Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer

I vyn Mediefiler visar miniatyrbilder av mediefilerna i den centrala delen (stödrastret) av Elements Organizer. Läs om hur du visar och sorterar mediefiler (miniatyrbilder av foton, videofiler och ljudfiler) som finns i dina album, mappar och kataloger.

Det finns fem vyer i Elements Organizer. På fliken Vyer kan du ordna och visa dina mediefiler utifrån vilka personer som finns på fotona, platser där de togs och de händelser som är associerade med fotona.

När du importerar medier visas filerna först i vyn Media. Du kan sedan markera ansikten i fotona, identifiera platser där fotona har tagits och skapa händelsehögar i följande vyer:

eLive

I vyn eLive visas artiklar, videor, självstudiekurser och mer, uppdelat i kanaler som Learn, Inspire och News, i Elements Organizer.

Mediefiler

De olika mediefilerna visas i den här vyn. Du kan visa filerna i den här vyn, korrigera foton med hjälp av alternativet Direktkorrigering, visa information om filer med hjälp alternativet Taggar/information och utföra andra åtgärder. På resten av sidan finns mer information om vyn Mediefiler.

Personer

Du kan markera de personer som finns i dina foton. Du kan använda vyn Personer till att ordna högar baserat på de personer som finns i fotona. Mer information finns i Markera ansikten i foton och ordna vyn Personer.

Platser

Foton har en association med den plats där de har tagits. Du kan tagga platser för dina foton i vyn Platser. Mer information finns i Lägga till och hantera platsdata.

Händelser

Du kan skapa händelsehögar som innehåller bilder från en viss händelse. Du kan till exempel skapa händelsen "Dans födelsedag" och tagga foton för den händelsen. Mer information finns i Lägga till och hantera händelsedata.

Vyn Mediefiler

När du öppnar Elements Organizer öppnas som standard alla mediefiler i vyn Mediefiler.

I vyn Mediefiler visar miniatyrbilder av mediefilerna i den centrala delen (stödrastret) av Elements Organizer. Du kan visa mediefiler (miniatyrbilder av foton, videofiler och ljudfiler) som finns i dina album, mappar och kataloger. Du kan markera objekt i vyn Mediefiler och bifoga taggar till dem, lägga till dem i projekt eller redigera dem.

Ange visningsinställningar för vyn Mediefiler

 1. Klicka på fliken Mediefiler för att öppna vyn Mediefiler.
 2. Gör något av följande:
  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar > Allmänt.

  • (macOS) Välj Adobe Elements Organizer > Inställningar > Allmänt.

 3. Ange önskade visningsalternativ, t.ex. följande:

  Utskriftsstorlekar

  (Endast Windows) Ange utskriftsstorlek för mediefilen.

  Datum (senaste först)

  Om du vill sortera bilder för en dag så att de nyaste bilderna visas först väljer du Visa nyaste först för varje dag. För att visa äldre bilder först väljer du Visa äldst först för varje dag.

  Datumformat

  Välj det datumformat du vill använda för tidsstämpeln för foton. Det här alternativet är inte tillgängligt för vissa länder.

  Tillåt att foton ändrar storlek

  Om du vill skalförändra foton till mer än 100 % av den verkliga storleken och få den största storleken som utrymmet tillåter markerar du Tillåt att foton ändrar storlek. Avmarkera det här alternativet om du vill visa små bilder i den aktuella storleken, även om det tillgängliga utrymmet är större.

  Använd systemteckensnitt

  (Endast Windows) Om du vill att texten i användargränssnittet i Organizer ska visas med teckensnitt från operativsystemet för datorn väljer du Använd systemteckensnitt.

  Justera datum och tid genom att klicka på miniatyrbildsdatum

  Om du vill redigera datum och tid markerar du fotot och väljer Justera datum och tid genom att klicka på miniatyrbildsdatum.

  Återställ alla varningsdialogrutor

  Om du vill återaktivera dialogrutor som du har valt att inte visa igen klickar du på Återställ alla varningsdialogrutor.

  Återställ standardinställningar

  Om du vill återställa de allmänna visningsinställningarna till standardinställningarna klickar du på den här knappen.

  Använd grafikprocessor för videouppspelning

  Använd Intel-grafikprocessorn för videouppspelning och bildspel i Windows.

Ikoner i vyn Mediefiler

En del av följande ikoner visas bara om du har valt alternativet Detaljer, andra visas hela tiden. Klicka på Visa > Detaljer för att visa filinformation.

Ikon för hög: 

Anger att miniatyrbilden motsvarar en fotohög.

Ikon för versionsuppsättning: 

Anger att miniatyrbilden motsvarar en hög med redigerade versioner av ett foto.

Ikon för videofilm: 

Anger att miniatyrbilden motsvarar ett videoklipp.

Ikon för ljud: 

Anger att miniatyrbilden innehåller en ljudbeskrivning.

Ikon för flera nyckelordstaggar: 

Visar att filen har mer än fem nyckelordstaggar. Placera pekaren över taggikonen så visas nyckelordstaggarna.

Ikoner för nyckelordstaggar 

Visar mediefilens nyckelordstaggar.

Ikon för album:  

Visar att det här är ett album.

Ikon för dolt foto 

Visar att miniatyren är en dold fil.

Ikon för projekt: 

Anger att miniatyrbilden används i ett projekt.

Ikon för fotoprojekt: 

Anger att fotot är en del av ett flersidigt projekt.

Graderingsstjärnor 

Visar fotots gradering, på en skala av fem stjärnor.

Persontagg 

Visar att en persontagg har lagts till i fotofilen.

Smart tagg 

Visar att en smart tagg lagts till i mediefilen

Sortera filer i vyn Mediefiler

Du kan sortera dina mediefiler på olika sätt:

Nyast

Visar de senast tagna eller importerade mediefilerna först. (Inom en given dag visas mediefilerna i den ordning som de har tagits med de äldsta först, om inte du angivit något annat i dialogrutan Inställningar). Ordningen med de senaste mediefilerna först är praktisk när du vill lägga till taggar till dina importerade mediefiler.

Äldst

Visar mediefiler i ordning efter tidsstämpeln med de äldsta importerade filerna enligt datum först.

Namn

Visar mediefiler i alfabetisk ordning efter namn.

Importgrupp

Visa mediefilerna i de grupper som de har importerats till och visa hur mediefilerna importerades.

Visa och dölja mediefiler i vyn Mediefiler

Du kan markera mediefiler så att de döljs i vyn Mediefiler utan att ta bort dem från hårddisken. Du kan även visa dolda foton tillfälligt eller avmarkera dem så att de alltid visas.

Dölja mediefiler genom att markera dem

 1. Markera de mediefiler som du vill dölja. Om du vill markera en hel grupp Skift-klickar du på den första och den sista mediefilen i gruppen. Om du vill markera filer som inte kommer efter varandra Ctrl-klickar (Windows) respektive Kommando-klickar (macOS) du på dem.

 2. Markera de mediefiler du vill dölja genom att välja Redigera > Synlighet > Markera som dold.

  En ikon för dolda foton visas längst ned till vänster på alla markerade mediefiler.

 3. Om du vill dölja de markerade mediefilerna i Elements Organizer väljer du Redigera> Synlighet> Dölj dolda filer.

  Obs!

  Du kan även högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) på miniatyrbilder och välja Synlighet på snabbmenyn.

Visa dolda mediefiler

 1. Välj Redigera > Synlighet och välj något av följande:

  Visa Alla filer

  Visar dolda filer tillsammans med icke-dolda filer.

  Visa endast dolda filer

  Visar endast dolda filer i organiseraren.

  Obs!

  Du kan även högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) på miniatyrbilder och välja Synlighet på snabbmenyn.

Ta bort ikonen för dolda foton från mediefilerna

 1. Om du vill visa dolda mediefiler i vyn Mediefiler väljer du Visa> Dolda filer > Visa alla filer.

 2. Markera de mediefiler du vill ta bort ikonen för dolda foton från.

  Om du vill markera en hel grupp Skift-klickar du på det första och det sista fotot i gruppen. Om du vill markera filer som inte kommer efter varandra Ctrl-klickar (Windows) respektive Kommando-klickar (macOS) du på dem.

 3. Välj Redigera > Synlighet > Markera som synlig.

  Obs!

  Du kan även högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) på miniatyrbilder och välja Synlighet på snabbmenyn.

Visa och hantera filer med mappar

I panelen Mina mappar visas mappar där medier kan ordnas vidare till album. Panelen Mina mappar visas in vänstra åtgärdsrutan under Album. Från den här panelen kan du hantera mappar, lägga till filer i katalogen och lägga till eller ta bort mappar med statusen Bevakade mappar (endast Windows).

Mappstrukturen visas i två vyer.

Trädvy

I panelen Mappar kan du växla mellan vyer i form av träd eller lista. Trädvyn hjälper till att avgöra den fysiska platsen för medierna i den mappen. Undermappar i en mapp visas som standard inte i trädvyn. Om du vill visa undermapparna till en mapp markerar du mappen, högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) och väljer Visa alla undermappar.

Växla mellan träd- och listvyn

Listvy

Den här vyn visas som standard i panelen Mappar. Den här vyn är en grundläggande mappstruktur och du kan visa de mediefiler som finns i en mapp genom att klicka på mappen.

Som standard visar panelen för mappar alla de mappar på din hårddisk från vilka medier har importerats till organiseraren.

Mappar som innehåller hanterade filer har en särskild mappikon: . Hanterade filer är de filer som du har importerat till en katalog, antingen manuellt eller automatiskt. Bevakade mappar har en särskild mappikon: .

Obs!

Alternativet Bevakade mappar är avaktiverat för nätverksenheter.

Med organiseraren kan du automatiskt importera kompatibla filer som sparas i de bevakade mapparna. Mappar som är både hanterade och bevakade har en speciell mappikon som visar att de är både bevakade och hanterade.

Du kan visa filer i en mapp och utföra olika åtgärder med hjälp av de alternativ som finns i panelen Mina mappar.

 1. Mapphierarkin visas till vänster i Organizer på fliken Mina mappar och miniatyrbilderna visas i stödrastret.
 2. Klicka på en mapp för att visa mediefilerna. Miniatyrbilder för filerna i den mappen visas i stödrastret i vyn Mediefiler
 3. Om du vill lägga till filer från en mapp till ett album markerar du mappen och drar mediefiler från stödrastret och släpper dem i ett album.
 4. Om du vill hantera filer och mappar väljer du en mapp från Mina mappar och gör något av följande:
  • Välj den mapp från vilken du vill flytta en fil till en annan mapp.

  • Om du vill flytta en fil till en annan mapp så drar du filens miniatyr i medievyn till destinationsmappen i panelen för mappar.

  • Om du vill visa en mapp i Explorer så högerklickar/Ctrl-klickar du i mappens hierarkipanel och väljer Visa i Explorer (Windows)/Visa i Finder (Mac OS).

  • Om du vill lägga till eller ta bort mappen från de bevakade mapparna, högerklickar du i den vänstra panelen och väljer Lägg till i bevakade mappar eller Ta bort från bevakade mappar.

  • Om du vill ändra namnet på mappen högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du på mappen och väljer Ändra namn på mapp. Skriv det nya namnet.

  • Om du vill ta bort mappen högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du i mapphierarkipanelen och väljer Ta bort mapp.

  • Du kan skapa snabbalbum från panelen för mappar. Alla bilder i den valda mappen läggs till i snabbalbumet. Om du snabbt vill skapa ett album efter mappnamnet markerar du mappen, högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) och väljer Skapa snabbalbum.

Ändra storlek, uppdatera eller dölja medieminiatyrbilder med zoomningsfältet

Du kan ändra storlek på miniatyrbilder av mediefiler eller uppdatera dem efter att ha redigerat mediefiler i ett annat program. Du kan också snabbt rotera miniatyrbilderna så att de visas rätt i fönstret.

 • Om du vill ändra miniatyrbildens storlek stegvis drar du i skjutreglaget för miniatyrbilder i zoomningsfältet.
 • För att visa minsta möjliga miniatyrbilder flyttar du zoomningsfältet längst till vänster (start) på skjutreglaget.
 • För att visa en enskild mediefil flyttar du zoomningsfältet längst till höger (slutet) på skjutreglaget.
 • Om du vill uppdatera miniatyrbildsvyn väljer du Visa > Uppdatera.
 • Om du vill rotera en bild motsols så klickar du på Rotera åt vänster från åtgärdsrutan. Om du vill rotera en bild medsols så klickar du på Rotera åt Höger .

Välja filer i vyn Mediefiler

Välj en mediefil i vyn Mediefiler för att arbeta med den. En vald miniatyrbild är markerad med en mörkblå kontur.

Gör något av följande:
 • Om du vill markera ett enskilt objekt klickar du på motsvarande miniatyrbild.

 • Om du vill markera flera närliggande objekt håller du ned Skift och klickar på det första och sista objektet du vill markera.

 • Om du vill markera flera objekt som inte kommer efter varandra Ctrl-klickar du (Windows) respektive Kommando-klickar (macOS) du på objekten.

 • Om du vill markera eller avmarkera alla objekt i vyn Mediefiler väljer du Redigera > Markera alla eller Redigera > Avmarkera.

Visa och redigera information för mediefiler

Du kan välja att information ska visas för varje miniatyrbild och även hur viss information visas i vyn Mediefiler. Du kan även lägga till och redigera beskrivningar, inklusive ljudbeskrivningar, och lägga till och redigera datum- och tidsinformation.

Ändra information om mediefiler

Du kan ändra informationen om en mediefil. Du kan till exempel redigera datum, taggar, filnamn, bildtext och ljudbeskrivning.

 1. Gör något av följande i vyn Mediefiler:
  • Om du vill redigera eller lägga till en bildtext väljer du Visa > Detaljer, högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) och väljer Lägg till bildtext.

  • Om du vill lägga till eller redigera en ljudbeskrivning väljer du Visa > Detaljer och dubbelklickar på fotot. Klicka på knappen Spela in ljudbeskrivning .

  • Om du vill ändra datum för en mediefil markerar du miniatyrbilden för den och väljer Redigera > Justera datum och tid. Ange informationen i dialogrutan som visas.

  Obs!

  Du kan ändra datum med ett klick. Om du vill aktivera den funktionen väljer du Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows), eller Adobe Elements Organizer > Inställningar > Allmänt (macOS). Välj i dialogrutan Inställningar. Klicka på datumet och gör de ändringar du vill.

Vanliga frågor

Hur visar jag filer i formatet RAW, DCIM eller NEF?

Du kan importera filer i formatet RAW, DCIM eller NEF som är sparade på datorn (Importera > Från filer och mappar) eller direkt från kameran (Importera > Från kamera eller kortläsare).

När du har importerat filerna visas de i Elements Organizer-vyn.

Om du vill visa filtillägg för alla filer klickar du på Visa > Filnamn.

Obs!

Om en viss RAW-fil inte importeras kontrollerar du att du använder den senaste versionen av Adobe Camera Raw. Om du inte gör det hämtar och installerar du den senaste versionen av Camera Raw och kontrollerar om du kan importera RAW-filen.

Hur söker jag efter en viss fil eller vissa filer?

I Elements Organizer söker du efter foton och mediefiler per datum, visuell likhet, stjärngradering, album, mappsökväg, filnamn, medietyp, nyckelordstagg, text eller andra sökvillkor. Du kan också sortera filerna i alla grupperingar kronologiskt, omvänd kronologisk ordning eller efter album.

Mer information om hur du söker efter mediefiler finns i Söka efter mediefiler.

Hur visar jag endast ett visst filformat?

Välj Visa > Medietyper > [typ av fil] i vyn Mediefiler.

Hur hittar jag (och hur tar jag bort) duplicerade foton?

Klicka på Sök > Efter visuell likhet > Kopior av foton.

Dina foton kontrolleras och sedan visas foton som är identiska eller mycket lika i Elements Organizer. Du kan sedan markera oönskade foton och ta bort dem från katalogen.

Hur skapar jag en fotohög eller delar upp foton i en hög? Hur visar jag enskilda foton i en hög? Hur tar jag bort ett visst foto från en fotohög?

Stapla foton

Om du vill skapa en fotohög väljer du en uppsättning med foton, högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) och väljer Hög > Lägg markerade foton i hög. Du kan också högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) på en uppsättning med foton och skapa fotohögar med liknande foton automatiskt genom att klicka på Hög > Föreslå fotohögar automatiskt.

Dela upp fotohög

Om du vill dela upp en fotohög högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du på en fotohög och klickar på Hög > Dela upp fotohög.

Visa staplade foton

Om du vill visa foton i en hög utan att dela upp fotona högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du på fotohögen och sedan klickar du på Hög > Expandera foton i hög. Alla foton i fotohögen visas i vyn Mediefiler.

Om du vill dölja expanderade foton i fotohögen igen högerklickar du på det ursprungliga fotot i fotohögen (det med ikonen för hög) och klickar på Hög > Dölj foton i hög.

Ta bort ett foto från en fotohög

Om du vill ta bort ett foto från en expanderad fotohög högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du på fotot i högen och klickar på Hög > Ta bort foto från hög.

Hur visar jag detaljer som datum och tid när ett foto togs?

Om du vill visa information som datum och tid för när fotot eller videofilmen skapades klickar du på Visa > Detaljer. Informationen visas under mediefilen. Du kan även visa mer information om en viss bild genom att markera bilden och klicka i panelen Information.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto