Ansikten som ser likadana ut identifieras och grupperas i Elements Organizer. Läs om hur du lägger till ett namn och använder det till att enkelt få tillgång till foton på den person i vyn Personer.
people-01_hero

Elements Organizer identifierar och grupperar ansikten som ser likadana ut. Lägg till ett namn för att enkelt få tillgång till alla foton på den person i vyn personer.

Med hjälp av den avancerade tekniken för igenkänning av ansikten i Elements Organizer kan du namnge och ordna personerna på dina foton. sa foton som är ordnade enligt de personer som är taggade i dem växlar du till vyn Personer.

people_view

Vyn Personer innehåller två flikar, Namngivna och Ej namngivna. På fliken Namngivna visas foton på alla personer som du har gett namn. På fliken Ej namngivna visas foton på personer som du ännu inte har gett namn.

Markera ansikten i foton

Du kan namnge de ansikten som visas i foton för att ordna och identifiera foton baserat på de personer som visas på de aktuella fotona. Om din vän Dave till exempel finns med på vissa av dina foton kan du ge Dave ett namn och sedan sortera/visa de foton där han finns med.

I vyn Personer är de olika ansiktena ordnade i personhögar. En personhög är en uppsättning som innehåller alla foton på den namngivna personen i Elements Organizer. Om till exempel en person visas totalt trettio gånger i alla dina mediefiler, visas de trettio fotona tillsammans som en uppsättning. Följande bild visar exempelhögar för John och Sharon.

people-03

Ansiktsbilden som visas längst upp i högen kallas profilbilden.

Markera ansikten på fliken Ej namngivna

När du importerar mediefiler analyserar Elements Organizer fotona i katalogen och grupperar liknande ansikten. Tidsåtgången för analys kan variera beroende på filtypen och katalogtypen. Till exempel tar det lite längre tid att analysera en RAW-fil än att analysera en JPEG-fil.

På fliken Ej namngivna visas profiler för alla personer som ännu inte har fått ett namn. Du kan namnge de här personerna direkt på fliken Ej namngivna. Du kan också utesluta ansikten från en hög, ange att ett ansikte inte ska visas i Elements Organizer eller sammanfoga högar.

Obs!

När du namnger ansikten visas ansiktena tillsammans med fotona på vilka de visas på fliken Namngivna. Du kan när som helst gå tillbaka till fliken Ej namngivna och ange namn på övriga ansikten som du ännu inte har namngett.

Visa alla foton i en hög

När du klickar på en hög visas ansiktena i högen.

Visa ansikten i en hög

Du kan visa foton istället för ansikten genom att klicka på Foton.

Visar foton

Växla tillbaka till visning av ansikten genom att klicka på Ansikten.

Klicka på ett ansikte om du vill visa det foto som är associerat med ansiktet.

Håll pekaren över ett ansikte för att visa fotot

Dölja eller visa små högar

Elements Organizer visar som standard inte högar som bara innehåller ett litet antal mediefiler eller där alla ansikten är svårtydda. Om du även vill visa högar av den här typen avmarkerar du kryssrutan Dölj små högar.

Dölja eller visa små högar

Lägga till namn

Klicka på en hög för att visa alla foton i högen. Namnge alla foton i högen genom att klicka på Lägg till namn.

Lägga till ansikten

Ta bort ansikten från en hög

Du kan namnge alla ansikten i en hög samtidigt. Innan du namnger alla ansikten kanske du vill granska enskilda ansikten i högen för att bekräfta att ansiktet tillhör den avsedda personen. Om vissa av ansiktena inte tillhör personen kan du ta bort dem. Om du vill ta bort vissa ansikten från högen kan du göra det på något av följande sätt:

 • Med hjälp av Inte den här personen
 • Med hjälp av Visa inte igen

Obs!

Du kan markera flera ansikten genom att hålla ned Kommando (macOS) respektive Ctrl (Windows), eller Skift-klicka på önskade ansikten. 

Inte den här personen

Om ansiktet tillhör någon annan klickar du på Inte den här personen. Ansiktet tas bort från högen och visas som en del av en annan hög på fliken Ej namngivna. Sedan kan du ge namnge ansiktet som en annan person. 

Ta bort ansikten från en hög

Du kan även hålla pekaren över ett ansikte och klicka på den vita ikon som visas. Ansiktet tas bort från högen.  

Ta bort ett ansikte genom att placera pekaren över det

Visa inte igen

Om du inte vill att ansiktet ska visas igen i Elements Organizer klickar du på Visa inte igen. Ansiktet visas inte igen för namngivning i Elements Organizer.

Använd det här alternativet när du inte vill namnge ansiktet.

När du har förhindrat visning av ett ansikte med hjälp av Visa inte igen går det bara att namnge ansiktet igen enligt följande:

Visa inte igen

Obs!

Om du använder Inte den här personen tas ansiktet bort från högen men visas fortfarande på fliken Ej namngivna som en del av en annan hög. Du kan tilldela ansiktet till en annan person.  

När du använder Visa inte igen visas ansiktet inte igen i Elements Organizer.  

När du har tagit bort ansikten som inte tillhör personen klickar du på Lägg till namn (finns alldeles under högen).

Alla ansikten i högen bekräftas tillhöra den namngivna personen och flyttas till fliken Namngivna.

Migrera kataloger från en tidigare version av Elements Organizer till Elements Organizer 14

När du öppnar en katalog som har skapats i en tidigare version händer följande:

 • Alla ansikten som du har taggat med personnamn i den tidigare versionen flyttas till fliken Namngivna som högar.
 • Elements Organizer analyserar alla ansikten som inte har taggats och lägger dem som högar på fliken Ej namngivna. Du kan enkelt tagga de här ansiktena enligt Markera ansikten på fliken Ej namngivna.
 • Alla persontaggar läggs dessutom till i taggkategorin Personer i Elements Organizer 14.  

Visa och ordna personhögar på fliken Namngivna

När du har identifierat ansikten i foton och taggat dem växlar du till fliken Namngivna för att ordna fotona på önskat sätt.

named_stacks

Om fler än en bild av samma person hittas identifierar Elements Organizer automatiskt den bästa bilden för profilsidorna.

People5

Du kan också välja bild för profilen manuellt.

 1. Flytta markören över stapeln tills du hittar den bild som du vill använda för profilen. 
 2. På menyn Innehåll väljer du Tilldela som profilbild.

Om det finns fler foton än vad som kan visas i standardvyn klickar du på ikonen > på det sista fotot eller dubbelklickar på ansiktshögen för att gå till detaljvyn där alla foton där de här ansiktena finns med visas. Sedan kan du skapa ett kollage, en fotobok osv. med utgångspunkt från de här fotona på menyn Skapa.

Visa ansikten och foton i en hög

Om du vill visa alla ansikten och foton som är associerade med en person klickar du på personens hög på fliken Namngivna.

Visa ansikten i en hög

Ansikten visas som standard. Om du vill visa foton istället för ansikten klickar du på Foton.

Visa foton i en hög

Om du vill återgå till att visa ansikten klickar du på Ansikten.

Bekräfta ansikten

Alla ansikten som du namngav på fliken Ej namngivna visas i avsnittet Bekräftade ansikten. Fler ansikten som kan vara samma person men ännu inte har markerats visas i avsnittet Är detta "personens namn" där "personens namn" är namnet på den person som du måste bekräfta. 

Bekräfta att ansiktena tillhör den identifierade personen genom att markera dem och klicka på Bekräfta. Du kan markera flera ansikten genom att hålla ned Kommando (macOS) respektive Ctrl (Windows), eller Skift-klicka.

Bekräfta ansikten

Du kan också markera ett eller flera ansikten individuellt och klicka på bocksymbolen för att bekräfta. 

Klicka på bocksymbolen

Ta bort ansikten från en persons hög

Om ett ansikte inte tillhör personen kan du ta bort det på ett av två sätt:

 • Med hjälp av Inte den här personen
 • Med hjälp av Visa inte igen

Du använder de här alternativen enligt beskrivningen i avsnitten i Lägga till namn tidigare i dokumentet. 

Ändra namn på ett ansikte

Om ett eller flera ansikten tillhör en annan person kan du ändra namn på ansiktena genom att klicka på Ändra namn.

Namnet som du anger kan vara ett befintligt namn eller ett nytt namn. 

Ändra namn på ett ansikte

Bekräfta nya ansikten som har hittats

Elements Organizer analyserar ansikten när du importerar mediefiler. Utifrån den här analysen kan Elements Organizer hitta ansikten i dina senast importerade mediefiler som tillhör en person som redan är namngiven. I sådana fall visar Elements Organizer en blå ikon bredvid personens hög på fliken Namngivna som anger att nya ansikten som kan tillhöra den här personen har lagts till. Visa alla ansikten genom att klicka på högen och bekräfta sedan ansiktena enligt beskrivningen i avsnittet Bekräfta ansikten.

Bekräfta nya ansikten

Sammanfoga högar

I vissa fall kan du behöva sammanfoga två eller flera högar (till exempel eftersom de tillhör samma person men har identifierats som olika). Gör något av följande för att sammanfoga högar:

 • Dra en hög till en annan hög.
 • Markera högarna och välj Sammanfoga personer på snabbmenyn.
Sammanfoga högar
 • Markera högarna och välj Sammanfoga personer i panelen Funktionsmakron.
Sammanfoga personer i panelen Funktionsmakron

Obs!

Du kan sammanfoga högar på fliken Ej namngivna och på fliken Namngivna.

Namnge saknade ansikten i foton

Det kan finnas personer i foton vars ansikten Elements Organizer inte har kunnat identifiera i de ursprungliga arbetsflödena. Det kan till exempel finnas ansikten i foton som togs på avstånd eller ansikten som är bortvända och därför inte kunde kännas igen som ansikten på personer. 

Du kan namnge sådana saknade ansikten genom att markera dem.

 1. I vyn Mediefiler dubbelklickar du på det foto på vilket ett saknat ansikte ska markeras. Bilden öppnas i vyn En bild (expanderad).

 2. Klicka på Markera ansikte i panelen Åtgärder.

  Markera ansikten som saknas - klicka på Markera ansikte

  En rektangel som hjälper dig att markera ansiktet visas på skärmen. Flytta rektangeln till det ansikte du vill markera och klicka sedan på den gröna bockmarkeringsikonen bredvid rektangeln.

  Markera ansikten som saknas - klicka på bocksymbolen

  Rektangeln ändras till en cirkel, vilket anger att du har markerat ett ansikte.

  Klicka på Lägg till namn

 3. Ange namnet och tryck på Enter.

Obs!

Automatisk ansiktsigenkänning stöds bara för foton. För video- och ljudfiler måste du tagga personer manuellt med knappen Lägg till en person. Klicka på Lägg till en person och ange namnet på personen på snabbmenyn för bilden eller videon. Mer information finns i nästa avsnitt. 

Lägga till ett eller flera namn till ett foto eller en video

Förutom att namnge ansikten i foton kan du lägga till ett eller flera namn till ett foto eller en video. Använd ett av följande sätt:

 • Klicka på Lägg till en person och ange namnet på personen på snabbmenyn för bilden eller videon. Upprepa detta för att lägga till namn på fler personer till bilden eller videon.
 • I panelen Tagg drar du namnet på taggen (personen) till fotot eller videon.

När du lägger till ett eller flera namn till ett foto eller en videofilm på det här sättet visas namnen som en allmän ansiktsikon på fliken Namngivna i vyn Personer. Om du till exempel lade till namnen Nita och Walter till ett foto genom att klicka på Lägg till en person eller genom att dra taggarna till fotona visas en allmän ansiktsikon för de här namnen på fliken Namngivna.  

Orsaken till att en allmän ansiktsikon visas är att ett foto eller en videofilm kan associeras med flera ansikten när du lägger till namn på det här sättet. Därför används taggen för mediefilen som helhet och inte för ett visst ansikte.  

Skapa och visa persongrupper

Du kan ytterligare förbättra identifiering av ansikten i foton genom att ordna dem i grupper. En grupp visar fotohögar av personer taggade för den gruppen.
 
Du kan t.ex. skapa en grupp med namnet Arbete och tagga foton av dina professionella kontakter. 
 1. Klicka på ikonen Grupper i det nedre högra hörnet på skärmen.

  Klicka på ikonen Grupp
 2. I rutan Grupper kan du lägga till och ordna grupper. Klicka på Lägg till (+) för att skapa en ny persongrupp. Tre grupper - Kollegor, Familj och Vänner - är tillgängliga som standard.

  Klicka på Lägg till
  Visa gruppnamn
 3. Ange namnet på gruppen. 

 4. Välj en grupp i listrutan Grupp för att lägga till den här gruppen som en underordnad grupp. Välj inget i grupplistan om du vill skapa en ny grupp. Ange namnet på gruppen.

 5. Klicka på OK.

Lägga till personer i en grupp genom att dra och släppa  

Du kan lägga till ansikten till en grupp på något av följande sätt:

 • Markera en eller flera högar och dra dem till namnet på gruppen på den högra panelen.
 • Markera en eller flera högar och dra sedan gruppnamnet över en av högarna.

Avaktivera eller återställa ansiktsanalys

Du kan avaktivera ansiktsanalys i Elements Organizer eller återställa ansiktsanalys genom att välja Redigera > Inställningar > Medieanalys (Windows) respektive Elements Organizer > Inställningar > Medieanalys (OS X)

Avaktivera eller återställa ansiktsanalys

Avaktivera ansiktsanalys

Elements Organizer känner automatiskt igen liknande ansikten och grupperar dem i högar.  

Om du vill avaktivera automatisk ansiktsigenkänning avmarkerar du kryssrutan Kör ansiktsigenkänning automatiskt.

Återställa ansiktsanalys

När du återställer ansiktsanalys analyserar Elements Organizer alla ansikten i en katalog på nytt. När du återställer ansiktsanalys tas alla befintliga personhögar bort från fliken Namngivna. Ansiktena i den aktuella katalogen analyseras en gång till och sedan visas ansikten med liknande utseenden som högar på fliken Ej namngivna där du kan namnge dem.

Om du vill återställa ansiktsanalysen klickar du på Återställ ansiktsanalys

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy