Du kan använda Adobe Elements Organizer till att importera mediefiler från kameror och kortläsare.

Du kan importera mediefiler från kameran eller kortläsaren med hjälp av alternativet Från kamera eller kortläsare. När du använder den här metoden öppnas Adobe Photo Downloader. Du kan använda den här metoden till att ordna dina mediefiler när du importerar dem.

Om du vill ha mer information om vilka mediefiler som stöds läser du Kompatibla mediefilformat.

Obs!

Om en viss drivrutin krävs för kameran eller kortet måste du installera den innan du börjar importera mediefiler.

Hämta mediefiler från en digitalkamera eller kortläsare

 1. Anslut kameran eller kortläsaren till datorn. (Se även dokumentationen som medföljde enheten.)

 2. Gör något av följande:

  • Välj Importera > Från kamera eller kortläsare.
  • Välj Arkiv > Hämta foton och video > Från kamera eller kortläsare.
  • Tryck på Ctrl+G (Windows) respektive Kommando+G (macOS).
  Import-files-from-cameras-and-card-readers
  Importalternativ i listrutan (Windows)

  Obs!

  Alternativet Från skanner är inte tillgängligt i macOS.

 3. Dialogrutan Adobe Photo Downloader visas. Under Källa väljer du källan för de mediefilerna du vill importera med hjälp av listrutan Hämta foton från.

  Obs!

  Om du vill uppdatera listan över tillgängliga kameror eller kortläsare väljer du alternativet Uppdatera lista i listrutan.

 4. Ange följande alternativ i avsnittet Importinställningar:

  Placering

  Den mapp som mediefilerna hämtas till. Om du vill ange en annan plats klickar du på Bläddra (Windows) respektive Välj (macOS) och väljer en mapp. Om du vill skapa en mapp klickar du på Ny mapp.

  Skapa undermappar

  En undermapp med det namnschema du valde på snabbmenyn skapas. Om du väljer Anpassat namn anger du ett undermappsnamn i rutan.

  Tips! (Endast Windows) Om du använder kortkommandon för att skapa undermappar (Alt+C) eller ändra namn på filer (Alt+R) kan du expandera menyn genom att trycka på Blanksteg. Därefter kan du använda piltangenterna till att välja ett alternativ.

  Ändra namn på filer

  Ändra filnamnen enligt det namnschema du har valt på snabbmenyn. Om du vill ange ett anpassat namn skriver du ett basfilnamn och ett startnummer för att tilldela mediefilerna sekventiellt numrerade filnamn.

  Obs!

  Om det namn du anger redan finns får den kopierade bilden samma filnamn men med tillägget "-1", eller ett annat löpnummer.

  Bevara aktuellt filnamn i XMP

  Använd det aktuella filnamnet som det filnamn som ska lagras i metadata för mediefilen.

  Ta bort alternativ

  Anger om mediefilerna ska ligga kvar i kameran eller på kortet, om filerna ska verifieras och tas bort eller om filerna ska tas bort när de har kopierats. Om du ta bort filerna automatiskt behöver du inte ta bort dem i kameran. Mediefilerna som du inte importerar till Elements Organizer tas inte bort från enheten.

  Automatisk hämtning (endast Windows)

  Importera dina mediefiler nästa gång du väljer Elements Organizer i dialogrutan Spela upp automatiskt i Windows. När du använder det här alternativet används de värden för Automatisk hämtning som du har angett i inställningarna för kameran eller kortläsaren.

  Obs!

  Det här alternativet är inte tillgängligt i Windows Application Store-versionen av Elements Organizer.

 5. Om du vill visa fler hämtningsalternativ klickar du på Avancerat.

 6. Klicka på Hämta media.

  Mediefilerna kopieras till hårddisken. Om de mediefiler du kopierar innehåller nyckelordsmetadata öppnas dialogrutan Importera bifogade taggar där du väljer om du vill kopiera taggarna eller inte. Mer information finns i Tagga mediefiler.

 7. Klicka på OK i dialogrutan Filerna har kopierats. Du kan välja att endast en nya filerna ska visas i Medieläsaren.

Obs!

Du kan ändra inställningarna här senare. Windows: Välj Redigera > Inställningar > Kamera eller kortläsare i Elements Organizer. macOS: Välj Adobe Elements Organizer > Inställningar > Kamera eller kortläsare.

Ange avancerade alternativ för hämtning av foton

De alternativ som finns i dialogrutan Avancerat i Adobe Photo Downloader består av alla alternativ som finns i standarddialogrutan samt ytterligare alternativ. Du kan till exempel visa alla mediefiler som är lagrade på en enhet eller förhandsvisa videofilmer innan du importerar dem. Du kan också lägga till metadata om copyright, ange ett album för de importerade fotona och automatiskt ta bort röda ögon när bilderna importeras. De inställningar du anger i den här dialogrutan behåller sina värden tills du återställer dem.

 1. Klicka på Avancerad dialogruta i dialogrutan Standard i Adobe Photo Downloader.

  Miniatyrbilder av alla filer på datorn visas.

 2. Klicka på Bild (), Video () eller Ljud () för att visa eller dölja olika filformat. Om enheten innehåller dubblettfiler visas även knappen Duplicera ().

  Obs!

  Dubblettfiler är de filer som redan finns i Elements Organizer eller som har kopierats till hårddisken. Om du hämtar dubblettfiler kopieras de till hårddisken men läggs inte till i Elements Organizer.

 3. Välj de mediefiler (foton eller videofilmer) du vill hämta genom att göra något av följande:

  • Om du vill välja enskilda mediefiler markerar du kryssrutan under respektive miniatyrbild.
  • Om du vill markera flera mediefiler drar du runt miniatyrbilderna. Därefter markerar du alla mediefilerna genom att högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) och välja Markera valda eller genom att markera kryssrutan under någon av de markerade mediefilerna.
  • Om du vill markera alla mediefiler klickar du på Markera alla. Om du vill avmarkera alla bilder klickar du på Avmarkera alla.
 4. (Valfritt) Om du vill rotera en eller fler mediefiler markerar du dem genom att klicka på dem (inte på kryssrutorna). Klicka sedan på Rotera åt vänster () eller Rotera åt höger ().

 5. Gör något av följande under Alternativ för spara:

  • Ange ett mål för att kopiera mediefilerna. Om du vill ange en annan plats klickar du på Bläddra (Windows) respektive Välj (macOS) och väljer en mapp. 

  Obs!

  Om du byter till dialogrutan Standard sparas inte inställningarna för anpassad grupp. 

  • Välj ett alternativ för att namnge undermappar i listrutan Skapa undermappar.

  Du kan använda alternativet Anpassade grupper (avancerat) i listrutan Skapa undermappar till att skapa en undermapp med det gruppnamnsformatet du väljer i rutan Gruppnamn. Du kan använda grupptaggnamnet till att söka efter och välja foton i en kategori.

  • Om du vill ändra namn på mediefilerna när du importerar dem väljer du ett namngivningsschema i listrutan Ändra namn på filer. Du kan använda alternativet Avancerat namnbyte i listrutan till att ändra namn på filer baserat på ett villkor. Om du vill ange ett anpassat namn skriver du ett basfilnamn och ett startnummer för att tilldela mediefilerna sekventiellt numrerade filnamn.

  Obs!

  Om namnet som du anger redan finns får den kopierade bilden samma filnamn men med tillägget "-1", eller ett annat löpnummer.

 6. Välj något av följande i avsnittet Avancerade alternativ:

  Korrigera röda ögon automatiskt

  Använd kommandot Korrigera röda ögon på alla markerade foton.

  Obs!

  När du korrigerar röda ögon automatiskt på flera bildfiler ökar tiden för att importera fotona.

  Föreslå fotohögar automatiskt

  Kombinera valda foton i föreslagna fotohögar baserat på visuell likhet.

  Obs!

  När du hämtar mediefiler från en kamera, kortläsare eller mobiltelefon bör du ordna mediefilerna i fotohögar under importen.

  Stapla JPEG och Raw automatiskt

  Stapla automatiskt RAW- och JPEG-filer av samma bild.

  Importera till album

  Du kan skapa ett album som du importerar fotona till. Om du vill välja eller skapa ett album klickar du på Inställningar. Klicka sedan på OK.

  Obs!

  Du kan endast importera till ett album i en Photo Downloader-session, men du kan lägga till filer i ett befintligt album om du vill.

  På menyn längst ned i området Avancerade alternativ väljer du ett alternativ för att ange vad som ska inträffa i Elements Organizer när du har kopierat fotona: behåll de ursprungliga filerna, verifiera att importen slutfördes och ta sedan bort de ursprungliga filerna eller ta bort de ursprungliga filerna med en gång.

 7. Om du vill lägga till metadata väljer du en mall och fyller i följande fält:

  Skapare

  Anger vem som skapat filen. Informationen som anges i det här fältet läggs till i metadata för författaren i filen.

  Copyright

  Anger datum och övrig relevant information för att skydda dina foton. Information som anges i det här fältet skriver över alla data som redan finns i copyrightmetadata i filen.

 8. (Valfritt) Om du använder Windows och vill hämta mediefiler automatiskt i Elements Organizer när en enhet är ansluten väljer du Automatisk hämtning. Du anger alternativen för automatisk hämtning i inställningarna för kameran eller kortläsaren.

 9. Klicka på Hämta media.

Ange inställningar för kameror och kortläsare

Med Elements Organizer kan du ange inställningar för en enhet. Inställningarna ändras inte tills du ändrar dem. 

 1. Gör så här:

  • Windows: Välj Redigera > Inställningar > Kamera eller kortläsare.
  • macOS: Välj Adobe Elements Organizer > Inställningar > Kamera eller kortläsare.
 2. Ange filspecifika importalternativ:

  Spara filer i

  Anger vart på hårddisken du vill kopiera filerna. Om du vill ange en annan plats klickar du på Bläddra.

  Korrigera röda ögon automatiskt

  Korrigerar problem med röda ögon när filerna har hämtats.

  Föreslå fotohögar automatiskt

  Föreslår fotohögar utifrån datum och visuell likhet.

  Stapla Raw och JPEG automatiskt

  Staplar JPEG- och RAW-filer när du importerar mediefiler från kameran/kortläsaren med hjälp av Adobe Photo Downloader.

 3. (Endast Windows) Om du vill redigera alternativen för en viss enhet väljer du enhetsprofilen och klickar på Redigera.

  Välj ett hämtningsalternativ på den meny som visas och klicka sedan på OK.

  Om du vill ta bort en enhet från listan markerar du den och klickar på Ta bort.

  Obs!

  Det här alternativet är inte tillgängligt i Windows Application Store-versionen av Elements Organizer.

 4. (Endast Windows) Om du vill ange standardvärden för automatiska hämtningar anger du något av följande:

  Starta hämtning

  Anger när en hämtning börjar efter att en enhet har anslutits.

  Skapa undermapp(ar) med

  Anger hur mappar med mediefiler tagna på olika datum ska visas och namnges.

  Ta bort alternativ

  Anger hur originalmediefiler ska tas bort från kameran när de har kopierats till hårddisken.

  Kopiera endast nya filer (ignorera filer som redan importerats)

  Gör så att hämtningsprogrammet ignorerar filer som redan finns på hårddisken.

  Obs!

  • Om du har ändrat inställningarna och det uppstår problem när du hämtar mediefiler kan du återställa de ursprungliga inställningarna genom att klicka på Återställ standardinställningar.
  • De här alternativen är inte tillgängliga i Windows Application Store-versionen av Elements Organizer.

Importera från mobiltelefoner

Om du har en mobiltelefon med inbyggd kamera kan du överföra mediefilerna från kameran till katalogen. Kontrollera att telefonen sparar mediefiler i ett filformat som du kan importera till katalogen. Filformaten som telefonen använder anges i instruktionerna som följer med mobiltelefonen.

Om du använder en telefon där mediefilerna sparas på en flyttbar enhet, som ett minneskort, använder du Adobe Photo Downloader till att importera mediefilerna till Elements Organizer. Om du vill ha information om var foton lagras på telefonen läser du i de instruktioner som medföljde telefonen.

Om du vill hämta foton till katalogen använder du någon av följande metoder.

Direktöverföring Om mediefilerna spara på en flyttbar enhet på telefonen kan du använda Adobe Photo Downloader till att överföra dem direkt från telefonen till Elements Organizer. Klicka på Arkiv > Hämta foton och video > Från kamera eller kortläsare. Om du vill ha information om var foton lagras på telefonen läser du i de instruktioner som medföljde telefonen.

Kabel - eller trådlös överföring Du kan överföra bilderna till hårddisken via en kabel eller via trådlös överföring. Om du vill ha information om hur du överför filer via en kabel eller trådlöst läser du i de instruktioner som medföljde telefonen. När du har överfört fotona till datorn klickar du på Arkiv > Hämta foton och video > Från filer och mappar för att importera mediefiler. 

Obs!

 • I macOS startas inte Adobe Photo Downloader automatiskt.
 • Vissa enheter känns inte igen i Elements Organizer i OS X 10.11.x. Om du vill ha mer information om lösningen på problemet läser du i Vissa enheter känns inte igen i Elements Organizer | OS X 10.11.x.
 • Du kan endast överföra mediefiler till datorn med hjälp av metoderna ovan för vissa telefoner och operatörer. Operatören eller telefontillverkaren kan tala om vilka metoder du kan använda. Du kan också gå till Adobes webbplats där den senaste informationen finns.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy