Skapa bildspel (endast Windows) | Elements 12

Obs!

Funktionerna och gränssnittet för den här funktionen har förbättrats i Elements Organizer 2018. Om du vill läsa motsvarande artikel för Elements Organizer 2018 klickar du på den här länken.

Bildspel (endast Windows)

Bildspel är ett trevligt sätt att dela med sig av mediefiler på. Med Elements Organizer kan du anpassa bildspelen och lägga till musikklipp, grafik, text och t.o.m. en berättarröst. Bilder i pdf-format kan inte visas i bildspel.

När du är klar med bildspelet kan du välja olika sätt att dela det med andra.

 • Du kan spara det som pdf, konvertera det till en wmv-fil eller bränna det till en vcd-skiva.

 • Du kan även spara filen lokalt för att skriva ut den med Acrobat.

 • Du kan också bränna den direkt på en dvd-skiva av hög kvalitet om du har installerat Adobe® Premiere® Elements på datorn.

Skapa ett bildspel (endast Windows)

Du använder dialogrutan Bildspel för att skapa bildspel. Du kan när som helst förhandsvisa bildspelet genom att klicka på Förhandsvisa i helskärmsläge i övre raden på dialogrutan för att skapa bildspel. Du kan även klicka på uppspelningsknappen för att förhandsvisa bildspelet

 1. I medievyn markerar du de mediefiler du vill använda i bildspelet.
 2. Markera bildspelet i fliken Skapa
 3. Klicka på OK. Dialogrutan bildspel visas
 4. Du kan anpassa inställningarna för bildspel i Redigera > Bildspelsinställningar i dialogrutan Bildspel

  Alla de verktyg som behövs för att skapa bildspelet finns i dialogrutan Bildspel. De mediefiler du väljer att använda i bildspelet visas längst ned på skärmen.

  Dialogrutan Bildspel

 5. Redigera bildspelet genom att göra något av nedanstående.
  • Dra och släpp bilder för att ändra i vilken ordning de ska visas.

  • Ändra storlek på ett foto i en bildruta. Det går inte att ändra storlek på en videofil.

  • Lägg till en tom bildruta. Du kan t.ex. skapa en titelsida på en tom sida.

  • Högerklicka på en bildruta och välj Ta bort bildruta om du vill radera den från bildspelet.

  • Lägg till ett musikklipp.

  • Lägga till grafik eller formaterad text till en bild i ett bildspel.

  Obs!

  Det går inte att lägga till grafik eller text till en videofil.

  • Lägg till bildtexter i en bildruta.

  • Lägg till rörelse i en bildruta.

  • Lägg till en effekt i en bildruta.

  • Lägg till en övergång mellan två bildrutor eller ändra hur länge övergången ska pågå.

  • Lägg till en berättarröst till en bildruta om du har en mikrofon kopplad till datorn.

  • Ändra hur länge varje bild ska visas.

 6. Förhandsvisa bildspelet genom att klicka på Förhandsvisa i helskärmsläge. Du kan när som helst återgå till att redigera bildrutorna genom att trycka på Esc.
 7. Klicka på Spara projekt. Du bör ta för vana att spara bildspelet ofta.

Ändra ordning på bildrutor

 1. Gör något av följande:
  • Dra en bildruta till en ny plats i bildmanuset.

  • Klicka på Ordna snabbt. Ordna bilderna i dialogrutan och klicka sedan på Bakåt.

  • Välj ett alternativ i menyn Bildrutsordning.

  Obs!

  Om du vill flytta en bildruta längst upp så att den kommer längst ner drar du bildrutan i bildspelsredigeraren och håller den kvar för att aktivera bläddringsfunktionen.

  Ordna bildrutor med hjälp av Snabbändring.

Lägg till en tom bildruta

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på Lägg till en tom bildruta.

  • Välj Redigera > Tom bildruta.

Redigera och justera en bildruta

Om en bildruta behöver minimal redigering kan du justera den automatiskt med funktionerna i dialogrutan Bildspel. Du kan också använda redigeraren för mer detaljerad redigering. Om ett foto inte passar riktigt för bildrutan kan du manuellt justera fotots storlek och placering.

 1. Markera en bildruta och klicka sedan på fotot i huvudförhandsvisningsfönstret.
 2. Gör något av följande i egenskapsvyn:
  • Om du vill ändra färgbalansen direkt i fotot klickar du på Automatisk smart korrigering.

  • Om du vill ta bort röda ögon från ett foto klickar du på Automatisk korrigering av röda ögon.

  • Om du vill redigera ett foto ytterligare klickar du på Mer redigering för att öppna fotot i Redigeraren. När du är klar med redigeraren sparar du bilden och stänger den för att gå tillbaka till bildspelets dialogruta.

  • Om du vill ändra storleken på fotot markerar du fotot och drar i storleksreglaget eller drar i ett hörn i fotots markeringsram.

  • Om du vill fylla bildrutan med fotot klickar du på Anpassa genom att beskära.

  • Om du vill visa hela fotot klickar du på Anpassa till bildruta. Områdena i bildrutan runt fotot är ifyllda med bakgrundsfärgen. Du kan ändra färgen i Bildspelsinställningar.

Lägga till musik i ett bildspel

Musiken fullbordar upplevelsen av bildspelet. Du kan importera musik från Elements Organizer-katalogen eller från vilken plats som helst på din dator.

 1. Klicka på Lägg till media i dialogrutan Bildspelsredigerare och gör något av följande:

  Ljud från Elements Organizer

  Här väljer du ett ljudklipp från katalogen. I dialogrutan Lägg till ljud klickar du på Bläddra. Markera klippet och klicka på OK.

  Obs!

  I dialogrutan Lägg till ljud kan du lyssna på klippet innan du lägger till det genom att klicka på Spela upp.

  Ljud från mapp

  Gör att du kan välja ett ljudklipp som för tillfället inte hanteras i Elements Organizer. I dialogrutan Välj ljudfiler navigerar du till ljudfilen, markerar den och klickar på Öppna. Den här handlingen placerar klippet i Elements Organizer.

  Obs!

  Om du vill ändra hastigheten på bildspelet så att det anpassas till musiken, väljer du Anpassa bildrutor till ljud (längden på bildrutorna uppdateras i filmremsan).

Lägga till clipart-bilder i en bildruta

I panelen Komplement i dialogrutan bildspel kan du lägga till grafik till bildrutor. Du kan lägga till så mycket grafik du vill, men om du använder mycket grafik så påverkas prestandan (eftersom filstorleken ökar).

Obs!

Det går inte att lägga till grafik eller text till bildrutor som innehåller videofiler.

Dra en clipart-bild till en bildruta

 1. Klicka på Grafik i panelen Komplement i dialogrutan Bildspel.
 2. Bläddra till clipart-bilden som du vill använda. Grafik sorteras efter kategori och visas som standard i panelen Komplement. Om grafiken inte visas så klickar du på triangeln på kategorinamnet.
 3. Gör så här för att placera clipart-bilden i bildrutan:
  • Dra clipart-bilden till bildrutan.

  • Dubbelklicka på clipart-bilden.

  • Högerklicka och välj på snabbmenyn Lägg till på markerade bildrutor.

 4. Gör något av följande när clipart-bilden visas i bildrutan:
  • Ändra storlek på clipart-bilden genom att dra i hörnet på markeringsramen.

  • Flytta clipart-bilden genom att klicka mitt på bilden och dra den till rätt plats.

  • Ändra clipart-bildens staplingsordning genom att markera en bild och välj sedan ett alternativ på menyn Redigera > Ordna.

Lägga till bildtexter i en bildruta

I panelen Komplement i dialogrutan Bildspel kan du välja ett typsnitt för den text du lägger till dina bildrutor.

Lägga till text i en bildruta

 1. Gör något av följande för att lägga till text:
  • Klicka på Text i panelen Komplement för att använda en av de förinställda texteffekterna och dra sedan ett textexempel till bildrutan.

  • Om du vill lägga till vanlig text klickar du på Lägga till text .

 2. Dubbelklicka på texten och skriv i dialogrutan Redigera text (ändra texten som visas) och klicka sedan på OK.
 3. Ange något av följande alternativ i dialogrutan egenskaper:
  Obs!

  De textegenskaper som anges här kommer att gälla som standard för text som du lägger till.

  Teckensnitt

  Teckensnittet som ska gälla för texten. Välj ett teckensnitt på menyn till vänster i dialogrutan.

  Teckenstorlek

  Teckenstorleken som ska gälla för texten. Välj en teckenstorlek på menyn till vänster i dialogrutan.

  Färg

  Färgen som texten kommer att få. Klicka i färgrutan och använd dialogrutan Färgväljaren för att ange en färg.

  Opacitet

  Ange textens opacitet. Om du vill att innehållet i en bildruta ska vara synligt genom texten väljer du ett lägre procentvärde.

  Vänsterjustera 

  Justerar textradernas vänsterkant.

  Centrera 

  Centrerar textraderna.

  Högerjustera 

  Justerar textradernas högerkant.

  Stil

  Använder ett textformat på texten, till exempel fetstilt, kursiv, understruken eller genomstruken. Klicka på den stil du vill använda.

  Skugga 

  Texten får en skuggning och ett 3-dimensionellt utseende.

  Textskuggans färg 

  Ändrar färg på skuggningen.

  Obs!

  Klicka på Redigera text om du vill ändra texten.

Lägga till en berättarröst i en bildruta

Om du har en mikrofon kopplad till datorn kan du spela in en berättarröst för ett bildspel. Du kan också koppla berättarrösten till ett foto som en ljudillustration.

Lägga till en berättarröst till en bildruta.

A. Inspelningsvolym B. Knappen Spela in C. Knappen Spela upp D. Längd på berättarrösten E. Knappen Ta bort F. Knappen Öppna 

 1. Klicka på Berättelse i panelen Komplement i bildspelsdialogrutan.
 2. När du vill spela in en berättarröst klickar du på Spela in och talar sedan i mikrofonen.
 3. När du spelat in din berättarröst gör du något av följande:
  • Klicka på Spela upp om du vill lyssna på den inspelade berättarrösten.

  • Klicka på Ta bort och välj sedan Ta bort den här berättarrösten för att börja om från början, eller välj Ta bort alla berättarröster för att ta bort alla berättarröster från bildspelet.

 4. Om du vill använda en befintlig ljudillustration klickar du på öppna och gör följande:

  Använd befintlig ljudbeskrivning

  Använder det ljud som bifogats till fotot.

  Bläddra

  Används för att söka och välja andra ljudillustrationer.

 5. Klicka på Nästa bildruta för att spela in en berättarröst för nästa ruta.

Ställa in panorering och zoom

I dialogrutan Bildspel kan du göra egna inställningar för panorering och zoomning av varje bildruta. Du bestämmer start- och slutpunkten genom att placera markeringsramarna på ett område i fotot. Du kan ändra rutornas storlek. Ju mindre du gör en ruta desto mer dramatisk blir panorerings- och zoomningseffekten. Du kan lägga till flera panoreringar och zoomningar till en bildruta. Slutpunkten för tidigare panorerings- och zoomningsmarkeringar utgör början på nästa panorering och zoomning.

Obs!

Du kan panorera och zooma foton, men inte videofiler.

 1. Klicka i bildmanuset på bildrutan för att panorera eller zooma den.
 2. Välj Aktivera panorering och zoomning i dialogrutan Egenskaper.
 3. Den första markeringsramen har en grön kontur. I huvudförhandsvisningsfönstret drar du i markeringsramens hörn för att ändra storleken.
 4. Dra startrutan till området på fotot där du vill att panoreringen och zoomningen ska börja. Ändra storlek på rutan så att den omfattar området som du vill fokusera på.
  Ställa in startpunkten när du har aktiverat Panorering och zoomning.

 5. Klicka på miniatyren markerad med Slut. Slutmarkeringsrutan har en röd kontur. I huvudförhandsvisningsområdet ändrar du storlek och flyttar rutan tills den omsluter området där du vill att nästa panorering och zoomning ska sluta.
 6. Klicka på Lägg till ännu en panorering och zoomning i bildrutan om du vill lägga till fler panorerings- och zoomningsområden. Det här lägger till en ny bildruta till i bildmanuset med en länkikon som anger att det finns flera panoreringar och zoomningar. Den tidigare slutpunkten och den nya startpunkten är länkade (om du ändrar den ena punkten så ändras även den andra). Dra den nya slutpunkten tills den omsluter området där du vill att panoreringen och zoomningen ska sluta.
  Obs!

  Om du flyttar startrutan för den nya panoreringen och zoomningen påverkas slutrutan för den föregående panoreringen och zoomningen.

 7. Om du vill byta plats på start- och slutpunkter markerar du ena punkten och klickar sedan på Växla. Om du vill placera start- och slutpunkterna på samma bildruta klickar du på Kopiera startpunkt till slutpunkt  eller Kopiera slutpunkt till startpunkt.
  Ursprunglig panorering och zoomning (överst) efter panorerings- och zoomväxling (nederst)

 8. Förhandsvisa panorering och zoomning genom att klicka på Spela upp.
  Obs!

  Använd flera panoreringar och zoomningar för att förlänga fokuseringen på en slutpunkt före en övergång.

Lägg till en effekt i en bildruta

Du kan använda en svartvit effekt eller en sepiaeffekt på fotona i ditt bildspel.

 1. I bildmanuset markerar du en bildruta. Klicka på fotot i huvudförhandsvisningsfönstret.
 2. I egenskapspanelen klickar du på ikonen Svart och vit eller ikonen Sepia för att lägga till effekten till fotot. Klicka på Normal om du vill få tillbaka fotots ursprungsfärger.

Lägga till och redigera övergångar

Övergångar är effekter som ändrar förloppet mellan olika bildrutor. Elements Organizer har flera olika övergångar att välja mellan. Du kan ställa in hur länge varje övergång ska vara eller hantera dem för hela gruppen. Övergångsmönstret visas i ikonen mellan bildrutorna. Om du vill förändra övergångarna för hela bildspelet när du skapar det, markerar du övergångarna i bildmanuset och väljer en övergångstyp. Du kan även göra inställningen i bildspelsegenskaperna.

Ändra övergång

 1. Gör så här om du vill ändra en övergång:
  • Välj Redigera > Markera alla övergångar om du vill använda samma övergång för alla bildrutor. Välj sedan ett alternativ från menyn Övergångar i panelen Egenskaper.

  • Om du vill ändra en enskild övergång klickar du på övergångsikonen (mellan två bildrutor) och väljer sedan ett alternativ i menyn Övergångar i panelen Egenskaper. (Du kan också klicka på triangeln till höger om övergången.)

 2. Gör något av följande när du vill ändra hur länge en övergång ska vara:
  • Om du vill ändra varaktigheten på en enskild övergång så klickar du på övergångsikonen och väljer sedan en varaktighet längst upp i panelen Egenskaper.

  • Om du vill ändra hastigheten för alla övergångar väljer du Redigera > Markera alla övergångar. Välj sedan en varaktighet från menyn Flera övergångar i panelen Egenskaper.

Justera visningstid för en bildruta

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på varaktighetsvärdet under en bildruta i bildmanuset och välj ett alternativ i menyn som öppnas. Du kan också markera en bildruta och ändra tiden i Inställningar.

  • Ställ in statisk varaktighet i bildspelsinställningarna när du först skapar en bildruta eller ett bildspel.

  • Om du vill synkronisera bildspelet med ett musikklipp klickar du på Anpassa bildrutor till ljud.

  Obs!

  Det går inte att anpassa visningstiden för videofiler i en bildruta.

Lägga till foton eller videoklipp från katalogen i ett bildspel

 1. I dialogrutan för bildspelsredigering klickar du på Lägg till media och väljer foton och videor från Elements Organizer.
 2. I dialogrutan Lägg till media väljer du ett eller flera av följande alternativ för att visa en uppsättning mediefiler:

  Alla media

  Visar alla mediefiler som just nu visas i vyn Mediefiler.

  Media från rutnätet

  Visar alla de mediefiler i din katalog som just nu visas i rutnätet i vyn Mediefiler.

  Visa media med stjärngraderingar

  Visar mediefiler som har stjärngraderingar.

  Visa dolda media

  Visar dolda mediefiler.

  Avancerat

  Klicka på Avancerat för att utöka alternativen att visa media baserat på följande val:

  Album

  Välj de album du vill lägga till media från

  Nyckelordstagg

  Välj de nyckelord du vill använda för att lägga till media.

  Personer

  Välj personer från listrutan för att lägga till personer till media som taggats med deras namn i en personhög. Till exempel alla foton som taggats i personhögen John Doe.

  Platser

  Välj platser från listrutan för att lägga till media som identifierats och taggats till platshögar.

  Händelser

  Välj händelser från listrutan för att lägga till media från en särskild händelsehög.

 3. Markera de objekt du vill inkludera i ditt bildspel. Tryck på Ctrl+A (eller klicka på Markera alla) om du vill markera alla visade objekt, och tryck på Skift-Ctrl+A (eller klicka på Avmarkera alla) om du vill avmarkera alla objekt.
 4. Välj något av följande alternativ:

  Lägg till markerade media

  Lägger till objekt till projektet, återställer kryssrutorna och behåller dialogrutan Lägg till foton öppen för att du ska kunna göra fler val.

  Klar

  Lägger till de markerade mediefilerna till ditt projekt, stänger dialogrutan och återgår till dialogrutan Bildspel..

  Obs!

  När du skapar ett nytt bildspel kan det vara bra att börja med att skapa ett album som inkluderar alla mediefiler du vill använda i projektet. När albumet visas i vyn Media är det enkelt att ändra ordning på mediefilerna och redigera beskrivningarna. Du kan sedan klicka på Lägg till media för att lägga till albumet till projektet.

 5. Nu kan du även göra följande val för att lägga till media till bildspelet.

  Foton och video från mapp

  Visar det lokala nätverkets hårddiskar. Markera en mapp och klicka på Öppna för att importera dem till bildspelet.

Ange bildspelsinställningar

 1. I dialogrutan Bildspel väljer du Redigera  > Bildspelsinställningar.
 2. Välj sedan något av följande alternativ och klicka därefter på OK:

  Statisk varaktighet

  Bestämmer standardtiden för varje bildruta.

  Övergång

  Anger hur bildruteövergångarna ska se ut.

  Övergångsvaraktighet

  Ställ in hur länge övergången ska vara. Om du väljer en mer spektakulär övergång kanske du föredrar en längre tid.

  Bakgrundsfärg

  Ställer in standardfärgen som visas runt fotona på varje bildruta.

  Använd panorering och zoomning på alla bildrutor

  En slumpmässig panorering och zoomning görs på alla bildrutor i ett bildspel.

  Inkludera fotobeskrivning som text

  Lägger till bildtexten som lagts till i mediefilen i Elements Organizer till bildspelet.

  Inkludera ljudbeskrivningar som berättarröst

  Lägger till den ljudbeskrivning du skapade till mediefilen i medievyn.

  Upprepa ljudspåret tills den sista bildrutan visas

  Spelar om ljudspåret tills bildspelet är slut.

  Anpassa efter bildruta genom att beskära

  Beskär fotona så att de anpassas till bildrutan, ta bort de svarta kanterna som ibland finns runt fotona med olika proportioner. Välj Landskap eller Porträtt, beroende på mediefilernas orientering.

  Förhandsgranska uppspelningsalternativ

  Välj en uppspelningskvalitet på menyn. Om du väljer Hög kommer bildspelskvaliteten att bli god, men det tar längre tid att läsa in det.

  Visa den här dialogrutan när nya bildspel skapas

  Visar dialogrutan med inställningar när du skapar ett nytt bildspel.

Publicera ett bildspel (endast Windows)

När du har skapat ett bildspel är det dags att dela ditt projekt. Du kan publicera det som en pdf eller en videofil, som en vcd- eller dvd-skiva, eller i Adobe Premiere Elements och använda i ett videoprojekt.

 1. I dialogrutan Bildspel klickar du på Utdata.
 2. Välj något av följande och klicka sedan på OK:

  Spara som en fil

  Välj detta alternativ för att skapa en fil som du kan visa på webben eller skicka med e-post. Bildspelet sparas antingen med pdf-format eller som en filmfil (wmv).

  För pdf-filer väljer du ett storleksalternativ beroende på vilka som ska se den.

  • Om du vill skicka pdf-filen till någon som har en liten bildskärm väljer du en mindre bildrutestorlek.

  • Om du planerar att skicka filen till någon med en stationär dator och en stor bildskärm väljer du en större bildrutestorlek.

  • Välj Repetera om bildspelet ska börja om från början när det är slut.

  • Välj Avancera manuellt om du vill att bildspelet ska spelas automatiskt.

  • Om du vill visa pdf-filen efter att du skapat den så markerar du Visa bildspelet när det sparats.

  Obs!

  Vissa bildspelsfunktioner stöds inte när du sparar ett bildspel som en pdf-fil. Panoreringar och zoomningar visas inte i en pdf-fil. Om du lägger in ett videoklipp i en bildruta kommer bildrutan att sparas utan klippet. Dessutom ser övergångar annorlunda ut i en sparad pdf-fil (t.ex. kommer övergångarna Mittform och Klocksvep att ändras till övergången Tona i pdf-filen).  

  Obs!

  Ljud- eller musikfiler spelas inte i bakgrunden för pdf-bildspelet om det innehåller fler än 200 bildrutor.

  För filmfiler väljer du ett storleksalternativ som baseras på vilka som ska se det.

  • Om du vill skicka filmfilen till någon som visar den i e-postläsaren väljer du en mindre bildrutestorlek.
  • Om du planerar att skicka den till någon som visar den på sin TV väljer du en större bildrutestorlek.

  Bränn på skiva

  Sparar bildspelet på en dvd- eller vcd-skiva. För dvd-skivor används MPEG-2-komprimering, vilket ger en bättre kvalitet. Du kan endast bränna dvd-skivor om du har Adobe Premiere Elements installerat på datorn.

  De flesta cd-, dvd-enheter och vissa dvd-spelare läser vcd-skivor – förutsatt att nödvändig programvara är installerad. På vcd-skivor används MPEG-1-komprimering med en upplösning på 352 x 240 pixlar. När du visar en vcd på en tv-skärm så sträcks bilden på 352 x 240 ut för att passa skärmen på 720 x 480 (NTSC) eller 720 x 576 (PAL). Det minskar bildkvaliteten och förstorar kompressionsartefakter och pixelering.

  Redigera med Premiere Elements

  Skickar bildspelet till Adobe Premiere Elements genom Elements Organizer, om Adobe Premiere Elements är installerat på din dator.

Exportera ett bildspel till en dvd-skiva

Om Adobe Premiere Elements är installerat kan Elements Organizer exportera ett bildspel direkt till en högkvalitativ dvd som går att spela upp i de flesta dvd-spelare.

 1. Skapa ett bildspel med hjälp av de steg som medför att dialogrutan Bildspelsredigeraren visas. Se Skapa ett bildspel (endast Windows).
 2. I dialogrutan Bildspelsredigeraren klickar du på Utdata .
 3. Klicka på  Bränn på skiva.
 4. Välj dvd som typ av skiva som ska brännas.
 5. Välj tv-standarden (NTSC eller PAL) för den geografiska region där dvd:n ska spelas.
 6. (Valfritt) Om du vill exportera andra bildspel eller wmv-filer till skivan så markerar du Lägg till andra bildspel jag skapat på skivan och klickar på OK.

  Om du väljer att lägga till fler bildspel så öppnas dialogrutan för att skapa en dvd med meny.

 7. Välj en mapp för de nya wmv-filerna och klicka på Spara.

  I Photoshop Elements skapas en wmv-fil (Windows Media Video) för varje bildspel som du inkluderar. (Du kan när som helst klicka på Avbryt i förloppsdialogrutan om du vill stoppa proceduren.)

  Adobe Premiere Elements lägger till wmv-filerna till deras Media- och Mina projekt-paneler. Det öppnar automatiskt arbetsytan för dvd där du kan välja en menymall och lägga till eller anpassa menyknappar.

Lägga till fler bildspel

Om du har installerat Adobe Premiere Elements kan du lägga till flera bildspel och exportera dem till en dvd. Följ de här stegen för att skapa ett bildspel. Se Skapa ett bildspel (endast Windows). Lägga till fler bildspel:

 1. I dialogrutan Bildspelsredigeraren klickar du på Utdata .
 2. Klicka på  Bränn på skiva.
 3. Välj dvd som typ av skiva som ska brännas.
 4. Välj tv-standarden (NTSC eller PAL) för den geografiska region där dvd:n ska spelas.
 5. Om du vill lägga till andra bildspel eller wmv-filer till skivan så markerar du Lägg till andra bildspel jag skapat på skivan och klickar på OK. Spara det befintliga bildspelet

  Dialogrutan för att skapa en dvd med menyer öppnas. Med det här fönstret kan du lägga till och ta bort bildspel.

 6. Klicka på Lägg till bildspel och videoklipp ( ).

  Fönstret Lägg till bildspel och videoklipp visar de befintliga bildspelen och videofilerna.

 7. Markera de bildspel och videoklipp du vill och klicka på OK.

  Dialogrutan för att skapa en dvd med menyer visar de markerade bildspelen och videofilerna.

 8. (Valfritt) Klicka på Ta bort bildspel och videor ( ) om du vill ta bort bildspel eller videofiler.
 9. Klicka på Nästa att skriva för att exportera bildspelen och videofilerna till en dvd.

  Adobe Premiere Elements startar och underlättar kraftfulla redigeringsfunktioner för dvd och video. Adobe Premiere Elements lägger till filerna till deras Media- och Mina projekt-paneler. Det öppnar automatiskt arbetsytan för dvd. Du kan välja en menymall och lägga till eller anpassa menyknappar.

Bränn ett befintligt bildspel till en dvd

Om Adobe Premiere Elements så kan Photoshop Elements bränna ett befintligt bildspelsprojekt till en högkvalitativ dvd. Den här dvd-skivan är kompatibel med de flesta dvd-spelare.

 1. I medievyn i Elements Organizer väljer du ett eller flera bildspelsprojekt.
 2. Välj fliken Skapa och sedan dvd med meny.
 3. Välj tv-standarden (NTSC eller PAL) för den geografiska region där dvd:n ska spelas.
 4. (Valfritt) Om du vill inkludera andra bildspelsprojekt eller wmv-filer på skivan så klickar du på Lägg till bildspel och videoklipp. Markera bildspelen och videofilerna och klicka på OK.
 5. Om du valde att ta med ytterligare bildspel gör du något av följande och klickar sedan på Nästa:
  • Om du vill ta bort ett bildspel från listan, markerar du det och klickar sedan på Ta bort bildspel.

  • Om du vill sortera om bildspelen på dvd-skivan drar du deras bilder till önskade positioner.

 6. Klicka på Nästa.
 7. Välj en mapp för de nya wmv-filerna och klicka på OK.

  I Photoshop Elements skapas en wmv-fil (Windows Media Video) för varje bildspel som du inkluderar. (Du kan när som helst klicka på Avbryt i förloppsdialogrutan om du vill stoppa proceduren.)

  Adobe Premiere Elements lägger till wmv-filer till deras Media- och Mina projekt-paneler och öppnar automatiskt arbetsytan för dvd. I arbetsytan för dvd kan du välja en menymall och lägga till eller anpassa menyknappar.

Lägga till bildspel från Photoshop Elements i videoprojekt

Med Elements Organizer kan du skapa ett bildspel och förbättra det med musik, övergångar, berättarröst, text och mer. När du är klar med projektet kan du ta in det i Adobe Premiere Elements och införliva det med filmer och dvd-skivor.

 1. I dialogrutan Bildspelsredigeraren klickar du på Utdata .
 2. Klicka på Redigera med Premiere Elements och klicka på OK. Om du tillfrågas om att först spara projektet klickar du på OK, anger ett namn för projektet och klickar på Spara.

  En dialogruta visas som bekräftar att ditt bildspel är klart. Bildspelet visas högst upp i medievyn i Elements Organizer. Om Adobe Premiere Elements så visas bildspelet även i panelen Projekt > Media i Adobe Premiere Elements. Du kan dra bildspelet till scenraden eller tidslinjen

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto