuurt u een koppeling naar het formulier die u aan ontvangers kunt zenden.

Adobe Sign-formulieren distribueren

Nadat u een Adobe Sign-formulier hebt gemaakt, kunt u de Adobe Sign-service gebruiken om het te verzenden naar ontvangers voor invullen en ondertekenen.

 1. Als het formulier in de modus Formulier bewerken is, klikt u op Formulier bewerken sluiten op de taakbalk.

 2. Sla het formulier op als u dat nog niet hebt gedaan.

 3. Als u het formulier wilt uploaden naar Adobe Sign, kiest u Ondertekenen > Anderen moeten ondertekenen > Verzenden ter ondertekening.

 4. Als het bericht 'Het document is geüpload naar Adobe Sign' wordt weergegeven, klikt u op Ga naar Adobe Sign om door te gaan.

 5. Wanneer de Adobe Sign-website wordt geopend, volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid