Läs om hur du snabbt och lätt kan ordna mediefiler och göra dem mer sökvänliga med märkning och med människor, platser och händelser.

Taggar gör dina mediefiler lättare att hantera och söka efter. Du kan använda taggar till att identifiera foton och videofilmer med nyckelord och till att hämta mediefiler eller album. Dessutom gör taggar för personer, platser eller händelser att du lätt kan ordna dina mediefiler.

Du kan tagga på två olika sätt i Elements Organizer:

 • Nyckelordstaggar: du kan tilldela nyckelord manuellt till dina mediefiler. Du kan göra det enklare att hitta dina mediefiler genom att använda kategorier och underkategorier till att kategorisera taggarna. 
 • Smarta taggar: när du importerar foton till en katalog analyseras foton automatiskt och sedan tilldelas smarta taggar till dem. Du kan använda smarta taggar till att söka efter dina foton även när du inte har taggat dem manuellt med nyckelord.

Använda nyckelordstaggar

Nyckelordstaggar

Nyckelordstaggar är egna nyckelord, t.ex. "Pappa" eller "Florida", som du bifogar till foton, videoklipp, ljudklipp, pdf-filer och projekt i vyn Mediefiler. Med nyckelordstaggar kan du enkelt ordna och söka efter taggade filer. Om du använder nyckelordstaggar behöver du inte ordna dina mediefiler i ämnesspecifika mappar eller ge filer nya namn med innehållsspecifika namn manuellt. Istället kan du bara bifoga en eller flera nyckelordstaggar till varje mediefil. Sedan kan du hämta de önskade mediefilerna genom att välja en eller flera nyckelordstaggar i panelen Nyckelordstaggar. Du kan också söka efter mediefiler med särskilda nyckelordstaggar när du skriver ett nyckelord i söktextrutan.

Du kan till exempel skapa en nyckelordstagg som heter "Anna" och bifoga den till alla videoklipp som din syster Anna är med i. Om du sedan vill hitta alla mediefiler med Anna som är lagrade på datorn väljer du taggen "Anna" i panelen Nyckelordstaggar.

Du kan skapa nyckelordstaggar med hjälp av vilka nyckelord som helst. Om filer har flera nyckelordstaggar väljer du en kombination av nyckelordstaggar för att söka efter en person på ett visst ställe vid en viss händelse. Du kan t.ex. söka efter alla Anna-nyckelordstaggar och alla Marie-nyckelordstaggar om du vill hitta alla bilder med Anna och hennes dotter Marie. Du kan också söka efter alla Anna-nyckelordstaggar och alla Cabo-nyckelordstaggar om du vill hitta alla bilder på Anna när hon var på semester i Cabo San Lucas.

Använda panelen Nyckelordstaggar

Du skapar och arbetar med nyckelordstaggar i panelen Nyckelordstaggar på fliken Ordna.

I panelen Nyckelordstaggar har Elements Organizer följande standardkategori: Resa. Du kan också importera mediefiler som redan har bifogade taggar. De här taggarna visas under kategorin Importerade nyckelordstaggar. Du kan ordna taggarna under de här kategorierna och skapa egna kategorier och underkategorier.

Du kan utföra följande i panelen Nyckelordstaggar:

 • Visa alla nyckelordstaggar, kategorier och underkategorier. Klicka på triangeln bredvid en kategori eller underkategori för att visa eller dölja nyckelordstaggarna under den.

 • Skapa, redigera och ta bort nyckelordstaggar.

 • Ordna nyckelordstaggar i kategorier och underkategorier.

 • Bläddra i listan med nyckelordstaggar.

Skapa en nyckelordstagg

Du kan skapa nya nyckelordstaggar, under vilken kategori eller underkategori du vill, för att ordna mediefiler som du nyligen har lagt till i katalogen. Nya nyckelordstaggar markeras med ett frågetecken .

tg_create_keywordtag
Du skapar nyckelordstaggar i dialogrutan Skapa nyckelordstagg.
 1. Klicka på Nytt () i panelen Nyckelordstaggar och välj Ny nyckelordstagg.
 2. Välj en kategori eller underkategori för den nya taggen på menyn Kategori i dialogrutan Skapa nyckelordstagg.
 3. Skriv ett namn på nyckelordstaggen i rutan Namn.

  Obs!

  Om du vill ändra furigana för taggnamnet anger du ny furigana i textrutan Furigana.

 4. I rutan Anteckning anger du eventuell information om taggen. (Du kan till exempel skriva att taggen används för semesterfoton.)
 5. Klicka på OK.

  Nyckelordstaggen visas i panelen Nyckelordstaggar under den kategori eller underkategori som du valde.

  Obs!

  Första gången du lägger till en nyckelordstagg till en mediefil används den mediefilen som ikon för den nyckelordstaggen. Om du vill ändra ikonen läser du i Ändra ikon för en nyckelordstagg.

Bifoga nyckelordstaggar till mediefiler

När du har skapat en nyckelordstagg kan du lägga till den i mediefiler som har med taggen att göra. Du kan bifoga flera nyckelordstaggar till en mediefil. Första gången du lägger till en tagg till en mediefil används ikonens foto som ikon för taggen. Om du drar flera mediefiler till en nyckelordstagg, blir den första mediefilen du valde ikon för den taggen.

 1. I vyn Mediefiler markerar du de mediefiler som du vill bifoga taggen till. (Om du vill markera fler än ett foto håller du ned Ctrl/Kommando medan du klickar.)
 2. Om du vill bifoga en mediefil till en tagg gör du på följande sätt:
  • Dra taggen från panelen Nyckelordstaggar till de markerade mediefilerna.

  • Dra mediefilerna till taggen i panelen Nyckelordstaggar.

 3. Om du vill bifoga nyckelordstaggar till flera mediefiler gör du på något av följande sätt:
  • Dra taggen från panelen Nyckelordstaggar till någon av de markerade mediefilerna.

  • Markera en eller flera nyckelordstaggar och dra sedan taggarna till någon av de markerade mediefilerna.

  • Markera en eller flera nyckelordstaggar och dra sedan fotona till några av de markerade taggarna i panelen Nyckelordstaggar.

  Obs!

  Om du vill lägga till en tagg till alla mediefiler i ett album klickar du på albumet på paletten Album. Markera alla mediefiler i vyn Mediefiler. Välj nyckelordstaggen i panelen Nyckelordstaggar och bifoga taggen till dem.  

Söka efter mediefiler med hjälp av nyckelordstaggar

 1. I sökfältet börjar du skriva namnet på taggen i rutan så visas en lista med taggar som matchar de tecken du skrivit. Om du t.ex. skriver D visas alla taggar som börjar med bokstaven D. Du kan välja önskad tagg.

  Programmet hittar alla mediefiler som har någon av de nyckelordstaggarna. Om du väljer en nyckelordstaggkategori eller underkategori med flera underordnade kategorier, visas alla foton i hierarkin. Anta t.ex. att du har en underkategori "Bröllop" som innehåller nyckelordstaggarna "Brud" och "Brudgum". Om du väljer underkategorin "Bröllop" visar Elements Organizer alla mediefiler som taggats med "Brud" eller "Brudgum".

 2. Du kan även klicka på taggen för att söka efter mediefiler som är associerade med den. När du klickar på taggen visas den avancerade sökmenyn. Du kan ändra sökningar och välja andra nyckelordstaggar för att söka efter associerade mediefiler.

Skapa och använda taggar snabbt

Textrutan Nyckelordstaggar i Elements Organizer-gränssnittet gör det lätt att snabbt skapa och använda taggar. I den här textrutan visas en deluppsättning av listan med befintliga taggar baserat på den bokstav du skriver. Om du t.ex. skriver bokstaven S visas en lista med taggar som börjar med bokstaven S. Du kan visa en deluppsättning av denna lista. Du kan välja en befintlig tagg från den här listan och använda den på den valda uppsättningen resurser eller skapa en tagg och använda den.

v2_create-apply-tags
Skapa och använda taggar

Skapa taggar snabbt

 1. Markera en mediefil.
 2. Skriv namnet på taggen i textrutan Bildtaggar.

 3. Klicka på Lägg till.

Använda taggar snabbt

 1. Markera de resurser du vill tagga och gör sedan på något av följande sätt:
  • Skriv namnet på taggen i textrutan Nyckelordstaggar.

  • Skriv en bokstav, t.ex. A, för att visa en lista med taggar som börjar med bokstaven A. Välj sedan den tagg du vill använda.

 2. Klicka på Lägg till.

  Taggarna används på de valda resurserna.

Skapa en ny kategori eller underkategori för nyckelordstaggar

 1. I panelen Nyckelordstaggar på fliken Ordna klickar du på Nytt () och väljer antingen Ny kategori eller Ny underkategori.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa en ny kategori börjar du med att skriva kategorins namn i rutan Kategorinamn. Klicka på Välj färg och ange den färg som du vill ska visas på nyckelordstaggarna i den här kategorin. Därefter klickar du på önskad ikon i listan Kategoriikon.

  • Om du vill skapa en ny underkategori börjar du med att skriva underkategorins namn i rutan Underkategorinamn. Därefter använder du menyn Överordnad kategori eller underkategori för att ange vilken kategori som underkategorin ska ingå i.

 3. Klicka på OK.

  Den nya kategorin eller underkategorin visas i panelen Nyckelordstaggar.

  Obs!

  Du kan redigera eller ta bort en underkategori. Ikonen för underkategorin visas alltid som en tagg men du kan inte lägga till foton till den.

Redigera nyckelordstaggar, kategorier och underkategorier

Byta ikon för en nyckelordstagg

I Photoshop Elements skapas en ikon som standard av det första fotot som du kopplar till taggen. Du kan ändra ikonen så att den bättre representerar taggen.

 1. Välj taggen i panelen nyckelordstaggar.

  Obs!

  Den här funktionen är inte tillgänglig för taggar som genererats genom Igenkänning av människor.

 2. Klicka på Nytt () och välj Redigera på menyn.
 3. Klicka på Redigera ikon i dialogrutan Redigera nyckelordstagg.
 4. Du kan redigera följande egenskaper hos en ikon:
  • Färg: Klicka på Välj färg och välj en ny färg på ikonen.

  • Namn: Redigera namnet på nyckelordskategorin i Kategorinamn

  • Kategoriikon: Välj ikon bland de tillgängliga alternativen i Kategoriikon Skjut vågrätt för att visa de andra ikonalternativen.

  Redigera nyckelordskategori
  Redigera nyckelordskategori
 5. Klicka på OK.

Redigera en kategori eller underkategori för nyckelordstaggar

Du kan ändra namnet på en kategori eller en underkategori. Du kan även ändra platsen för en kategori eller en underkategori.

 1. Välj kategori eller underkategori i panelen Nyckelordstaggar. Klicka på Nytt () och välj Redigera på menyn eller högerklicka/Ctrl-klicka på en kategori och välj Redigera.
 2. Du kan redigera följande egenskaper hos en ikon:
  • Färg: Klicka på Välj färg och välj en ny färg på ikonen.

  • Namn: Redigera namnet på nyckelordskategorin i Kategorinamn

  • Kategoriikon: Välj ikon bland de tillgängliga alternativen i Kategoriikon Skjut vågrätt för att visa de andra ikonalternativen.

  Redigera nyckelordskategori
  Redigera nyckelordskategori
 3. Klicka på OK.

Ändra ordning på nyckelordstaggar, kategorier och underkategorier genom att dra

Nyckelordstaggar och underkategorier visas som standard i alfabetisk ordning. Du kan emellertid klicka och dra dem i den ordning du önskar.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Nyckelordstaggar och album (Windows) eller Adobe Elements Organizer 15 >Inställningar > Nyckelordstaggar och album (OS X).

 2. I området Aktivera alternativet för manuell sortering markerar du Manuell för Kategorier, Underkategorier och Nyckelordstaggar. Klicka därefter på OK.
 3. I panelen Nyckelordstaggar markerar du en eller flera nyckelordstaggar, kategorier eller underkategorier.
 4. Gör på ett av följande sätt för att dra det markerade objektet till en ny plats:
  • Om du vill ändra ordning på nyckelordstaggarna i en kategori eller underkategori, drar du taggen till den nya positionen och släpper upp musknappen när du ser en grå linje. Taggen visas direkt under den grå linjen.

  • Om du vill flytta en tagg till en ny kategori drar du taggen till kategorin som du vill flytta taggen till och släpper upp musknappen när kategorin markeras.

  • Om du vill ändra ordning på kategorier eller underkategorier, drar du kategorin eller underkategorin tills du ser en grå linje. När du släpper upp musknappen visas kategorin eller underkategorin direkt under den grå linjen. När du flyttar en kategori eller underkategori kommer även dess nyckelordstaggar att flyttas.

  • Om du vill lägga in kategorier eller underkategorier i andra kategorier, drar du dem till den aktuella kategorin eller underkategorin och när den markeras släpper du upp musknappen.

  Obs!

  Om du gör ett misstag när du flyttar en kategori eller underkategori, eller när du gör den till en underkategori eller en underunderkategori, markerar du den och klickar sedan på Nytt och väljer Redigera på menyn i panelen Nyckelordstaggar. Ange sedan rätt plats med hjälp av menyn Överordnad kategori eller underkategori.

Ändra en nyckelordstagg till en underkategori eller tvärtom

 1. Gör något av följande på paletten Ordna:
  • Högerklicka/Ctrl-klicka på en nyckelordstagg i panelen Nyckelordstaggar och välj Skapa ny underkategori.

  • Högerklicka/Ctrl-klicka på en underkategori i panelen Nyckelordstaggar och välj Skapa ny underkategori. Underkategorin kan inte innehålla några nyckelordstaggar eller underkategorier.

Ta bort en kategori eller underkategori

 1. Markera en eller flera kategorier eller underkategorier i panelen Nyckelordstaggar.
 2. Högerklicka och välj Ta bort och klicka sedan på OK för att bekräfta.

Ta bort nyckelordstaggar från foton

 1. Gör något av följande, beroende på den aktuella vyn i vyn Mediefiler:
  • Om du vill ta bort en nyckelordstagg från ett foto i miniatyrbildsvyn högerklickar/Ctrl-klickar du på mediefilen och väljer Ta bort nyckelordstagg > [taggnamn].

  • Om du vill ta bort en nyckelordstagg från ett foto i större vyer så högerklickar/Ctrl-klickar du på en kategoriikon under mediefilen och väljer Ta bort nyckelordstagg.

  Obs!

  Beroende på den aktuella vyn kan du placera pekaren över kategoriikonen för att visa en lista med de nyckelordstaggar som är kopplade till mediefilen.

  • Om du vill ta bort en nyckelordstagg från flera mediefiler i en vy Ctrl-klickar/Kommando-klickar du för att välja mediefilen. Högerklicka/Ctrl-klicka sedan på någon av de markerade mediefilerna och välj Ta bort nyckelordstagg från markerade objekt > [taggnamn].
  • Ett annat sätt att ta bort en nyckelordstagg från ett foto är att välja fotot i vyn Mediefiler. Nyckelordstaggarna visas i panelen Bildtaggar. Högerklicka på en tagg och välj sedan Ta bort.

Skriva nyckelordstagginformation i filer

Om du exporterar taggade JPEG-, TIFF- eller PSD-filer från Elements Organizer, eller skickar dem i e-postmeddelanden, infogas tagginformationen automatiskt som ett IPTC-nyckelord (International Press Telecommunications Council) i utdatafilerna. När mottagaren sedan importerar mediefilen blir han eller hon ombedd att även importera de associerade taggarna till sin version av Elements Organizer.

Om du vill dela en mediefil eller skicka det med e-post utan att använda export- och e-postfunktionerna i Elements Organizer kan du skriva tagginformationen i IPTC-nyckelordsavsnittet i filens sidhuvud manuellt.

 1. I vyn Mediefiler väljer du en eller flera filer och väljer Fil > Spara metadata till filer

  Obs!

  Det kommer även att skriva taggarna för personer/platser/händelser utöver nyckelordstaggarna i filen.

Importera och exportera nyckelordstaggar

Genom att importera och exportera nyckelordstaggar gör du det lättare att dela mediefiler med andra som har liknande intressen. Anta t.ex. att du har skapat en uppsättning nyckelordstaggar för mediefiler som har med din hobby att göra. Om du sparar din tagguppsättning kan dina vänner som delar din hobby importera dessa taggar till panelen Nyckelordstaggar och använda dem på sina egna mediefiler. Du kan även importera dina vänners nyckelordstaggar och använda dem på dina mediefiler. Du och dina vänner kan använda nyckelord som ni har gemensamma för att söka efter mediefiler som har med er gemensamma hobby att göra.

Exportera nyckelordstaggar

Du kan spara dina aktuella nyckelordstaggar, inklusive hela hierarkin med kategorier och underkategorier i panelen Nyckelordstaggar samt taggikonerna, så att du kan dela dem med andra. Den exporterade taggfilen sparas som en XML-fil (Extensible Markup Language).

Obs!

När du exporterar taggarna exporteras inte fotona som är associerade med taggarna.

 1. Klicka på Nytt () i panelen Nyckelordstaggar och välj Spara nyckelordstaggar till fil.
 2. Välj något av följande och klicka på OK:

  Exportera alla nyckelordstaggar

  En fil med alla nyckelordstaggar eller hela tagghierarkin skapas.

  Exportera de specificerade nyckelordstaggarna

  En fil med alla nyckelordstaggar och hela tagghierarkin för den kategori eller underkategori som du markerar i listan skapas.

 3. Ange ett namn och välj en plats för filen i dialogrutan Spara nyckelordstaggar till fil. Klicka på Spara.

Importera nyckelordstaggar från fil

Du kan importera en befintlig uppsättning nyckelordstaggar (sparade som en XML-fil med Spara nyckelordstaggar till fil). Du kan även importera hela kategorihierarkin, alla underkategorier och ikoner.

Det går också att importera nyckelordstaggar med importerade bilder som redan innehåller andra taggar. Nyckelordstaggar bifogas t.ex. när mediefiler skickas med e-post, exporteras och redigeras, eller när tagginformation läggs till.

Obs!

När du importerar taggarna importeras inte fotona som är associerade med taggarna.

 1. Klicka på Nytt () i panelen Nyckelordstaggar och välj Från fil.
 2. Markera XML-filen (eXtensible Markup Language) med nyckelordstaggarna, kategorierna och underkategorierna i dialogrutan Importera nyckelordstaggar från fil. Klicka sedan på Öppna.

Ange inställningar för panelen Nyckelordstaggar och Album

 1. I Elements Organizer väljer du Redigera >Inställningar > Nyckelordstaggar och album (Windows) respektive Adobe Elements Organizer 15 > Inställningar > Nyckelordstaggar och album (OS X).

 2. Ange om du vill sortera nyckelordstaggar, kategorier, underkategorier, album och albumkategorier alfabetiskt eller manuellt. Om du markerar Manuell som taggningstyp kan du ordna taggarna i panelen Nyckelordstaggar i den ordning som du vill ha dem genom att dra dem.
 3. Ange om du vill visa nyckelordstaggarna i nyckelordsvisningen endast med namnet eller med en liten eller stor ikon förutom namnet. Klicka på OK.
 4. Om du vill visa stora ikoner för nyckelordstaggar klickar du på symbolen i panelen Nyckelordstaggar och väljer Visa stora ikoner. Inställningarna i den här menyn och i dialogrutan Inställningar synkroniseras.

Använda taggar för personer, platser eller händelser

Photoshop Elements 12 och senare

Du kan definiera och använda taggar för personer, platser och händelser för att enkelt hantera dina mediefiler. Du kan skapa dessa taggar från sin motsvarande vy (till exempel platsvyn) eller från vyn Mediefiler (klicka till exempel på Taggar/information i aktivitetsfältet och klicka sedan på Platser).

Om du jobbar med taggar i vyn Mediefiler kan du dra och släppa en tagg på den fil du vill för att tagga snabbt.

Skapa persontaggar

Du kan ordna persontaggar i grupper. Kolleger, Familj och Vänner är fördefinierade grupper som du kan ta bort om du vill.

 1. Klicka på Taggar/information i aktivitetsfältet.

 2. Expandera menyn och klicka på Ny person eller Ny grupp.

 3. Följ instruktionerna på skärmen ordna dina persontaggar.

Skapa platstaggar

 1. Klicka på Taggar/information i aktivitetsfältet.

 2. Expandera menyn och klicka på Ny plats.

 3. Sök efter en plats i dialogrutan Lägg till ny plats.

 4. När du blir tillfrågad bekräftar du att du vill använda den nya platsen.

 5. Klicka på Stäng. Den nya platsen läggs till i platshierarkin.

Obs!

Platstaggar i Elements 12 och senare är associerade med GPS-koordinater. De här koordinaterna är även associerade med mediefiler som är taggade med de platstaggarna.

Redigera en platstagg

Du kan redigera en plats och ge den andra GPS-koordinater. Gör så här:

 1. Högerklicka på platsen i platshierarkin och välj Redigera den här platsen.
place-context
Redigera en plats
 1. På kartan som visas drar du nålen till den nya platsen för taggen.
 2. När du blir tillfrågad bekräftar du att du vill använda den nya platsen.
 3. Klicka på Stäng. Platsen visas med ett nytt namn i platshierarkin.

Ändra namn på en platstagg

Du kan ändra standardnamnen på platser. Du kan till exempel ändra namn på Lincoln Ave till Hemma. Gör så här:

 1. Högerklicka på platsen i platshierarkin och välj Ändra namn.
 2. Ange ett nytt namn för platsen.
 3. Klicka på OK.

Obs!

Om du till ta bort en plats från platshierarkin så högerklickar du på den och väljer Ta bort. Bekräfta att du vill ta bort platsen.

Ange GPS-koordinater för en gammal platstagg

Platser som du importerar från tidigare versioner av Elements till Elements 12 och senare har eventuellt inte associerade GPS-koordinater. Du kan associera GPS-koordinater med sådana platser:

 1. Högerklicka på platsen i platshierarkin och välj Placera på karta.
 2. På kartan som visas drar du nålen till den nya platsen för taggen.
 3. När du blir tillfrågad bekräftar du att du vill använda den nya platsen.
 4. Klicka på Stäng.

Skapa händelsetaggar

Om du vill kan du ordna händelsetaggar i grupper. Om du vill skapa en händelsetagg följer du de här stegen:

 1. Klicka på Taggar/information i aktivitetsfältet.

 2. Expandera menyn och klicka på Ny händelse.

 3. Ange följande information om händelsen:

  • Händelsenamn

  • Händelsens start- och slutdatum

  • (Valfritt) Händelsens grupp. Om du inte har definierat några grupper än så står det Ingen vald som standard för det här alternativet.

  • (Valfritt) Beskrivning av händelse

 4. Dra och släpp mediefiler som är associerade med händelsen till mediebehållaren.

  Obs!

  Samma mediefil kan associeras flera händelser.

 5. Klicka på Stäng.

Obs!

Om du flyttar en katalog från Elements 10 eller en tidigare version så importeras händelsekategorier i katalogen som händelsegrupper.

Använda smarta taggar

När du importerar foton till en katalog analyseras de automatiskt i Elements Organizer och sedan tilldelas smarta taggar till fotona. Om en smart tagg inte passar kan du ta bort den. Mer information om Smarta taggar finns i Använda smarta taggar.

Smarta taggar är ett av villkoren som används för att automatiskt hitta dina bästa bilder i Elements Organizer. Mer information om automatiskt urval finns i Använd Automatiskt urval för dina bästa foton.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy